Türklerin Kehaneti Doğrulanıyor
3 Kasım 1918, M.M Housepian, The New York Times

Günümüzden 500 yıl kadar önce Selçuk Tatarları olarak adlandırılan barbar bir kavim Anadolu topraklarına saldırmış ve iç çekişmelerle zayıf düşmüş Bizans İmparatorluğu'nun kuyusunu kazmaya başlamıştı. Uzun mücadeleler sonucunda İmparatorluğun başkenti İstanbul şehri de barbar Türklerin eline geçmişti.

Türkler, katliam ve yağmaya dayanan hâkimiyetlerinin sonsuza kadar sürmeyeceğini bildiklerinden ve kendilerini savunma yönünden en emin bölge olarak güneyi gördüklerinden, "Şam elden giderse biz de biteriz", anl***** gelen bu sözü söylemişlerdir. Bu gelişmelerden sonra, dünyanın en verimli bölgelerinden birini 500 yıldır işgal ederek bu bölgelere katliam ve yağmadan başka hiçbir şey yapmayan bu vahşi insanlara kimsenin yardım elini uzatacağını sanmıyoruz. Böyle bir yardıma kalkışan kimse yanlış ata oynamış olacaktır. Zira Türklerin dünya siyaset tarihindeki sayfaları kapanmak üzeredir.Türkiye'nin Geleceği
10 Kasım 1918, The New York Times

Türkler ümitsizlik içinde mütareke şartlarını kabul emekle kendi
imparatorluklarının geleceği ile ilgili konularda söz sahibi olmaktan
çıkmışlardır. Bugüne kadar aralarındaki düşmanlıklar ve gereksiz
duraksamalar yüzünden modern dünyada hiçbir yeri olmayan Osmanlı Devleti'nin yaşamasına göz yuman Hıristiyan Devletleri tarihi bir sorumluluk karşısında bulunmaktadırlar. Habsburglar gibi köklü hanedanların bile bir gecede ortadan kaldırılabildiği çağımızda Osmanlı Devleti'nin yaşatılması için artık geçerli hiçbir sebep kalmamıştır.
Yüzyıllardan beri kendi kendilerini yönetmekten dahi aciz olduklarını bütün dünyaya göstermiş olan Türklerin, kendilerinden her bakımdan üstün azınlık halklarını yönetmeleri beklenemez. Türkler bugüne dek yalnızca askeri alanda başarı sağlayabilmişlerdi. Çağımızın gelişmeleri onları bu alanda da saf dışı bırakmıştır. Her şeye rağmen Anadolu'da bir Türk Devleti'nin kalmasına izin verilecekse Hıristiyan tebaa bu devletin kapsamı dışında bırakılmalıdır. Örneğin güneydoğu vilayetlerinde Ermeni unsurların nüfus içinde önemli bir yeri olduğu göz önünde bulundurularak bu bölgelerin Ermenistan'a bırakılması gerekir.
Türkiye'deki diğer ve daha yaygın Hıristiyan unsur ise Rumlardan meydana gelmektedir. Yunan yetkililerinin ifadelerine göre Anadolu'daki Rumların sayısı iki milyon civarındadır. Bunların büyük bir kısmı Batı Anadolu'nun kıyı bölgeleriyle İstanbul-Çanakkale boğazlar yöresinde ve Marmara denizi çevrelerinde yerleşmiş bulunmaktadır. Rumlar, bulundukları bölgelerdeki ticari, sınai ve hatta tarımsal faaliyetleri hemen tümüyle ele geçirmiş olup kültürel hayatı da etkileri altına almışlardır. Rumlar bu nitelikleriyle bulundukları bölgelerin gerçek sahipleri olduklarını ispat etmektedirler.Her yönüyle Yunanlaşmış olan bu bölgelerin ilk fırsatta Yunanistan topraklarına katılması uygun olacaktır.

Bütün dünyanın ilgisini çeken İstanbul şehrinin ise Cemiyeti Akvam
denetiminde bağımsız bir yönetime veya bir manda yönetimine bırakması düşünülebilir. Her ne olursa olsun bu önemli şehirdeki Türk unsurların kısa bir sürede temizleneceği gerçektir.Unutmayalım ki modernleştirilmesi düşünülen bu şehirde yaşayan Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler çağımızın şartlarına ayak uydurabilirler ama Türkler hiçbir zaman!

Türkiye'nin kuzey ve iç bölgelerinde de önemli sayıda Rum bulunduğu bilinmektedir. Bilindiği gibi İtalyanlar, Yunanlı unsurun en yoğun olarak bulunduğu İzmir yöresinde hak iddia etmektedirler. Fransa'nın Suriye'de,İngiltere'nin ise Arabistan ve Filistin'de tam bir hâkimiyet sağlayarak birçok iktisadi çıkarlar elde etmeleri İtalyanları da başka bir bölgede benzer çıkarlar aramaya itmiştir. Ancak İtalyanların bu talebi Yunan talebiyle uzlaşmaz bir biçimde çelişmektedir. İtalyan ve Yunan taleplerini uzlaştırmanın bir yolu Güney Anadolu kıyılarının büyük bir kısmını İtalyanlara bırakmak olabilir. Bütün bu paylaşımdan sonra Anadolu'da Türklere bırakılacak bir yer kalırsa orada yaşayacak Türkleri de denetim altıda bulundurmak ve kendilerinden her bakımdan üstün olan Hıristiyan
komşularına kötülük etmelerini önlemek gerekir.

Bütün Türkiye'de Amerikan Mandası İsteniyor
31 Ağustos 1919, The New York Times

Amerika Birleşik Devletleri'nin Barış Konferansı'na katılan delegeleri
Charles R. Crane ve Henry Churchill King Konferans'a bir rapor sunarak Türkiye'de yapmış oldukları araştırmalardan sonra edindikleri kanaate göre Amerika Birleşik Devletleri'nin yalnızca İstanbul ve Ermenistan'ı değil, Suriye ve Filistin de dahil olmak üzere bütün imparatorluk topraklarını kapsayacak bir manda yönetimi kurmasının uygun olacağını belirtmişlerdir.

Delegelerin ifadesine göre böylesine geniş kapsamlı bir manda yönetiminin Siyonist emellere de uygun düştüğü anlaşılmaktadır. Bu nedenle böyle bir önerinin Siyonistlerce desteklenmemesi için hiçbir neden yoktur. Siyonistler tarihi emellerine ulaşmak için Amerika Birleşik Devletleri mandasını desteklemek zorundadırlar. Mr. Crane, "Aklı başında olan bütün Türkler de kendi sorunlarına en iyi çözüm yolu olarak Amerika Birleşik Devletleri mandasını görüyorlar. Türkler bizi iyi tanıyorlar. Küba'da yapmış olduklarımızı yakından biliyorlar. Bizim bütün Türkiye'yi manda altına almamız dünya barışı için zorunludur. Biz bu işi kendimize özgü yöntemlerle diğer büyük devletlerin sandığından çok daha küçük bir askeri kuvvetle
başarabiliriz. Tüm Türkiye'nin manda altına alınması için Amerika Birleşik Devletleri’nin yalnızca bir jandarma kuvvetine ihtiyacı vardır. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de uygulanacak manda rejimi Filipinler örneğinin daha geniş çapta bir tekrarı olacaktır" demiştir.

Manda Yönetimi Üzerinde Dururken Düşündüklerimiz
Ocak 1920, Asia

Büyük Britanya, bu bölgede kazanmış olduğu parlak zaferlerin de etkisiyle,mütarekeden bu yana Yakın Doğu'yu fiilen askeri denetim altında tutmaktadır.Bizim, bu bölgede herhangi bir sorumluluk almaktan kaçınır biçimde davranmanız üzerine Avrupa Devletleri, mütareke sonrasında almış oldukları geçici tedbirlerin ötesinde kesin düzenlemelere girişmişlerdir.

İstanbul, muhtemelen uluslararası bir yönetime bırakılacaktır. Türk'ün buncayıldan sonra Avrupa'dan çıkartılması kesinleşmiş gibidir. Türklerin anayurtları olan Anadolu'ya yerleşecekleri ve Bursa ya da Konya'yı başkent yapacakları sanılmaktadır. Bu durumda Sultan'ın da yeni başkente taşınması gerekecektir. Anadolu'da İzmir'i işgal etmiş bulunan Yunan Ordusu, Türklerle savaşarak iç kesimlere doğru yayılmaktadır. Antalya'yı işgal etmekte olan
İtalyanlar da iç kesimlerde hak iddia etme eğilimindedirler.

Fransa, Adana dahil olmak üzere Kilikya'yı işgal etmiş olup bu bölgeye Suriye'deki manda yönetiminin bir bölümü olarak bakma eğilimindedir. Ancak her iki ülkedeki nüfusun Türk ve Arap olarak farklılaşması bu konuda bir engel meydana getirmektedir. Fransa'nın hak iddia ettiği bölge kuzeyde Sivas'a kadar uzanmaktadır. Bu bölgede sorumluluk yüklenecek miyiz? Kurulacak manda yönetimi konusunda üç formül önerilmektedir.
(1) Suriye, Filistin, Mezopotamya ve Kafkasya dahil olmak üzere bölgenin tümünü kaps***** alacak bir manda yönetimi.
(2) Yalnızca İstanbul, Anadolu, Ermenistan ve Kafkasya'yı kapsayacak bir manda yönetimi.
(3) Yalnızca Ermenistan üzerinde bir manda yönetimi.
Bu üç formülden herhangi birini kabul etmemiz, geçici olarak yönetimimiz altına girecek insanların, rehberliğimiz altında kendi çıkarlarına uygun bir biçimde yönetileceklerinin garantisi olacaktır. Bu ülkelerde ortaya koyacağımız uygulama diğer manda yönetimleri için de faydalı bir örnek olacak ve bu yönetimlerin geleceğini etkileyecektir.
İstanbul şehri, yakın bir gelecekte, Amerikalı tüccar ve iş adamları için çok önemli bir merkez niteliğini kazanabilir. Şehrin siyasi önemini kaybetmesi ve uluslararası bir yönetimin kurulması, ticari önemini bir kat daha arttıracaktır. İstanbul'un yanı sıra Odesa, Batum, İskenderun, Selanik,Samsun ve Basra limanları da Yakın Doğu'nun ilgi ve yatırım bekleyen geri kalmış bölgelerine açılan kapılar olarak önem taşımaktadır.
Amerikan iş aleminin Yakın Doğu kadar büyük ve önemli bir bölgeye bugüne dek gerekli ilgiyi göstermemiş olması gerçekten şaşılacak bir olaydır. Bu bölgeyle Amerika arasındaki ticaret daha çok bazı hammaddelerle halı, kilim gibi malların ithalatına dayanmış, Amerika'nın bu bölgeye ihracatı ise sınırlı kalmıştır. Oysa Amerikan misyonerleri ve eğitim kurumlarının Türkiye'de yaratmış olduğu olumlu hava bu bölgeye ihracat yapacak iş adamlarımıza
büyük imkanlar sağlamaktadır.

1914 yılında Türkiye'de 627 Amerikan okulu bulunmakta ve bu okullarda 34.000 öğrenci okumaktaydı. Bu kültür yakınlaşması Türkiye'de mevcut fırsatlardan yararlanmak amacındaki Amerikalı iş adamları için bulunmaz bir ortam yaratmıştır. Yakın Doğu halklarının büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'ni, kendilerini bugün içine düşmüş bulundukları sefaletten kurtarabilecek tek kurtarıcı devlet olarak görmekte ve Amerika'ya güvenmektedirler.
kaynak:supermeydan mailbox