1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 11
 1. #1
  Aktif Üye
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesaj
  1.002
  Rep Gücü
  1278

  Ehl-i Sünnet’e göre Mezheb Nedir?

  Ehl-i Sünnet’e göre

  Mezheb Nedir?

  Sözlük anlamı gitmek, izlemek, gidilen yol demektir. Mecazi olarak kişisel görüş, inanç ve doktrin karşılığında da kullanılır. Terim olarak bir müctehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin, kendine özgü kural ve yöntemlerle oluşturduğu inanç ya da hukuk sistemini dile getirir.

  İslâm tarihinde, mezheb kelimesi genel olarak itikadi, siyasi ve fıkhi görüşlerin hepsi için kullanılmıştır. Buna karşılık siyasi ve itikadi mezhepler daha çok Fırka, Nihle, Makale kelimeleriyle ifade edilmiştir. Fırka (çoğulu fırak), farklı görüşlere sahib insan topluluğu demektir. Nihle (çoğulu nihal), görüş, inanış ve kabul ediş tarzı demektir. Makale (çoğulu makalat), fikir, inanış, görüş ve söz demektir. Çeşitli dinleri belirtmek için de Milel (tekili mille) kelimesi kullanılmıştır.

  Bazı mezheb tarihçileri, İslâm mezheblerini Hz. Peygamber'den rivayet edilen bir hadise göre taksim etmişlerdir. Bu hadiste Yahudilerin yetmiş bir, Hristiyanların yetmiş iki, fırkaya ayrıldığı, İslâm ümmetinin ise yetmiş üç fırkaya ayrılacağı, müslümanlardan Cehennem'den kurtulacakların Rasulullah'ın ve ashabının yolunu takib eden fırka (başka bir rivayette de birlik ve beraberlikten ayrılmayan cemaat) olduğu beyan edilmektedir (Tirmizi, İman, 18; Ebu Davud, Sünnet, 1; İbn Mace, Fiten 17; ed-Dârimî, Siyer, 75. Bu hadisin çeşitli rivayetleri için bk. Abdulkahir el-Bağdadi, el-Fark beynel-Fırak, Kahire, t.y. s. 4-10.).


  İslâm Tarihinde Mezheblerin Çıkış Sebebleri

  Müslümanlar arasında mezheblerin çıkışını etkileyen başlıca sebepler şunlardır:

  1- İnsanların anlayış ve idrak seviyelerinin farklı oluşu, arzu ve isteklerinin uyuşmazlığı.

  2- Metod ve ölçülerin farklı oluşu. Mesela; Mu'tezile aklı esas almış ve nakli buna tabi kılmış, Ehl-i Sünnet nakli esas almış ve aklı bunu destekleyici mahiyette kullanmış, İslâm filozofları sadece aklı esas almışlardır.

  3-Arab ırkçılığı. Hz. Peygamber zamanında ortadan kalkan Hz. Osman'ın hilafetinin son yıllarında yeniden açık bir şekilde ortaya çıkarak anlaşmazlıklar üzerinde etkili oldu.

  4- Hilafet münakaşaları ve bunun neticesinde ortaya çıkan fitne ve iç savaşlar. Bu savaşlarda müslümanlardan ölenlerin ve öldürülenlerin durumu, öldürme (katl), büyük günah işleyenlerin (mürtekib-i kebirenin) durumu meselesi, büyük günah işleyenin kâfir olup olmaması, kader, cebir ve kulun iradesi meselesi, bu iç savaşlarda kaderin rolü, gibi meseleler müslümanlar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

  5- Karşılaşılan eski kültür ve inançların etkisi. Fethedilen ülkelerin değişik kültür ve dinlere mensub halkının bir kısmı samimi olarak ve bir kısmı da zahiren müslüman olmuşlardı. Bunlar eski din ve inanışlarının etkileri altında cebir, ihtiyar, Allahın sıfatları hakkında fikirlerini ortaya koşmuşlar ve bir kısım müslümanları da tesirleri altına almışlardı. Selef alimlerinin bunlara cevap vermekte yetersiz kalması sebebiyle Mutezile mezhebi ortaya çıktı. Bu mezhebin salikleri de akaidde akla önem veren bir metod geliştirmişlerdi.

  6- Eski Yunan, Hind ve İran felsefesinin Arapçaya tercüme edilmesi. Eski felsefenin pek çok hükümleri İslam akaidi ile uyuşmuyordu. Bazı müslümanlar İslam Akaidini felsefenin tesiri altında kalarak mütalaa etmişler ve çeşitli görüş ayrılıklarına sebep olmuşlardır. Mutezile, felsefe ile meşgul olmuş, İslam akaidini açıklamada felsefi metodları uygulamışlardır.

  7- Bir takım kıssacı ve hikayeciler, İslamla uyuşmayan asılsız hikayeleri nakletmişler ve müslümanlar arasında yaymışlardır. İsrailiyat denilen ve İslâmla bağdaşmayan bu hikayeler tefsirlere ve İslâm tarihlerine girmiş ve bu da müslümanlar arasında ihtilaflara yol açmıştır.

  8- İslâmın tanıdığı fikir hürriyeti. Hicri I. asrın sonlarından itibaren herkes istediği gibi düşünür ve görüşünü söylerdi. Açıkça zarurat-ı diniyyeden birini veya birkaçını inkâr etmek hâriç, fikirler ve kanâatler üzerinde baskı yoktu. İlim adamları ortaya atılan meseleler üzerinde deliliyle birlikte hakikati arar, fikir ve kanaatını serbestçe beyan ederdi.

  9- Nassların karakteri. Kuranda muhkem ve müteşahih ayetlerin bulunması. Müteşabih nasların belirlenmesi ve bunların tefsir ve te'villeri ihtilafa yol açmıştır.

  10- Hadislerin, zabt edilme ve senedi konusunda konulan şartlar sebebiyle sahih, hasen ve zayıf kısımlarına ayrılması, zayıf hadisle amel edilip edilemeyeceği de ihtilaflara yol açmıştır.

  11- Arabçanın gramer ve belâgatını bütün incelikleriyle bilememek. İslâmın maksadını anlamamak, hüküm çıkarırken cehalet sebebiyle Kur'ân'ın bütünlüğüne riayet edememek.

  12- Heva ve nefse uymak, arzulara tabi olarak delilsiz hüküm vermek, başkalarını delilsiz taklid etmek.

  13- Örf ve âdetlerin değişik olması da mezheblerin çıkış sebeplerinden

  İnanç, gönülden bağlanma, kat'i kanaat, yakın. Belli bir düşüncenin, dinin ya da felsefî ekolün prensipleri inanç esasları.

  İTİKADİ MEZHEBLER

  Dini hükümler iki kısına ayrılır; fer'î amelî olanlar ve aslı; itikadi olanlar. İkinci kısım dini hükümler inanç esasları ile ilgilidir. Bu grup dinî inanışları isimleri anlatan itikat sonraları bu inançların bütününe ad olan akâid ile eş anlamlı kullanır olmuştur. Kelimenin manası üzerine kelâm ve mantık ilmi çerçevesinde çeşitli ihtilaflar mevcuttur. Ancak bu ihtilaflar aslı ilgilendiren meseleler değildir. Şu kadarının bilinmesi yeterlidir: itikat; meşhur olan manası ile aklî kesin hükümdür. Bu hüküm aklî olması dolayısı ile şüphe mahalli olabilir. Meşhur olmayan ikinci tarife göre; kesin veya tercih edilen aklî bir hükümdür. ilme istinat eder, şüphe götürmez. Bu mana bazen yakını bilgi ile de açıklanır (bk. Tehânevî, Keşşâf, II, 952).

  İtikat terimi sonraki dönemlerde akâid ile eşanlamlı kullanıldığı için bütün inanç sistemlerini ifade eder. Her ne kadar günümüzde teorik çerçeve içerisinde disiplin hâline gelmiş mezhepleri anlatmak için (özellikle kelâmî) mezheplere atfen kullanılmaktadır. Hakikatte itikat daha geniş anlamları ihtiva eder. En geniş anlamıyla itikat; kişinin Allah, insan ve kâinat hakkındaki tasavvur ve telakkilerini kapsayan, olaylara bakış tarzını etkileyen düşüncedir. İslâm iman esasları bir müminin itikadı olduğu gibi Marksizm ve hümanizm de kendi mensuplarının itikadıdır (bk. iman mad.)

  İslâm'da kelâmî mezhepler Maturidilik, Eşarilik ve Selefilik itikadı mezheplerdir (bk. Mezhep mad.).


  FIKH-I MEZHEBLER


  Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı A'zam Ebû Hanîfe (ö. 150/767)
  Ebû Hanîfe H. 80 yılında Kûfe'de doğdu, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak orada yetişti. Irak ve Hicaz Ebû Hanife'nin yetiştiği dönemde önemli iki ilim merkezi hâlindeydi. Çünkü Hz. Ömer (ö.23/643) devrinde Fustat (eski Mısır), Kûfe ve Basra gibi büyük İslâm şehirleri kurulmuş ve bu merkezlere aralarında birçok sahâbenin de bulunduğu binlerce müslüman yerleşmişti. Hz. Ömer Kûfe'ye fasih Arapça konuşan kabîleleri yerleştirmiş ve Abdullah b. Mes'ûd (ö. 32/652)'a onlara ilim öğretmesi için göndermiş, "kendisine ihtiyacım olduğu halde Abdullah'ı size göndermeyi tercih ettim" demiştir (İbnü'l-Kayyim, İ'lâmü'l-Muvakkin, I, 16, 17, 20

  İmam Şafiî (ö. 204/819)'ye nispet edilen fıkıh ekolü. Şafiî'nin künyesi, Ebû Abdullah Muhammed b. İdrîs elKureşî el-Hâşimî el-Muttalibî b. Abbas b. Osman b. Şâfi' olup H. 150'de Gazze'de doğmuştur. Hz. Peygamber'in dördüncü batından dedesi Abdu Menâf'ın dokuzuncu göbekten torunudur. İmam Şafiî'nin doğum yılı Ebû Hanîfe'nin (ö. 150/767) vefat yılına rastlar.

  Malik b. Enes b. Malik b. Ebi Amir el Asbahî'ye nisbet edilen fıkhî ekolün adı. Büyük fıkıh ekollerinden biri olan Malikî mezhebinin imamı İmam Malik, Hicrî 93 yılında Medine'den doğmuştur. İmam Malik, ilimle uğraşan bir aileye mensup olduğu için tahsil hayatına küçük yaşta başlamış ve Medine'nin seçkin âlimlerinden hadis ve fıkıh dersleri alarak kısa zamanda ilmî olgunluğa erişmiş, yeterliliğine kanaat getirince de Mescid-i Nebî'de ders okutmaya başlamıştı.

  Ebû Abdillâh Ahmed b. Hanbel eş-Şeybânî'ye nisbet edilen mezhebin adı. İslâm'da dört büyük fıkıh mezhebin birisi. Ahmed b. Hanbel 164/780 yılında Bağdad'ta doğdu. 241/855'te yine orada vefat etti. Büyük babası Hanbel Horasan bölgesinde bulunan Serahs Vilâyeti'nin valisi idi. Babası Muhammed b. Hanbel de komutanlık görevi üstlenmiş bir askerdi. Hanbel ailesi, Ahmed'in doğumuna yakın bir sırada Bağdad'a gelmiş ve orada yerleşmişti

 2. #2
  Siteden Atıldı
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesaj
  96
  Rep Gücü
  0

  Cevap: Ehl-i Sünnet’e göre Mezheb Nedir?

  sayın arkadaşlar messebin ismi muhammedttir bundan başka isimli messep yoktur

  bu günkü bilinen messep müslümanlar önce ikiye ayrıldı ehlibeyite düşman oldular hz muhammed,ten sonra zuhur eden on iki imamı öldürdüler
  bizim kurduğumuz din düzenine kimse yanlış demesin diye

  HANCI PERVANE 806

  İlkin Allah ismi halk etti
  Resulullahın ismini Fergari olarak halk etti
  Muhallahtan kandile indi
  Muhammet olarak
  Anadan gelince Ahmet olarak kondu  İmam Hüseyin öldükten sonra kimse bir şey söylemesin diye imam zeynalı zindana aldı imam Zeynel yedi yaşında idi yetmiş sene zindanda kaldı yezitte yetmiş yıl pdışahlık yaptı imam zeynalı yezit astı asıldıktan sonra yine imam gelmeye başladı her gelen imamı öldürdüler
  Ve zindana attılar BUNLARDAN BAŞKA KURANI BİLEN YOKTU onun için yapardı çünkü gelen çocuk kuranı bilirdi muaviyenin oğlu yezit benim yaptığım kitaba karışmasın diye zindana atardı ve öldürürlerdi zehir verirlerdi ki biz öldürmedik kendi öldü diye
  Karşı gelen halkı ve hz aliye ray atanları Cuma günü asarlardı camilerin eşiklerine hz alinin ismini yazarlardı küfür ettirirlerdi hz Aliyi de öldürdüler

  xxxxxxxxxx
  işte arkadaşlar halk birbirine düşman olmasın diye messepleri dörde indirdiler cünkü dini bilen kalmamıştı dedilerki herkes güvendiği alime inansın bu günkü şeratıda emeviler yaptı emevilerin din adamı olan lomenin oğlu imam azemdi
  imam azemin hocası elibeyitte altıncı imam olan imam caferdi imam caferi öldürdüler

  kendi yaptıkları messebi onaylaması için imam azeme baş vurdular
  imam azem onaylamdı zindana attılar günde kırk kırbac vudurlar kırk günde imam azem öldü
  imam azemin kızı olan hanife babamın mirascısıyım dedi o kabul etti
  messebin ismi imam azem abu hanife oldu


  işte messep olayları böyle oldu yukarıdaki yazaılanlar tamamen normal insanların fikri görüşü zaman gelecek bu messepler gecerliğiğini yitirece hak olan hz muhammedin şeratı tekrar yerine oturacak

  işte hancı pervane hakkın gönderip ders verdiği imamıdır hak dinide kuranı kerimide kendisi korumaktadır
  mevcut insanın eli dokunan kuranı kerimi değil insanın eli dokunmayan sırdaki yeşil yapraklı kuranı kerimi hak koruyor hakkın gönderdiği imamı dahi bir satırını asla tekrarını yapamıyor onun dahi eli dokumuyor

  aşağıda hak aşığına kelamı kibiyadan verilen dersten gelen şeriatı okuyun

  315 .HANCI PERVANE -ADEMİN TAPUSU
  Ademin hepisini söyleyim tapusunu
  Ademin hepisini söyleyim tapusunu
  Ademe can verildi adem dünyaya baktı
  Kimseyi görmedi Cenneti cehennemi
  Ve dünyayı ben halk etmişim dedi
  Benlik içine düşünce Hemen uykusu geldi
  Allh cekti o benliği çıkarttı cennetin bir köşesine dikti
  buğday ağacı oldu yeme dedi bu meyveden
  Uyanınca cebraili gördü Cebrail lahveyi gösterdi
  Lehvada leilaha illalah muhamed resulullah yazılı
  Adem cebraile sordu bu ne dedi
  Cebrail dedi bu seni beni yaradan ALLAH'IN ismi
  Öteki ne dedi o senden sonra 124000 nebiden sonra
  senden geleçek senin evlâdın karanlığa düşersen onun
  yüzü gözü hürmetine 3 oruç tut

  iblis kandırdı havaya yedirdi havada ademe yedirdi
  Adem havayıyla bir olduğu zaman hey
  Serencip derler tamamı kapısını
  Cidde yaptılar bunun yapısını

  Ah yareb biri sekizinci kapıdan biri rahmet kapısından
  Yedinci kapıya uğradı hava hepisini
  Sekizinci kapının mehhengi ademdir
  Rahmat kapısın erenler babında
  Soydular ya hu hemende ademin behül kapısını
  Acıl dı behhül kapısı şimdi oldu bir zamanı hey

  Şimdi zamanında abdes ile tehret ismini
  Koydular bununda hemen cismini
  Temizlik diye tamam destini
  Hal buysa buğdayı yemek kastini
  Cennete melekler istemedi
  Bunun kokusunun ismini
  Attılar ademi cıktı kapıya
  Buz eyledi karanlık eyledi
  Havaya minnet eyledi
  Oruç tutu da buldu hepisini
  Üç oruçtur ademin illa kapısı
  Ne ararsın ya hu bunda vardır yapısı

  Üç oruçtur ademin gelen çilesi
  Çünkü resullahhın ismine tutar hepisi
  H z peygamberin ismini lehvada okudu
  Oruçunu yahu rahmet ile bakar çana dokudu
  Resmi kurettir bunun hepisi
  Otuz günü ya hu millet çıkardı buldu yapısını
  Millet çıkardı hakın verdiği üç gündür bunun adı
  Oruçtur ya hu bayazı ayamdır
  Kuranda bunun isminin tadı
  Kuran da ismi orucun bayazı ayamdır
  Bakarsanız ya hu ayın adı ramazandır heey
  Zamanın ayı ramazandır
  Buna söz bağlasın arif hepisi
  Bu sözümde yakışır hakka nazar
  Beş vakit namazdır defterde yazar
  ALLAH beş vakit namazı ademe halk etmiş
  Herbirisini bir renge tutmüş
  Ah yareb amaan ya tabib
  Nalet yezidin işine bakma
  Bak kurana ya hu
  Kimsenin başına naleti takma
  Her daim aşıklar seyredir ernlere
  Arşı kürşü ya hu görenlere
  Namaz kılıp ta hakka selam verenlere
  Muhhammetin nurudur gelir namaza
  Kuranın nuruyla eyledik aşı
  Kudrettir bunun kurandadır başı
  Aak hele dünyaya gelip gitmek namaz
  Kılmak olur bir dünyaya gelmişsin
  Birde gideçeğim biri farz biri sünnettir
  Elhem dulullah böyle olur
  Hakikat marifet bunda tamamdır
  Zahir batın ya hu çekem elemandır
  Kuranın noktası peygamber
  Resulullahın harfiyle
  Tamam kurulmuş çebrail getirmiş
  Onda durmuş resulahhın isminin altına
  Mühürün vurmuş ayet budur
  Ya hu çimiyle sultana
  Elhem dulullah bismillahrahmanrahhim
  Eylerim başı leilahaillallah
  Hakkın ismine karşı
  Muhhammet ya hu yüz yirmi dört bin nebinin başı
  Resulullahtır hükümettir işi

  Hükümetlikte resuullah dediler
  Onun ismi muhhammettir messebin işi
  Messep muhammetir eyle sen bu nazarı
  Harun reşitin yaptığı messep
  Ya hu eyler bu ana
  Devlet bunu bozar hemen bir yana
  Kimin şafi diyer kimin maliki kimin hembeli
  Kimin hanifi diyer bu harun reşitin
  Yaptığı Pazar Muhhammedin değil
  Bu iş böyle burada benim yaram var azar
  Muhhammettir ya hu söylediğim Pazar
  Kan dökülmesin diye dinime
  Ehli sünnet koydular hikmetine
  Vel çemat koydular hikmettine
  Kan dökülmesin diye kodular
  Resulullahın bir sözünü koydular
  Ah yareb ama an
  Hey ehli sünnet vel çemat
  Peygamberin sünnetiyle çemaatının ismidir
  Kan dökülmesin diye harun reşit koydu
  Elhem dulullah rabbim ale me böyledir
  Yareb ya tabib
  Aşıklar sadık tır eyler nazarı
  Kuranda okumak elhem dulullah
  Hakkının pirin pazarı
  Yüküm lali cehver
  İnçi merçana la melifle elif derim bu yara
  Ararsan pirim sende var ara  Kabeyi beytullaha nurula ırkara
  Yüz yirmi dört bin nebi kebaya taş koydu
  Halil onun ismini hemen baş koydu
  Mehrabı karısı heçer ile sara etti
  Bizim emeğimiz geçsin diye mehrap yapıldı
  Saffa böyle gelir hakkına tamam
  Kabeyi beytullahta lehilahhaillallah
  kapısında yazılıdır elhemdulullah
  Birde kabenin eşiğinde
  Birde hasan hüseyinin beşiğinde
  Leilahha illallah muhhammetresulullah yazılı
  Sultan süleymanın illa köşkünde
  Çennetın eşiğinde başında
  Ah hele mümünlerin annıda
  hilal kaşında leilaha illallah yazılıdır
  Ah hele birde teberin zilfikarın
  Başında leilahhaillellah yazılıdır
  Birde seyfenin attığı okun
  Başında birde erenlerin ile karşımda
  Mümünlerin ya hu hemen başında
  İnçil tevrat zebur illada kuran
  Hepisine böyle canımı soram
  Dördünede kurban olayım firdine hayran
  Elhem dulullah çümle nebiler bu çan
  Ak hele otuz iki farzı bölmüşler ayan
  Otuz ikisine Allahın emrile eylerim bu çan
  Allahıın emri kınama nışan
  Hancı kurban olsu zöhre hanıma hey çan
  Elhem dulullah rabbim alemde allahhı ökber
  Leilaha illallah muhhammete resulullah
  316-HANCI PERVANE
  Seyhat edersen gülünen güle
  Yetiş aklında terazisi
  Hak seni de bile bile
  Gidersen dünyada kazan bir hakkı
  Temennah ette fikrini bile bile heey

  Yakıştır kendini sorgu suval kapısına
  Radet eyle çıkta yapısına
  Kudretinden açta hakın kapısına
  Git sevdiğim sende var bile bile heey

  Ementiye yakın olda bu halı
  Dünyada oy sakla vuçudu varı
  Ah hele türlü türlü gelir akılın çarı
  Sen düşün hakka ver intizarı cemala yakın heey

  Seyhat aleminde alda bir zaman
  Bütün dünyada çok ruh vardır kelâmın
  karışma hakkın işine bulasın tamam
  Çağır erenleri her gün varı da varı hey

  Akıl yetmez bunun hudanın işine
  Tevek kil başla sende düşüne
  Yeme haramı gelir zemheri kışına
  Yazın eyle gönlün varasın hakka hey

  Rahmet eyle her gün kendine
  Bezusanı kılda kanın bendine
  Irgala ya hu ağa çını meyve versin kendine
  Yemişin kudurt alda sevdiğim hey

  Temenna eyle seyrette arşa
  Hğrreyi hğetim eden gelir baştan ey başa
  Kimseye karışma kötüsüne dede oy haşa
  Ah hele kendin kendini sakla aman sevdiğim hey

  Hayal kurma elin oy çarkına
  Kendin çabala bak ta har gına
  Demini ver şahlar şahına
  Hay el düşünme bulda sevdiğim hey

  Hancıyam di yerim ustaza yakın
  Ah erenler evliyalar fakire bakın
  Yetime doğru malından çıkın
  Ah hele bin bir kuruşu hak kazan sevdiğim hey

  Hancıyam bu sözüm vardır emanet
  Sende kendini bulda selamet
  Erenler ya hu günde kanında ette oy müğret
  Bulasın doğruyu alda sevdiğim
  Hancı pervanedir hayalimiz baştan hey

 3. #3
  Kıdemli Üye onuc13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Yaş
  46
  Mesaj
  559
  Rep Gücü
  2430

  Cevap: Ehl-i Sünnet’e göre Mezheb Nedir?

  h.sadık;

  Mezhepleri kabul etmemeni yadırgamadım.
  Sen zaten Kur'an-ı kabul etmiyorsun...
  Mezhepleri kabul etsen ne olur ? etmesen ne olur ?

  Ehli sünnet cemaati demek;
  Peygamberin yolundan giden cemaat demektir.

  Mezhepsizlik ise dinsizliğe götüren bir koprudur.
  Arzu eden arkadaşlar varsa,
  "Mezhepsizlik niçin dinsizliğe götüren bir koprudur" konusunu kaynaklar ışığında biraz daha açarız.

 4. #4
  Siteden Atıldı
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesaj
  96
  Rep Gücü
  0

  Cevap: Ehl-i Sünnet’e göre Mezheb Nedir?

  arkadaşım okuduğunu anlamıyorsun messepin ismi hz muhammedin ismi
  bu demekki peygamberimizin muhammed olan ismi ismi messep
  neden messep bak yukarıda

  muallahta peygamberimizin ismi fergeriymiş

  kandile beş isimle beraber inince muammed olmuş

  kainat hiç bir şey yokken beş isim insan şeklinde nur olarak kandile inmiş

  ruhlkar bu beş isimden türemiş kefle nun ruhların mayası kef fadime nun muhammedttir

  kandilin ismi haticetil kübra
  kandil demek sitretil müntuha

  muhammed ismi messebin ismi işte hz muhammedin yoluna giden kimseler in messebi var demek
  benim messebim hancı pervanenin messebi vardır ismi muhammedttir
  senin kaynakların yanlış taraflı ehlibeyite düşman olanların kaynakları

  ben bu bilgileri aldığım kaynak dünya yeni güneşten koparak oluşurken ruhlar mehinden bu seyreden gözlüyen hakkın görevli tellalı hafızası kayıp olmuyor sen ölünce toprağa karışıyorsun yok oluyorsun erenler senin benim gibi değil

  bak aşğıda bunu bağırıyor ama siz hala anlamıyorsunuz

  sen eğer hz allahı hz muhamammedi onun ehlibeyitini seviyorsan artık fikir yürütmeyi kaynak kurcalamyı bırak
  cünkü hz allah hancı pervaneyi görevlendirmiş ordu askerde bu hikmete şahit olduğu için süresiz izin vermiş bundan dolayı eline belge vermiş

  erenlere ters düşen demek hz muhammede ters düşmek demek
  bak sen okuyorsun yazıyorsun
  hak aşığı imzasını ismini bile yazmasını bilmiyor bu ders bu ilimi kim veriyorsanıyorsun

  bu senin bildiğin her şey beyazla siyah kadar müslümanlıkla alakası yok
  saten ondan hak imalarını gecmişte astılar kestiler sırf bizim sözümüzü kimse yanlış demesin diye

  301 - HANCI PERVANE
  Kandili mahallahta gör ne ders te gördüm
  Erenler payına sürdüm canım yüzümü
  Deryalar coştu mahallaha karşı

  Mahallahtan indi bir nokta
  Erenler mülküne geldi hakta
  Ne hafta geçti ne ayda şahta
  Tevekkil ilmine geldi bir nokta

  Zamanından eyledik tavayı
  Gördük mahallahta bizde köpüren arşa çıktı havayı
  Yerler halk oldu gördük duvayı
  Zamanı tabir ettikte geldik
  Zamanı tabir ettikte geldik

  Yükledik köçümüzü bizde kandilden
  Erenler deminden her daim birden
  Cebrail israfil mükail ordan
  Mahallaha düş olduk nokta var geldik heey
  Konu h sadık tarafından (21-08-2007 Saat 01:34 PM ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesaj
  12
  Rep Gücü
  11

  Cevap: Ehl-i Sünnet’e göre Mezheb Nedir?

  sayın h sadık,
  ne oldu, karşındaki gayet ciddi bir şekilde kendi anlayışını sergiliyor, sen ise kadı gibi ahkam kesip hemen tekfir etme yöntemine gidiyorsun, dur ve dinle ,anla sonra konuş varsa dağarcığında birşeyler,
  m.Ebu zehra'nın kitabından alıntı yapmak kolay tabii.yazdıklarını okursan enson vardığın yargıya ulaşılamayacağını görürsün, slm.

 6. #6
  Siteden Atıldı
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesaj
  96
  Rep Gücü
  0

  Cevap: Ehl-i Sünnet’e göre Mezheb Nedir?

  arkadaşım ebu zehra diye bir ismi senden duyuyorum onun kitabının varlığını sen söylüyorsun

  benim kaynağım hiç kimsenin kitabından değil sadece hakkın tellalına gelen menrefe sırrından

  sizler bu sözlere karşılık vermeniz için batın ilmi hikmetine vakıf olmanız gerek

  onun için cevap vermeyi değil artık
  bu menerefe sırrında daha neler nasıl bildiriliyor diye yazmanız sormanız gerek

 7. #7
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesaj
  12
  Rep Gücü
  11

  Cevap: Ehl-i Sünnet’e göre Mezheb Nedir?

  Sayın h- sadık
  kardeş seninki hiçbir ilmi değeri olmayan menkıbeler, böyle bilgi olmaz, delillerini ortaya koyacaksın, mezhep kelimesini bile yanlış yazıyorsun, messeb diye bir kelime yok, bu kelimenin aslı arapçadır ve zehebe(gitmek) fiilinden türemedir, anlattıkların çok ucuz şeyler,
  yalnız bir yanlışlık oldu benim cevabı aslında hakan 2034 e idi, karıştırmışım, o bilir M ebu zehranın kim olduğunu, senin bilmemen doğal, çünkü sen kaynak falan kabul etmezsin, anlattıklarında ilmi olan hiçbir kaynakta yer almaz, ebenin dedenin anlattıklarından ibarettir.
  Bu konuda biraz Kuran okumanı tavsiye ederim, kuran gerçekten tarafsız bir kitaptır, ne sünnilere nede şia ya ait değildir o Allah kelamıdır ve tüm insanlık için gönderilmiştir, saygılarımla

 8. #8
  Siteden Atıldı
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesaj
  96
  Rep Gücü
  0

  Cevap: Ehl-i Sünnet’e göre Mezheb Nedir?

  arkadaşım ebemin dedemin değil
  benim bu forumda ilkin yazdığım konuyu bul oku bu kişi şu an canlı kanlı yaşıyor

  bu ilimlerin değerli olup olmadığını saten sizlerin alimleri bilemz

 9. #9
  Üyecik
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesaj
  12
  Rep Gücü
  11

  Cevap: Ehl-i Sünnet’e göre Mezheb Nedir?

  aynı şeyleri tekrarlıyorsun kardeş,
  sizin bizim alim diye bir şey olamaz, ilim tüm insanlığın ortak malıdır,alimler de öyle, takıntılarından vaz geçmeyi dene,
  bahsettiğin konu yani yalnızca bizim alimler bilir dediğin konu ise batınilikle ilgili durumlardır, önce BATINİLİK'in ne olduğunu araştırmanı tavsiye ederim.
  kaldıki tüm dünyada en çok tartışılan konulardan biriside ilim elde etme yolları yada neyin ilmi,bilimsel olduğunun tartışmasıdır.
  Bu noktada senin söylediklerinin kabul edilebilir olabilmesi için genel geçer ilim elde yöntemlerinden biriyle ortaya çıkmış olması gerekir aksi taktirde doğruluğu kabul edilemez, dedem söyledi, ninem söyledi, o kişi hala yaşıyor falan önemli değil,
  günümüzde peygamber olduğunu hatta tanrı olduğunu söyleyenleri hiç duymadınız mı?

 10. #10
  Siteden Atıldı
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Mesaj
  96
  Rep Gücü
  0

  Cevap: Ehl-i Sünnet’e göre Mezheb Nedir?

  arkadaşlar hancı pervane hak aşığı olarak ne ilk nede son olacak hak aşıkları erenler gecmişte onlarca geldiler gelcektede imam olarak gelcekler

  aşağıda bir kacının ismi

  nesimi sultan
  hulusi sultan
  mühhittin arabi
  yunu emere
  karaca oğlan
  aşık kerem
  aşık daimi
  mecnun
  pir sultan abdal
  fuzuli sultan
  muhtar pir
  kul hüseyin
  kul mahmut
  noksani sultan
  sümmani baba

  bu hak aşıkları ikiye ayrılıyor bir kısmı şeriat aşığı bir kısmı tarigat aşığı
  şerat aşıkları hakkın cemali nurundan olan bade içmiştir
  tarigat aşıkları hakkın cemali nuru olan dolu içmiştir
  hancı pervane hem dolu içmiş hem bade içmiştir

  Heey helen ademden hateme gelmiş geceriz
  Dolu bade içen aşıklarınan ipek seçeriz
  Arı gibi uğrarız dağa gülden geçeriz
  Macun eder bizde ferman yazanıyız biz biz heey


  gecmişte kayıt imkanı yoktu hak aşıklarını ceşitli iftirayla öldürdüler sırf bizim cıkarımıza dokunmasın
  rantı olanların dünya malı gözlerinde büyük hak hukuk arka pilanda kalıyor

  dünyada iki ilim var
  biri zahir ilmi .işte senin alim dediğin kimselerin ilmi
  batın ilmini hz Alla sadece kendi cemali nurundan halk olana veriyor
  bu ilmi senin okumuş yazmış fizikle kimyayla cözemezsin
  o zaman hz muhammede inanmaman lazım cünkü fizikle cözemdiğin mucuzeler gösterdi

1. Sayfa, Toplam 2 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Yorum: 0
  Son mesaj: 07-06-2010, 06:27 PM
 2. Kur’an- Kerim’e Göre Kabir Azabı Var Mı?
  dogangunes Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 60
  Son mesaj: 12-02-2010, 02:31 PM
 3. Îtikatı, Ehl-i sünnet îtikatına göre düzeltmek lâzımdır
  Ahrariyye Tarafından Din ve İnanç Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 06-02-2010, 04:44 PM
 4. Kur’an Ayetlerine Göre (Mü’min) İnanan Olmak
  RABİA Tarafından Kuran-ı Kerim Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 12-11-2009, 01:48 PM
 5. Ehl-i sünnet vel cemâ’ate uymıyanlar, Cehennemden kurtulamıyacaktır
  irafshi Tarafından islam (Müslümanlık) Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 15-06-2009, 11:34 AM
Yukarı Çık