HZ. İSA VE HZ. MEHDİ'NİN GELİŞİ HAKKINDAKİ SAHİH HADİSLERDEN BAZILARI

... Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem oğlu İsa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek... (Sahih-i Müslim, Bir Şerhin-Nevevi, Cilt II, s. 192; Kitab-ul İman, Bab-u Nuzül-i İsa İbn-i Meryem, Kenzul Ummal, 14/332)

İsa bin Meryem (Meryem oğlu İsa) adil bir hakim ve adaletli bir imam olarak inmedikçe kıyamet kopmayacaktır... (Sünen-i İbni Mace, 10/340)


Nefsim, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa'nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır... (Ebu Hureyre r.a. / Buhari, Büyu 102, Mezalim 31, Enbiya 49; Müslim, İman 242 (155); Ebu Davud, Melahim 14 (4324); Tirmizi, Fiten 54 (2234)

Onunla (İsa ile) benim aramda hiçbir peygamber yoktur. O şüphesiz inecektir... (Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5. cilt, s. 380)

Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu (İsa aleyhisselam)'ın adil bir hakim olarak sizin içinize inmesi muhakkak yakındır... (Sahih-i Müslim, 6/532)

... Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve Müslümanların emiri (Hz. Mehdi) ona: Gel, bize namaz kıldır, der. Bunun üzerine İsa: Hayır, Allah'ın bu ümmetebir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısım üzerine emirlersiniz,der. (Sahih-i Müslim, c. 1, s. 209)

Nasıl helak olur bir ümmet ki, evvelinde Ben (Hz. Muhammed sav), sonunda Meryem oğlu İsa (a.s.) ve ortasında da Ehli Beytimden (benim soyumdan) Mehdi vardır. (Celaleddin es-Suyuti, "Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman", Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali bin Hüsameddin El Muttaki, s.78)


Mehdi bu ümmettendir ve Hz. İsa’ya imam olacaktır. (Celaleddin es-Suyuti, “Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman”, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali bin Hüsameddin El Muttaki, s.79)

...Ümmü seleme (r.a.) şöyle demiştir: Resulullah (s.a.)'i şöyle buyururken işittim: "Mehdi benim ailemden, Fatıma'nın oğullarındandır." (Sünen-i Ebu Davud, Cilt No. 14, Sayfa No. 402, 4284)

...Ali (b. Ebi Talib) (r.a.)’dan; Rasulullah (s.a.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Dünyanın ömründen sadece bir gün kalsa bile, Allah (c.c.) benim Ehl-i Beyt’imden bir adam (Hz. Mehdi'yi) gönderecektir. O dünyayı, (daha önce) zulümle olduğu gibi, Adaletle dolduracaktır. (SÜNEN-İ EBU DAVUD, Cilt No. 14, Sayfa No. 402, 4283)

Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehl-i Beyt'imden bir kişidir. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.13)

Dünyanın ömründen sadece bir gün kalsa bile, Allah (c.c.) benim Ehl-i Beyt'imden bir adam (Hz. Mehdi'yi) gönderecektir. O dünyayı, (daha önce) zulümle olduğu gibi, Adaletle dolduracaktır. (Sünen-i Ebu Davud, Cilt No.14, Sayfa No. 402, 4283)

Onun (Mehdi'nin) hilafetinden yer ve gök ehli, hatta havadaki kuşlar bile razı olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

... Mehdi, Resulullah'ın bayrağı ile, insanların başarına bela üzerine bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar... (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

KAYNAK: Dört Hak Mezhebe Göre Hazreti Mehdi sitesinden alınmıştır