Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 Toplam: 3
 1. #1
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Dınler tarıhı

  SIR DİNLERİNDE KURTULUŞ
  (Orfizim, Mitraizm ve Gnostizm)
  Fuat AYDIN*
  Sır Dinleri
  Burada “sır dinleri” anlamını tercih ettiğimiz ancak “gizem” olarak da
  tercüme edilebilecek olan kelime, mystery karşılığı olarak kullanılmıştır. Bir
  Dinler tarihi kavramı olarak söz konusu kullanım, “dinler tarihi ekol”ünün
  hellenistik dönemle ilgili çalışmaları sonrasında literatüre girmiştir. Genel
  olarak dünyanın farklı yerlerinde benzerleri bulunsa da, orta doğu kökenli
  olan ve batıyı geçerek özellikle Yunanistan ve Roma’da miladi birinci yüzyıl
  boyunca yaygınlık kazanan ve etkin hale gelen sırf dini cemaatleri ifade
  etmek için kullanılmaktadır. Söz konusu bu dinsel olgunun bu şekilde
  isimlendirilmesi, bu tür cemaatlere girişin gizli olarak yapılmış olmasından;
  kurtuluşun sırrını kendisine katılanlara belli aşamalardan sonra verme
  iddiasından kaynaklanmaktadır.
  Bu tür cemaatlere girişin gizli oluşunun bir sonucu olarak da, onlarla
  ilgili bilgi, uygun şartları taşımayan yani, cemaate üye olmayanlara
  verilmediği gibi, söz konusu cemaate ait bilginin saklanması ve ehil
  olmayanlar yani, inisiye edilmeyenlere verilmemesi de, bu cemaatlere üye
  olmanın şartlarından biridir1. Bunun bir sonucu olarak da, konuyla alakalıbilgi genel olarak azdır;
  var olan bilgiler ise, daha sonra bu cemaatten ayrılan
  insanların yaptıkları ifşaatlara ve bunlardan aktarılan bilgilere ve (özellikle
  Mitraizm durumunda) arkeolojik bir takım verilerin yorumuna
  dayanmaktadır.
  Sır dinleri hem genel bakış açılarında hem de detaylarda farklılıklar
  gösterseler de, söz konusu farklılıklara rağmen, genel bir başlık altında
  toplanmalarını mümkün kılan; bu ismin verilmesini sebep olan birtakım
  ortak özelliklere de sahiptirler. Bu ortak özellikler şu başlıklar altında
  toplanabilir:
  -İnsanın tanrısal bir öze sahip olması;
  -Bu tanrısal özün maddi beden içine hapsedilmesi;
  -Semavi kaynağına ulaşmak için bu özün maddi bedenden kurtulmasının
  zorunlu olması;
  -Kurtuluş için dini sırra erme töreninin gerekliliği;
  -Günahı ortadan kaldırmak için temizleyici ritüellere ihtiyaç;
  -Sakramental inayetin verilmesi;
  -İlahın tecrübelerine katılma ya da onları taklit;
  -İlah’la komünyona girme ya da O’nunla özdeşleşme;
  -Kardeşlik olarak da adlandırılan cemaat üyelerine ölümsüzlüğün kesin
  olarak vaad edilmesi ve üstün bir takım güçlerin verilmesi2.
  -Sır dinlerinin bir diğer özelliği de, dindarları arasında ırk, millet ve
  ekonomik ve sosyal farklılıkları dikkate almayan mutlak bir eşitliğin
  olmasıdır. Mitraizm dışında, hem erkeklere hem de kadınlara açık olup
  inhisarcı bir özellikleri yoktur3.
  Yukarıda sayılan özelliklerinden dolayı “kurtuluş veren” olarak da
  tanımlanırlar ve bu yüzden de söz konusu dinlerin tanrıları,
  “kurtarıcılar/soteria” diye isimlendirilirler (soter, Serapis; soteria, Isis gibi). Bu
  kurtuluş, arzulanan bütün mutlulukları içerir: Hayatın tehlikelerinden kurtulma,
  hastalıktan ve kötü talihden korunma gibi.
  Fakat, bütün bunlardan öte, ruhun kurtuluşunu ve ölümsüzlüğünü içerir.
  Yunan dünyasındaki sır dinlerinde var olan ise, tabii düzene uygun bir kurtuluş
  vaadidir ve bu kurtuluş öte dünyada gerçekleşecektir5.
  Mitraizm dışındaki bu kültlerdeki merkezi figür, ölen ve dirilen genç
  tanrıdır. Bu kültlerin ilahları, esasen bitkisel ilahlardır. Kült vasıtasıyla
  burada, gerçekleştirilen birleşmeler, bu ilahların kaderlerine ortak olmayla
  özdeşleştirilir. Böylece, inisiye edilen üye, ölümsüz hayat için ilahın ölümüne
  ve yeniden doğumuna katılır. İnisiye edilen, yeniden doğar; tanrılaştırılır ve
  aydınlatılır. Ruhunda ölümsüzlük ilacına sahip olur. Her zaman olmasa bile,
  bazı durumlarda, sırra erme törenlerinde ilahla birlik olan için yeni reel bir
  şahsiyet inşa edilir6. Bu kültlere müracaat eden insanlar, kendilerinin kaderin
  kölesi olduklarını düşünen, iyi ve kötü olayların, ölümün ve düşmanının
  hiçbir zaman üstesinden gelemeyeceği/gelememe ihtimallerine maruz
  kaldıklarını ve kendi kontrolerinin dışında olan bir gücün elinde olduklarını
  bilirler. Bütün bu durumlarda, kendilerine yardımı dokunacak olanlar, şehrin
  ya da devletin tanrısı olamayacağından; bu tanrı ancak dünya dışından bir
  tanrı olmalıdır. Bu tanrı, aynı zamanda bütünüyle kendi inayetinden dolayı,
  kaprisli bir tanrıdır. İnsanlar, yukarıda zikredilen bu durumlardan, sır
  dinlerinden gelen bu inayet tanrısı tarafından kurtulurlar7.
  Bu sır dinlerinden bir kısmı daha sonra da varlıklarını devam ettirmiş
  olmalarına rağmen, yukarıda da kısmen zikredildiği gibi, ağırlıklı olarak
  bulundukları dönem miladi birinci yüzyıldır.
  devam edecek....

  sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 8 / 2003

 2. #2
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  MERHABA!

  Bu dinler arasında: Orfik ve
  Pythagoryen kardeşlikler; Büyük Anne ve Attis kültleri; Mısır’ın Rabb
  Serapis’i ve Kraliçe Isis-Osiris’i, Suriye Baalleri ve Adonis, İran Mitrası,
  Yunan Elusinian ve Gnostik kardeşlikleri vs8 sayılabilir. Bunların hepsini ele
  almak yerine, nasıl bir kurtuluş anlayışına sahip olduklarını ortaya
  koymak/örneklemek maksadıyla Orifizm, Mitraizm ve Gnostisizm kısaca
  incelenecektir.

  Orfizim ve Kurtuluş
  Orfik, yanlış olarak mistik şarkıcı Orfeus’a izafe edilen ve altıncı yüzyılda
  derlenmiş şiirlerden alınan bir terimdir. Orfizim olarak bilinen, bir Yunan
  dini hareketidir

  Orfiscilik, bedenin ruha hapsedildiğini; bedeni ruhun mezarı ve bu
  hayatı da bundan sonrası için bir hazırlık safhası olarak kabul eder. Hayatın
  amacı, bir dizi arınma sayesinde yeniden-doğuş zincirinden kurtulmaktır.
  Ruh, ancak ölüm yoluyla kurtularak asli tanrısal öze yeniden katılabilir.
  Ancak, bu hakiki birleşmeden önce, ruhu beden hapishanesinden geçici
  olarak kurtarmak ve tanrısal özle birleşmesini sağlamak dini bir sır ya da
  tören yoluyla mümkündür.

  Orfikler için insanların yaşam dedikleri şey, gerçekte ölümdü ve gerçek
  hayat ise ölümden sonra başlamaktaydı10. Ruh, tanrısal ve ölümsüzdür;
  ancak, ataları Titanların günahları sebebiyle insan, önceki yüksek
  konumundan düşmüştür. Bu düştüğü durumdan, yeniden doğuşlar yoluyla
  kurtarılabilir11. Kahraman Orfeus ile gizemsel birleşme, onun ruhunun
  bedenleşmiş hali olan bir hayvanın yenilmesini de içine almak üzere,
  arınmanın ve daha yüksek bir varlık düzeyine geri dönüşün araçlarından
  biriydi. Sır cemaatine kabul edilen birey, tanrısal şeyleri bilme ayrıcalığına
  kavuşurdu12. Daha sonra kilise babası Cyprian tarafından ifade edilen “extra
  ecclesiam nulla salus/kilise dışında kurtuluş yoktur” düşüncesinin ilk ifade
  edicisi Orfiklerdir. Yalnızca Orfik hayatı yaşayanlar, Orfik ritleri yerine
  getirenler ve öte dünya için geçiş kelimelerini muhafaza edenler
  kurtulacaklardır. Bunun dışında kalan ölüler, Tartaros’da13 çamur içinde
  kalacak; müthiş acılara katlanacak ve yeniden doğmaya maruz kalacaklardır14.
  Saf bir sistem olan ofrizim, ilk dönemlerinde Pythagoras, Heraclitus ve
  Plato’yu da etkilemiştir. Zamanla ilgisini, ruhun insan bedeninde mezara
  konulduğu ve evvelki semavi yerini yeniden elde etmeyi arzuladığı şeklindeki
  temel doktriniyle, bu dünyadan öte dünyaya kaydırdı. Yunanistan’da ve
  Roma’da bir sistem olarak yüzyıllarca devam etti; ancak yeniden doğma ve
  kurtuluş doktrinini asla kaybetmedi15.

  Mitraizm ve Kurtuluş
  Köken olarak İran kaynaklı olan Mitra, Roma imparatorluğunda
  tapınılan ve güneşle (Roma’da sol invictus) özdeşleştirilen bir tanrıdır. Mitra,
  yalnızca Avesta’da değil, ilk Vedalar’da da bulunur. Ortaya çıkışı, İranlılar ve
  Hintlilerin birbirinden ayrılmadan önceki bir tarihe, milattan önceki bir
  zamana kadar geri gider. Ancak, gelişmesi ve yaygın hale gelmesi, mö. ikinci
  ve dördüncü yüzyıl boyunca olmuştur. İran dini, Zerdüşt tarafından tanzim
  edildikten sonra, Mitra, Ahura Mazda’ya göre ikincil bir konuma düştü.
  Burada Mitra, Ahura Mazda tarafından kötülüğe karşı yardım etsin diye
  yaratılmış bir yarı tanrı; ya da daha önceden var olan fakat Zerdüşt
  tarafından bastırılmaya çalışılan ancak, sonradan yeniden ortaya çıkan bir
  tanrı16 olarak görünür. Zerdüştlüğün Fırat vadisi boyunca yayılması ve
  Babil’de Kalde astrolojisiyle ve Babil’in tanrısı Marduk ile karşılaşmasının bir
  sonucu olarak değişikliğe uğradı. Mitra, daha sonra İonya Grekleriyle olan
  karşılaşmasında güneş tanrısı Helios ile özdeşleştirildiği gibi, burada güneş,
  doğruluk ve adalet tanrısı Şamaş ile özdeşleştirildi

  Mitra kültünde, askeri eğilimler hakimdir; erkeklere has olan bu kültün
  mensupları arasında askerler, bürokratlar, tüccarlar ve köleler yer alır. Kült,
  mağaralarda icra edilirdi18. Hıristiyanlığın ilk yıllarında Roma toplumunda
  önde gelen bir yer edindi. Hem Roma’da hem de bütün imparatorlukta
  popüler bir kült halini aldı. Mitra kültüne mensup olanların toplandığı yer
  olan Mithraea, Roma’dan İngiltere ve Almanya’ya kadar her yerde
  bulunmaktaydı19. Kültün kutsal metinleri olmadığından, inanç ve prensipleri
  hakkındaki bilgiler; nispeten az olan klasik literatürdeki birkaç referanstan ve
  Mitrayı konu alan rölyef ve heykellerden çıkartılmak zorundadır. Mitraizmle
  ilgili sahnelerin en dikkat çekici tarafı, boğayı öldüren tanrı Mitra’nın yer
  aldığı sahnedir. Bu sahne, hakkındaki bilgiler ne kadar az olsa da, bu
  sahnenin verimlilik miti ve ona ait ritüel olduğu açıktır. Boğanın kanı,
  tanrının toprağı canlandıran ve başağı üreten hayat gücüdür. Bu aynı
  zamanda, bir yaratılış mitidir de. Bu dünyanın sonunda bir başka boğa,
  kurban edilecek ve o zaman bir kurtarıcı ve yeni bir hayat bu kurbanın
  kanından doğacaktır20. Mitra aynı zamanda, her şeyi feth eden güneş,
  yeryüzüne ışık ve hayat gönderen; kötülük ve karanlık güçlerle savaşlarında
  doğrular topluluğunun de lideridir. Burada Yahudi messiyanizmini hatırlatan
  bir eskatolojiyi görmek mümkündür

  Taurobolium (yukarıda zikredilen boğanın kurban edilmesi olayı),
  Mitraizm’deki en etkili sakramenttir. Abid, üzerinde boğanın kurban edildiği
  platformun bulunduğu bir hendekte diz çöker. Kurban edilen boğanın kanı
  abidin üzerine dökülür ve bununla günahlarından temizlendiği gibi, bu onun
  ebedi olarak yeniden doğmasına da sebep olur22. Yıkanmalar ve dinsel
  banyolar, kötülükten kurtulmak için kullanılır.
  Mitra bu dünya ile sema arasındaki bir aracı olarak da kabul edilir. Bu
  yüzden de kültün merkezi ilgisini ölümde gerçekleşen ve ruhun, yedi
  gezegen yoluyla asli yerine geri dönmesinden ibaret olan astral kurtuluş için
  hazırlanma oluşturur. Mitra, ritüeli gizlidir ve bu yüzden de onun hakkındaki
  bilgilerimiz, düşmanlarından ve güvenilir olmayan tanıklardan yani,
  Hıristiyan din adamlarından gelir.
  DEVAM EDECEK.....

 3. #3
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647
  MERHABA!

  Mitra kültünde, insanlar kurtuluşa erişmek için bir takım safhalardan
  geçmek zorundadırlar. Mitraizm’in kendi zamanında geliştiği St. Jerom,
  mistiğin (saratus) ruhun nihai yükselişinde geçtiği yedi gezegensel alana kadar
  olan yedi safhadan geçmesi gerektiğini söyler. Kuzgun (croax), saklı/gizli
  (cryphius), asker (miles), aslan (leo), İran’lı (perses), güneşin habercisi
  (heliodromus) ve baba (pater). Bazen bu safhaların hepsi askeri nitelikli olarak
  kabul edilir. Zaman zaman maskeler ve uygun elbiseler, dereceleri temsil
  edecek şekilde giyilir ve hayvanların ve kuşların hareketleri taklit edilir.
  Porphory, ilk üç derecenin gizlilik yemini edildiği zaman olacak olan gerçek
  sırra erme törenine ya da sacramentuma hazırlık olduğunu söyler23. Mitraizm’e
  girecek olan kişi, yedi safhayı ya da dereceyi geçer ve son olarak kılıçla
  parçalanmış bir çelengi alır ve başına koyar. Sonra, “Mitra benim tacım”
  diyerek onu omuzuna dayar. Bunun üzerine, kırmızı sıcak bir demirle alnı
  damgalanır.
  Keza, Mitraizmde suya batırmayla yapılan vaftiz, ateşle yapılan çetin bir
  sınav, ölüm ve yeni hayata doğum draması ve ekmek şarap sakramenti
  olduğu gibi, bazen bir uçurumu atlamak gibi, özel cesaret testleri de vardır.
  Porphory, ellerine bağlı ateşlerle ve gözleri bağlanmış, ölümü taklit ederek
  geçen daldırma suretiyle yapılan vaftizden de bahseder. Leo/Aslan
  safhasında, dine yeni giren aday, ekmek ve su ya da şarap sakramentine
  katılmasından dolayı iştirakçi haline gelir.

  Gnostisizm’de Kurtuluş
  Gnostisizm basit bir grup inanç olmaktan daha çok, farklı bir çok
  şekilleri olan, kökleri Yahudilik ve Hıristiyanlık öncesine kadar giden,
  Tanrı’ya ruha ve dünyaya dair bir bakış açısı içeren bir harekettir. Düalizm
  üzerine temellendirilmiş kurtuluşçu bir din olarak da isimlendirilebilir26.
  En önemli özelliği, yüce ruhu, esas olarak fiziki dünyaya ve bedene
  yabancı görmesidir. Gnostikler, kendilerini, kurtulunması gereken bir
  hapishanede mahkum olarak görürler. İnsanların bir kısmının, parçalanmış
  ve bütünüyle yabancı fizik dünya ve bedene hapsedilmiş olan tanrısal bir
  parça ya da ışık parçasından oluştuğuna inanırlar. Geri kalanlar ise,
  kendilerinde tanrısal hiçbir ışık taşımayan yalnızca akı__________llı ancak hayvandırlar.
  Parçalar, yalnızca birbirleriyle değil, fakat aynı zamanda kozmik düşüş öncesi
  ayrıldıkları yüce tanrısalla ya da ilk tanrısal insanla da yeniden birleşmek
  isterler. Yüce Tanrı, kesinlikle yaratıcı değildir; zira, yaratılış, ne ikinci
  derecede bir tanrı tarafından bilmeden gerçekleştirilen korkunç bir hatadır
  bir şey oluşuna dair kötü bir gücün işidir. Ne yüce Tanrı ne de aydınlanmış (gnostik)
  şahsın; yaratıcı ve onun yaptıklarıyla herhangi bir ilişkileri vardır27.
  Gnostik kurtuluş mitinin, bir çok şekli vardır. Bir kısmı oldukça ayrıntılı
  olan mitler, bu trajik durumu ve bu durumdan bir kurtarıcı vasıtasıyla nasıl
  kurtulunacağını anlatırlar.

  “Yüce Tanrı, dünyevi hayattan uzaktır ve onunla ilgilenmez. Zamanın
  başlangıcından önce, bütünüyle ışıktan oluşan ilk semavi insan28 vardı.
  Karanlığın kötü güçleri (ya da yaratıcı tanrı veya aeon ya da aeonlar birliği) bu
  ilk insanı ele geçirdiler ve onu, karanlığın kaosundan kendisiyle dünyanın
  yaratıldığı manyetik güçler olarak kullandıkları/kullandığı milyonlarca küçük
  ışık parçasına böldüler. Ancak yine de, ışık parçalarının yakından takip
  edilmeleri gerekiyordu. Çünkü, eğer onlar yer değiştirir ve yeniden
  birleşirlerse, dünya kaosa geri dönecektir. Bu yüzden, binlerce kötü ruh
  onları gözetim altında tutarlar. Işık parçası, dünyevi insanın, en iç benidir (
  ancak ona ‘ruh’ demek doğru olmayabilir) ve evi olan semaya dönme
  arzusuyla onu tedirgin olmaktan korur. Şeytanlar/kötü ruhlar bu arzuyu
  baskı altında tutmak için insanı ilaçla uyutur ve uyuştururlar; ta ki, zaman
  zaman semayı unutur, ancak bazı zamanlar (belli şahıslarla) arzusu
  keskinleşir ve bu yer yüzü hapishanesinden kurtulmak ister.
  Sonunda, şeytanların/kötü ruhların yaptıklarının farkına varan ve
  insanın ancınacak durumu karşısında harekete geçen Yüce Tanrı, onu
  kurtarmak için Oğlunu gönderir. Şeytanlar/kötü ruhlar, farkına varmasınlar
  diye, dünyevi bir bedende dikkatli bir şekilde gizlenir. Tebliğde bulunur ve
  insanlara şifa dağıtır ancak, asıl görevi, uzay boyunca şeytani güçlerin ileri
  karakolu oldukları gezegenlerin birinden diğerine geçerken, ihtiyaç duyulacak
  olan kutsal parolayı Seçilmiş’e vermektir. Babaya ulaşıncaya kadar geçilecek
  olan bir dizi safhada ona yol göstermek için önden gider. Son olarak bütün
  ışık parçaları semavi insanı yeniden oluşturmak için bir araya toplanacak ve
  maddi dünya kaosa geri dönecektir”

  Gnostisizm’e göre, insan korkunç bir korkunun, sonsuz bir zaman ve
  mekan korkusu, bu dünyanın hay huyu ve düşmanlığı korkusu ya da daha
  ziyade insanı yoldan çıkartmaya çalışan ve onu kendi gerçek benliğine
  yabancılaştırmaya çalışan şeytani güçler hakkındaki bir korkunun kurbanıdır.
  Kendini, şeytani güçlerin pençesinde hissettiğinden dolayı, kendisinden
  korkar. O, artık kendisinin efendisi değil, fakat şeytanların oyun alınıdır.
  Arzu ve iradesinin itkileriyle kendi manevi hayatına yabancılaştırılmıştır30.
  29 Gnosis kelimesi, Yunanca “bilgi” anlamında kullanılan bir kelimedir. Bu anlamının yanı
  sıra başka bir takım anlamlara da gelir. Kelime, gnostikler için, vahye benzeyen ve özel
  olarak verilmiş bir bilgi anlamını ifade eder. Yalnızca hususi vahiyle seçilenler bu bilgiye
  sahip oldukları gibi kurtuluş anahtarına da yalnızca onlar sahip olacaklardır.

Benzer Konular

 1. İLGİNÇ TARİHİ BİLGİLER!!!
  efelenen Tarafından ilginç konular Foruma
  Yorum: 4
  Son mesaj: 14-03-2008, 02:59 PM
 2. PEYGAMBERLERİMİZİN TARİHİ
  Mevt Tarafından islam (Müslümanlık) Foruma
  Yorum: 27
  Son mesaj: 22-11-2007, 09:14 PM
 3. İÇ ÇAMAŞIRI TARİHİ
  dogangunes Tarafından Kadın Modası Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 28-09-2007, 10:58 PM
 4. TÜRK SİNEMA (YEŞİL ÇAM) TARİHİ
  dogangunes Tarafından Sinemalar Foruma
  Yorum: 4
  Son mesaj: 10-08-2007, 03:44 PM
 5. TARİHİ SİNOP CEZAEVİ
  Bay X Tarafından Genel Kültür Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 07-06-2007, 10:15 PM

Anahtar kelimeler

Yukarı Çık