Bir ansiklopediye göre dünya çapında 10.000 dinsel grup bulunmaktadır.
Onların aralarındaki anlaşmazlık muazzam acılara yol açtığından dinlerarası
diyalog fikri birçok dindar kişiye ümit veriyor. Onlar bölünmüş bir dünyada bu
sayede barış ve birliğin sağlanabileceğine inanıyor.
Kutsal Kitap da birliğe önem verir. Elçi Pavlus İsa'nın takipçilerirnin cemaatini
bir bedene benzetip cemaatin her üyesinin birbiriyle kaynaştığını ve işbirliği
içinde hareket ettiğini söylemişti.( Efesoslular 4:16)
Benzer şekilde Elçi Petrus da iman kardeşlerini aynı düşünüşte olmaya teşvik
etmişti.( 1.Petrus 3:8)
İsa'nın ilk yüzyıldaki takipçileri çok dinli ve çok kültürlü bir dünyada yaşadılar.
Ancak Pavlus farklı dinlerin kaynaşmasından bahsederken “ İman edenle
etmeyen arasında ortak ne olabilir?” diye sordu. Sonra İsa'nın takipçilerini
“Onların arasından çıkın” diye uyardı.( 2.Korintoslular 6: 15,17)
Açıkça görüldüğü gibi Pavlus dinlerarası bir diyaloğu onaylamıyordu. Peki
neden?
Elçi, İsa'yı gerçekten takip eden biriyle takip etmeyen birinin birlikte ibadet
etmesinin dengesiz bir boyunduruk gibi uygunsuz olacağını söyledi.
( 2.Korintoslular: 6:14)
Pavlus'un kaygısı bir babanın çocuğu için duyduğu kaygıya benzetilebilir. Bir
baba mahallesindeki bazı çocukların kötü davrandığını bildiği için kendi
oğlunun onlarla oynamasına izin vermez. Babanın koyduğu sınırlar
beğenilmeyebilir, fakat bu şartlar altında çocuğun diğerlerinden ayrı kalması
onu kötü etkilerden koruyacaktır.
Pavlus bu tutumuyla İsa'yı örnek alıyordu. İnsanlar arsında barışı teşvik
etmekte en büyük örnek olan İsa hiçbir zaman dinlerarası bir diyaloğa
girmedi.
Peki ya bugün için ne denebilir? Kutsal Kitabın dinlerarası diyaloğa karşı
uyarısı hala geçerli mi?
Evet.
Nasıl yağ ile su bir kaba konulduğunda karışmıyorsa, farklı dinler ve inançlar
da dinlerarası diyalog sayesinde birlik oluşturamaz.
Örneğin farklı dinsel inanışlardan insanlar barış için dua etmek üzere bir
araya geldiklerinde hangi Tanrı'ya yakaracaklar?
Hıristiyanlığın Üçlü Tanrısına mı?
Hinduların Brahma'sına mı?
Buda'ya mı?
Yoksa başka Tanrı'lara mı???
Fakat Mika peygamber son günlerde tüm milletlerden insanların şöyle
diyeceğini bildirdi:
“ Gelin, Yehova'nın dağına, Yakub'un Tanrısının evine çıkalım. O bize yolunu
öğretecek, biz de O'nun yolunda yürüyeceğiz.” ( Mika 4:1-4)
Bunun sonucunda dünya çapında barış ve birlik olacak. Fakat bu,tüm dinler
bir şekilde birleştiği için değil, tüm insanlar tek gerçek inancı kabul ettiği için
olacak...
( Yehova'nın Şahitleri'nin 1 Haziran 2010 tarihli Gözcü Kulesi dergisinden
alınmıştır.)