KPSS–2010/5 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA YERLEŞENLERDEN İSTENEN BELGELER

a) Dilekçe,

b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, (fotokopisi alınacak, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilecektir.)

c) 18 yaşından küçükler için, 657 sayılı Kanunun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince kaza-i rüşt kararı veya onaylı örneği,

d) Türk soylu yabancılardan, 25.9.1981 tarihli ve 2527 sayılı Kanun gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınmış çalışma iznini gösterir belge,

e) Diploma aslı veya noter onaylı örneği, diplomanın henüz düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre düzenlenmiş, daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler, (Diploma aslının getirilmesi halinde fotokopisi alınacak, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilecektir.)

f) Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına yerleşen adaylardan, Yükseköğretim Kurulu’nun 13/04/2006 tarihli kararı gereği Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji ya da Nükleer Tıp konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı) öğrenim görmüş olduklarına dair belge,

g) 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8/f maddesi hükümleri uyarınca; adaylardan adlî sicil kaydı istenmeyecek, bunun yerine EK–3 dilekçede belirtilen şekilde yazılı beyanı istenecektir. Müracaat kabul komisyonları, bu beyanın doğruluğunu, adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edecektir. Adayların, adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge getirmeleri durumunda ise bu belgeler, başvuru tarihi itibariyle ilgili mercilerden alınmış olması kaydıyla kabul edilecektir.

h) Erkek adaylar için, askerlik daire yahut şubelerinden alınacak; müracaat kabul komisyonlarına başvuru tarihi itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmadığını veya askerlik çağına gelmemiş olduğunu veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğunu gösteren belge,

i) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık raporu, (Tek hekim raporu yeterli kabul edilecektir)

j) 2 adet vesikalık fotoğraf,

k) Mal Bildirim Beyannamesi (Doldurularak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

l) Adaylardan, göreve başlama işlemleri için yukarıda sayılan belgeler istenmekte olup gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecekleri gibi haklarında ayrıca gerekli yasal işlem de yapılacaktır