1. Sayfa, Toplam 3 123 SonSon
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 Toplam: 27
 1. #1
  Tecrübeli Üye B@rb@ros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  282
  Rep Gücü
  10993

  Atatürk ve Komünizm'e Bakışı

  Atatürk, millet realitesinin ve milliyetçiliğin temel unsurlarını red ve inkar eden Marksizm'in ve komünizmin kesinlikle karşısındadır. Ülkeyi felakete sürükleyecek, sınıflara bölecek, menfaat gruplarını çatışmaya sokacak bu ideolojilerin her zaman karşısında yer almıştır. Atatürk'ün başlattığı Türk Devrimi doğuşundan itibaren bu tehlikelerle karşılaşmış, Bolşevik liderler, Türkiye'de komünist köylü hareketin yapılmasını sürekli teşvik ve tahrik etmişlerdir. Komünistler, Türkiye'de milli ve bağımsız bir devletin kurulmasını istememişlerdir. Sosyal Hariciye Komiseri Çiçerin, daha 13 Eylül 1919'da, Sivas Kongresi sıralarında, Türk köylüsünün komünist olmayan idarecilere karşı isyan etmesini tavsiye ederek, Türk hareketine karşı davranış ve anlayışını göstermiştir.
  Komünizmin Türk Devrimi için sakıncalı ve tehlikeli olduğunu, Büyük Atatürk çeşitli vesilelerle değişik zamanlarda ifade etmiştir. Sivas Kongresi'nden hemen sonra, Amerikalı General Harbord'a verilen 27 Eylül 1919 tarihli muhtırada Mustafa Kemal Paşa, Milli Harekat'ın amacını anlatmış ve komünizmle ilgili görüşlerini şöyle dile getirmiştir:

  "Bolşeviklere gelince, bizim memleketimizde bu doktrinin hiçbir şekilde bir yeri olamaz. Dinimiz, adetlerimiz ve aynı zamanda sosyal bünyemiz tamamiyle böyle bir fikrin yerleşmesine müsait değildir. Türkiye'de ne büyük kapitalistler, ne de milyonlarca zanaatkar ve işçi vardır. Diğer taraftan zirai bir problemimiz yoktur. Son olarak, sosyal bakımdan dini prensiplerimiz bolşevizmi benimsemekten bizi uzak tutmaktadır." (Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV., 1917-1938, Ankara, 1964, s.78)

  Ayrıca Atatürk, çeşitli zamanlarda komünizmi tehlikeli gördüğünü ve hiçbir zaman bu karanlık sisteme geçit vermeyeceğini ifade etmiştir. Atatürk'ün bu konudaki bir sözü şöyledir:

  6 Şubat 1921'de,

  "Komünizm içtimai bir meseledir. Memleketimizin hali, memleketimizin içtimai şeraiti, dini ve milli ananelerinin kuvvetli, Rusya'daki komünizmin bizce tatbikine müsait olmadığı kanaatini teyit eder bir mahiyettedir." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. III, 2. Baskı, s .20)

  2 Kasım 1922'de,

  "Şurası unutulmamalı ki, bu tarz-ı idare, bir bolşevik sistemi değildir. Çünkü, biz ne bolşevizim ne de komünist; ne biri ne diğeri olamayız. Çünkü, biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız. Hülasa, bizim şekl-i hükümetimiz tam bir demokrat hükümetidir ve lisanımızda bu hükümet halk hükümeti diye yad edilir." (Ag.e, c .3, 2. Baskı, s. 20)

  21 Haziran 1935'te,

  "Türkiye'de bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü, Türk Hükümeti'nin ilk gayesi halka hürriyet ve saadet verme, askerlerimize olduğu kadar, sivil halkımıza da iyi bakmaktır." (A.g.e., c. 3, 2. Baskı, s. 99)

  Son derece ileri görüşlü bir insan olan Atatürk'ün her zaman olduğu gibi bu düşüncesinde de yanılmadığı açık bir gerçektir.
  Nitekim, Rus yöneticilerin bu rejimi uyguladıkları ilk yıllarda, kendi vatandaşlarına bile nasıl zalimce davrandıkları bilinmektedir. Kitleler halinde Rus halkının katledildiği gerçeği, tüm dünyanın şahit olduğu bir olaydır. Lenin ve onu izleyen komünist yöneticiler, SSCB'ni meydana getiren milletlere bolluk, refah ve güzel bir yaşam vaad etmiş, ancak sözlerinde durmamışlardır. İnsanlara güzel bir hayat getireceği iddiasıyla ortaya çıkan bu sistem, uygulandığı ülkelerin halklarına ölüm, esaret ve sefaletten başka bir şey getirmemiştir.
  Bütün bu olayları yakından izlemiş olan Atatürk, 1932 yılında Amerikalı subay Mac Arthur'la yaptığı bir konuşmada komünizmle ilgili düşüncelerini bütün açıklığıyla şöyle ifade etmiştir:

  "Bugün Avrupa'nın doğusunda bütün uygarlıkları ve hatta bütün insanlığı tehdit eden yeni bir güç belirmiştir. Bütün maddi ve manevi imkanlarını top yekün bir şekilde, dünya ihtilali gayesi uğruna, seferber eden bu korkunç kuvvet, üstelik Avrupalılar ve Amerikalılarca henüz malum olmayan, yepyeni siyasal metodlar tatbik etmekte ve rakiplerinin en küçük hatalarından bile mükemmelen istifade etmesini bilmektedir. Avrupa'da çıkacak bir savaşın başlıca galibi ne İngiltere, ne Fransa, ne de Almanya'dır. Sadece bolşevizmdir. Rusya'nın yakın komşusu ve bu memleketle en çok savaşmış bir millet olarak biz Türkler, orada cereyan eden olayları yakından izliyor ve tehlikeyi bütün çıplaklığıyla görüyoruz. Uyanan Doğu milletlerinin düşünce yapılarını mükemmelen sömüren, onların milli ihtiraslarını okşayan ve kinleri tahrik etmesini bilen bolşevikler, yalnız Avrupa'yı değil, Asya'yı da tehdit eden başlıca kuvvet halini almışlardır." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. 3, s. 94-95)

  Büyük Önder Atatürk Ali Fuat Cebesoy'a yazdığı mektupta komünizm tehlikesine karşı Türk Milleti adına duyduğu endişeyi şöyle dile getirmiştir:

  "Komünistliğin memleketimizde değil, henüz Rusya'da bile tatbik kabiliyeti hakkında açık kanaatler hasıl olamadığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber içerden ve dışardan çeşitli maksatlarla bu akımın memleketimizi içine girmekte olduğu ve buna karşı akla uygun tedbir alınmadığı takdirde milletin pek çok muhtaç olduğu birlik ve sükununu bozan durumların ortaya çıkması da imkan dairesinde görülmüştü. ..." (31 Ekim 1920, SD, IV, s. 360-361, Ali Fuat Cebesoy'a yazdığı mektuptan)

  Atatürk, tüm dünyayı tehdit eden bu tehlikeye karşı, milletin düşüncelerinde ve sosyal kurumlarda uygulanacak yöntemleri çözüm olarak görmektedir. Bu tehlikeye karşı öngördüğü değişiklikleri ise kendi sözleriyle şöyle özetlemek mümkündür:

  "Rusya hariç olmak üzere bütün dünyada, her kişi menfaat ve zararı kendine ait olmak üzere hayatını düzenler. Yalnız her kişiye çalışmalarında yeni yasal vasıtalar ve haklar verilir." (Medeni Bilgiler ve M. K. Atatürk'ün El Yazıları, Afet İnan, s. 68)

  "Devlet bireyin yerini alamaz, fakat, bireyin gelişme ve kalkınması için genel koşulları göz önünde bulundurmalıdır. Devlet eliyle yapılacak işler, bireyin büyük kar getirmediğinden dolayı yapmayacağı işler veya milli çıkarlar için gerekli olan ekonomik işleri kapsar. Özgürlüklerin ve yurt bağımsızlığının sağlanması ve korunması ile iç işlerinin düzenlenmesi nasıl devletin görevi ise, devlet vatandaşların öğretimi, eğitimi, sağlığıyla ilgilenmek zorundadır. Devlet, memleketin asayiş ve savunması için yollarla, demir yolları ile, telgrafla, telefonla, memleketin hayvanlarıyla, her türlü taşıtlarıyla, milletin genel servetiyle yakından ilgilidir. Memleket yönetiminde ve savunmasında, bu saydıklarımız, toptan, tüfekten, her türlü silahtan daha önemlidir. ... Özel çıkarlar çoğunlukla, genel çıkarlarla tezat halinde bulunur. Bir de, özel çıkarlar, en nihayet rekabete dayanır. Oysa, yalnız bununla ekonomik düzen kurulamaz. Bu kanıda olanlar kendilerini, bir serap karşısında, aldatılmaya terk edenlerdir. ...Bir de, ferdin kişisel çalışmaları, ekonomik kalkınmanın esas kaynağı olarak kalmalıdır. Ferdin inkişafına (gelişme) mani olmamak bilhassa iktisadi sahadaki özgürlük ve teşebbüsler önünde devletin kendi faaliyeti ile bir engel yaratmaması demokrasi prensibinin önemli esasıdır. (Medeni Bilgiler ve M. K. Atatürk'ün El Yazıları, Afet İnan, s. 46-47)

  Türkiye'ye sosyal, ekonomik ve kültürel yön vermeyi hedefleyen Atatürk, hedefini gerçekleştirmede komünizmi, halkı için büyük bir tehlike olması dışında farklı bir şekilde değerlendirmemiştir. Çünkü, bu kuramda fert yok, devlet vardı. O, "Ferdin hakkı ferde, devletin payı devlete" diyordu. Ne ferdi yutan devlet, ne devleti sömüren fert olmalıydı. Bu nedenle devletçilik ilkesini esas aldı.

  Bu düşüncelerinin aksi yani komünizmin uygulanması halkın özgürlüğünün alınması, ülkenin kalkınma yerine yok olma sürecine girmesi demekti. Bu nedenlerledir ki, Atatürk komünizmi aziz Türk Milleti için büyük bir tehlike olarak görmüştür. Komünizmin hiçbir şekilde, hayatını adadığı vatanına girmesini istemeyen Atatürk Milleti'ni bu büyük tehlikeye karşı uyarmıştır. Yüce Atatürk'ün, "Komünizm, Türk Dünyası'nın en büyük tehlikesidir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir." (Faruk Şükrü Yersel, Eskişehir Gazetesi, 1926) sözlerinde Türk Milleti'ne yaptığı uyarı açıktır. Bu nedenle Türk Milleti, komünizmi en büyük düşman bilmeyi ve gördüğü her yerde ezmeyi, Türklüğe karşı manevi bir sorumluluk olarak kabul etmektedir.

  Kaldı ki, Türk Milleti'nin üstün zekasının bilincinde olan Atatürk, komünizmin Türkiye'de hiçbir zaman başarılı olamayacağını, bizzat defalarca ifade etmiştir. Örneğin, 1935 yılında yaptığı bir konuşmada "Türkiye hiçbir zaman bolşevik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümeti'nin ilk amacı halka özgürlük ve mutluluk vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halka da iyi bakmaktır." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. 3, s. 99) ifadelerini kullanmıştır.

  Atatürk başka konuşmalarında da komünizme karşı olan kesin kararını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Aynı zamanda Büyük Önder komünizmi, faşizm ve Nazizm'le birlikte şu sözleriyle değerlendirerek bu konulardaki düşüncelerini de şöyle dile getirmektedir:

  "Biz büyük savaşlar görmüş, büyük bir milletiz.. Ama savaşçı değil, barışçı felsefeyi benimsemiş bir milletiz. ... Kendimizi dünyadan soyutlayamayız. Dünya nimetlerinin emperyalist ülkeler tarafından zaman zaman pervasızca paylaşıldığını ve bu paylaşma esnasında gelişmemiş ülkelerin tarihten silindiğini hafızalardan silmek kadar gaflet olamaz. Dünyanın bugünkü durumu hiç de parlak görünmüyor. Her ülke, gençliğini bir başka ideolojiye sahip olarak yetiştirme gayreti içinde. İtalya faşizm ideolojisine dört elle sarılmış. Bu ülkenin diktatörü olan Mussolini ülkesinin sekiz milyon faşist gencinin süngüsü üzerinde yaşadığını haykırıp duruyor... Almanya'da Hitler'in yaratarak geliştirmekte olduğu Nazilik de faşizmin bir başka, bir büyük tehkileli benzeridir. Hitler bir ırkçıdır. Dikkat buyurunuz, milliyetçi demiyorum, ırkçıdır diyorum. Alman ırkını en üstün ırk olarak gören bir mecnundur. Tekmil Alman gençliğini peşine takmış, onlara bu ideali aşılamıştır. Moskova'da oynanan oyun ise bir başka türlüdür. Stalin yalnız kendi gençliğine değil, dünya gençliğine komünistlik ideolojisini aşılamaya çalışıyor. Komünistlik propagandasının, fukarası ve cahili çok ülkelerde ne kolay taraftar topladığı ise ortada bir gerçektir." (Atatürk'ün İzinde Bir Ömür Böyle Geçti, Sabiha Gökçen, s.155) "... Hayır. Ne komünizm ne de faşizm... Bu iki ideoloji de memleketimizin, ulusumuzun gerçeklerine karakterine asla uymaz. Şunu da hemen ilave edeyim ki, ne faşizmin ne de Nazizm'in sonu yoktur." (Atatürk'ün İzinde Bir Ömür Böyle Geçti, Sabiha Gökçen, s.159)

  Bu sözlerden de açıkça anlaşıldığı üzere, Atatürk açık beyanlarıyla komünizmi "en büyük düşman" ilan etmiştir. Faşizmin de komünizmin de Türk Milleti içinde barınamayacağına dikkat çekmiştir. Milletine, komünist veya faşist olmamayı, bu eğilimleri her görüldüğü yerde ezmeyi ve komünist yayılmacılığa karşı Misak-ı Milli sınırlarını korumayı vasiyet etmiştir.

  "Biz ne bolşeviğiz ne de komünist;ne biri ne diğeri olamayız. Çünkü, biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız."

  -Mustafa Kemal Atatürk-

  Kaynak

 2. #2
  Aktif Üye -BaDe- - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nerden
  Eskişehir
  Mesaj
  1.588
  Rep Gücü
  20917

  Cevap: Atatürk ve Komünizm'e Bakışı

  "Biz ne bolşeviğiz ne de komünist;ne biri ne diğeri olamayız. Çünkü, biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız."

  -Mustafa Kemal Atatürk-
  At gözlüğü ile bakmayın derken tam da demek istediğim buydu.. Ne güzel demiş Atatürk'üm...Anlayana sivrisinek saz gelir,anlamayana davul zurna az gelir...Milletperver olana,vatansever denir, ne komunist ne faşist ne de başka bir sıfata ihtiyaç yoktur..Konu için teşekkürler....

 3. #3
  Tecrübeli Üye B@rb@ros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  282
  Rep Gücü
  10993

  Cevap: Atatürk ve Komünizm'e Bakışı

  Alıntı Sarı Kız´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  At gözlüğü ile bakmayın derken tam da demek istediğim buydu.. Ne güzel demiş Atatürk'üm...Anlayana sivrisinek saz gelir,anlamayana davul zurna az gelir...Milletperver olana,vatansever denir, ne komunist ne faşist ne de başka bir sıfata ihtiyaç yoktur..Konu için teşekkürler....
  Bana bak senin hakaretlerine boyun eğecek biri değilim sürekli argo kelimeler ve bozuk jargon'una karşı yaşadığın hezeyan ve aile içi eğitimin noksanlığı diyelim hoşgörü ve sadakat'ten ırak olmanın neticesiyle yaşadığın deformasyon'un kişiliğinde kalıcı tahribat bıraktığı kanaatine vardım..Benimle tartışmak münakaşa çıkarmak ise derdin bunu forumun önünde ve benim konularımda yaşanmasına izin vermem niyetin belli ise atarsın pm arkaplanda ne yaşamak istiyorsan yaşarsın ..

  Buradan yöneticilere seslenerek bu şahsın farklı konularımı seçerek potansiyel bir suç işlediği kannatindeyim...
  Konu dogangunes tarafından (16-02-2009 Saat 08:35 PM ) değiştirilmiştir. Sebep: hakaret

 4. #4
  Aktif Üye -BaDe- - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nerden
  Eskişehir
  Mesaj
  1.588
  Rep Gücü
  20917

  Cevap: Atatürk ve Komünizm'e Bakışı

  Alıntı B@rb@ros´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bana bak senin hakaretlerine boyun eğecek biri değilim sürekli argo kelimeler ve bozuk jargon'una karşı yaşadığın hezeyan ve aile içi eğitimin noksanlığı diyelim hoşgörü ve sadakat'ten ırak olmanın neticesiyle yaşadığın deformasyon'un kişiliğinde kalıcı tahribat bıraktığı kanaatine vardım..Benimle tartışmak münakaşa çıkarmak ise derdin bunu forumun önünde ve benim konularımda yaşanmasına izin vermem niyetin belli ise atarsın pm arkaplanda ne yaşamak istiyorsan yaşarsın ve yaşatırım..

  Buradan yöneticilere seslenerek bu şahsın farklı konularımı seçerek potansiyel bir suç işlediği kannatindeyim..Maksadı tartışmak ise pm ile müraccat etsin aksi takdirde centilmen kişiliğimi kenara terkederek bu şahsın çamurdan heykelini yaparak önce şekil verip sonra yontarım..Ardından çamur deryasında safariye çıkartırım..


  Ne zor bir kanaate varış şeklidir bu,kelime oyunları yapmayalım lütfen,iki kelimede özlü bir söz söyleyin ki susup gideyim buradan...

  Gerçekten ilk kez seninle böyle bir münakaşaya girdim,anlamsız bir şekilde sinirleniyorsun ,neden,madem ki kapasite noksanıyım...lütfen çamurdan heykelimi yap,çünkü centilmen olmayışını iki satırla gözlemledim...ve devami satırlarınızı okuyorum karşıdan,üzücü gerçekten bizler kendi içimizde bile bu kadar kavgaya meyilli insanlarken bir de barıştan bahsederiz,yazık,kendi içinde çelişen bir halka kim ne yapsın...kat edecek çoook yol var daha...
  Konu -BaDe- tarafından (16-02-2009 Saat 02:38 AM ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Tecrübeli Üye B@rb@ros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  282
  Rep Gücü
  10993

  Cevap: Atatürk ve Komünizm'e Bakışı

  Alıntı Sarı Kız´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ne zor bir kanaate varış şeklidir bu,kelime oyunları yapmayalım lütfen,iki kelimede özlü bir söz söyleyin ki susup gideyim buradan...

  Gerçekten ilk kez seninle böyle bir münakaşaya girdim,anlamsız bir şekilde sinirleniyorsun ,neden,madem ki kapasite noksanıyım...lütfen çamurdan heykelimi yap,çünkü centilmen olmayışını iki satırla gözlemledim...ve devami satırlarınızı okuyorum karşıdan,üzücü gerçekten bizler kendi içimizde bile bu kadar kavgaya meyilli insanlarken bir de barıştan bahsederiz,yazık,kendi içinde çelişen bir halka kim ne yapsın...kat edecek çoook yol var daha...

  Oyun oynayacak saati çoktan geçmiş bulunmaktayız..

  Ben genelde kendime ait fikirleri benimsemişimdir özlü sözlerle ve atasözleri ile yanıt vermek mantalitemin dışına çıktığım anl***** gelir zoraki durumlar belirmedikçe bu yapıma istinaden ödün vermem..Özlü sözler ve atasözleri ile yanıt verenleri kendi içinde anlamını bulamadıkları dünyasında başkasının aklından esinlenme ile yola çıkmış 1956 model Chevrolet'ye benzetiyorum..

  Centilmenliğimi asaleti hakeden kişilere gösteriyorum genelde. Gecenin bu saatinde daha fazla cümlelerimi yormak istemiyorum..Siz o yolları katetmeye devam edin ben hududa vardım bile..Size bir mektup yollarım..

 6. #6
  Aktif Üye -BaDe- - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nerden
  Eskişehir
  Mesaj
  1.588
  Rep Gücü
  20917

  Cevap: Atatürk ve Komünizm'e Bakışı

  Alıntı B@rb@ros´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Oyun oynayacak saati çoktan geçmiş bulunmaktayız..

  Ben genelde kendime ait fikirleri benimsemişimdir özlü sözlerle ve atasözleri ile yanıt vermek mantalitemin dışına çıktığım anl***** gelir zoraki durumlar belirmedikçe bu yapıma istinaden ödün vermem..Özlü sözler ve atasözleri ile yanıt verenleri kendi içinde anlamını bulamadıkları dünyasında başkasının aklından esinlenme ile yola çıkmış 1956 model Chevrolet'ye benzetiyorum..

  Centilmenliğimi asaleti hakeden kişilere gösteriyorum genelde. Gecenin bu saatinde daha fazla cümlelerimi yormak istemiyorum..Siz o yolları katetmeye devam edin ben hududa vardım bile..Size bir mektup yollarım..
  Yoracak cümle mi kaldı ki ne var ne yoksa hazinenizde bir konuda tükettiniz zaten...
  Bazılarınızı kasanızda saklı tutsaydınız keşke,gün gelir ki lazım olur başka bir konuda olur ki benim gibi kapasite noksanı bir muhalif çıkar karşınıza hem kendi adınıza hem karşınızdaki adına yazma gereği hissedersiniz ve ikiye katlamak gerekir motor yanar kötü olur..maazallah kelime yoksunluğu çeker çok ararsınız bu tarihe geçecek nitelikte sözlerinizi.......
  Konu -BaDe- tarafından (16-02-2009 Saat 04:14 PM ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Tecrübeli Üye B@rb@ros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  282
  Rep Gücü
  10993

  Cevap: Atatürk ve Komünizm'e Bakışı

  Alıntı Sarı Kız´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yoracak cümle mi kaldı ki ne var ne yoksa hazinenizde bir konuda tükettiniz zaten...
  Bazılarınızı kasanızda saklı tutsaydınız keşke,gün gelir ki lazım olur başka bir konuda olur ki benim gibi kapasite noksanı bir muhalif çıkar karşınıza maazallah kelime yoksunluğu çeker çok ararsınız bu tarihe geçecek nitelikte sözlerinizi.......
  Sizin pes etmeye niyetiniz yok anlaşılan o halde benim pes etmeyeceğimi ve altına imzamı atıp kendimin noktalamadığı konulara iştirak etmediğimi bilmenizi isterim..

  Açıkca yine hakaretvari bir tutum o halde bu savaşı sen başlattın bende bitireyim..

  Diyorki..

  Diyorki ben zekiyim,
  Her konuyu iyi bilirim,
  Her yırtığı deşerim,
  Arkadan iğne iplikle gezerim,
  İpe sapa gelmezim,
  Ninni söyleyeni severim,
  Doğruyu söyleyene söverim,
  Tek derdim pelteleşmiş dilim,
  Onuda doğradılar dilim dilim,
  Altıma serdiler kilim,
  Kirlenmesin bir yerim,
  Sataşmayı severim,
  Kin doluysa içim neyleyim,
  Kafiyeli diziyolar benim için dizeleri,
  Tarifeli gelecek karşıdakinin sözleri,
  Canınımı yakacak bu sözler,
  Göremediğim bu eller,
  Beni bir kaşık suda boğmak ister,

  Diyorumki

  Ahırında kişner durur,
  Kesesinde arpa bulunur,
  Tımar etme vakti gelir durur,
  Sırtına binen kendini yollara vurur,
  Altında hududlar erir durur,
  Nalbant nalına vurur,
  Kişnediği zaman koşumuna ihtiyaç duyulur,
  Sahibi sırta oturtulur,
  Kamçısı deh dıgıdık dedikçe vurulur...

 8. #8
  Aktif Üye -BaDe- - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nerden
  Eskişehir
  Mesaj
  1.588
  Rep Gücü
  20917

  Cevap: Atatürk ve Komünizm'e Bakışı

  Beni içinde asla olmak istemediğim bir polemiğie kendin soktun,fikir beyan ettim ve çekildim kenara,ama sen saldırgan ve edepsiz tutumundan vazgeçmemişsin ve şunu diyorum başını soktuğun o topraktan çıkarma zamanı gelmiş,eğer onun toprak olduğunun da bilincindeysen hani. Yetkililer genelde adaletli kişilerden oluşur,tüm konulara senin genel tavrın ve duruşun bu şekilde ve değişmez. Bu yüzden seni sana bırakıyorum.

 9. #9
  Tecrübeli Üye B@rb@ros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Nerden
  İstanbul
  Mesaj
  282
  Rep Gücü
  10993

  Cevap: Atatürk ve Komünizm'e Bakışı

  Alıntı Sarı Kız´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  Beni içinde asla olmak istemediğim bir polemiğie kendin soktun,fikir beyan ettim ve çekildim kenara,ama sen saldırgan ve edepsiz tutumundan vazgeçmemişsin ve şunu diyorum başını soktuğun o topraktan çıkarma zamanı gelmiş,eğer onun toprak olduğunun da bilincindeysen hani. Yetkililer genelde adaletli kişilerden oluşur,tüm konulara senin genel tavrın ve duruşun bu şekilde ve değişmez. Bu yüzden seni sana bırakıyorum.
  Kör gözlü insan bu konuya bakarsan kimin sataştığı ve ilk cevabı kimin verdiği gözler önünde bu ne pişkinlik böyle aksini iddia ediyorsun..Sana on kere söyledim pm ile müraacat et forum önünde sana şov yaptırmam..

  Bu kadar geveze ve ukala biriyle hayatımda ilk kez karşılaşıyorum hakaretlerin senin ne kadar aciz ve acınacak bir duruma düştüğünün göstergesi.Kendini daha zavallı durumlara düşürmemen dileğiyle..

 10. #10
  Onursal Üye dogangunes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Burç:
  Kova
  Cinsiyet
  Kadin
  Mesaj
  17.801
  Rep Gücü
  137443

  Cevap: Atatürk ve Komünizm'e Bakışı

  Lütfen ama ne oluyor size arkadaşlar.Daha geçen gün bu tür konuşmalar neler yüzünden neler oldu ne çabuk unuttunuz.Hiçmi ders çıkarmıyorsunuz.Bundan sonra kimse argo kelimelerle birbirine hakaret etmiyecek lütfen .Ortalığı germeyin artık...
  Bu ilk ve son uyarıdır Lütfen konuya dönün,kişisel saldırıları bırakın artık...

  Her Hakkım Saklıdır®
  |l|lllll|lll||ll||lll||ll||
  ³³°¹³²¹³ °¹²¹²²³
  © σяigiиαL-ρяσfiLє ®

  Supermeydan

1. Sayfa, Toplam 3 123 SonSon

Benzer Konular

 1. Atatürk'ün komünizm tehlikesine karşı uyarısı - mutlaka okuyun
  kaanansay Tarafından Mustafa Kemal Atatürk Foruma
  Yorum: 16
  Son mesaj: 09-02-2013, 04:20 AM
 2. Kürtaj konusu ve Kur'an ın bu konuya bakışı.
  halukgta Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 12-06-2012, 12:09 PM
 3. Vicdani ret konusu ve Kur'an ın bu konuya bakışı.
  halukgta Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 5
  Son mesaj: 01-01-2012, 06:10 AM
 4. Toltek Bakışı
  mopsy Tarafından Mitoloji Forum'u Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 05-09-2011, 02:20 AM
 5. Müslüman'ın bahar yeşilliğine bakışı
  RABİA Tarafından Dini Sohbet Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 13-05-2009, 10:29 AM
Yukarı Çık