Allah’ın Yasaklarından Örnekler

• Allah’ın ayetlerini veya ayetlerde bildirilen gerçekleri inkâr etmek,yalanlamak(6/21,49)
• Allah’a ortak koşmak(şirk)(4/47,115),İmana şirk karıştırmak(6/82)
• Allah’a yalan isnat etmek(4/50,3/94),ikiyüzlülük yapmak(münafıklık)(4/145)
• Allah’ın helal kıldığı şeyleri haram kılmak(5/87)
• Allah’ın rahmetinden ümit kesmek(39/53),ayetlerinden yüz çevirmek(6/4,34/22),eskilerin masalları demek(68/12-15)
• Allah’ın zikrini/Kur’an’ı (emir ve yasaklarını) görmezlikten gelmek(43/36)
• Allah’ı unutanlar gibi olmak(59/19),Allah,Peygamber ve mü’minlerin düşmanlarıyla dost olmak(58/22,60/1),mü’minleri bırakıp kâfirleri dost edinmek(4/144)
• Allah ve Peygamberine hainlik etmek(8/27),meleklere Allah’ın kızları demek(17/40)
• Gıybet etmek(49/12),insanlarla alay etmek(49/11),çirkin sözleri dinlemek(17/36),arzu ve hevaya uymak(12/53,25/43),israf etmek(17/26-27,25/67),yapılan iyiliği verilen sadakayı başa kakmak(2/262,264)
• Büyüklenmek(kibir)(31/8,17/33-38),yalan yere yemin etmek(5/89),insanlara zulmetmek(4/168,42/42),hainlere zalimlere yardımcı olmak(4/105-107)
• Allah’ın ayetlerinin inkar edildiği,yalanlandığı yerlerde oturmak(4/140)
• Zinaya yaklaşmak(17/32)
• İnsanları Allah yolundan alı koymak(4/167),günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmak(5/2),azgınların emrine uymak(26/150)
• Allah ve Peygambere isyan etmek(4/14),Allah’ın sınırlarına tecavüz etmek(helal,haram,evlenme,boşanma,yeme,içme,miras, kısas,ceza,vb..hükümleri uygulamamak)4/13-14)
• İzinsiz,selamsız başkalarının evine girme(24/27)
• İffetli kadınlara zina suçu isnat etme(iftira)24/23),büyü yapmak(sihr)(2/102),faiz alıp verme(2/278-279)faizi alış veriş gibi görmek demek(2/275)
• Savaştan kaçmak(8/16),düşmanlık ve günahta yarışmak(2/62)
• Yalancı şahitlik yapmak(25/72)
• Devlet malını zimmetine geçirmek(3/161),rüşvet alıp vermek(2/188),insanların malını batıl yolla yemek(2/188),hırsızlık(3/38),yol can ve mal güvenliğini ihlal(terör)5/33)
• Livatacılık (homoseksüellik)(26/165)
• İntihar etmek(4/29-31),hainlik etmek(12/52),bildiği gerçekleri/ilmi gizlemek(2/159-172)insanların gizli hallerini araştırmak(49/2)
• Hakimin hükmünde adil olmaması(5/44)
• Leş,kan,domuz eti,Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanların etinin yenmesi(6/145)
• Kadının eşine baş kaldırması(nüşuz) (4/34)
• Laf taşıyıcılığı yapmak(nemîme)68/10-11),insanlara eziyet etmek(33/58)
• Şımarmak.böbürlenmek(31/8)hakir görmek,küçümsemek(31/18),haset etmek(4/54),insanlara suç isnat etmek(iftira)(4/112)
• Kişinin nefsine zulmetmesi (4/124),yalan sözleri dinlemek(5/42),haram şeyleri yemek(5/42)
• Allah’tan başkasına tapanlara sövmek(6/108),şeytana uymak,ona tapmak(6/142,2/168,36/60),gafillerden olmak(7/205)
• Zalimlere meyletmek(11/113),bozgunculuk yapmak,karışıklık çıkarmak(7/56,26/83)
• Vasiyette haksızlık etmek,değiştirmek(2/182)
• Eşine verdiği malı boşanınca geri almak için haksız suçlamalarda bulunması(4/20)

Not: Örnek :(4/20) Kuranda 4 ncü surenin 20 nci ayeti demektir