Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 Toplam: 3

Hz. Mehdi (a.s.)'nin Gelişinde Şüphe Yoktur

Din ve İnanç Kategorisinde ve Diger Dinler Forumunda Bulunan Hz. Mehdi (a.s.)'nin Gelişinde Şüphe Yoktur Konusunu Görüntülemektesiniz,Konu İçerigi Kısaca ->> Hz. Mehdi (a.s.) Hakkındaki Hadisler Mütevatirdir "Tevatür", kelime anlamı olarak "kuvvetli haber, içinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan ...

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Acemi Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Mesaj
  166
  Rep Gücü
  339

  Exclamation Hz. Mehdi (a.s.)'nin Gelişinde Şüphe Yoktur

  Hz. Mehdi (a.s.) Hakkındaki Hadisler Mütevatirdir

  "Tevatür", kelime anlamı olarak "kuvvetli haber, içinde yalan ihtimali olmayan ve bir cemaate dayanan kuvvetli haber" demektir. (Büyük Lugat-Tür-Dav, 3003) Hadis bilimcilere göre; bir haber birçok kişi tarafından rivayet edilmişse ve bu ravilerin biraraya gelip, haber uydurmaları, durumları itibarıyle mümkün değilse buna "Mütevatir" haber denilir. Birçok İslam alimi, Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili hadislerinin mütevatir olduğunu bildirmiştir:

  İbni Hacer Askalani Fethü'l-Bari'de; Hz. Mehdi (a.s.)'nin bu ümmetten olacağı ve Hz. İsa (A.S.)'nın onun arkasında namaz kılacağına dair hadisler tevatür etmiştir, der. Şevkani de İsa'nın ineceğine dair hadislerin sayısının 29'a ulaştığını söyleyerek, bunları bir bir nakletmiş ve sonunda: "Bizim naklettiğimiz hadisler görüldüğü gibi tevatür haddine ulaştı. Bu beyanımızla şu sonuca varılıyor ki, beklenen Hz. Mehdi (a.s.) hakkındaki hadisler, Deccal hakkında hadisler ve İsa'nın inmesine dair hadisler mütevatirdir" demiştir. (Sünen-i İbn-i Mace 10/338)

  Hz. Mehdi (a.s.)'nin geleceğine dair olan sahih hadisler tevatür niteliğini taşımaktadır. (Kıyamet Alametleri, s.193)

  Onların zannına göre, Hz. Mehdi (a.s.) vefat etti; geçti gitti... Halbuki, bu babda gelen sahih hadis-i şerifler meşhurdur. Hatta tevatür-ü manevi derecesinde olup, taifenin sözlerini tekzip etmektedir. (Mektubat-ı Rabbani, 2/250)

  Hz. Mehdi (a.s.)'nin geleceğine dair Resulullah (sav)'dan tevatür düzeyinde birçok hadis rivayet edilmiştir...
  (eb'ul-Hasan Muhammed b. Hasan el-Überi Sicistani, Menakıb'üş-Şafii/Dr.G.Hüseyin Tacirineseb, Mehdilik ve İmam Mehdi, s.88 ve 405)


  Hz. Mehdi (a.s.)'nin varlığı ve ahir zamanda zuhur edeceği, Peygamber ailesinden ve Fatıma oğullarından oluşu, tevatür ölçüsüne ulaşan hadislerle açıklanmıştır ve bu hadisleri inkar etmenin hiçbir anlamı yoktur... Tevatür ölçüsünü aşan, doğru ve açık hadislerde, Hz. Mehdi (a.s.)'nin Fatıma soyundan olup, dünya sona ermeden zuhur edeceği, zulüm ve haksızlıkla dolmuş olan dünyaya, adalet ve hakkaniyet getireceği, onun zamanında İsa Mesih'in gökten ineceği ve onun önderliğinde namaz kılacağaı kanıtlanmış bulunmaktadır.
  (Şerif Muhammed b. Resul Berazenci Medeni, el-işae, s.184 ve 305 / Mehdilik ve İmam Mehdi, s.328)


  Kıyamet gününün en büyük alametlerinden birisi de, hakkında tevatür derecesini aşacak derecede hadis bulunan bir kişinin zuhur edeceğidir. Birçok hadis hafızları, Hz. Mehdi (a.s.)'nin Peygamber soyundan olduğunu kabul etmişlerdir, böyle mütevatır bir konuya sırt çevirmek yakışık almaz. Hak ehlinin inancına göre, Hz. Mehdi (a.s.) İsa Mesih'ten ayrıdır. Hz. Mehdi (a.s.), Mesih'ten önce zuhur edecektir. Bu konu Sünni bilginleri arasında, onların inancından sayılacak kadar yaygınlık kazanmıştır. (Şemseddin Muhammed b. Ahmed Sefareyni, Levaih'ül-Envar'ülBehiyye şehri, C.2, s.74-76-86'dan özet)


  Muhammed b. Ali Şevkani, "et-Tavzih..." isimli kitabında şöyle söylemiştir: ...Bunlar (Hz. Mehdi (a.s.), Deccal ve Mesih ile ilgili rivayetler) hiç kuşku yok ki, mütevatır hadislerdir, Peygamber'in buyruğu hükmündedir... Buna göre, Deccal ve Mesih hakkındaki rivayetler mütevatır olduğu gibi Hz. Mehdi (a.s.) hakkındakiler de mütevatırdırlar... (Muhib b. Salih el-Bureyni, Ikd'üd-Dürer fi Ahbar'il-Muntazar, s.14-15 / Ebu Tayyib Muhammed Sıddık Kunuci, el-İzaetü... s.95 ve 130 / Mehdilik ve İmam Mehdi s.329)


  Hz. Mehdi (a.s.) hakkındaki hadisler, manevi tevatür ölçüsünü geçmiş, inkar edilmelerinin bir anlamı yoktur. (Şeyh Hasan Advi Hamzavi, Meşarik'ül-Envar, F.2, s.115, -1307 H. Basımı / Mehdilik ve İmam Mehdi s. 329)


  ...Hz. Mehdi (a.s.) hakkındaki hadisler tevatür ölçüsünden çoktur. "Sünen", "Mesned" ve "Mu'cem" kitaplarında mevcuttur. (M.Sıddık b. Hasan Kunuci, el-İzaetü... s.94)


  Yukarıda isimlerini verdiğimiz kaynaklar dışında pek çok kişi daha sayısız eserinde Hz. Mehdi (a.s.) hakkında ulaşan hadislerin tevatür derecesinde olduğunu açıklamışlardır. Bu İslam alimlerinden bazıları ve bu konuda açıklama yaptıkları eserleri şunlardır:

  Ebu Abdullah Muhammed b. Yusuf Genci Nufeli, el-Beyan fi Ahbari Sahib'üz-Zaman, s.126
  Şemseddin Muhammed b. Ahmed Kurtubi, et-Tezkiretü fi Ahval'il-Mevta ve Umur'il-ahireti, s.710
  İbni Kayyim Cavziye Muhammed b. Ebi Bekr Dımışki, el-Menar'ül-Münif, s.142
  Şehabeddin b. Hacer Ahmed b. Ali Askelani, Tahzib et-Tahzib, C.9, s.126
  Celaleddin Abdurrahman Suyuti, Arf'ül-Verdi, eki el-Havi Lilfetavi, C.2, s.165
  Eb'ul-Abbas b. Hacer Ahmed b. Muhammed Haytemi, Sevaik'ül-Muhrika, s.99 / El-Kavl'ül Muhtasar, s.23
  Şerif Muhammed b. Resul Berazenci Medeni, el-İşae, s.147, 185
  Şemseddin Muhammed b. Ahmed Sefarini, Levaih'ül-Envar'il-Behiyye, C.2, s.89 / Ahval-i Yevm'ül-Kıyamet, s.33
  Muhammed b. Ali Sabban Mısri, İs'afur-Rağibin, Nur'ul-Ebsar haşiyesinde matbu s.192 Sevaik'ül-Muhrika'dan naklen.
  Mü'min b. Hasan Mü'mim Şeblanci, Nur'ul-Ebsar, s.189
  Muhammed Sedik Hasan Kunuci Buhari, el-İzae, s.120
  Muhammed b. Cafer İdrisi Ketanı, Nzm'ül-Mütenasır Fi'l-Hadis'il-Mütevatir, s.145
  Eb'ul-Feyz Ahmed b. Muhammed Ğumari, İbraz'ül?Vehm'il-Meknun, s.3-4
  Abdülmuhsin b. Muhammed Abbad, Meccelet'ül-Camiat'ül-İslamiyye, sayı 3, yıl 1, s.598


  İslam Alimleri'nin Hz. Mehdi (a.s.)'nin Gelişi ile İlgili İzahları

  Birçok büyük İslam alimi ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelişinde hiçbir şüphe olmadığını ifade eden açıklamalar yapmıştır. Bunların arasında en ünlülerinden biri Muhyiddin Arabi'dir. Futuhat-I Mekkiye isimli eserinde Muhyiddin Arabi şöyle söylemektedir:

  "Muhakkak ki, yeryüzü zulüm ve haksızlık ile dolduğu sırada Allah'ın halifesi kıyam edecek, yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracak... Genel kazancı halka arasında eşit olarak paylaştıracak, halka adaletle hükmedecek ve anlaşmazlıklarda hakemlik edecek... Allah onun işini bir gecede düzene koyacak, zafer hep onun önünde yürüyecek... Ayağını Peygamberin ayağının yerine koyacak (onun izinde yürüyecek) ve hiçbir zaman sapmayacak... Dağınık dinleri (batıl inançları) ortadan kaldırıp, sadece hak dini hakim kılacak..." (Muhyiddin Arabi, el-Futuhat El Mekkiye, 366. bab, C.3, s.327-328)

  Bu konuda açıklamayapan bir diğer kişi ise Mısırlı ünlü yazar Şeyh Mansur Ali Nasif'tir. Bir eserinde Mehdilik inancını şu şekilde tanımlamaktadır:

  Ehl-i Beyt'ten Hz. Mehdi (a.s.) adında bir zat kaçınılmaz olarak zuhur edecek, İslam topraklarına hakim olacak, Müslümanlar kendisini izleyecek ve O, Müslümanlar arasında adaletle, hakkaniyetle davranacak, dini sağlamlaştıracak. Ondan sonra Deccal ortaya çıkacak ve Mesih (Hz. İsa) inerek Deccal'ı öldürecek veya öldüdürülmesinde Hz. Mehdi (a.s.)'ye yardım edecektir. (et-Tac'ül-Camiü Lil-Usul, C.5, s.341)

  Mısır el-Ezher Üniversitesi İnançlar kürsüsünde öğretim görevlisi olan yazar Seyyid Sabık ise, İslam Konferansı tarafından seçilmiş bir kitap olarak yayınlanan el-Akaid'ül İslamiyye isimli kitabında Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelişi ile ilgili şu açıklamaları yapmaktadır:

  Hz. Mehdi (a.s.) hakkında sözün özü şu ki; O, zamanın sonunda, pek yakında zuhur edecektir... Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolmuş iken, O, adalet ve hakkaniyetle dolduracaktır. O muhakkak surette İslam kanununu ortaya koyacak ve yıpratılmış olan Peygamber sünnetini canlandıracaktır. (el-Akaid'ül-İslamiyye, s.250)


  Alaeddin Ali b. Hişam Muttaki Hindi de, "er-Reddü..." isimli kitabında şöyle demiştir:

  Allah'ın rahmeti sana olsun bil ki; vaad edilen Hz. Mehdi (a.s.)'nin varoluşunda hiç kuşku yoktur. Üç yüz hadis ve eserle hatta daha fazlası ile bu kanıtlanmıştır. (Casim Mühelhil, el-Burhan, c.1, s.339 / Mehdilik ve İmam Mehdi, s.328)

  Ünlü İslam alimlerinin, bu açıklamaların yanısıra, Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelişi ile ilgili konuların ehl-i Sünnet inancı olduğuna dair de detaylı açıklamaları mevcuttur. Bu açıklamalardan birkaçını şöyle sıralamak mümkündür:

  Ebu Muhammed Hasan b. Ali el-Berbehari Hanbeli "Şerh'üs-Sünnet" isimli kitabında ehl-i Sünnet inançlarını sıralayarak şöyle yazıyor: "...Ve Meryemoğlu İsa'nın gökten ineceğine, Deccal'ı öldüreceğine ve Muhammed (sav) oğullarından Kaim'in (Hz. Mehdi (a.s.)) arkasında namaz kılacağına inanmak." (Casim Mühelhil, el-Burhan..., C.1, s.426)


  Doğru hadislere dayanılarak, kesin olarak inanılan bir konu da (zuhur edecek olan) Hz. Mehdi (a.s.)'nin varlığıdır. Onun zamanında Deccal ve Mesih de ortaya çıkacaktır. (İbni Hacer, Ahmed b. Muhammed Haytemi Şafii, el-Kavl'ül-Muhtasar fi Alamat'il Mehdiyyül-Muntazar s. 74)


  Eb'ul-Eşbal Ahmed Muhammed Şakir "Şerh-i Müsned-i İmam Ahmed" isimli kitabında: Birçok sahabeden doğru senetlerle ulaşan doğru sünnete göre: (Hz. Mehdi (a.s.)'ye inanmak) kanıtlanmış, bunun doğruluğundan kuşku duymak kimsenin haddinde değildir.
  (Casim Mühelhil, el-Burhan... Mukaddimesi, C.1, s.343)

  Demek ki, Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur edeceğine inanmak vaciptir, ona inanmak Peygamber (S)'in buyruğunu doğrulamak için gereklidir. Nitekim bu konu Ehl-i Sünnet inanç kitaplarında kayeddilmiş ve kanıtlanmıştır. (Eb'ul-Feyz Ahmed b. Muhammed Ğumari Şafii, İbraz'ül-Vehm'ül-Meknun, s.3-4)  İslam alimlerinin Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelişi ve yapacakları hakkındaki hadisler ile ilgili yaptıkları bu izahlar kuşkusuz son derece önemlidir. Ancak daha da önemlisi Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ve Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili hadislerinin günümüzde tek tek ve birbiri ardısıra gerçekleşiyor olmasıdır. Kuşkusuz bu olayların Peygamberimiz (sav)'in bir mucizesi olarak gerçekleşmesi, doğrulukları üzerinde herhangi bir şüphe bırakmamaktadır.

  Kaynak: Mehdi ve Altınçağ İslam Ahlakının Dünya Hakimiyeti kitabından alıntıdır

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Mesaj
  4
  Rep Gücü
  8

  Hz.Mehdi(A.s) İstanbul'da zuhur etmiştir.

  Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah.

  Müslüman alemi... Hz.Mehdi(A.s) İstanbul da gizlice ve aniden zuhur etmiş. Okuyun Müslümanlara ve insanlığa duyurun.

  Bismillahirrahmânirrahîm
  La İlahe İllallah Muhammed-ül Resulullah

  Sancak-ı Şerif.bmp

  Vaad edilen zaman yaklaşmış, insanlığın ve Müslüman âleminin beklediği büyük gün gelmiştir.

  İslam dininin kutlu sancağı Aralık 2009 aşuresinde, İmam Mehdi Sahibü'z Zaman tarafından Akdeniz(Adana)de arş-ı alaya kaldırılacak ve İstanbul'un manen fethi ile hüküm bulacaktır. O günü özlemle bekleyen ve o gün Allah için bu kutlu sancağın altında bulunmayı dileyenlere müjdeler olsun.

  "İnkâr edenler birbirinin dostudur. Eğer size emredileni yerine getirip mümini dost, kâfiri düşman bilmezseniz, yeryüzünde fitne çıkar ve pek büyük bir fesat meydana gelir." Enfal Sûresi (73.Ayet)

  Ey Firavunlar(zalimler)ın zulmü altında ezilip feryat edenler.

  Nefsinize uyup mümini düşman, kâfiri dost biliyorsunuz. Yüzünüzü Şeytan'a, sırtınızı ise Cenab-ı Allah'ın rahmetine döndüğünüz için bu felaketleri yaşıyorsunuz. İyi bilin ki, Cenab-ı Allah'ın rahmeti mazlumların, gazabı ise zalimlerin üzerindedir. Her kim, Cenab-ı Allah'ın ipi(Ehl-i Beyti)ne sarılmış ise kurtuluşu için sarılmıştır. Bu kutlu sancağı nefsim için değil, ezilen halkların huzuru ve kurtuluşu için kaldıracağım.

  Ya Cenab-ı Allah'ın ipine sarılıp necat(selamet) bulacak ya da Şeytan'a uyup helak olacaksınız.
  Dilerim ki hakkı tedbir eder, kurtuluş ile takdir edilirsiniz.

  İmam Mehdi Sahibü'z Zaman

  Sadakallahul Aliyy'ül Azim  İmam Mehdi Sahibü'z Zaman'ın yardımcıları ve insanlık, sayısız alamet ve mucizelere rağmen,
  Mehdi çıksın icraatlarını ve kerametlerini göstersin diyerek "Kar üzerinde sürünerekte olsa O'na koşmadıkları için"
  vahim bir taassub hastalığına yakalanmışlardır.

  O'da bu hakikati(imtihanı) bildiği için birkaç yardımcısı ile (28.12.2009'da) çıkıp
  Adana'dan İstanbul'a hareket etmiş, Kadıköy de ve Eminönü Karaköy İskelesi önünde
  yukarıdaki kutlu Sancak-ı Şerifi kaldırarak, Cenab-ı Allah'ın kelamını insanlığa tebliğ edip, alenen zuhur etmiştir.

  "Yaratılanı severim, yaradandan ötürü." felsefesi ile sizler değil, O (İmam Mehdi) koşup sizlere geldi.

  O'nu anlamadınız... Hem de hiç anlamadınız. Ne kadar az düşünüyorsunuz!

  Şimdi siz insanlar O'nu arayın... Bulun, bulabilir iseniz tabi.

  Hz. İmam Caferi Sadık (A.s);

  Talut'un ashabı bir nehirle imtihan olunmuş ve Allah onlar hakkında "Sizleri bir nehir ile deneyeceğiz." (Bakara Suresi 249.Ayeti) Buyurmuştu. Kaim aleyhisselam'ın ashabı da tıpkı onun gibi imtihan olunacaklar.

  Hz. İmam Hüseyin (A.s) buyurmuştur;

  "Hz. Mehdi (A.s) kıyam ettiğinde halk onu tanımayacaktır. Zira o (HZ. Mehdi (A.s.)) halka güzel simalı biri olarak gelecektir..." (Ikd-üd. Dürer, s. 41)

  Hz. İmam Rıza (A.s) buyurmuştur;

  "...Babalarımdan nakledilmiştir ki, Hz. Mehdi (A.s) gizlice ve aniden zuhur edecektir." (Yenabi-ul Mevedde, c. 2, s.197)


  İmam Mehdi Sahibü'z Zaman'ın gerçekten zuhur edip etmediğini merak edenler ve İstanbul da yaşayanlar... Yukarıdaki Sancak-ı Şerif'in resmini yanınıza alarak Eminönü Karaköy İskelesi önündeki esnaflara gidip "Elinde Sancak-ı Şerif olan güzel simalı bir genç burada insanlara tebliğ yaptı mı?" diye sorun. Zuhurun gerçekleştiğini ve tebliğin yapıldığını oradaki esnaflar sizlere söylesinler.

  Zuhurun bu şekilde sessizce yapılışı, insanlık ve özellikle Türk milleti için büyük bir imtihan idi. Çünkü Müslümanlara velilik ve mürşitlik yapanlar haktan uzaklaşmışlar, yüzlerini batıla dönmüşlerdir. Onların peşinden gidenlerde, onlardan farklı değildirler. Kalplerinde bir buğday tanesi kadar iman olanlar ise O'nu aramak ve etrafında toplanmak yerine O'nun meydanlara çıkmasını beklemişlerdir. O da çıkmıştır.

  Bu hakikat yüreğinde iman olan ve dilinden Allah'ın kelamını düşürmeyenler için büyük bir utançtır. O (İmam Mehdi) insanlığın huzuru ve barışı için bütün varlığını feda etmiştir. Kendi gerçeğinizle yüzleşin ey insanlar. Sizler insanlığın huzuru ve barışı için ne yaptınız, neler feda ettiniz? Sizler için varlığını feda eden Allah dostunun uzattığı rahmet elini bu şekilde mi tutuyorsunuz?

  Yüce Allah, Sırat-ı Müstakim'den sapan kullarını ıslah edip, hidayet eder inşallah.

  mehdisahibizaman.sitemynet.com internet sayfasından alıntıdır.

 3. #3
  - Çevrimdışı
  Acemi Üye
  Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Mesaj
  233
  Rep Gücü
  4736
  Kimi isaret edeceginizi merak ediyorum...
  Durun tahmin edeyim....

  Adnan Oktar.... diyeceksiniz gibi bir his dogdu icime...


  Genelde grup halinde üye olurlar forumlara biri yazdigi zaman forumdan biri itiraz ederse bölük halinde hucuma kalkilir...

  Bakalim burada nasil olacak...bekleyelim görelim... ( size öyle yapacaksiniz demiyorum haa bakalim diyorum )

Benzer Konular

 1. Sürekli şüphe erkeği aldatmaya mı iter?
  dogangunes Tarafından Kadın Erkek İlişkileri Foruma
  Yorum: 5
  Son mesaj: 31-03-2010, 05:10 PM
 2. Kâfirlikte şüphe
  collection Tarafından Din ve İnanç Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 09-02-2010, 02:11 PM
 3. Şüphe...!?
  cah Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 06-06-2009, 01:10 AM
 4. Mehdi benim? Mehdi tekdir...
  PİR GERÇEK VELİ Tarafından islam (Müslümanlık) Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 16-11-2007, 02:52 PM
 5. Şüphe - Disturbia (2007)
  YukseLL Tarafından Sinemalar Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 22-08-2007, 11:06 AM
Yukarı Çık