Diyanet İşleri başkanlığı tarafından hazırlanıp yayınlanmış olan "Nurculuk Hakkında" adlı eserde: "Ayet-i kerimelerin tefsirinde mananın tahammül edemeyeceği tarzda Batıni ve indi manalar verilmeye çalışıldığı, ebcet hesabıyla ve tevafuklarla manalar verildi*ği, bunların Müslümanlık esaslarına göre dini ve ilmi kıymeti olmadığı, Nur risalelerini toplu olarak okumanın bir nevi hizipçilik olduğu... Bir kısım ayetlerin, İslamlığın reddettiği Hurufilik usulüyle tefsirine kalkışıldığı... ( böyle mana veren geçmişte bir tane Ehli sünnet alimi yoktur Kürd Said'in syoldan çıktığının tek başına delili bu durum dahi geçerli bir sebeptir.Zira Ayetlerin kendisini ve risalelerini haber verdiği hezeyanı yenilir yutulur bir delilik değildir.Böyle bir durum olsa bunu daha önceden Efendimiz ve Eshabı bildirir , Ehli sünnet alimleri de bildidirlerdi.Demek ki Said Nursi Efendimiz ve Eshabını ve Ehli sünnet alimlerini de cahillikle suçlayan bir dinsizdir.Öyle ya kendisiniz bildirmeyen bir paygamber ve eshabı ve varisleri onu bildirmedikleri için cahil olmuş olmazlar mı ? )

Risale-i Nur'un mukaddesat arasına katılmak isten*diği yalnız nurcular için dua yapılarak Müslümanlar ara*sında bir zümre meydana getirildiği ve tefrikaya yol açıl*dığı...

Said-i Nursi nin ve eserlerinin harikuladeliği ve ke*rametleri hakkında indi (keyfi, kendine göre) teviller ve mübalağalı ifadeler kullanıldığı...

Kur an-ı Kerim in harflerinden bir takım manalar istihracına kalkışmak gibi ulemanın ekserisince benimsen*meyen bir yol tutulduğu, Asayı Musa adlı eserinde bazı ayet ve kelamı kibarı indi olarak tevil ederek bunların risale-i nuru tebşir ve teyit ettiği iddiası...

Bu gibi tevil ve iddiaların İslami esaslara uymadığı...

Nurculuğun milli ve dini birliği parçalayan zümrecilik olduğu...

Nur risalelerinden Kürtçülüğü körükleyen sözler bulunduğu, belirtilmiş ve 22 ve 23. Sayfalarında Nurcula*rın inanış ve telakkileri, İslam dininin, Kur an-ı Kerim in ve sünneti seniyyedeki kaide ve formüllerine uymayan bir akide tarzı olmuştur. Nurculuk dini meselelerde işi çığırın*dan çıkaran bir istismara ilaveten milli ve içtimai konu*larda da birlik fikrini baltalayan bir zihniyeti temsil etmiş*tir. Risalelerde gösterilen sırf dini ifadeleri bile yapılan aşırı teviller ve keyfi görüşlerle yukarıda örnekleriyle gös*terildiği gibi manevi, milli bütünlüğümüzü bozan gerçek ittikayı gölgeleyen bir hal almıştır...Bu risaleleri okuyan*lar kendilerini bütün Müslümanlardan üstün görmüşler yalnız ve yalnız nurcu olanları cennete ehil, nur risaleleri*ni günahlara kefaret saymışlar ve netice olarak da nur ri*salelerini okumayı bir ibadet haline getirmişlerdir...

Yargıtay ilamında açıkça, nurculuğun kanunlar kar*şısında suç olduğu, cezalandırılması gerektiği kararı veril*miş, beraat kararının bozulması gerektiği hükmünü ver*miştir.

Askeri Yargıtay 3. Dairesi'nin 1973/146 Esas ve 1973/242 karar No.lu dosyasında; sanıklardan Abdünnur Keseli, Hasan Aktunç, Ali Osman Yüksel, Saim Atlıhan, Gültekin Sarıgül, Abdullah Aymaz, Gürbüz Dönmez, Hüseyin Çağdır, Mahmut Şen, İbrahim Uyar, ve Hüsnü Kara*göz haklarında tesis edilmiş olunan mahkûmiyet hükmün*de bir isabetsizlik görülmediğinden, askeri savcının, sa*nıkların ve vekillerinin usule, noksan tahkikata, kasta de*lillerin değerlendirilmesine ve sübuta, vasfa ve uygulama*ya ilişkin bil cümle temyiz sebeplerinin 353 sayılı kanu*nun 217/2 maddesi gereğince reddine, bu sanıklar hakkın*daki hükmün onanmasına karar verilmiştir. Yani bu karar da açıkça gösteriyor ki, Nurculuktan dolayı ceza alan in*sanlar mevcuttur...

Bu davada bazı sanıkların özellikle Bekir Berk'in ev ve iş yeri aramasında; Said-i Kürdi'nin saçları, çorapları ve hatta iç çamaşırları bile ele geçmiştir.

Aynı davada üç avukatla kendini savunan Fetullah Gülen hakkında verilen kararın bazı maddelerde az, bazı*larında çok verildiği için bozulmasına karar verilmiş, Yar*gıtay kararına göre ceza alması kesinken Ecevit ve Erbakan'ın çıkardığı af kanunu ile davası düşmüştür. Dosya da Fetullah için özetle şöyle denmekteydi:

"Diğer sanık Fetullah Gülen in 12 Mart 1971 tari*hinden önce İzmir merkez vaizi olup, aynı zamanda İzmir Kestanepazarı cami Kur'an kursu öğretmenliğini yaptığı, 1969 yılından itibaren izmir dahilinde nurcu olarak bili*nen kişilerin evlerinde guruplar halinde yapılan nur top*lantılarına iştirakle, nur risalelerinden muhtelif parçalar okuyarak açıklamalarda bulunduğu, kendi evinde de bu nevi den toplantılar tertiplediği, 1969 yaz aylarında imam hatip ve ilahiyata öğrenci yetiştirme derneği tarafından Buca yakınlarında açılan dinlenme kampında yöneticilik görevi yaptığı sırada, kamptaki talebelere risale-i nur okuttuğu, bu talebelere nurculuk usulü veçhile maşlah gi*yip başlarına sarık sarmalarına ve sarıkların uçlarına taylaşan tabir edilen şekilde sarkıtmalarına ve sarıklı bir imamın imametinde toplu şekilde namaz kılmalarına mü*saade etmekle beraber, kendisi de aynı çizgide bir kıyafet*le kamp dahilinde dolaştığı, namaz esnasında sarık sar*mak suretiyle talebelere şeklen de örnek olduğu, giyimi ile Said-i Nursi'ye benzemeye çalıştığı, Nurculuğun ilkelerin*den biri olan Atatürk'ü gençliğe din düşmanı olarak tanıt*maya gayret ettiği evinde yapılan aramada da Latin ve Arap harfleri ile yazılmış muhtelif konuları ihtiva eden 40 adet kitap bulunduğu..."

Kaynak :