SelamKur'an beşeriyeti hidâyete kavuşturmak için nazil olma sı hasebiyle insanları mantıkî ve aklî delillendirme yöntemleriyle ikna etmeye çalışır. Bunun için Kur'ân, özellikle vahdaniyet, Allah'ın varlığı, Haşr'in ispatı, Kur'ân'ın hakka niyeti gibi dinin temel inançlarında mutlaka akla hitap ederek insan ları dine davet eder. İnsanların iman etmelerini istediği hususlara inanmalarını kolaylaştırmak, müstakbel inancı onlara kalıcı bir şekilde mal etmek, insanları hurafelerden ve mantıksız, delilsiz inanç lardan kurtarıp mantıkî ve aklî bir iman platformuna kavuşturmak için bir yandan insanları sürekli düşünmeye, anlamaya ve ibret al maya davet ederken, diğer yandan da evrenin çeşitli nesne, olay ve durumlarını delil olarak bilfiil göstermeye devam eder.[271] Hatta Kur'ân bizzat insanın yaratılışının muhtelif yönlerine dikkat çek mektedir. Bununla yetinmeyerek insanların bir takım psişik durum larını da istidlal konusu yaptığı vakidir. [272]

Kısaca ifade etmek gerekirse Kur'ân'ın istidlal yöntemi oldukça geniş bir yelpaze içerisinde devam etmektedir. Bu geniş yelpazede hitabın merkezi sürekli akıldır. Ancak şu husus calibi dikkattir ki, Kur'ân bu geniş istidlalde felsefi bir dil, ilmî terminolojinin karma şık istilahlarıyla iyice ukdelenen bir ifade tarzından kaçınmaktadır. Kur'ân'ın diğer konularda olduğu gibi bu konuda da nev'i şahsına münhasır sehli mümteni kabilinden bir ifade tarzı vardır. Dünyanın en ilkel insanı ondan istifade edebildiği gibi Maurice Bucille gibi mo dern dünyanın iyi tahsilini görmüş ve toplumda sayılı kişiler arasında yer almış olan insan da ondan gerekli dersi alır.

Kur'ân'ın istidlale konu olan âyetleri özellikle günümüzde ilim çevrelerinin dikkatini fazlaca çekmekte olup birçok kimse bu âyet leri modern teknoloji verileriyle izah etmeye yönelmektedir. Yeni zamanlarda kaleme alınan tefsirler bu âyetleri pozitif ilimlerle izah etmeye çalıştıkları gibi hususan i'caz konusunda yazılan eserler de; 1400 sene evvel indirilen âyetlerin bugünkü ilmî verilere delalet et melerini i'cazın bir yönü olarak incelerler. Ayrıca bu âyetler birçok kimse tarafından müstakil eserler halinde de kaleme alınmıştır. Biz numune olarak bir tanesini tanıtacağız.[273]

Adnan eş-Şerif-Min Ulumi'l-Ardi'l-Kur'âniyye:

Müsbet ilimlerin verilerine ışık tutan âyetleri bağımsız olarak iş leyen eserlerden birisi Dr. Adnan eş-Şerif’in "Min Ulumi'l-Ardi’l-Kur'âniyye" adlı eseridir. 1993'te birinci baskısını yapan ve 232 sayfa dan oluşan kitap 8 fasıl ve bir özetten meydana gelmektedir.

Birinci fasılda jeolojiye ışık tutan âyetleri, ikinci fasıl (41-54) dağlarla ilgili malumatı ihtiva eden âyetleri içerir. Üçüncü fasılda (55-58) yer atmosferiyle ilgili bilgiler içeren âyetler, dördüncü fasıl (79-98) rüzgârlar ve bulutlar konusundaki malumatı içeren âyetler bulunur. Beşinci fasıl (99-124) sular hususundaki âyetleri, altıncı fasıl (125-146) çevre bilimine ışık tutan âyetleri içerir, yedinci fasıl’da (147-198) Hayvan Davranış bilimine dikkat çeken âyetleri incele meye çalışır. Sekizinci fasılda (199-222) ise, evrim teorisini Kur'ân ölçüsüne göre tartar. Sonuçta da 14 asır evvel Kur'ân'da dile getiri len, 19. ve 20. asrın teknolojisinin dev imkânlarıyla ancak tesbit edilebilen Kur'ân'ın yirmi tane ilmî sabitesini özetle sunar. Her faslın sonunda konuyla ilgili uydu vasıtasıyla çekilmiş fotoğraf, harita ve grafikler bulunmaktadır.

Kısaca kitap ciddi bir araştırmanın mahsulüdür. Bugünkü ilmî verileri bolca ihtiva eder. Bu verilerle Kur'ân âyetleri arasında vaki olan ilişkiyi hemen ortaya çıkarır. Takriben 320 defa Kur'ân’la ilmî veriler arasında bağlantı kurar. Darvin'in evrim teorisi gibi bazı ilmî inhiraflara cevab vermeye çalışır. [274]

Kevni âyetler Alanındaki Çağdaş Çalışmalar:

1- Abdulaziz, Muhammed Kemal, Î'cazul-Kur'ân fi Havassi'l- İnsan, Kahire 1990.
2- Arnavut, Muhammed es-Seyyid, el-İ'cazu'l-İlmiyye Fi'l-Kur'âni'l-Kerim, Kâhire.
3- Barr, Muhammed Ali, Halku'l-İnsan beyne't-Tıbbi ve'l-Kur'ân, Riyad.
4- Ca'fer, Muhammed, el-Kur'ân ve Hakâihu'l-İlmi'l-Hadis, Libya.
5- Cibâliye, Ahmed, el-Kur'ânu ve Îlmu'l-Felek, Libya.
6- Cumeylî, es-Seyyid, el-î'câzu'l-Fikrî fi'l-Kur'ân, Dâru İbn Zeydun, Beyrut, 1985.
7- Cumeylî, es-Seyyid, el-İ'câzu't-Tıbbî fi'l-Kur'an, Dâru'n-Naşr, Şam 1989.
8- Cumeylî es-Seyyid, el-İ’cazu'l-İlmlyyu fi'l-Kurân,
9- Difda', Bessam, el-Kevnu ve'l-İnsan beyne'l-ilmi ve'l-Kur'ân, Şam.
10- Ebu'l-'Ata, Nazmı Halil, İcazu'n-Nebati fi'l-Kur'âni'l-Kerim.
11- Ebussuud, Refik, İcazatun Hadisetun, İlmiyyetun ve Rakamiyyetun fi'l-Kurân, Şam 1992.
12- Fendi, Muhammed Cemal, Me'a'l-Kur'âni fi'l-Kevni ve'l-Hayati, Şam.
13- Hatib, Abdulğaniy, Edvaun mine'l-Kur'âni 'ale'l-İnsani ve'l-Kevni ve'l-Hayati, Dimeşk.
14- Hattab, el-Canibu'l-İlmiyyu fi'l-Kur'ân.
15- Hanefi, Ahmed et-Tefsiru'l-îlmiyyu li'l-surei'l-Kevniyyeti fi'l-Kur'ân, Mısır.
16- Hanefi, Ahmed Mu'cizetu'l-Kur'âni fi Vasfi'l-Kainati, Kahire 1954.
17- Harun, Nebil Abdusselâm, Keşfu'l-İ'câzu'l-İlmiyye fi'l-Kur'âni ve's-Sünne, Kahire, trs.
18- Hattab, el-Canibu’l-İlmiyyu fi'l-Kur'ân.
19- İbrahim, Muhammed Mahmud, Î'cazu'l-Kur'âni fi İlmi Tabakati'l-Ardi, Kahire.
20- İsmail, Muhammed, el-İşarâtu'l-İlmiyye fi'l-Âyaü'l'-Kevniyye fi'l-Kurâni'l-Kerim, İskenderiyye.
21- Kerdanî, Ahmed Abdusselâm, Nemazicu mine'l-İ’cazi'l-İlmiyyi li'l-Kur'ân, 1975.
22- Muhammed İbrahim İsmail, el-Kur'ânu ve'l-İ’cazuhul-İlmî, Kahire 1977.
23- Meâ't-Tıbbi fı'l-Kur'âni'l-Kerim, Heyet, Şâm.
24- Nebi Mansûr Hasbi, el-Kevnu ve'l-İcâzu ilmî fi'l-Kur'ân.
25- Nebil Harun-Nebil Abdusselam, Keşşafu'l-Î'cazi'l-İlmî fi'l-Kurâni ve's-Sunneti, Kahire.
26- Nevfel, Abdurrezzak, el-Âyâtu'l-İlmiyye, Mısır.
27- Nevfel, Abdurrezzak el-Kur'ânu vel-İlmu'l-Hadis, Kahire.
28- Osman, Abdulkerim, Rihletun 'Abre'l-Ğayb Beyne Âyaü'l-Kur'ân ve Sefehati'l-Kevn.
29- Sabunî, Muhammed Ali, Hareketü'l-Ardi ve Deveranuha Hakikatun İlmiyyetun Esbetehe'l-Kur'ânu, Şam.
30- Seyyidi'1-Ehl, Abdulaziz, Min İşarati'l-Ulumi fi'l-Kurân, Beyrut 1972.
31- Şehhate, Abdullah, Tefsirul-Ayâti'l-Kevniyye, Kahire.
32- Şerif, Adnan, Min ilimit-Tıbbi'l-Kur'ânî, Beyrut.
33- Şerif, Adnan, Min İlmil-Felelki'l-Kur'ânî,
34- Şerkavî, Muhammed Abdullah, el-Kur'ânu ve'1-Kevn, Kahire.
35- Süleyman Ahmed Muhammed, el-Kur'ânu ve'1-İlmu, Beyrut.
36- Süleyman Ahmed Muhammed, el-Kur'ânu ve’t-Tıbbu, Beyrut.
37- Ubade, Abdullah, et-Tıbbu fi'l-Kur'ân, Kahire.
38- Üşrî, Abdulhalim es-Seyyid, Tefsiru'l-Âyeti'l-Kevniyeyti Fi'1-Kur'âni'l-Kerim.
39- Vahideddin Han, Şarhu'l-İşarati'l-Kur'âniyye Havle Âyati'l-Kevn 1978.[275]