Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 Toplam: 2
 1. #1
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.034
  Rep Gücü
  88647

  Atatürk'ün Özlük Dosyası

  Merhaba!  Muamelat-ı Zatiye Dairesi (Personel Başkanlığı)
  Evraka 21 Teşrinisani 1341 (21 Kasım 1925)

  Reis-i Cumhur
  Müşir
  Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri
  bin Ali Rıza Selânik

  Duhulü: 1 Mart 1315 (13 Mart 1899)
  Nasbı: 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921 )
  Sicil No: 1317-8 P. (Piyade 1902-8)

  Müşarünileyh Hazretleri :

  29 Kânunuevvel 320 (11 Ocak 1905)
  Tarihinde Erkân-ı Harbiye Yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve kumanda etmek üzere atik 5 nci Ordu'ya memur buyrulmuştur

  12 Kânunuevvel 332 (25 Aralık 1906)
  Tarihinde Beşinci Mecidi Nişanı'yla taltif edilmiştir

  7 Haziran 323 (20 Haziran 1907)
  Tarihinde Kolağalığa terfi etmiştir. Sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3 ncü Ordu'ya nakledilmişlerdir

  9 Haziran 324 (22 Haziran 1908)
  Tarihinde Şark Demiryolu Müfettişliği'ne ve sene-i mezkûre Kânunuevvel gayesinde 3 ncü Ordu Redif 17 nci Selânik Fırkası Erkân-ı; Harbiyesine tayin buyrulmuşlardır

  23 Teşrinievvel 325 (5 Kasım 1909)
  Tarihinde 3 ncü Ordu Erkân-ı Harbi- yesine tayin buyrulmuştur

  24 Ağustos 326 (6 Eylül 1910)
  Tarihinde 3 ncü Ordu Zabitan Talimgahı Kumandanlığı'na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3 ncü Ordu Erkân-ı Harbiyesine ve bilahara Kânunusâni zarfında 5 nci Kolordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur

  14 Eylüf 327 (27 Eylül 1911 )
  Tarihinde muvakkaten Trablusgarp Fırkası Erkân-ı Harbiyesine memur edilmişse de Trablusgarp'a gitmeksizin İstanbuf'a cefbi 5 nci Kolordu'ya tebliğ edilerek Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi'ne tayin buyrulmuştur

  14 Teşrinisani 327 (27 Kasım 1911 )
  Tarihinde Binbaşılığa terfi edilmiştir

  19 Kânunusanı 327 (1 Ocak 1912)
  Tarihinde Bingazi'de bulunan müşarünileyhin Derne karşısındaki Şark Gönülfü Kumandanlığı'nı deruhte etmiştir

  26 Şubat 327 (11 Mart 1912)
  Tarihinde Derne Kumandanlığı'na tayin edilmiştir

  11 Teşrinievvel 328 (24 Ekim 1912)
  Tarihinde rahatsızlığına mebni Dersaadet'e hareket etmiştir

  8 Teşrinisani 328 (21 Kasım 1912)
  Tarihinde Karargâh-ı Umuroi emrine verilerek mezkûr ay zarfında Bahrü sefit Boğazı Kuvay-i Mürettebesi Erkân-ı Harbiyesi'ne tayin buyrulmuştur

  14 Teşrinievvel 329 (27 Ekim 1913)
  Tarihinde Sofya Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur

  24 Teşrinievvel 329 (6 Kasım 1913)
  Tarihinde Bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, Dördüncü Rütbe'den Osmani Nişanı ita klınmıştır

  29 Kânunuevvel 329 (11 Ocak 1914)
  Tarihinde Sofya-Belgrat-Çetine Sefaretleri Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur

  26 Şubat 329 (11 Mart 1914)
  Tarihinde Fransa Hükümeti tarafından Şövalye Rütbesinden Legion d'honneur nişanı ita kılınmıştır

  16 Şubat 329 (1 Mart 1914)
  Tarihinde Balkan Harbi'ndeki hidemat-ı hasenesinden dofayı kaymakamlığa terfi etmiştir

  22 Temmuz 330 (4 Ağustos 1914)
  Tarihinde Sırbistan Ataşemiliterliği'ne tayin kılınmış ise de Sofya Ataşemiliterliği'ne ipka edilmiştir

  16 Teşrinisani 330 (29 Kasım 1914)
  Tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir

  7 Kânunusani 330 (20 Ocak 1915)
  Tarihinde 3 ncü Kolordu'da yeni teşekkül eden 19 ncu Fırka Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur

  19 Mayıs 331 (1 Haziran 1915)
  Tarihinde Miralaylığa terfi etmiştir

  15 Temmuz 331 (28 Temmuz 1915)
  Tarihinde 15 nci Kolordu Kumandanlığı'na ve sene-yi mezkûrede (Ağustos) 16 ncı Kolordu Komutanlığı'na tayin buyrulmuştur

  14 Kânunusani 331 (27 Ocak 1916)
  Tarihinde tebdil havasının hit***** mebni 16 ncı Kolordu`ya İltihak buyrulmuştur

  2 Temmuz 331 (15 Temmuz 1915)
  Tarihinde Harp Madalyası

  19 Ağustos 331 (1 Eylül 1915)
  Tarihinde Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası

  4 Kânunusani 331 (17 Ocak 1916)
  Tarihinde Anafartalar Grubu Komutanı iken Muharebe Altın Liyakat Madalyası

  19 Kânunusani 331 (1 Şubat 1916)
  Tarihinde Üçüncü Rütbe'den Osmani Nişanı

  28 Kânunuevvel 331 ( Aralık 1915)
  Alman Hükümeti tarafından Demir Salip Nişanı verilmiş

  28 Şubat 331 (13 Mart 1916)
  Anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı ita kılınmıştır

  19 Mart 332 (1 Nisan 1916)
  Tarihinde Hidemat-ı fevkâledesine mebni bir sene kıdem zammı ile Mirli valığa terfi etmiştir

  29 Teşrinisani 332 (12 Aralık 1916)
  Müceddeden İkinci Rütbe'den Mecidi Nişanı ita kılınmıştır

  11 Kânunuevvel 332 (24 Aralık 1916)
  Bitlis havalisindeki hidematına mükâfeten bir sene seferi kıdem zammı ita edilmiştir. Sene-yi mezkûre zarfında Almanya Hükümeti tarafından Birinci ve İkinci Demir Salip ve Avus turya Macaristan Hükümeti tarafından Üçüncü Rütbe'den Muharebe Liyakat Madalyası ile İkinci Rütbeden Harp Alâmeti Liyakat-ı Askeri Madalyası ita kılınmıştır

  7 Mart 333 (7 Mart 1917)
  Tarihinde 2 nci Ordu Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur

  19 Mart 333 (19 Mart 1917)
  Tarihinde muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen İkinci Rütbeden Osmani Nişanı ita kılınmıştır

  5 Temmuz 333 (5 Temmuı 1917)
  Tarihinde 7 nci Ordu Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur

  23 Eylül 333 (23 Eylül 1917)
  Tarihinde Muharebe Altın İmtiyaz Madalyası ile taltif buyrulmuştur

  9 Teşrinievvel 333 (9 Ekim 1917)
  Tarihinde becayişen 2 nci Ordu Kumandanlığı'na tayin kılınmıştır

  11 Teşrinievvel 333 (11 Ekim 1917)
  Tarihinde bir ay müddetle İstanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir

  7 Teşrinisani 333 (7 Aralık 1917)
  Tarihinde Karargâh-ı Umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga Veliaht-ı Saltanat refakatinde Almanya Karargah-ı Umumisi'ne azimet etmiş

  16 Kânunuevvel 333 (16 Aralık 1917)
  Tarihinde tebdilen Birinci Rütbe'den Kılıçlı Mecidi Nişanı ita kılınmıştır

  19 Şubat 334 (19 Şubat 1918)
  Tarihinde Almanya İmparatoru tarafından Birinci Rütbe'den Kılıçlı Kron dö Prus Nişanı verilmiştir

  13 Mayıs 334 (13 Mayıs 1918)
  Tarihinde bera-i tedavi Viyana'ya azimet buyurmuştur

  7 Ağustos 334 (7 Ağustos 1918)
  Tarihinde 7 nci Ordu Kumandanlığı'na ve sene-yi mezkure eylülünde Fahri Yaveran silkine ithal buyrulmuş

  31 Teşrinievvel 334 (31 Ekim 1918)
  Tarihinde Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığı'nı deruhte buyurmuşlardır

  Teşrinisani 334 (Kasım 1918)
  Tarihinde Grubun Lağvı üzerine Harbiye Nezareti emrine alınmıştır

  30 Nisan 335 (30 Nisan 1919)
  Tarihinde 9 ncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne tayin edilmiş ve sene-yi mezkûre Temmuzu'nun beşinde İstanbul Hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir

  9 Ağustos 335 (9 Ağustos 1919)
  Ordu Müfettişliği'nden mazul ve askerlikten müstafi olan müşarünileyhin silk-i askeriden ihracı ve haiz olduğu nişanların refi ve Fahri Yaveran Unvanının nezi hakkında irade çıkmıştır

  23 Nisan 336 (23 Nisan 1920)
  Tarihinde Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine intahap buyrulmuşlardır

  19 Eylül 337 (19 Eylül 1921 )
  Tarihinde Büyük Millet Meclisi'nce ittifakla kendilerine Gazilik Ünvanı ita ve Rütbe-i Samiye-i Müşiri tevcih buyrulmuştur

  5 Teşrinisani 337 (5 Kasım 1921 )
  Tarihinden itibaren müşarünileyhin Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir

  5 Şubat 338 (5 Şubat 1922)
  Tarihinden itibaren Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir

  27 Mart 339 (27 Mart 1923)
  Tarihinde Afganistan Emiri (Kralı) tarafından Aliyülâlâ Nişanı irsal kılınmıştır

  21 Teşrinisani 339 (21 Kasım 1923)
  Tarihinde kırmızı-yeşil kurdeleli İstiklal Madalyası talik olunmuştur

  29 Teşrinievvel 339 (29 Ekim 1923)
  Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti'ne intihap buyrulmuştur

  Ataturk Today.com [ ATATURK'UN OZLUK DOSYASI ]

 2. #2
  Süper Aktif Üye kirmizigül - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Nerden
  Istanbul, Turkey, Turkey
  Mesaj
  3.148
  Blog Mesajları
  22
  Rep Gücü
  18820
  mükemmel bir baylasim emeyinize yaglik.

Benzer Konular

 1. İşçi Özlük Dosyası'nda Bulunması Gereken Belgeler
  dogangunes Tarafından Hukuk Forum Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 01-03-2011, 02:46 AM
 2. Yorum: 41
  Son mesaj: 13-01-2009, 11:56 AM
 3. Personel Özlük Bilgileri 1.0
  SMN Tarafından İş ve Sektörel Programlar Foruma
  Yorum: 3
  Son mesaj: 31-03-2008, 03:59 PM
 4. Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK / ATATÜRK ırkçımıydı?
  Alem-i Sır Tarafından Mustafa Kemal Atatürk Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 13-12-2007, 06:15 PM
 5. wav dosyası
  ahsenifer Tarafından Programlama Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 23-08-2007, 02:06 AM
Yukarı Çık