Filozofların filozofu derdi....


Meşhur âlim ve akılca on dokuzuncu asrın en büyüğü ve içtimâî feylesofların en ilerisi Bismark’ın eserinden aldıkları bir fıkrada, o yüksek Bismark eserinde diyor ki:

“Kur’ânı her cihetle tedkik ettim, her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. Bunun misli ve beşeriyeti idare edecek hiçbir eser yoktur ve gelemez”
Ve Peygamber’e hitaben der:

“Yâ Muhammed, sana muasır olamadığımdan çok müteessirim. Beşeriyet, senin gibi mümtaz bir kudreti bir def’a görmüş, bâdema göremiyecektir. Binâenaleyh, senin huzurunda kemâl-i hürmetle eğilirim.”

BİSMARK