Evliyanın kerameti haktır


Keramet; kelime olarak, ikram, üstünlük anlamındadır.
Dini terim olarak, hangi peygamberin ümmetinden olursa olsun, velilerden âdet dışı, yani fizik, kimya ve fizyoloji kanunları dışında meydana gelen şeylere, hadiselere denir.

Evliyada görülen kerametin hak olduğu, Al-i İmran suresinin 37. âyetinde mealen; (...Zekeriyya ma’bedde onun yanına her girişinde, yanında bir yiyecek bulurdu. Ey Meryem! Bu sana nereden geldi, dedi. O da, bu Allah tarafındandır. Çünkü, Allah dilediğine sayısız rızık verir, dedi.) buyurularak bildirilmektedir. Tefsir âlimleri bu âyet-i kerimeyi açıklarken; “Zekeriyya aleyhisselam, hazret-i Meryem’in yanına her girdiğinde, onun yanında yaz günlerinde kış meyveleri, kış günlerinde ise yaz meyveleri görürdü. Hazret-i Meryem’in Peygamber olmadığı sözbirliği ile bildirilmektedir. Bu âyet-i kerime, evliyanın kerameti hakkında tam bir delildir” buyurmuşlardır.

Evliyanın büyüklerinden Şihabüddin Sühreverdi hazretleri buyuruyor ki:

“Allahü teâlâ sevdiği kullarının yakînini kuvvetlendirmek için, onlara mükafat olarak kerametler ihsan eder. Onların da üstünde bazı kulları vardır ki, onların kalblerinden perdeler kalkmış, batınları yakîne ve marifete kavuşmuştur. Böyle kulların yakînlerinin kuvvetlenmesi için harikalara, kerametlere ihtiyaçları yoktur. Bu sebeple Eshab-ı kiramdan kerametler az bildirildi. Sonra gelen evliyadan ise çok kerametler görüldü. Çünkü Eshab-ı kiramın Resulullah efendimizin sohbetinde bulunmaları bereketiyle, vahyin inişine, meleklerin gelip gitmesine şahit olmaları sebebiyle, batınları nurlandı, ahireti görmüş gibi oldular. Dünyaya kıymet vermediler. Nefsleri temizlendi, İslamiyet’e uygun olmayan âdetleri terk ettiler, kalb aynaları parladı. Kendilerine ihsan edilen yüksek mertebeler sebebiyle, kendilerinden çok keramet görülmesine lüzum kalmadı. Çünkü, yakînleri çok kuvvetli olanlar, hikmetlerle dolu olan âlemin her zerresinde, Allahü teâlânın kudretinden, başkalarının göremediklerini görürler.

Evliyanın kerameti, onların irade ve isteği dışında meydana gelir.
Keramet hissi ve manevi olmak üzere iki kısımdır.

İnsanların avamı, hissi kerametlerden başkasını bilmez.
Mesela halk arasında keramet denince, hatırlardan geçenleri söylemek, geçmişe ve geleceğe ait şeyleri haber vermek, su üzerinde yürümek, havada uçmak, bir anda bir yerden bir yere gitmek, insanların gözünden kaybolmak, duası derhal kabul olmak gibi kerametler anlaşılır.
Sadece kendilerinden böyle kerametler görülen kimselere evliya derler.
Onların ibadetleri yapıp yapmadıklarına, İslamiyet’in edeblerine riayet edip etmediklerine bakmazlar.

Manevi kerametlere gelince, onları ancak Allahü teâlânın seçilmiş kulları bilir.
İslamiyet’in emirlerine tam uymak, marifeti ilahiyyeye kavuşmak, hayırlı işlere koşmak, üzerine vazife olan şeyleri yerine getirmekte gayretli olmak, güzel ahlak sahibi olmak, kalbden kin, hased, kötü düşünceleri ve diğer kötü huyların gitmesi, elinde olanı vermek, benliği terk etmek, Allahü teâlâya karşı vazifeleri yerine getirmek, alıp verdiği nefeslerde gafletten uzak olmak gibi haller de manevi kerametlerdir.

Avamın bildiği ve keramet olarak gördüğü şeylerde gizli mekr bulunabilir.
Şayet bunlar keramet ise, neticesinin istikamet veya istikamete yani doğru yola gitmeye sebep olması icabeder. Yoksa keramet değildir.
Eğer bir kimse, kendisinden keramet meydana gelmesini isterse, ahirette hesaba çekilebilir.
Eshab-ı kiramdan hissi kerametler çok bildirilmemiştir. Fakat, manevi kerametleri çok bildirilmiştir.”

Netice olarak keramet, haktır fakat evliyalık için şart değildir.
Yani kerametin velilerde mutlaka bulunması şartı yoktur.
Harikulade haller, bazen hâli dine uygun olmayan kimselerde de görülebilir ki bu hâl, istidraç veya büyü yoluyla olur. Buna keramet denmez.
Çünkü keramet dinin emirlerine uyup, yasaklarından sakınan kimselerden meydana gelir.

Gönül Pınarı