Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 Toplam: 2
 1. #1
  Acemi Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesaj
  166
  Rep Gücü
  339

  Exclamation Hz. Isa, hz. Mehdi ve deccal

  HZ. İSA, HZ. MEHDİ (A.S), VE DECCAL'İN ÇIKIŞI GÜVENİLİR HADİSLERLE BİLDİRİLMİŞTİR

  Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişi, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ve Deccal'in ortaya çıkışı, kıyametin en büyük alametlerindendir. Birçok İslam alimi eserlerinde bu konuları detaylı olarak ele almışlardır. Konuyla ilgili hadislerde bildirilen haberler, İslam alimleri tarafından "tevatür" (kuvvetli haber) derecesinde kabul edilmektedir. Bu hadisler ise "mütevatir hadis" olarak adlandırılmaktadır. Tevatür kelimesinin tanımı Büyük Lugat'ta şöyle yapılmaktadır:

  Tevatür: Kuvvetli haber, içinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan kuvvetli haber.1

  Mütevatir hadis ise, yalan üzerine birleşmeleri düşünülemeyecek kadar kalabalık olan bir cemaat tarafından rivayet edilen hadislere denir. Hadis alimleri mütevatir kabul edilen hadislerin ravilerinin (hadisi nakleden kişiler) incelemeye dahi alınmayacağı, mütevatir hadise hiçbir sorgulama yapılmayacağı konusunda hemfikirdirler. İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani, mütevatir hadis kavramını şöyle açıklamaktadır:

  Haber-i mütevatir, ravileri çoklukta o dereceye ulaşan bir haberdir ki, adete göre, o kadar çok rivayetçinin yalan üzerine birleşmeleri imkansız olur. Bu durumda rivayet edilen haber hakkında lafız (söz) ve mana tutuyorsa buna, "mütevatir-i lafzi" denir. Eğer hepsinin arasında müşterek manada ittifak olmakla beraber lafızlar (sözler) arasında ihtilaf bulunuyorsa buna, "mütevatir-i manevi" denir.2

  Büyük hadis alimi İbn-i Mace ise, Hz. İsa'nın yeniden dünyaya gelişi, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya çıkışı ve Deccal'in çıkışıyla ilgili hadislerin mütevatir olduğunu şöyle açıklar

  Şevkani de Hz. İsa'nın ineceğine dair hadislerin sayısının 29'a ulaştığını söyleyerek, bunları bir bir nakletmiş ve sonunda: "Bizim naklettiğimiz hadisler görüldüğü gibi tevatür haddine ulaştı. Bu beyanımızla şu sonuca varılıyor ki, beklenen Hz. Mehdi (a.s.) hakkındaki hadisler, Deccal hakkında hadisler ve Hz. İsa'nın inmesine dair hadisler mütevatirdir." demiştir.3

  Hz. İsa'nın tekrar geleceğini ve Deccal'in ortaya çıkacağını nakleden alimlerin başında mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife gelmektedir. Ebu Hanife, Fıkh-ı Ekber adlı eserinin son bölümünde şunları bildirmektedir

  Deccal'in, Ye'cüc ve Me'cüc'ün çıkması, Güneş'in batıdan doğması, Hz. İsa'nın gökten inmesi ve diğer kıyamet alametleri, sahih haberlerde aktarıldığı üzere, haktır, olacaktır.4

  İmam Suyuti de, El Havi Lil Fetava adlı kitabı ve El İ'lam bi Hukmi İsa adlı risalesinde, konuyla ilgili tüm hadislere yer verdikten sonra, bu hadislerin mütevatir olduklarını bildirmiştir:

  Hadis ilmine vakıf olanlara gizli kalmayacağı üzere, bu hususta zikrettiğimiz bütün hadisler mütevatir derecesine ulaşmıştır. Dolayısıyla Mehdi Muntazar (beklenen Hz. Mehdi (a.s.)) hakkındaki hadis-i şerifler mütevatir olduğu gibi, Deccal hakkındaki hadis-i şerifler de tevatür derecesine ulaşmış olup, Hz. İsa'nın inişiyle ilgili hadis-i şerifler de mütevatirdir.5

  Konuyla ilgili hadisler güvenilir hadis kaynağı olan Kütüb-i Sitte'de ve İmam Malik'in Muvatta'sı, İbn Huzeyme ile İbn Hibban'ın Sahih'leri, İbn Hanbel ve Tayalisi'nin Müsned'leri gibi en muteber hadis kaynaklarında geniş bir şekilde yer almaktadır. Hz. İsa'nın yeryüzüne gelişiyle ilgili hadislerden bazıları şöyledir

  Sizler on alameti görmedikçe hiçbir zaman kıyamet kopmaz... Biri de İsa'nın inmesi...6

  Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa'nın adalet sahibi olarak inmesi yakındır...7

  Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem oğlu İsa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek...8

  İmamınız kendinizden olduğu halde, Meryem oğlu sizin içinize indiği zaman sizler nasıl olursunuz?9


  14. asrın büyük müceddidi (Her asırda dini gerçekleri, dönemin ihtiyaçlarına göre öğretmek üzere gönderilen büyük alim ve Peygamberimiz (sav)'in varisi olan kişi) olan Hz. Mehdi (a.s.)'nin ortaya çıkışı ile ilgili olarak Peygamberimiz (sav)'den rivayet edilen hadislerden bazıları ise şu şekildedir:

  Dünyanın ancak bir günlük ömrü kalmış olsa, onun (Hz. Mehdi (a.s.)'nin) başa geçmesi için Cenab-ı Allah o günü behemehal (nasıl olursa olsun, mutlaka) uzatır.10

  Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa, Allah benim Ehl-i Beytimden (soyumdan) bir zatı gönderecek.11


  Birçok değerli İslam alimi de fikir birliği ile Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelişinin kesin olduğu yönündeki kanaatlerini bildirmişlerdir:

  İmam Rabbani: Aradan bin sene geçtikten sonra, Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelişi de bunun içindir. Onun mübarek kudumünü (gelişini), Hatemü'r Rüsul (Peygamberlerin sonuncusu) Resulullah Efendimiz (sav) müjdelemiştir.12

  Muhyiddin Arabi: Bilin ki, Hz. Mehdi (a.s.)mutlaka çıkacaktır. Ancak yeryüzü zulüm ve işkence ile dolmadıkça çıkmayacaktır. İşte o da böyle bir zamanda çıkacak, dünyayı doğruluk ve adalet ile dolduracaktır. Hatta dünyada tek bir gün kalsa, Allah o günü uzatacak, ta ki o halife gelsin. Bu, mutlaka Allah'ın Resulü'nün soyundan olacak Hz. Fatıma evladından gelecektir.13


  İmam Şarani: Ümmetim içinde Hz. Mehdi (a.s.)bulunacaktır. Eğer kısa süre olursa yedi yıl, kısa olmazsa dokuz yıl hüküm sürecektir.14

  Bediüzzaman Said Nursi: Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, yani Hz. Mehdi (a.s.)ve şakirdleri (öğrencileri), Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir ve o tohumlar sümbüllenir.15


  Tüm bu bilgiler bir kez daha göstermektedir ki büyük hadis alimleri, tefsir alimleri ve İslam düşünürleri, hadislerde yer alan bilgiler doğrultusunda, Hz. İsa'nın ikinci kez yeryüzüne gelişi, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ahir zamanda ortaya çıkışı ve Deccal'in mücadelesi konusunda hemfikirdirler.

  Kaynaklar:
  1 Büyük Lugat-Tür-Dav, 3003
  2 Çantay, Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, I, 180; Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meal-i Alisi ve Tefsiri, II, 850; Sabuni, Safvetü't Tefsir, I, s. 375
  3 Sünen-i İbn-i Mace, 10/338
  4 Ebu Hanife, Nu'man b. Sabit (150/767), Fıkh-ı Ekber, Çeviren: H. Basri Çantay, Ankara, 1982
  5 El Havi, 2/277
  6 Müslim, Kitabü-l Fiten: 39
  7 Ebu Hureyre r.a. / Buhari, Büyu 102, Mezalim 31, Enbiya 49; Müslim, İman 242 (155); Ebu Davud, Melahim 14 (4324); Tirmizi, Fiten 54 (2234)
  8 Ebu Hureyre r.a. / Buhari, Büyu 102, Mezalim 31, Enbiya 49; Müslim, İman 242 (155); Ebu Davud, Melahim 14 (4324); Tirmizi, Fiten 54 (2234)
  9 Ebu Hureyre, r.a./ Buhari, Enbiya 50, 3265, 3/1272; Müslim, İman 71,155,1/136; Beyhaki, Esma ve Sıfat 3265, 2/166
  10 Sünen-i Tirmizi, 4/92
  11 Sünen-i Ebu Davud, 5/92
  12 İmam Rabbani, Mektubat, cilt 1, Mektup 209, s. 440
  13 Muhyiddin Arabi, Futuhat-el mekkuye, bab 366, cilt 3, s. 327-328
  14 İmam Şa'rani, Ölüm - Kıyamet - Ahiret ve Ahir zaman alametleri, Bedir Yayınevi, s. 432-448
  15 Bediüzzaman Said Nursi, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 138, Kastamonu Lahikası, s. 72

 2. #2
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Mesaj
  2
  Rep Gücü
  8
  mehdi vardır, kim olduğunu hacet namazı kılıp Allahtan sorarak Allah'tan öğrenebilirsiniz çünkü Allah dostlarını sadece Allah bilir, Mehdi as. ahir zamanda gelecek son halifedir evliyanın en büyüğüdür.kimin ne olduğunu sadece Allah bilir o yüzden hacet namazıyla Allah'tan mehdi kim diye sorulup öğrenilmelidir.
  Konu beyaz tarafından (03-06-2010 Saat 09:20 AM ) değiştirilmiştir.

Benzer Konular

 1. Türkiye Deccal...
  YukseLL Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 12-07-2012, 02:15 PM
 2. Mehdi
  mopsy Tarafından Süper Sözlük Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 13-08-2011, 05:53 PM
 3. Mesih deccal nerede saklanıyor
  gerçekler Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 7
  Son mesaj: 24-07-2011, 06:57 PM
 4. Yorum: 0
  Son mesaj: 18-05-2010, 11:38 PM
 5. Mehdi benim? Mehdi tekdir...
  PİR GERÇEK VELİ Tarafından islam (Müslümanlık) Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 16-11-2007, 02:52 PM
Yukarı Çık