Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 Toplam: 3

Amentü duası

islam (Müslümanlık) Kategorisi Dualar Hadisler Forumunda Amentü duası Konusununun içerigi kısaca ->> Selam Amentü, İslâm dininin iman esaslarını ana hatlarıyla ifade eden terimdir. Arapça'da âmene fiilinin birinci tekil şahsı olan ve “inandım” ...

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.030
  Rep Gücü
  88647

  Amentü duası

  Selam  Amentü, İslâm dininin iman esaslarını ana hatlarıyla ifade eden terimdir. Arapça'da âmene fiilinin birinci tekil şahsı olan ve “inandım” mânasına gelen âmentü, Kur'an'da üç yerde, söz sahibinin imanını açıklarken kullandığı bir ifade olarak geçer.(bk. Yûnus Suresi, 190; Yâsîn Suresi, 36-25; Şûrâ Suresi, 42/15.) Şûra sûresinde doğrudan doğruya Hz. Peygamber (sav)'e “âmentü” demesi emredilir. Buna daya*narak âmentünün Kur'an'da yer alan bir terim olduğunu söylemek mümkündür.

  “Âmentü billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l kaderi hayrihî ve şerrihî mine'llâhi teâlâ; ve'l-ba'sü ba'de'l-mevti hakk eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh”
  “Allah'a, meleklerine, kitaplarına, pey*gamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğu*na şahadet ederim.”

  şeklinde sıralanan ve mü'menün bih olarak da adlandırı*lan itikadı esasların hepsi âmentü teri*miyle ifade edilir.

  Âmentü'de sıralanan ve Ehl-i sünnet inancına bağlı herkesin kabul etmesi ge*reken bu iman esasları Kur'an'da çeşitli ifadelerle yer almıştır.
  Bir yerde mümi*nin vasıfları olarak
  Allah'a, âhiret günü*ne, meleklere, kitaba (Kur'an'a) ve pey*gamberlere iman şeklinde sıralanırken (bk. Bakara Suresi, 2/177.)
  başka bir yerde müminlere
  “Allah'a, peygamberine (Hz. Muhammed'e), peygamberine indirdiği ki*taba (Kur'an'a) ve önceden indirdiği ki*taba iman etmeleri emredilir. (bk. Nisâ Suresi, 4/136.)
  Buna karşılık
  Allah'ı, me*leklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr edenin koyu bir sapıklık içinde olduğu belirtilir.(bk. Nisâ Suresi, 4/136.)
  Bu âyetlerde değişik şekillerde sıralanan iman esasları
  Allah'a, meleklere, kitap*lara, peygamberlere ve âhirete iman ol*mak üzere beş ilkede toplanmış ve ge*leneksel âmentü metninde bulunan ka*der, yani hayır ve şerrin Allah'tan oldu*ğu inancı bunlar arasında zikredilmemiştir.

  Âmentüdeki iman esaslarının sa*yısı ve muhtevası hadislerde de farklı*dır.
  Buhârinin rivayet ettiği Cibril hadisinde, “İman nedir?” sorusuna,
  “Allah'a, meleklerine, Allah'ın görüleceğine, pey*gamberlerine ve öldükten sonra diril*meye inanmandır.”
  (Buhârî, “İmân”, 37.)
  Ve
  Tirmizî'nin diğer bir rivayetine göre Hz. Peygamber (sav), “âmentü” lafzıyla başlayan bir hadisinde (“Fiten”, 63.) “Ben Al*lah'a, meleklerine, kitaplarına ve âhiret gönüne inandım.”
  cevabı verilerek sayılan beş değişik esas arasında da kader zikredilmediği hal*de

  İbn Hanbel (Müsned, I, 21.) Müslim (“İmân”, 1.) Tirmizî (“İmân”, 4.) İbn Mâce (“Mukaddime”, 9.) Ebû Dâvûd (“Sünnet”, 17.) ve Nesâînin (“İmân”, 4.) rivayetlerinde “hayrı ve şerri ile birlikte kadere iman” esası diğerlerine ilâve olarak zikredilir.

  Tirmizî'nin diğer bir rivayetine göre Hz. Peygamber (sav), “âmentü” lafzıyla başlayan bir hadisinde (“Fiten”, 63.) “Ben Al*lah'a, meleklerine, kitaplarına ve âhiret gönüne inandım.” demiştir. Bu hadiste de iman esaslarının yine beş noktada top*landığı ve Kur'an'da olduğu gibi burada da İman esaslarını formülleştiren âmentü metninden bir kısmının eksik olduğu görülür. İman esaslarını âmentü formü*lünde olduğu gibi topluca konu edinen bazı âyet ve hadislerde kadere imanın yer almayışı, onun ilim, irâde, kudret ve tekvin sıfatları içinde mütalaa edilebi*len özelliğine bağlı olsa gerektir. Yoksa Mu'tezile'nin ve günümüzdeki bazı araş*tırmacıların iddia ettiği gibi İslâm'da kader inancı*nın bulunmayışından dolayı değildir. Ni*tekim özellikle kader inancı üzerinde duran başka âyet ve hadisler de vardır.

  Aslında İslâm literatüründe iman esasları “Allah'a, peygambere ve âhiret gününe iman” şeklinde önce üç (el-usûlü's-selâse). sonra kelime-i şehâdette belirtildiği üzere Allah'a ve Hz. Muhammed'in peygamberliğine iman şek*linde iki, son olarak da Allah'a iman şek*linde (aslü'l-usûl) tek bir esasta özetlen*miştir. Bu son yaklaşıma göre Peygamber'e iman, Allah'a imana ulaşmanın yo*lu, âhiret de Allah'ın fiillerinden biri olduğundan Allah'a iman edilince ötekiler kendiliğinden benimsenmiş olur. İş*te Hz. Peygamber (sav) imanı, “Allah'tan baş*ka ilâh olmadığını tasdik etmektir.” diye tarif ederken (bk. Müslim, “İmân”, 33, Tirmizî, “İmân”, 5.) ve “Allah'tan başka ilâh yoktur, diyen cennete girer.” müjde*sini verirken (bk. Tirmizî, “İmân”, 17.) bu gerçeği ifade etmiştir.

  Dini bilgilerin öğretilmesinde ilk sırayı alan ve ilk devirlerden beri ögretilegelen Ehl-i sünnetin geleneksel itikad metni olan âmentünün, başta Cibril hadisi ol*mak üzere, Hz. Peygamber (sav)'in “İman ne*dir?” sorusuna verdiği değişik cevap*lardan
  (bk. Müsned, I, 19; Tirmizî, “Ka*der”, 17; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 34; İbn Mâce, “Mukaddime”, 9.) derlendiği anla*şılmaktadır.
  Zira Tirmizî'nin bir rivaye*tinde (“Fiten”, 63.) yer almayan kısımlar Müslim'de (“İmân”, 46, 53.) İbn Mâce'de (“Mukaddime”, 10.) ve Tirmizinin başka bir rivayetinde (“Kader”, 10.) aynı lafız*larla zikredilmektedir. İbn Hacer ve Aynî'nin Cibril hadisine yaptıkları şerhler de bu görüşü teyit etmektedir (bk. Fethu'l-bârî, I, 197; 'Ümdetul-kârî, 1, 326, 335)

  Âmentü klişesine akaid kitapları içinde ilk defa İmâm-ı Âzam'ın el-Fıkhü'l-ekber"ine rastlanır. (s. 1.)
  Daha sonra Hakîm es-Semerkandî es-Sevâdü'l-A'zam'da (s. 5.) ve özellikle
  Ebü'l-Leys es-Semerkandî Beyânü 'akideti'l-usûl adlı eserinde iman esaslarını âmentü biçiminde özetlemiştir.

  Müteahhir devirde Ubeydullah b. Muhammed es-Semerkandinin âmentüyü şerhederek (bk el-cAkîdetüz-zekiyye, vr. 2a vd.) başlattı*ğı “âmentü şerhi” telif türü, kendisin*den sonra da devam etmiştir.

  Âmentü öğretiminin Mâtürîdîler arasında son derece yaygın olmasında, konuyla ilgili ilk eserleri Semerkandlı âlimlerin yaz*mış olmalarının etkisi büyüktür.

  Diyanet İslam Ansiklopedisi, Amentü md.

  Mopsy-oldukca dusundurucu bir yazi???

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Aktif Üye tansxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2011
  Mesaj
  1.640
  Rep Gücü
  14450
  selam ederim;

  cok ama cok onemli bir duadir. kimlerin ne soyledigi onemli degil cok aciktir duada ogretilmek istenilen. herkezin ezberlemesini ve sık sık okumasını öneririm. sadece okumak yetmez burada iman edilen onemli hususları aklimizdan cikarmadan yasamaliyiz hayatimizi.
  "birimiz hepimiz hepimiz birimiz için"

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Oct 2011
  Mesaj
  45
  Rep Gücü
  47
  babannem ay yeni ay durumuna geçtiğinde ve ayı gorduğunde ellerini açıp okurdu bu duayı

Benzer Konular

 1. sevgi duası;
  tansxx Tarafından Diger Dinler Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 25-07-2012, 01:29 PM
 2. Aborjin Duası
  mopsy Tarafından Genel Kültür Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 23-01-2010, 03:26 PM
 3. Kumeyl duası
  dogangunes Tarafından Dualar Hadisler Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 04-04-2009, 03:29 PM
 4. Aşk Duası
  Gül@y Tarafından islam (Müslümanlık) Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 29-05-2007, 03:06 PM
 5. anne duası
  karaca10 Tarafından islam (Müslümanlık) Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 09-10-2006, 09:55 AM
Yukarı Çık