Merhaba21 Nisan 1920
Gayet aceledir.
Kolordulara,
Bütün Vilayetlere, Bağımsız Livalara, Müdafaa-i Hukuk Heyeti Merkeziyelerine, Belediye Riyasetlerine,


1. Allah’ın yardımıyla Nisan’ın 23’üncü Cuma günü, cuma namazını müteakip Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

2. Vatanın bağımsızlığı, yüce Hilâfet ve Saltanat makamının kurtarılması gibi en mühim ve hayati vazifeleri yapacak olan bu Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü Cuma’ya tesadüf ettirmekle, anılan günün mübarekliğinden istifade ve bütün değerli mebusların hazır bulunmaları ile Hacıbayram Veli Camii Şerifi’nde Cuma namazı kılınarak Kur’an ve namazın nurlarından da feyz alınacaktır. Namazdan sonra, Sakal-ı Şerif ve Sancak-ı Şerif taşınarak Daire-i Mahsusa’ya (ilk Meclis binasına) gidilecektir. Daire-i Mahsusa’ya dahil olmazdan evvel, bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. İşbu merasimde Camii Şerif’ten başlayarak, Daire-i Mahsusa’ya kadar Kolordu Kumandanlığı’nca askeri kıtalar ile özel tertibat alınacaktır.

3. Anılan günün kutsiyetinin teyidi için, bugünden itibaren vilâyet merkezinde, Vali Beyefendi Hazretleri’nin tertibiyle, hatim ve BuharÓ-i Şerif okunmaya başlanacak ve Hatimi Şerif’in son aksamı, teberrüken Cuma günü namazdan sonra Daire-i Mahsusa önünde tamamlanacaktır.

Mukaddes ve yaralı vatan
4. Mukaddes ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı suretle bugünden itibaren BuharÓ ve Hatimi Şerif okunmasına başlanarak, Cuma günü ezandan evvel minarelerde Salavat-ı Şerife okunacak ve hutbe esnasında Hilafetmaabımız Padişahımız Efendimiz Hazretleri’nin namı namii hümayunu zikredilirken, Zatı Şevketsimatı Padişahileri’nin ve Memalik-i Şahaneleriyle bütün teba-ı mülûkânelerinin (uyruklarının) bir an evvel kurtuluşa ve saadete nail olmaları duası ilaveten okunacak ve Cuma namazının kılınmasından sonra da hatim tamamlanarak, yüce Hilafet ve Saltanat makamının ve bütün vatan kısımlarının kurtuluşu maksadıyla vuku bulan milli mesainin ehemmiyet ve kutsiyeti ve her millet ferdinin kendi vekillerinden meydana gelen bu Büyük Millet Meclisi’nin vereceği vatani vazifeleri yapmaya mecburiyeti hakkında vaazlar verilecektir. Ondan sonra Halife ve Padişah’ımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selameti ve bağımsızlığı için dua edilecektir.

Meclis’in açılışı her yerde kutlanacak
Bu vatani ve dini merasim yapılmasından ve camilerden çıkıldıktan sonra, Osmanlı beldelerinin her tarafında, hükümet mak***** (vilayet konağına) gelinerek Meclis’in açılmasından dolayı resmen tebrikler icra edilecektir. Her tarafta Cuma namazından evvel münasip şekilde Mevlid-i Şerif okunacaktır.

5. İşbu tebliğin hemen yayımlanması ve tamimi için her vasıtaya müracaat olunacak ve sür’atle en ücra köylere, en küçük askeri kıtalara, memleketin bütün teşkilat ve müesseselerine ulaştırılması temin edilecektir. Ayrıca büyük levhalar halinde her tarafa asılacak ve mümkün olan mahallerde basılacak ve çoğaltılacak ve ücretsiz dağıtılacaktır.

6. Cenabı Hak’tan tam muvaffakiyet niyaz olunur.

Heyet-i Temsiliye Adına Mustafa Kemal”

Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı arşivi
Milliyet