Selam!

Zann, ihtimal üzere oluşmuş bir hüküm demektir. Bir kısmı hakka hiç isabet etmez. Et meyince de
başkasının hakkına ait bir hususta onun aleyhine hü küm verilerek bühtan ve iftira atılmış olunur.
Özellikle, zannın kaynağı nefsî işler olunca hata daha büyük olur. Bu nedenle zannın bazısı günahtır.
Günaha düşme mek, vebala girmemek için zandan kaçınmak esastır. Yasaklanan çirkinlerin çoğu da
vebal ve so rumluluk oluşturan, günaha sokan zanlardan oluşur.

Zann, üç şekilde tefsir edilir:

1. Yaqîn (kesin bilgi)
38/24-"Dâvûd, onu kendisine sırf bir fitne yaptığımızı zan netti
(kesinlikle/kesin olarak ken disine bir imtihan vesilesi yaptığımızı anladı,sezdi).

69/20-"Doğrusu ben hesabıma mutlaka kavuşacağımı zan nediyordum
(kesinlikle biliyordum/inanıyor dum)."

2/230-"Allah'ın hududunu ayakta tutacaklarını zannederlerse
(kesin olarak bilirlerse/inanırlarsa)..."

2. Şekk/şüphe
45/32-"Demiştiniz ki: "Sâ'at nedir bilmiyoruz; (onun) zanndan
(şekten/şüpheden)
başka birşey olmadığı nı zannediyoruz
(ondan şekk/şüphe ediyoruz)
ve biz yaqîn edinmiş değiliz."

3. Töhmet
81/24-"O ğayb üzerine danîn [41]
(ğayb hususunda it ham/töhmet altında) değildir."

39/10-"Allah'a zann üstüne zannda bulunuyordunuz,
(Al lah'ın sizi muzaffer kılacağına dair verdiği haber hususunda Nebi'yi (s.a) itham ediyordunuz)."

NOT: Burada şâhid olarak gösterilen kelime görüldüğü üzere dat ile danîn [cimri] lafzıdır.
Bu buyruğu, muhtemelen, dat harfi ile kullanılan bu kelimenin zı harfi, (ile yazılan ve zann kelimesi) ile
aynı kökten gelen zanîn [zanneden] ol ması sebebiyle delil göstermiştir.