+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
4. Sayfa, Toplam 4 BirinciBirinci ... 234
Gösterilen sonuçlar: 31 ile 38 Toplam: 38

Müslüman-hıristiyan!

Din ve İnanç Kategorisinde ve islam (Müslümanlık) Forumunda Bulunan Müslüman-hıristiyan! Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> Merhaba! 3.VAHİY VE NÜBÜVVET GELENEĞİ AÇISINDAN İNCİL VE İLAHÎ MENŞEİ Dinin dejenerasyonu genelde iki şekilde meydana gelir. Biri çok eski

 1. #31
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.665
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Merhaba!

  3.VAHİY VE NÜBÜVVET GELENEĞİ AÇISINDAN İNCİL VE İLAHÎ MENŞEİ

  Dinin dejenerasyonu genelde iki şekilde meydana gelir. Biri çok eski dönemlerde tevhidin primitif insanlarca, Doğudaki nesnelerle özdeşleştirilmesi sonucunda maksada dayalı olmadan oluşan kendiliğinden dejenerasyondur. Bir diğeri ise, kutsal kitapların yahut öğretilerin kasıtlı veya maksatlı şekilde değiştirilmesini içeren sun'î dejenerasyondur870. Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki bozulma süreci, Kur'an'daki ilgili ayetler ve tarihsel süreç göz önünde bulundurulursa, ikinci türden bir bozulma sürecini ifade eder görünmektedir.

  Musaddık özelliğiyle önceki vahiyleri reddetmeyen, bilakis onları tasdik eden Kur’an, bunun yanında, içerdiği mesajı önceki vahiylere doğrulattığını da temel bir argüman olarak öne sürmektedir871. Bu yaklaşımıyla, vahiy geleneğinin bir devamı ve son temsilcisi olduğunu ve kendisince ilan edilen öğretilerin genelde bir hatırlatma ve uyarma olduğunu bildiren Kur’an, aynı zamanda kendinden önceki mesajların değiştirildiğini ve bozulduğunu da iddia etmektedir. Yahudilerin, Allah'ın kelamını tahrif ettiklerini872, kitabı okurken dillerini eğip büktüklerini873 ve onu değiştirdiklerini874 belirten Kur'an, Hıristiyanların da, Kutsal kitaplarında yer alan, Hz. Muhammed'in risaletinin gerçekliğine şehadet eden metinleri gizlediklerini875 söylemektedir. Yine, tevhid inancının dışındaki inanç sistemlerinin Hıristiyanlar arasında yaygın oluşu zımnen İncil'in tahrif edildiğine bir işaret olarak kabul edilebilir.

  Aynı şekilde Kur'an, bu vahyin insanlara iletilmesinde aracılık eden peygamberin de kendisinden önceki peygamberler gibi bir peygamber olduğunu, fakat onun zincirin son halkasını oluşturduğunu ve onunla ilgili bilgilerin önceki vahiylerde de belirtilmiş olduğunu vurgulamaktadır. Kur'an'ın bu öğretisi ışığında Müslümanlar, Ehl-i Kitapla teolojik ilişkilerinde, onların kutsal kitaplarını değiştirdikleri, dolayısıyla muharref bir dinin temsilcileri oldukları iddiasını dillendirmişlerdir. Tahrife uğramış en önemli mesajlardan biri ise son peygamberin
  geleceğini haber veren (tebşîrat) bilgilerdir. Buna karşın Yahudi ve Hıristiyanlar Kur'an'ın vahiy mahsulü olmadığını, Hz. Muhammed'in de peygamber olmadığını, dolayısıyla da İslâm Dini'nin heretik bir akım olduğunu iddia edegelmişlerdir. İşte hem bu iddialara cevap verebilmek, hem de Kur'an'ın yukarıda söz konusu edilen iddialarını delillendirmek açısından ele alınan bir konu olarak kutsal kitapların tahrifi, Müslüman-Hıistiyan teolojik ilişkilerinin önemli gündem maddelerinden birini oluşturmuştur.

  Her ne kadar, erken dönem polemikçileri tahrif konusuna detaylı bir şekilde değinmemiş olsalar da, daha sonraki dönemlerde bu konunun Müslüman düşünürlerin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu görmekteyiz. Tahrif meselesinin Müslüman düşünürlerin gündemini en çok meşgul eden konulardan birisi olmasının sebebini ise aşağıdaki cümleler ortaya koymaktadır:

  “Tahrif edilen kutsal kitaplarca insan fıtratı üzerinde oluşturulan tarihsel tortular veya sahte bilinç, Tanrının yeni bir vahyi aracılığıyla ortadan kaldırılabilir, fıtrat ve akıl orijinal durumlarına geri getirilebilir. Böylece Müslüman Kelamcı için tarihin gerisine gitme veya İncil ve Tevrat metinlerinin eleştirisi, gerçekte Kur’an aracılığıyla orijinal insan fıtratını ortaya çıkarmaya çalışma anl***** gelmektedir.”877

  Kutsal kitapların Ehl-i Kitap eliyle tahrifi meselesini İslâm'ın vahiy anlayışı çerçevesinde ele alan Müslüman polemikçiler, ilâhî vahyin her türlü tezat ve ihtilaftan uzak olacağı görüşünden hareketle İncillerdeki tezatları tahrifin en önemli delili olarak görmüşlerdir878. Fakat hemen belirtelim ki, önceki kutsal kitapların tahrif edildiği konusunda görüş birliği içinde olan Müslüman polemikçiler, Kitab-ı Mukaddes'in mevsukiyeti konusunda farklı tavırlar sergilemişlerdir879. Bazı polemikçiler, İncil'in tahrif edildiğini kabul etmelerine rağmen, ondan kendi görüşlerini destekleyecek delilleri kullanmaktan geri durmazlarken, Kitab-ı Mukaddes'in üzerindeki tahrifin mutlak olarak gerçekleştiğini kabul eden bazı polemikçiler, İslâm'ın lehinde olsa bile ondan deliller nakletmeyi uygun görmemişlerdir.

  Kitab-ı Mukaddes'in tahrif edildiğini kabul etmekle birlikte, kendi görüşünü desteklemek için İncil metinlerini delil gösterenlerin başında mühtedi Ali b. Rabbân et-Taberî gelmektedir. Hıristiyan Kitab-ı Mukaddes'inin tahrifi konusuna hiç değinmeyen Taberî, daha önce geçtiği gibi, Hıristiyan inancının tutarsızlığını ispatlamak için pek çok İncil metnini kullanmış, Hıristiyan inancını destekler mahiyette görünen İncil metinlerinin ise mecazen tevile müsait olduğunu belirmiştir880. Taberî'nin bu tavrı, onun, İncil'in yorumunda bozulma (tahrîfu'l-mânâ) olduğu yönünde kanaate sahip olduğu izlenimini vermektedir. Nitekim Aasi, tahrif konusundaki bu tür yaklaşıma sahip olan ilk polemik örneğinin Taberi'nin ed-Din ve'd-Devle adlı eseri olduğunu belirtir881.

  İkinci türden bir yaklaşıma sahip olan Câhız, Yahudi ve Hıristiyanların kutsal kitaplarını Allah'ın sözü olarak değil, insan sözü olarak düşündüğü için, ondan doğru bir fikrin teyidi için bile delil çıkarmayı uygun görmemiştir882. İncil'in metnindeki bozulmadan (tahrîfu'l-lafz) bahseden ilk polemikçi883 olan Cahız, dört İncillerin tahrifiyle ilgili şu değerlendirmeleri yapmaktadır:

  "Eğer bu kitaplar, yalan içermeyecek kadar sağlam, herhangi bir noktayı unutmamakta çok titiz, Tanrı'nın dininde yanılmaktan yahut kendilerine güvenenleri yanlış yola saptırmaktan uzaktır derlerse biz de deriz ki: İncil anlatılarındaki farklılıklar, kitaplarında bulunan öğretilerindeki tutarsızlıklar, Mesih'e ilişkin bilgilerdeki uzlaşmazlıklar, şer'î hükümlerdeki görüş birliği eksikliği, bunların hepsi bu dört kitap hakkındaki görüşlerimizin doğruluğunun göstergesidir."


  devam edecek..................

 2. #32
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.665
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Merhaba!

  Aynı dönemin bir başka polemikçisi Varrak da İncil metinlerini görüşlerini delillendirmek için kullanmamıştır. Ancak, onun bu tavrının Câhız ile aynı gerekçeye dayandığını söylemek için yeterli kanıta sahip değiliz. Varrak, tahrif konusuna hiç değinmemiştir. Onun reddiyesi, daha önce de belirttiğimiz gibi, sadece Hıristiyanlığın teslis ve inkarnasyon öğretilerinin rasyonel tahlili ile sınırlıdır.
  Görüldüğü gibi, bu dönemde tahrif gibi çok önemli bir polemik konusu üzerinde tafsilatlı bir şekilde durulmuş değildir.

  Çalıştığımız döneme ait düşünürlerin tahrif problemine yaklaşımları konusunda son olarak şunlar söylenebilir. Bir taraftan Hıristiyan kutsal metinlerini muharref kabul edip, diğer taraftan kendi görüşünü doğrular nitelikteki İncil metinlerini ispat aracı olarak kullanmak aslında ciddi bir sorun ve çelişki gibi görünmektedir. Câhız bu tür bir çelişkiye düşme korkusuyla İncil metinlerini delil olarak kullanmamıştır. Biz Câhız'ın yaklaşımının daha doğru olduğu kanaatindeyiz. Muharref kabul etmekle birlikte İncil metinlerini delil olarak kullanmak, Aydın'ın da dediği gibi, Hıristiyanların kutsal kabul ettikleri metinlerden kendilerine yönelik staretejik bir münakaşa ve mücadele şekli885 olarak görülebilir.

  Fakat, mesele bu şekilde yorumlansa bile, tutarsız davranma suçlamalarını bertaraf etmeyecektir kanaatindeyiz. Nitekim, böylesine bir tavır, yine polemiklerin üslûbuyla dile getirilecek olursa, şöyle bir itirazla karşılaşabilir: Hıristiyanların kutsal kabul ettikleri metinleri siz de kutsal olarak kabul ediyor musunuz? Şayet bu sorunun cevabı evet ise niçin onlara muharref diyorsunuz? Cevap hayır ise, niçin onları kendi iddianızı desteklemek için delil olarak kullanıyorsunuz? Görüldüğü gibi cevap ne olursa olsun tutarsızlık giderilememektedir. "İlâhî vahyin bir kısmı tahrif, tağyir ya da tebdil edilmiştir, bir kısmı ise korunmuştur" şeklindeki muhtemel cevaplar da tatmin edici görünmemektedir. Belki, tahrif konusundaki böylesine bir yaklaşım, sırf kutsal kitaplarındaki çelişkileri gündeme getirerek, Hıristiyanların inanç sisteminin rasyonel temele dayanmadığı tezini delillendirmeyi amaç edinmiş olabilir.

  Câhız gibi, kendi görüşünün doğruluğunu teyit için bile olsa İncil metinlerinden delil çıkarmayı kabul etmeyen bir başka polemikçi de, daha sonraki dönemin ünlü polemikçisi İbn Hazm'dır. Müslüman alimler içinde Kitab-ı Mukaddes'in tahrife uğradığını çeşitli şekillerde ispatlamaya çalışanlar olduysa da bunu sistematik bir şekilde ele alan İbn Hazm (384/994-456/1064) olmuştur886. Bu
  bakımdan İbn Hazm'ın tahrif konusuna bakış açısına kısaca değinmenin faydalı olacağını düşünmekteyiz.

  İbn Hazm, Hıristiyan kutsal kitabının tahrif edildiğini ısrarla vurgulamakta ve kutsal kitabın otoritesni kabul etmemektedir. Tahrif konusundaki tahlillerine Tevrat ve İncil'e ilave edilen mektupları da dahil eden İbn Hazm, eserinin önemli bir bölümünü bu konu üzerine ayırmıştır. İnciller hakkında genel bilgiler veren İbn Hazm, daha sonra İncillerin ve diğer kitapların Allah'tan ve Mesih'ten gelmemiş olduğunu belirtmektedir887.

  Hz. İsa'dan itibaren Hıristiyanların devamlı takip ve zulüm altında kaldıklarına ve bu durumun üç yüz yıl devam ettiğine dikkat çeken İbn Hazm, bu müddet zarfında Allah'tan nazil olan İncil'in kaybolduğunu iddia etmektedir888. Ona göre, Hıristiyanlar da İncillerin dört ayrı kişi tarafından ayrı ayrı zamanlarda yazıldığını kabul etmektedirler.
  Kaynağı vahiy olan habelerin tezat teşkil etmeyeceği ilkesinden hareketle yer yer İncillerdeki ifadeler arasında karşılaştırmalar yapan İbn Hazm, yer yer de İncil metinleriyle Tevrat arasında karşılaştırmalar yapmaktadır.

  Mesela, Matta İncilinde, "Yahuda, Perets'in babası idi, Perets Hetsron'un babasıydı"889 denirken; Tavrat'ta, "Yahuda oğlu Zerah"890 denilmektedir. Bu iki haberden birinin yalan olması gerektiğini belirten İbn Hazm, "Halbuki peygamberler yalandan münezzehtir"891 demektedir. İbn Hazm, Tevrat ve İnciller arasındaki birbirini yalanlayan pek çok haberin bulunduğunu belirtmekte ve bu tezatlara detaylı bir şekilde örneklendirmektedir.


  devam edecek................

 3. #33
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.665
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Merhaba!

  İncillerdeki tenakuzları belirtmek için de pek çok örnek gösteren İbn Hazm'ın, bazen de zorlama yorumlamalara gittiği görülmektedir. Mesela o, Matta'da İsa'nın eşeğe bindiğinden bahsedilirken, Markos'un sıpaya bindiğinin söylendiğine dikkat çekmektedir. Halbuki bu, tenakuzları ispatlayacak bir karşılaştırma olarak görülmemelidir. Zira, İsa eşeğe binmiştir demekle, sıpaya binmiştir demek önemsiz bir ayrıntı gibi görünmektedir. Yine, Matta, Luka ve Yuhanna'da, İsa'nın Petrus'a; "Bu gece horoz ötmeden önce, sen beni üç kere inkâr edeceksin" dediğini, buna karşın aynı haberin Markos'ta, "Bugün, hatta bu gece, horoz iki kere ötmeden önce sen beni üç kere inkâr edeceksin" şeklinde yer aldığını belirtmekte ve bu farklılıktan hareketle ya İsa'nın yalan söylediği ya da İncil yazarlarının yalan söylediği ihtimaline vurgu yapmaktadır.

  Halbuki, horoz ötmeden önce demek ile horoz iki kere ötmeden önce demek arasındaki önemsiz ayrıntı, İncillerdeki tenakuzların ispatı için kullanaılabilecek bir kanıt gibi görünmemektedir. İbn Hazm'ın bu tavrı inandığı, Aydın'ın da dediği gibi, zâhirî inanç sisteminin tesirinin sonucu olarak görülebilir. İbn Hazm'ın bu tavrını anlamak açısından bir başka hususa da değinmek yerinde olacaktır. Müslümanlar Kur'an'ın bir tek kelimesinin, hatta harfinin bile hiçbir değişikliğe uğramadan, Allah'tan vahiy olduğu şekliyle korunduğuna inanır. Dolayısıyla, Müslüman zihni vahiy mahsulü olan kitabın bir tek harfinin bile değişmesini kabul edemez. Bu hsusu göz önünde bulundurulduğunda, İbn Hazm'ın neden yukarıdaki örnekleri Hıristiyan kutsal kitabındaki çelişkileri ispatlamak için delil olarak kullandığı daha iyi anlaşılmış olur.

  İbn Hazm, Hıristiyan kutsal kitabının tahrif edilmiş olduğunu kutsal kitaptan pek çok örnekle kanıtlamaya çalıştıktan sonra, tahrif bağlamında farklı bir boyuta da dikkat çekmektedir. Müslüman düşünürlerin Hıristiyan kutsal kitaplarının tahrif edildiği yönündeki iddialarına karşı, kutsal kitaplarının tahrif edilmediğini ispatlamak için Hıristiyanlar, Kur'an'dan deliller getirmek yoluna gitmişlerdir. Hıristiyanlar, bu bağlamda, "De ki: Ey Ehl-i Kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve rabbinizden size indirileni uygulamadıkça bir esas üzerinde değilsiniz"ayetini tahrif ve tebdilin vuku bulmadığı yönündeki iddialarını desteklemek için kullanmışlardır.

  İbn Hazm'a göre ise bu ayet onların bu yöndeki iddialarını kanıtlayacak nitelikte değildir. Zira İbn Hazm, ayetin, asıl Tevrat ve İncil'de olan bazı bilgiler yerinde bulunmadığından asla uygulanamayacağından, bu hükmün ancak Hz. Muhammed'in getirdiklerine uymasıyla yerine getirilmesi gerektiği şeklinde yorumlanmasının daha doğru olacağını düşünmektedir. İbn Hazm, "Gerçekten Tevrat'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır." şeklindeki ayetin mevcut Tevrat ve İncil'i onayladığı görüşünü kabul etmez. Ona göre, ayetin zâhirî anlamı haktır. Fakat bu hüküm, tahriften önceki döneme ait bir hükümdür ve tahriften sonra bu hüküm geçersiz olmaktadır. Aynı şekilde, "Sana da kendinden önceki kitabı doğrulayıcı ve onu kollayıp koruyucu olarak bu kitabı gerçekle indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen gerçekten ayrılıp onların hevalarına uyma" ayetini şu şekilde yorumlamaktadır:

  "Buna göre, İncil inananlarına onun içindeki bilgilerle hükmet anlayışı zâhiren doğrudur. Zira onda, Hz. Peygamber'e iman edilmesi, onun dinine bağlanılması bulunmaktadır. Çünkü, Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmek ancak Kur'an ile olur." İbn Hazm'a göre, "yanınızdakini doğrulayıcı" ifadesi ile İncil ve Tevratta bulunan bazı ayetler kastedilmektedir. Ona göre burada bir tahsis söz konusudur. Zira, içerisinde batıl, yanlış ifadelerin de bulunduğu bir kitabın tamamen kastedilmesi mümkün değildir.

  Tahrif konusunda detaylı bir inceleme de Cüveynî (478/1085) tarafından yapılmıştır. Bu konuda İbn Hazm'ın tesirinde kaldığı hissedilen Cüveynî, Yahudi ve Hıristiyan kutsal kitaplarının tahrif edildiğini ispatlamak için ilk olarak İncillerin tarihî seyrini gündeme getirmiştir.

  Ona göre, İnciller İsa'dan çok sonra yazılmıştır. Matta, İncil'i, İsa'nın göğe yükselmesinden dokuz yıl, Markos on iki yıl, Yuhanna otuz yıl, Luka'da 22 yıl sonra kaleme almıştır. Hz. İsa ile İncillerin yazılma tarihleri arasında bu tarihsel boşluğu hatırlattıktan sonra. Cüveynî, bu durumun, Hıristiyanların İncil'in İsa'ya indiği şekilde yazıldığını ispatlama imkânını ortadan kaldırdığını söylemektedir. Cüveynî'ye göre, İncil sahiplerinin naklettiklerini itina ile koruyamamış olmaları tahrifin imkânına işaret etmektedir. Çünkü İnciller, bu tarihsel boşluğa ilaveten, tahrife ve unutulmaya müsait zamanlarda, acelece ve dikkatsiz bir şekilde kaleme alınmışlardır904.
  İncillerin tahrif edilmiş olduğunu ispatlamak için Cüveynî'nin kullandığı ikinci yöntem, İncillerdeki birbirlerini yalanlayan ifadeleri gözler önüne sermek olmuştur. Cüveynî bu konuda İbn Hazm'ın gündeme getirdiği çelişkileri hatırlatmakla birlikte, İsa'nın şeceresiyle ilgili tezatlar üzerinde yoğunlaşmaktadır905.

  İslâm, kutsal metinlerin Hz. İsa’ya gelen vahyin eksiksiz belgeleri olduğu yolundaki Hıristiyan iddiasını reddeder. Bununla beraber, diğer tenkitlerde olduğu gibi bu hususta da İslâm yalnız değildir. Pek çok Kitab-ı mukaddes âlimi ve ilahiyatçı da aynı şeyi söylemiştir. Hatta apostolik babalar ve İznik’te bulunan, İznik karşıtı ve sonrası dönemine mensup daha pek çoklarınca yaklaşık aynı görüşler öne sürülmüştür. Mesela, M.S. II asırda yaşamış olan Celcus, o sırada Hıristiyanların elinde bulunan İncillerde pek çok farklılıkların ve çelişkilerin varlığına dikkat çekmiştir . Öyleyse, semavî kitaplara, yani Kitab-ı Mukaddes'te yer alan kitaplara tahrifat isnadının ilk kez Kur'an tarafından yapıldığı iddiası anlamsız kalmaktadır.

  Gerek İslâm'ın zuhûrundan önceki Hıristiyan ilahiyatçıların, gerekse Müslüman ilahiyatçıların Hıristiyan kutsal kitabındaki çelişkilere dikkat çekmeleri,daha sonra, Batı dünyasının da ilgisini çekmiş, bu yöndeki iddialar onları kutsal kitap eleştiriciliğine yöneltmiştir. 1600'lü yaıllarda başlayıp, günümüze kadar gelen ve Batı dünyasında bir akım halini alan tenkidçilik, kutsal kitapların tarihsel bağlamda eleştirisine yönelmiştir. Roma Kilisesine karşı, bu yüzyıldan itibaren ortaya çıkan başkaldırma hareketi ile beraber, hem Yeni Ahit hem de Eski Ahit üzerinde ciddî tartışmalar başlatmıştır. Bu işe öncülük edenlerden biri olan Martin Luther (1489-1546) hem Yeni Ahit hem de Eski Ahit üzerinde cesurca tenkitler yapmıştır. Kutsal kitap eleştiriciliği, bilimsel olarak kutsal metinlerde meydana gelen değişiklikleri tespit ederek, kutsal kitapların edebî ve tarihî konumunu incelemeye yönelmiştir.

  Devam edecek...........

 4. #34
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.665
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Merhaba!

  Bu bakış açılarını ortaya koyduktan sonra, bu meseleyle ilgili olarak önemle üzerinde durulması gereken bir konuya değinmek gerekmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Kur'an, kendisini önceki vahiylere doğrulatmakla birlikte, önceki kitabın ya da ilâhî mesajın değiştirildiğine, bozulduğuna dikkat çekmektedir. Bu tahrif kimi çevrelerce geleneksel olarak, Yahudi ve Hıristiyanların şu an ellerinde bulunan kitapların tahrif edilmesi şeklinde anlaşılmaktadır.

  Oysa, Gündüz'e göre, burada ciddi bir hata yapılmaktadır. Söz konusu bu metinlerin tarihsel açıdan Musa ve İsa'ya aidiyetleri kesin değildir. Bu metinler, tarihsel süreç içerisinde, sonradan Musa'ya ve İsa'ya atfedilen tarihsel olaylarla bazı söz ve deyişlerin derlenmesinden oluşan kitaplardır. Bu metinlerin bir kısmının yazarları bilinmekte, bir kısmı ise anonim derlemeler gibi görünmektedir. Bir başka ifadeyle, aslında Tevrat ve İncil diye iki kapak arasında toplanan bir metin olup da sonradan bu metnin ekleme ya da çıkarmalarla değiştirilmesi söz konusu değildir. Bu durumda Kur'an'ın dikkat çektiği tahrif, mesajda ya da ilâhî öğretide tahriftir.

  "Kur'an, belli peygamberlere iletilen mesajlar için bazı isimler kullanmıştır. Örneğin, İsa'ya İncil'in, Davud'a Zebur'un ve bazı peygamberlere sahifelerin verildiğinden bahsedilir. Yine İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerin de onlara Tevrat'la (öğreti, yasa) hükmetmiş oldukları vurgulanır. Ancak, Kur'an'da, bunların iki kapak arasında toplanmış olan metinler olduğu tarzında bir ifade yer almaz. Dolayısıyla bu mesajları, Eski Ahit ve Yeni Ahit'teki bir takım yazılı metinlerle aynı
  görmek ya da Kur'an'da sözü edilen bu mesajların Ehl-i Kitab'ın sahiplendiği metinlerin aslı, esası olduğunu varsaymak doğru değildir."

  İslâmiyetin vahiy ve kutsal kitap anlayışı ile Hıristiyanlığın vahiy ve kutsal kitap anlayışı bu değerlendirmeleri haklı çıkarıyor görünmektedir. Fakat, asırlardır bunun tersi bir anlayış hâkim olmuştur ki, bu anlayış ciddi tehlikeleri bünyesinde barındırmaktadır. Öncelikle Kur'an-ı Kerim ile Yahudi ve Hıristiyanların kutsal kabul ettikleri kitapların statüsü eşitlenmektedir ki bu Kur'an açısından izahı zor bir konudur.

  Bu durum aynı zamanda, Tevrat ve İncillerde Allah'ın sözü olabilecek ifadelerin aranması gibi bir çabayı ortaya çıkarmaktadır. Bu, aslında, ayrıca ve derinlemesine çalışılması gereken bir konu olmasına rağmen bu durumun muhtemel tehlikelerine kısaca değinmek gerekmektedir. Daha önce, Kur'an'a müdahale şansı ortadan kalkınca Hadis kültürünün tesire açık bir alan olarak görüldüğünü ifade etmiştik. Bu durumda, mevcut Tevrat ve İncillerde bulunan Yahudi ve Hıristiyan inançlarının Hadis rivayetleri olarak insanımıza sunulmuş olması ihtimalini gözden uzak tutmamak gerekir. Böylece, İnciller ya da Tevrat'taki ifadeler bir süre sonra bu yolla inanç meselesi haline pekâlâ gelmiş olabilir.

  Bu durumda İnciller ve Tevrat'ın kutsiyet bakımından Kur'an'a yaklaştırılması söz konusu olabilir. Halbuki, bizim inancımıza göre, bugün insanlığın elindeki Allah'ın Kelâmı özelliğine sahip tek kutsal kitap Kur'an'dır. Ayrıca, bu tür benzerlikler özellikle Hıristiyan misyonerler için önemli bir propaganda malzemesi olmakta, din hakkında doğru bilgiden yoksun olan pek çok insanımız Hıristiyan misyonerlerin hedef kitlesi haline getirmektedir. Bu şekilde, pek çok insanımızın ilgisi Hıristiyanlığa çekilmiş olmaktadır.

  Burada, son olarak, polemiklerin en önemli tartışma konularından biri olan tahrif probleminin gündeme getirilmesinin İslâm'ın yayılması noktasındaki etkisine de temas etmek gerekmektedir. Kur'an'ın isim zikrederek Tevrat ve İnciller'de tahrifat olduğunu vurgulaması, Hıristiyanlığın yayılmasında ciddî bir engel teşkil etmeye başladığı gibi911, tevhid ilkesine bağlı olan Ehl-i Kitabtan pek çok kişinin Müslüman olmasına yardımcı olmuşa benzemektedir. Elbette, Hz. Muhammed'in
  tebliğ faaliyetleri de müşriklerle sınırlı değildi. O, Yahudi ve Hıristiyanları da İslâm'a davet etmiş, bunu yaparken de Tevrat ve İncil'de tahrifat ve değişikliklerin olduğu, Kur'an'ın bu kitaplardaki hata ve tahrifatı düzelttiği hususuna temas etmiştir. Peygamberden sonra da Müslümanlar aynı metodu takip etmişler, Necran, Filistin ve Suriye'de birçok hıristiyanın kendi dinlerini terk ederek Müslüman olmalarını sağlamışlardır. H. III. asırdan sonra ise bu yöndeki çalışmalar gitgide daha sistemli hale gelmiştir.

  Kendisinden önceki kutsal kitapların tahrif edildiğini söyleyen Kur'an, son ilâhî mesaj olarak bizzat Allah tarafından muhafaza altına alınmıştır. Peygamberin de bu konudaki hassasiyeti Kur'an'ın orijinal metninin tahrif edilmesi imkânını ortadan kaldırmıştır. Nitekim Hz. Muhammed, ilâhî tebliğ görevinin başlangıcından itibaren, vahiy yoluyla gelen ayetlerin yazılı bir biçimde saklanmasına büyük bir önem gösteriyor ve bunları kopyalar hainde çoğaltılıp dağıtılmasını teşvik ediyordu913. Başından beri vahyin yazılması hususunda titiz davranan Hz. Muhammed'in, vefatından önce ilâhî vahyi kitap halinde toplamamış olması mümkün görünmemektedir.

  Bu bakımdan, Kur'an'ın Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirildiği yönündeki haberlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. "Başlangıçta sahifelere yazılı olan Kur'an ayetleri, Hz. Peygamber hayattayken kitap halinde tedvin edilmiştir" görüşü gerçeğe daha yakın görünmektedir. Zira, Kur'an'ın muhafazasını bizzat Yüce Allah üzerine aldığını belirtmektedir. Öyleyse Kur'an, indirildiği şekliyle, hiçbir eksiklik ve fazlalık söz konusu olmaksızın, bize kadar ulaşmış ve böylece o, diğer kitapların yaşadığı akibeti yaşamamıştır.

  devam edecek......

 5. #35
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.665
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  merhaba!

  SONUÇ

  Bütün peygamberlerin ilettiği mesajın bir ve aynı olması, zorunlu olarak, dinin kaynakları ve konularının da bir ve aynı olmasını gerektirmektedir. Kur'an-ı Kerim'e göre, kaynağı vahiy, konusu da tevhid inancı olan bu dinin adı "İslâm"dır. Bundan dolayı, Kur'an'da bütün peygamberler "müslim" olarak isimlendirilmişlerdir.
  Kur'an'da "müslim" olarak isimlendirilen peygamberlerden biri de Hz. İsa'dır. Hz. İsa'ya karşı hiçbir zaman olumsuz bir tavır içerisinde olmayan Kur'an, bir peygamber olarak ona inanmayı da iman esası saymıştır. Fakat, Kur'an'da insan ve peygamber oluşuna ısrarla vurgu yapılan Hz. İsa, Hıristiyanlar tarafından teslisin ikinci unsuru, "Allah'ın Oğlu" olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, Hz. İsa'nın Kur'an'daki algılanışı ile Hıristiyanların İsa hakkındaki algılayışları arasında ciddî teolojik farklılıklar söz konusudur.

  Hz. İsa'dan yaklaşık olarak altı asır sonra nazil olmaya başlayan Kur'an, Hıristiyanlar tarafından peygamber konumundan çıkarılarak Tanrı ya da yarı Tanrı konumuna getirilen Hz. İsa'nın da, tıpkı kendisinden önce gönderilen peygamberler gibi, bir peygamber olduğunun altını çizerek, teslise ve onun teslisin bir unsuru olarak algılanmasına itiraz etmiştir. Bütün peygamberlerin aynı dini tebliğle görevli olduğunu vurgulayan Kur'an, o güne kadar olup bitmiş tarihi yeniden başlatma iddiası ile değil, geçmişin bir devamı olduğunu söyleyerek geleceğe yeni bir yöneliş ve dinamizm verme iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Bu anlamda, Kur'an'da verilen bilgilere göre Hıristiyanlık, daha önce İslâm çizgisinde, tevhid ilkesine bağlı olmasına rağmen, tarihî süreçte bozulmalara ve saptırılmalara maruz kalmıştır. Hz. İsa'dan sonra bir başka peygamberin tebliğle görevlendirilmiş olması, Hıristiyanlığın saflığını koruyamadığı, tevhid çizgisinden saptığı anl***** gelmekteydi. Nitekim, tevhidci Hıristiyan ilâhiyatçıların samimi çabalarına ve karşı duruşlarına rağmen, Hıristiyanlık İsa merkezli bir din haline gelmiş, Allah'ın dini olmaktan çıkarak konsillerde alınan kararlarla şekillenen bir din halini almaya başlamıştır. Hz. İsa'ya gönderilen vahyin kayıt altına alınarak bir kitap haline getirilmemiş olması,Hıristiyan tevhidcilerin dinin özünü koruma yönündeki samimi çabalarında başarılı olamamalarının en temel sebebi olarak görülebilir. Buna karşın, son ilâhî mesaj olması itibariyle, Kur'an'ın bizzat Allah tarafından koruma altına alınmış olması ve Hz. Muhammed'in vahiy ile kendi sözlerinin karışmasının önüne geçmek için gösterdiği aşırı hassasiyet son vahyin tahrifini imkânsız hale getirmiştir.

  Kur’an, mucize olarak kendisini yeter göstermek ve hissî mucizelerle değil de aklî ilkelerle desteklenmiş olduğunu söylemek suretiyle, bir anlamda insanlığın bu tarihî tecrübesine atıf yapmaktadır. Belki de İsa’ya verilen mucize onun tanrısallaştırılması için önemli bir gerekçe oluşturmuştu. Hz. Muhammed'in, diğer peygamberler gibi sadece bir uyarıcı, bir tebliğci, hatta insan olduğuna dair yapılan vurgular, onun da İsa gibi tanrısallaştırılmasının önüne geçmek içindir. Yine peygamberin vahiy dışındaki kendi sözlerinin kaydedilmesini yasaklaması bu amaca hizmet etmektedir. Bu şekilde Kur’an, insanlığın tarihî tecrübesini hatırlatarak, Hz Muhammed'in de tıpkı Hz. İsa gibi bir elçi konumundan çıkarılarak, Tanrı, ya da yarı Tanrı konumuna getirilmesini engellemektedir.

  Allah'ın son mesajını insanlara iletmekle görevli olan Hz. Muhammed, kendi tebliğinin öncekilerin bir devamı olduğunu ve üstlendiği misyonun muvahhid İbrahimî geleneğin yeniden ihyası olduğunu biliyordu. Kendisinin daha önceki ilâhî mesajları tasdik etmek üzere gönderildiğinin farkında olan Hz. Muhammed, söz konusu mesajla ilişkisi kalmamış, daha sonra müntesiplerince kurumsal hale getirilmiş Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi dinlerin, Allah'ın tek ve gerçek diniyle aynı olmadığının da farkındaydı. Hz. Muhammed'in, Hıristiyanlarla teolojik ilişkilerinde bu farkındalıkla hareket etmiş olduğunu görüyoruz.

  Kur'an'daki Hıristiyanlar ve Hıristiyan teolojisiyle ilgili ayetlerle başlayan Müslüman-Hıristiyan teolojik ilişkilerinin H. III asrın başlarında, muhteva ve metot olarak geliştiğine ve çeşitlendiğine şahit olmaktayız. Başlangıçta Müslüman toplumdaki Hıristiyanların sayıca az olması Hıristiyanlığın bir ilgi alanı olmasını gerektirmiyordu. Ancak, yeni fethedilen bölgelerin çok kültürlü ve çok dinli yapısı, bölgeye yeni gelen ve değişik şartlarla karşılaşan Müslümanların bu şartlar doğrultusunda davranmasını ve tedbir almasını gerektiriyordu. Fethedilen bölgelerde pek çok din ve Tanrı anlayışıyla karşılaşılması, İslâm'ın esaslarını ve Tanrı anlayışını
  açıklamak için diğer sistemlerle karşılaştırma yapmayı kaçınılmaz kılıyordu. Bölgede en çok müntesibi bulunan dinin Hıristiyanlık olması ise daha çok bu dinin muhatap alınmasını gerektiriyordu. Bu anlamda, gerek diğer dinlere, gerekse Hıristiyanlığa karşı yazılan reddiyeler, karşılaştırmalar yaparak İslâm'ın inanç esaslarını bölge insanına tanıtma çabalarının bir ürünü olarak görülebilir. Bunun yanında, İslâm'ı yeni kabul edenlerin İslâm toplumuna entegrasyonunu sağlama ve önceki inançlarından kaynaklanabilecek kuşkulardan onları uzaklaştırma, İslâm'ın yeni dinî akımlar içerisinde, özellikle de Hıristiyanlık içinde erimesini önlemek için İslâm'ın özgünlüğünü gösterme gibi sebepler de polemik tarzı eserlerin ortaya çıkmasını hazırlayan etkenler olarak zikredilebilir. Ayrıca, İslâm'ı tercih etmiş olan mühtedilerin eski dinlerinin tutarsızlıklarını ortaya koyma çabaları da reddiye literatürüne önemli katkılar sağlamıştır. Ancak, polemiklerin oluşmasında Allah'ın Mutlak Birliği yani tevhid ilkesini reddeden bütün anlayışlara cevap verme gibi temel itikâdî sebep göz ardı edilmemelidir.

  Bir nedene değil de pek çok nedene bağlı olarak Müslüman Kelamının gündemine giren Hıristiyanlık, özellikle reddiyelerde ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, tevhide dayalı Tanrı anlayışıyla çelişik hususları ortaya konulmak suretiyle eleştiri konusu yapılmıştır. Hıristiyanlığın inanç esaslarının, özellikle de tevhide dayalı Tanrı anlayışıyla çelişik yönleriyle tanıtılması ihtiyacı, bir anlamda bölgede bulunan Hıristiyanların misyonerlik olarak adlandırılabilecek faaliyetlerine tedbir olarak da düşünülebilir. Zira, dün de bugün de Hıristiyan misyonerler, Kur'an'daki Hz. İsa'dan "Allah'ın Kelimesi" olarak ve Hıristiyanlardan olumlu vasıflarla bahseden ayetlere işaret ederek, Hıristiyanlığın da makbul bir din olduğunu iddia etmektedirler. Bu da, cahil Müslümanların kafasını karıştırmaktaydı.

  Bu bağlamda hem şüpheleri gidererek dini savunma ve dindarın imanını güçlendirme hem de kitlesel islâmlaşma neticesinde ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretebilme anlamında bir sorumluluk yüklenmiş olan ilk Kelamcılar, Hıristiyanlarla fikrî mücadelede, oluşan şartlara göre farklı üslûplar geliştirmişlerdir. Farklı üslüplara ve zengin bir içeriğe sahip olan, genelde Mutezilî kelamcılar tarafından yazılmış olan reddiyeler, Kelam tarihinin ilk dönemine ışık tutacak belgeler olarak durmaktadır.

  devam edecek.......

 6. #36
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.665
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Merhaba!

  Kelamın oluşum dönemi Müslüman-Hıristiyan teolojik ilişkileri bağlamında değerlendirildiğinde şunu söylemek mümkündür. Mutezile Kelamı'nın ortaya çıkışında Hıristiyanların üçlü Tanrı anlayışlarına tepki önemli bir etkiye sahip görünmektedir. Nitekim Mutezile'nin, özellikle sıfat anlayışını ortaya koyarken, Hıristiyanların düşmüş oldukları teolojik yanılgılara düşmeme konusunda oldukça hassas davrandıklarına şahit olmaktayız. Hıristiyanların Allah'ın sıfatlarını müşahhas varlık olarak düşünmelerinin bir sonucu olarak şirk görünümlü bir Tanrı tasavvuruna ulaştıkları tecrübesinden hareketle Mutezile, böyle bir teolojik yanılgıya düşmemek için tenzihe aşırı vurgu yapma ihtiyacı hissetmişti. Fakat Mutezile'nin sıfatlar konusundaki bu yaklaşımının tamamen bir başka açıklamayı olumsuzlama ya da herhangi bir iddiaya karşı savunma anlayışına dayalı olarak gelişmiş olmadığını da belirtmeliyiz.

  Mutezilî kelamcılar, kendi akıl yürütmeleriyle ulaştıkları anlayışları ifade ettikten sonra, bir karşılaştırma yaparak bu anlayışın Hıristiyanların bu konudaki anlayışlarından farklı olduğunu belirtmişlerdir. Mutezile'nin bu yaklaşımları göz önünde bulundurulduğunda, onların Hıristiyanlarla fikrî alandaki mücadelesinin sadece reddiye türü eserlerle sınırlı kalmadığını söyleyebiliriz.

  Genelde Mutezilî Kelamcılar tarafından kaleme alınan Hıristiyanlığa karşı yazılmış müstakil reddiyeler ise zengin bir içerik ve üslûba sahiptir. Teolojik, politik ve sosyo-kültürel pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkan ve oluşum dönemi kelamının işlevi hakkında önemli bilgiler sunan Hıristiyan karşıtı reddiyelerde, Hıristiyanlığın teslis ve inkarnasyon anlayışı, kefâret, çarmıh, kutsal kitap anlayışları, ruhbanlıkla ilgili inançları irdelenerek eleştiri konusu yapılmıştır. Önceleri, öne sürülen iddialar Kur'an'ın otoritesine başvurularak ispatlanmaya çalışılırken, Kitab-ı Mukaddes'in Arapçaya çevrilmesiyle, Hıristiyan inanç sisteminin tutarsızlıkları kendi kutsal kitaplarındaki çelişkilerin ortaya konulması suretiyle ispatlanmaya başlandı. Bunun yanında rasyonel tahliller de polemiklerin ayrılmaz bir parçası oldu ve Hıristiyan inanç sistemi rasyonel açıdan mercek altına alındı.

  Ancak, Hıristiyan polemikçiler, tartışmanın rasyonel zemine çekilmesinden, ya da dinlerin rasyonelliğinin tartışmaya açılmasından son derece rahatsız görünmektedirler. Çünkü, Hıristiyanlığın rasyonellikle ciddi anlamda sıkıntıları vardır. Onlara göre, özellikle teslisin neliği bir tartışma konusu edilmemelidir. Teslis bir iman meselesidir, akılla izah dilemez, edilmesi de gerekmez. Özellikle teslis öğretisine karşı yöneltilen itirazları bu şekilde cevaplayan Hıristiyan ilâhiyatçıların savunma stratejisi, genelde Kur'an ve Hz. Muhammed hakkında temelsiz iddialar ortaya atarak gündemi değiştirmek olmuştur. Hıristiyan polemikçiler genellikle, Kur'an'ın vahiy mahsülü olmadığını, Hz. Muhammed'in Hıristiyan rahiplerden elde ettiği bilgilerle yeni bir din tesis ettiğini iddia edegelmişlerdir.

  Onlara göre Hz. Muhammed sahte bir peygamber, İslam da Hıristiyanlığın heretik bir koludur. Bu anlayışa dayalı olarak müsteşrikler, Müslüman Kelamının da gerek muhteva, gerekse metot olarak Hıristiyan teolojisinden kopya edildiğini öne sürmektedirler. Halbuki, Kelam öncelikle İslâm'a has bir temel ilkeyi “tevhid” ilkesini savunmaktadır. Bu ilke, Hıristiyanların teslisinden ya da herhangi bir dinin Tanrı anlayışından tamamen farklıdır. Kelamın ilk kaynağı Kur’an’dır. Hıristiyanlık ise, İsa'nın ölümünden sonra yazılmış olan İncillere ve kilise babalarının yorumlarına dayanır. Kısaca, kaynak anlamında iki teolojik sistem arasında ciddî farklılıklar bulunmaktadır.

  Ayrıca, Kelam ilminin yaşadığı tarihî tecrübe de sadece kendine has bir tecrübedir. Bu anlamda, müsteşriklerin iddiasının aksine, hür irade ve insanın kaderi gibi Kelâmî tartışmalar, ilk Müslüman toplumların kendi iç bünyesinde meydana gelen hadislerin ardından tartışılmaya başlanmıştır.

  Son olarak, Hıristiyan inanç sistemiyle İslâm'ın inanç esasları arasında ciddi anlaşmazlıklar söz konusudur. Herşeyden önce, Hıristiyanlarca teslisin bir unsuru olarak kabul edilen Hz. İsa, Kur'an'da Allah'ın elçilerinden biri olarak görülmektedir. Dahası o, kendisinden sonra gelecek olan "Ahmed" ismindeki peygamberi müjdelemiş olmasına rağmen Hıristiyanlar bu ifadeleri tahrif etmişlerdir.

  Bütün bunlardan sonra, hem Hıristiyan polemikçi ve müsteşriklerin bu yöndeki iddiaları mesnetsiz kalmakta hem de bugünlerde dile getirilen "Ehl-i Kitapla âmentüde ittifakımız var" söylemleri anlamını yitirmektedir.

  Sayin İbrahim KAPLAN'a formumuzun bu doktorluk tezini okuyan
  Arkadaslarim adina TESEKKUR EDERIM!...

 7. #37
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.665
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643
  Merhaba

  İslâm’a Göre Hıristiyanlık, Erken Dönem İslâm Kaynaklarında Hıristiyanlık Üzerine Değerlendirmeler.
  Dr. İbrahim KAPLAN
  IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul- 2007, 304 sayfa.
  Kitap ilk ve erken dönemdeki Müslüman-Hıristiyan teolojik ilişkilerini konu edinmekle birlikte güncel yansımaları da olan bir çalışmadır. Araştırmada Kur’an’ın nüzulünden H. III. asrın sonlarına kadar geçen tarihi süreç Müslümanlarla Hıristiyanlar arasındaki teolojik ilişkiler ve tartışmalar açısından ele alınmış, bu konudaki tartışmaların hala canlılığını koruduğuna dikkat çekilmiştir.

 8. #38
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  13.665
  Beğenmiş
  1
  Beğenilmiş
  10
  Rep Gücü
  88643

  Cevap: Müslüman-hıristiyan!

  Selam!

  Son yillarda Turkiyede alevlenen
  Dialog tartismalarina
  Ilmi bir bakis getirmesi adina
  guncellemenin gerektigini dusundum...

Benzer Konular

 1. Misyonerlik ve hıristiyan misyonerler
  mopsy Tarafından Diger Dinler Foruma
  Yorum: 10
  Son mesaj: 14-02-2015, 08:44 AM
 2. Hıristiyan'a Müslüman diye işkence!
  RABİA Tarafından Vip Salonu Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 08-08-2010, 12:21 AM
 3. Hıristiyan dünyasını kızdıracak iddia
  mopsy Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 29-06-2010, 10:29 AM
 4. Canı Hıristiyan Öldürmek İstemiş
  SOSYALİST Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 23-07-2009, 01:03 PM
 5. Yorum: 0
  Son mesaj: 08-05-2009, 04:00 PM
Yukarı Çık