1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 14
 1. #1
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Yabancı filozofların Kuran'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri.

  Ecnebî Filozofların Kur’ân’ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri  Prens Bismarck’ın Beyanatı

  Sana muasır bir vücut olamadığımdan müteessirim,
  ey Muhammed (a.s.m.)


  Muhtelif devirlerde, beşeriyeti idare etmek için taraf-ı Lâhutîden geldiği iddia olunan bütün münzel semavî kitapları tam ve etrafıyla tetkik ettimse de, tahrif olundukları için, hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isabeti göremedim. Bu kanunlar değil bir cemiyet, bir hane halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lâkin Muhammedîlerin (a.s.m.) Kur’ân’ı, bu kayıttan âzâdedir.

  Ben, Kur’ân’ı her cihetten tetkik ettim, her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedîlerin (a.s.m.) düşmanları, bu kitap Muhammed’in (a.s.m.) zâde-i tab’ı olduğunu iddia ediyorlarsa da, en mükemmel, hattâ en mütekâmil bir dimağdan böyle harikanın zuhurunu iddia etmek, hakikatlere göz kapayarak kin ve garaza âlet olmak mânâsını ifade eder ki, bu da ilim ve hikmetle kabil-i telif değildir.

  Ben şunu iddia ediyorum ki, Muhammed (a.s.m.) mümtaz bir kuvvettir. Destgâh-ı kudretin böyle ikinci bir vücudu imkân sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır.
  Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim, ey Muhammed (a.s.m.)! Muallimi ve nâşiri olduğun bu kitap, senin değildir; o Lâhutîdir. Bu kitabın Lahutî olduğunu inkâr etmek, mevzu ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için, beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzur-u mehabetinde kemal-i hürmetle eğilirim.

  Prens Bismarck


  R.N.K. İşaratül icaz
  Konu M ü e l l i f... tarafından (16-03-2009 Saat 05:06 PM ) değiştirilmiştir.
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 2. #2
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Yabancı filozofların Kuran'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri.

  En temiz ve en doğru din, Müslümanlıktır


  Meşhur araştırmacı, müsteşrik, edebiyat-ı Arabiye mütehassısı ve Kur’ân-ı Keriminin tercümanı Doktor Maurice şöyle diyor:


  Bizans Hıristiyanlarını, içine düştükleri bâtıl itikatlar girîvesinden, ancak Arabistan’ın Hıra Dağında yükselen ses kurtarabilmiştir. İlâhî kelimeyi en ulvî makama yükselten ses, bu ses idi. Fakat Rumlar bu sesi dinleyememişlerdi. Bu ses, insanlara en temiz ve en doğru dini tâlim ediyordu. O yüksek din ki, onun hakkında, Gundö Firey Hesin gibi muhakkik bir fâzıl, şu sözleri pek haklı olarak söylüyor: “Bu dinde mukaddes sular, şâyân-ı teberrük eşya, esnâm ve azizler, yahut a’mâl-i sâlihadan mücerred imanı müfit tanıyan akideler, yahut sekerat-ı mevt esnasında nedametin bir fayda vereceğini ifade eden sözler, yahut başkaları tarafından vuku bulacak dua ve niyazların günahkârları kurtaracağına dair ifadeleri yoktur. Çünkü bu gibi akideler, onları kabul edenleri alçaltmıştır.”
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 3. #3
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Yabancı filozofların Kuran'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri.

  Zamanlar Geçtikçe, Kur'anın Ulvî Sırları İnkişaf Ediyor

  Doktor Maurice (Moris), Le parler Française Roman (Löparle Franses Roman) ünvanlı gazetede Kur'anın Fransızca tercümesinde Selman Runah'ın tenkidatına verdiği cevabda diyor ki:

  Kur'an nedir?
  Her tenkidin fevkinde bir fesahat ve belâgat mu'cizesidir. Kur'anın, üçyüzelli milyon Müslümanın göğsünü haklı bir gururla kabartan meziyeti, onun her mânayı hüsn-ü ifade etmesi itibariyle, münzel kitabların en mükemmeli ve ezelî olmasıdır. Hâyır, daha ileri gidebiliriz: Kur'an, kudret-i ezeliyenin, inayet ile insana bahşettiği kütüb-ü semaviyenin en güzelidir.

  Beşeriyetin refahı nokta-i nazarından Kur'anın beyanatı, Yunan felsefesinin ifadatından pek ziyade ulvîdir. Kur'an, arz ve semanın Hâlıkına hamd ü şükranla doludur. Kur'anın her kelimesi, her şeyi yaratan ve her şeyi haiz olduğu kabiliyete göre sevk ve irşad eden Zât-ı Kibriya'nın azametinde mündemicdir. Edebiyat ile alâkadar olanlar için Kur'an, bir kitab-ı edebdir. Lisan mütehassısları için Kur'an, bir elfaz hazinesidir. Şâirler için Kur'an, bir ahenk menbaıdır. Bundan başka bu kitab; ahkâm ve fıkıh nâmına bir muhit-i maariftir.
  Davud'un (A.S.) zamanından, Jan Talmus'un devrine kadar gönderilen kitabların hiçbiri, Kur'an-ı Kerim'in âyetleriyle muvaffakıyetli bir şekilde rekabet edememiştir. Bundan dolayıdır ki, Müslümanların yüksek sınıfları, hayatın hakikatını kavramak nokta-i nazarından ne kadar tenevvür ederlerse, o derece Kur'an ile alâkadar oluyorlar ve O'na o kadar ta'zim ve hürmet gösteriyorlar.

  Müslümanların Kur'ana hürmetleri daima tezayüd etmektedir. İslâm muharrirleri, Kur'an âyetlerini iktibas ile yazılarını süslerler ve o yazılar o âyetlerden mülhem olurlar. Müslümanlar, tahsil ve terbiye itibariyle yükseldikçe, fikirlerini o nisbette Kur'ana istinad ettiriyorlar. Müslümanlar, kitablarına âşıktırlar ve onu kalblerinin bütün samimiyetiyle mukaddes tanırlar. Halbuki kütüb-ü İlahiyeye nâil olan diğer milletler, ne kitablarına ehemmiyet verirler ve ne de onlara hürmet gösterirler. Müslümanların Kur'ana hürmetlerinin sebebi; bu kitab payidar oldukça, başka bir dinî rehbere arz-ı ihtiyaç etmeyeceklerini anlamalarıdır. Filhakika, Kur'anın fesahat, belâgat ve nezahet itibariyle mümtaziyeti, Müslümanları başka belâgat aramaktan vâreste kılmaktadır.

  Edebî dehaların ve yüksek şâirlerin, Kur'an huzurunda eğildikleri bir vâkıadır. Kur'anın hergün daha fazla tecelli etmekte olan güzellikleri, hergün daha fazla anlaşılan fakat bitmeyen esrarı, şiir ve nesirde üstad olan müslümanları, üslûbunun nezahet ve ulviyeti huzurunda diz çökmeye mecbur etmektedir. Müslümanlar, Kur'anı tâ rûz-u haşre kadar payidar kalacak kıymet biçilmez bir hazine addeylerler ve onunla pek haklı olarak iftihar ederler. Müslümanlar, Kur'anı en fasih sözlerle, en rakik manalarla coşan bir nehre benzetirler. Şayet Monsieur Renaud (Mösyö Reno), İslâm âlemiyle temas etmek fırsatını elde edecek olursa, münevver ve terbiyeli Müslümanların, Kur'ana karşı en yüksek hürmeti perverde ettiklerini ve onun evamir-i ahlâkiyesine fevkalâde riayetkâr olduklarını ve bunun haricine çıkmamağa gayret ettiklerini görürdü. Yeni nesiller ve asrî mekteblerin me'zunları da, Kur'ana ve Müslümanlığa karşı müstehziyane bir cümlenin sarfına tahammül etmemektedirler. Çünkü Kur'an, iki sıfatla bu ehliyeti haizdir:

  Bunların birincisi: Bugün ellerde tedavül eden Kur'anın Hazret-i Muhammed'e (A.S.M.) vahiy olunan kitabın aynı olmasıdır. Halbuki İncil ile Tevrat hakkında birçok şüpheler ileri sürülmektedir.

  İkincisi: Müslümanlar, Kur'anı Arabçanın en kuvvetli muhafızı ve esasat-ı diniyenin amelî bir mahiyet almasının en kuvvetli menbaı telâkki ederler. Binaenaleyh Monsieur Renaud (Mösyö Reno) eserini tashih edecek olursa, bu tercümesiyle, insanları tenvir hususunda insanlığa büyük bir muavenette bulunur ve bâtıl itikadların hududlarını tar u mar etmeye hâdim olur.

  Doktor MAURİCE
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 4. #4
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Yabancı filozofların Kuran'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri.

  Zât-ı Kibriya Hakkındaki Âyetlerin Ulviyeti Ve Kur'anın Kudsî Nezaheti

  Mister John Davenport,
  "Hazret-i Muhammed (A.S.M.) ve Kur'an-ı Kerim" ünvanlı eserinde Kur'an-ı Kerim'den bahsederken, şu sözleri söylüyor:

  Kur'anın sayısız hususiyetleri içinde bilhassa ikisi fevkalâde mühimdir:

  1- Zât-ı Kibriya'yı ifade eden âyâtın ahengindeki ulviyettir. Kur'an-ı Kerim, beşerî za'flardan herhangi birisini Zât-ı Kibriya'ya isnaddan münezzehtir.

  2- Kur'an:-başından sonuna kadar- gayr-ı belîğ, gayr-ı ahlâkî, yahud terbiyeye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikâyelerden tamamen münezzehtir.

  Halbuki bütün bu nakîsalar , Hristiyanların ellerindeki muharref kitab-ı mukaddeste mebzuliyetle vardır. Yani Bütün bu noksanlıklar Hiristiyanların ellerindeki tahrif olmuş mukaddes kitapta vardır...

  JOHN DAVENPORTt
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 5. #5
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Yabancı filozofların Kuran'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri.

  Kur'an Serapa Samimiyet Ve Hakkaniyetle Doludur

  Carlyle (Karlayl) şöyle diyor:

  Kur'anı bir kerre dikkatle okursanız, onun hususiyetlerini izhara başladığını görürsünüz. Kur'anın güzelliği, diğer bütün edebî eserlerin güzelliklerinden kabil-i temyizdir. Kur'anın başlıca hususiyetlerinden biri, onun asliyetidir. Benim fikir ve kanaatıma göre, Kur'an serapa samimiyet ve hakkaniyetle doludur. Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) cihana tebliğ ettiği davet, hak ve hakikattır.

  CARLYLE


  .................................................. .................................................. ......................


  Müslümanlık, Tecessüd Ve Teslis Akîdesini Reddeder

  İngiltere'nin en meşhur ve en büyük müverrihlerinden Edvvard Gibbon (Edvor Gibon) "Roma İmparatorluğunun İnhitat ve Sukutu" adlı eserinde şöyle diyor :

  Ganj Nehri ile, Bahr-ı Muhit-i Atlasî (Atlas Okyanusu) arasındaki memleketler; Kur'anı, bir kanun-u esasî ve teşriî hayatın ruhu olarak tanımışlardır.
  Kur'anın nazarında, satvetli bir hükümdarla, zavallı bir fakir arasında fark yoktur. Kur'an, bu gibi esaslar üzerinde öyle bir teşri' vücuda getirmiştir ki, dünyada bir nazîri yoktur.

  Müslümanlığın esasatı; teslisiyet ve Allah'ın tecessüdiyetini ve vahdet-i vücud akidesini reddetmektedir. Bu mutasavvıfane akideler üç kuvvetli uluhiyetin mevcudiyetini ve Mesih'in Allah'ın oğlu -hâşâ- olduğunu öğretmektedir. Fakat bu akideler, ancak mutaassıb Hristiyanları tatmin edebilir. Halbuki Kur'an bu gibi karışıklıklardan, ibhamlardan âzadedir. Kur'an, Allah'ın birliğine en kuvvetli delildir. Feylesofane bir dimağa mâlik olan bir muvahhid, İslâmiyetin nokta-i nazarını kabul etmekte hiç tereddüd etmez. Müslümanlık, belki bugünkü inkişaf-ı fikrîmizin seviyesinden daha yüksek bir dindir.


  EDWARD GİBBON
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 6. #6
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Yabancı filozofların Kuran'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri.

  Hâlıkın Hukukuyla Mahlukatın Hukukunu En Mükemmel Surette Ancak Müslümanlık Tarif Etmiştir

  Kur'anın telkin ve Hazret-i Muhammed'in tebliğ ettiği esâsâttan mükemmel bir ahlâk mecellesi vücud bulur. Esasat-ı Kur'aniyenin muhtelif memleketlerde insanlığa ettiği iyiliği ve ettikten sonra da Allah'a takarrüb ( yakınlaştırmak ) etmek isteyen insanları Cenab-ı Hakk'a rabtettiğini inkâr etmek mümkün değildir.
  Hâlık'ın hukuku ile mahlukun hukuku, ancak müslümanlık tarafından mükemmel bir surette tarif olunmuştur. Bunu yalnız Müslümanlar değil, Hristiyanlar da Mûsevîler de itiraf ediyorlar.

  MARMADÜKE PİCKTAHALL (Marmadük Piktol)

  Kur'an ile Kavanin-i Tabiiye Arasında Tam Bir Ahenk Vardır

  Yeni keşfiyatın veyahud ilim ve irfanın yardımıyla hallolunan yahud halline uğraşılan mesail arasında bir mes'ele yoktur ki; İslâmiyetin esâsâtıyla taâruz etsin. Bizim, Hristiyanlığı, kavanin-i tabiiye ile te'lif için sarfettiğimiz mesaîye mukabil, Kur'an-ı Kerim ve Kur'anın tâlimiyle kavanîn-i tabiiye arasında tam bir âhenk görülmektedir. Kur'an, her hürmete şâyân olan eserdir.

  LEVAZAUNE (Lövazon)
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 7. #7
  Kıdemli Üye ResuLL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesaj
  975
  Rep Gücü
  1697

  Cevap: Yabancı filozofların Kuran'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri.

  Hanı ınsanın aklına gelmıyor deıl
  Yabancıların okudugu anlamını arastırdıgı kadar bız okuyup anlamını
  bulsak yasasak neler olurdu !!!
  tsk ler bılgılendırılmeler ıcın

 8. #8
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Yabancı filozofların Kuran'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri.

  Kur'an, Bütün İyilik Ve Fazilet Esaslarını Muhtevidir. İnsanı, Her Türlü Dalâletlerden Korur.

  Kur'an, insanlara hukukullahı tanıtmış, mahlûkatın Hâlık'tan ne bekleyeceğini, mahlûkatın Hâlık'la münasebatını en sarih şekilde öğretmiştir. Kur'an ahlâk ve felsefenin bütün esasatını câmi'dir. Fazilet ve rezilet, hayır ve şer, eşyanın mahiyet-i hakikiyesi, hülâsa her mevzu Kur'anda ifade olunmuştur. Hikmet ve felsefenin esası olan adalet ve müsavatı öğreten ve başkalarına iyilik etmeyi, faziletkâr olmayı talim eden esaslar.. bunların hepsi Kur'anda vardır. Kur'an, insanı iktisad ve itidale sevkeder, dalâletten korur, ahlâkî za'fların karanlığından çıkarır, teâlî-i ahlâk nuruna ulaştırır; insanın kusurlarını, hatalarını i'tilâ ve kemale kalbeyler.

  Müsteşrik SEDİO

  .................................................. .................................................. ..................................

  Kur'an Öyle Bir Peygamber Sesidir Ki, Onu Bütün Dünya Dinleyebilir. Bu Sesin Aksi Saraylarda, Çöllerde, Şehirlerde, Devletlerde Çınlar!..

  Kur'an şiir midir? Değildir,
  fakat O'nun şiir olup olmadığını tefrik etmek müşkildir.
  Kur'an şiirden daha yüksek bir şeydir. Maamafih Kur'an ne tarihtir, ne tercüme-i haldir, ne de İsa'nın (A.S.) dağda irad ettiği mev'ize gibi bir mecmua-i eş'ardır. Hattâ Kur'an, ne Buda'nın telkinatı gibi bir maba'd-et tabiiye yahud mantık kitabı, ne de Eflatun'un herkese irad ettiği nasihatlar gibidir. Bu, bir Peygamber'in sesidir. Öyle bir ses ki, onu bütün dünya dinleyebilir. Bu sesin aksi saraylarda, çöllerde, şehirlerde, devletlerde çınlar! Bu sesin tebliğ ettiği din, evvelâ naşirlerini bulmuş, sonra teceddüdperver ve imar edici bir kuvvet şeklinde tecelli etmiştir. Bu sâyededir ki; Yunanistan ile Asya'nın birleşen ışığı, Avrupa'nın zulümat-âbâd olan karanlıklarını yarmış ve bu hâdise, Hristiyanlığın en karanlık devirlerini yaşadığı zaman vuku' bulmuştur.

  Dr. JOHSON
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 9. #9
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Yabancı filozofların Kuran'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri.

  Kur'anın Cihanşümul Hakikatı:

  Kur'an, Allah'ın Birliğine İnanmak Hakikat-ı Kübrasını İlân Eder

  İngilizce-Arabca, Arabca-İngilizce lügatların muharriri ( araştırmacısı )Doktor City Youngest (Siti Yangest) Kur'an hakkında şu sözleri söylüyor:


  Kur'an, insanların yed-i istifadesine geçen eserlerin en büyüklerinden biridir. Kur'anda büyük bir insanın hayal ve seciyesi, en vâzıh şekilde görülmektedir.
  Carlyle "Kur'anın ulviyeti, onun cihanşümul hakikatındadır" dediği zaman, şübhesiz doğru söylemişti.
  Muhammed'in (A.S.M.) doğruluğu, faaliyeti, hakikatı taharride samimiyeti, sarsılmayan azmi, imanı, kendisini dinlemek istemeyenlere ezelî hakikatı dinletmek yolundaki sebatı; bana kalırsa onun o cesur ve azimkâr peygamberin hâtem-i risalet olduğunun en kat'î ve en emin delilleridir. Kur'an akaid ve ahlâkın, insanlara hidayet ve hayatta muvaffakıyet temin eden esasatın mükemmel mecellesidir. Bütün bu esasatın üss-ül esası, âlemin bütün mukadderatını yed-i kudretinde tutan Zât-ı Kibriya'ya imandır.

  Allah'ın birliğine iman etmek hakikat-ı kübrasını ilân ediyorken, Kur'an lisan-ı belâgatın en yükseğine ve nezahetin şâhikasına varır. Kur'an Allah'ın iradesine itaatı, Allah'a isyanın neticelerini izah ederken, insanların muhayyilesini elektrikleyen en seyyal lisanı kullanır. Resul-i Kibriya'ya teselli vermek ve onu teşvik etmek, yahud halkı sair Peygamberlerin ahvaliyle, milletlerinin âkibetiyle korkutmak îcab ettiği zaman, Kur'anın lisanı en kat'î ciddiyeti almaktadır.
  Madem ki Kur'anın birbirine düşman kabileleri, yekdiğeriyle mücadele eden unsurları derli toplu bir millet haline getirdiğini, onları eski fikirlerinden daha ileri bir seviyeye yükselttiğini görüyoruz; o halde belâgat-ı Kur'aniyenin mükemmeliyetine hükmetmeliyiz. Çünki Kur'anın bu belâgatı, vahşi kabileleri medenî bir millet haline getirmiş; dünyanın eski tarihine yeni bir kuvvet ilâve etmiştir. Zaman ve mekân itibariyle birbirinden çok uzak oldukları gibi, fikrî inkişaf itibariyle de birbirinden çok farklı insanlara hârikulâde bir hassasiyet ilham eden ve muhalefeti hayrete ve istihsana kalbeden Kur'an, en şâyân-ı hayret eser tanınmaya lâyıktır.

  Kur'an, beşerin mukadderatıyla meşgul âlimler için tetebbua şâyân en faideli mevzu sayılır.


  Doktor CİTY YOUNGEST
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

 10. #10
  Süper Aktif Üye M ü e l l i f... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  2.690
  Blog Mesajları
  11
  Rep Gücü
  7721

  Cevap: Yabancı filozofların Kuran'ı Tasdiklerine Dair Şehadetleri.

  Kur'anın mutaassıb münekkidi ve mütercimi Corsele (Korsel) diyor ki:

  Kur'an, Arabcanın en mükemmel ve pek mevsuk bir eseridir. Müslümanların itikadı veçhile; bir insan kalemi, bu i'cazkâr eseri vücuda getiremez.


  Kur'an, bizâtihî daimî bir mü'cizedir; hem öyle bir mu'cize ki, ölüleri diriltmekten daha yüksektir. Bu mukaddes kitabın ta kendisi, menşeinin semavî olduğunu isbata kâfidir.

  Muhammed (A.S.M.) bu mu'cizeye istinaden, bir peygamber olarak tanınmasını istemiştir. Arabistan'ın çıplak ve kısır çöllerini aydınlatan, şâir ve hatiblere meydan okuyan Kur'an, bir âyetine bir nazîre istemiş; hiçbir kimse bu tahaddîye karşı gelememişti. Burada yalnız bir misal irad ederek, bütün büyük adamların, Kur'anın belâgatına baş eğdiklerini göstermek isterim.

  Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) zamanında, Arabistan şâirlerinin şehriyarı Şâir Lebid idi. Lebid, muallâkattan birinin nâzımıdır. O zaman putperest olan Lebid; Kur'anın belâgatı karşısında lâl kalmış, bu belâgatı en güzel sözlerle ifade etmişti.
  Kur'anın belâgatı karşısında hayran kalan Lebid, Müslümanlığı kabul etmiş, Kur'anın ancak bir peygamber lisanından duyulacağını söylemiştir.

  Kur'anın lisanı belîğ ve hârikulâde seyyaldir. Cenab-ı Hakk'ın şan ve celaletini, azamet sıfatlarını ifade eden âyetlerin ekserisi, müstesna bir güzelliği haizdir. Kur'anı bîtarafane tercümeye gayret ettim ise de; kari'lerim, Kur'anın metnini sadakatkârane bir ifadeye muvaffak olamadığımı göreceklerdir. Bu kusuruma rağmen kari'ler tercümemde bahis mevzuu ettiğim muhteşem âyetlerin birçoklarını okuyacaklardır.

  CORSELE
  Hak ile iştigal etmezsen,
  Batıl seni istila eder.... İmam-i Şafi-i

1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Yorum: 0
  Son mesaj: 05-08-2010, 08:55 AM
 2. filozofların ölümü...
  Daphne Tarafından Felsefe Forum'u Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 15-11-2009, 07:56 PM
 3. Yalana dair
  blueice Tarafından Edebiyat Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 17-05-2009, 03:17 PM
 4. Filozofların Ölümü
  shgiptare Tarafından Felsefe Forum'u Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 15-03-2009, 01:57 AM
 5. Delirmeye Dair...
  RABİA Tarafından ilginç konular Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 26-05-2008, 09:22 PM
Yukarı Çık