MerhabaADLİ SİCİL KANUNU
Kanun Numarası: 3682 Kabul Tarihi: 22.11.1990 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 29.11.1990 Sayı:
20710 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5, Cilt:30 Sayfa:35 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve
Kapsam Madde 1 - Bu Kanun, kesinleşmiş ceza mahkümiyetlerine ilişkin bilgilerin, otomatik işleme tabi
bir sistem kullanılarak toplanmasına, sınıflandırılmasına, değerlendirilmesine, muhafaza edilmesine,
yaşatılmasına ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilmesine dair usul ve esasları
belirler.

Merkezi, Bölgesel ve Mahalli Adli Siciller
Merkezi adli sicil


Madde 2 - Yurt dışında doğmuş olan Türk vatandaşları ile Türkiye`de suç işlemiş olan yabancıların
kayıtları da dahil, bütün adli sicil kayıtları Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel üdürlüğündeki
Merkezi Adli Sicilde tutulur.

Bölgesel ve mahalli adli sicil

Madde 3 - Bölgesel ve mahalli adli sicil, hükümlülerin doğum yerleri ve kimlik bilgileri esas alınmak
suretiyle, o yer Cumhuriyet savcılıklarında tutulur. Bölgesel adli sicillerin kurulacağı yerler ile buralara
bağlanacak mahalli adli siciller Adalet Bakanlığınca tespit edilir.

Adli sicile geçirilecek bilgiler

Madde 4 - Adli sicile geçirilecek bilgiler şunlardır:

A) Türk adli ve askeri mahkemelerince verilerek kesinleşen;
a) Disiplin cezaları ile sırf askeri suçlar dışındaki ceza mahkümiyetlerine,
b) Fer`i cezalara,
c) Güvenlik tedbirlerine, dair kararlar;

B) Anayasa Mahkemesi tarafından Yüce Divan sıfatı ile verilen mahkümiyet kararları ile Yargıtayın
özel kanun hükümleri uyarınca yaptığı yargılama sonunda verdiği cezalara dair kesinleşmiş
mahkümiyet kararları;

C) Yabancı ülke mahkemelerince verilip, kesinleşen ve Türk Hükümetine bildirilen;

a) Türk kanunlarına göre suç sayılan fiillerden dolayı, Türk vatandaşları hakkında tesis olunan,
b) Türk Devletinin şahsiyetine karşı işlenen bir cürümden veya milletlerarası anlaşmaların kaps*****
giren suçlardan dolayı hükmolunan,

KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7) mahkümiyet kararları;

D) Aşağıda gösterilen diğer kararlar ve hususlar;

a) Şartla salıverilme, şartla salıverilmenin geri alınması ve ertelenmiş cezaların Türk Ceza Kanununun
95 inci maddesine göre tenfizi hakkındaki mahkeme kararları,
b) Genel ve özel af, zamanaşımı ve şikayetten vazgeçme gibi sebeplerle asli ve fer`i cezaların ve
güvenlik tedbirlerinin ortadan kaldırılması, değiştirilmesi ve azalmasına dair kararlar,
c) Karar düzeltilmesi üzerine verilen ve eski hükümde değişiklik yapan hüküm ve kararlar, yazılı emir
üzerine verilen hüküm ve kararlar, muhakemenin iadesi sonucunda verilen ve eski hükümde değişiklik
yapan hüküm ve kararlar ile memnu hakların iadesine dair kararlar,
d) Hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezalarının infaz edildiği, fer`i cezalarda, güvenlik tedbirlerinde
sürenin bittiği, para cezalarının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrildiği hallerde infazın bittiği tarih.

Adli Sicil Bilgilerinin Verilmesi
Adlî sicil bilgilerini verebilecek merciler ve küçükler hakkında uygulanacak esaslar (*)
Madde 5 - Adli sicil bilgileri; mahalli ve bölgesel adli sicillerde o yer Cumhuriyet savcılıklarınca, merkezi
adli sicilde ise Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce verilir.

2.1.2003 t. 4778 sk. ile EK FIKRA:

Onsekiz yaşından küçükler hakkında adlî sicile geçirilen bilgiler; ancak, soruşturma ve kovuşturma
konusu olan işler sebebiyle Cumhuriyet savcıları ve mahkemelerce veya Türkiye Büyük Millet Meclisi
uyeliği seçimleri ile ilgili olarak yetkili seçim kurullarınca istendiği takdirde verilir. Bu bilgiler başka
herhangi bir iş ve konu için kullanılamaz.

(*) 2.1.2003 t. 4778 sk. ile "Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler" madde başlığı değiştirilmiştir
Adli sicil bilgilerini talep edebilecek merci ve kişiler

Madde 6 - Adli sicil bilgilerini, kamu kurum ve kuruluşları ile adli sicil kaydının ilgilisi talep edebilir.
Özel Kanun hükümleri saklıdır.
Yabancı devletler tarafından istenilen bilgiler mütekabiliyet esaslarına göre verilir.

Bilgilerin gizliliği ve cezai sorumluluk

Madde 7 - Adli sicilde tutulan bilgiler gizlidir. Bu bilgiler görevlilerce veya talep üzerine alan kurum ve
kuruluşlarca açıklanamaz ve veriliş amacı dışında kullanılamaz. Bu bilgileri açıklayan veya veriliş amacı
dışında kull******ra altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ve beşyüzbin liradan onmilyon liraya kadar
ağır para cezası verilir. Gizliliğe aykırı hareket eden kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlilere ise,
Türk Ceza Kanununun memurlara dair hükümleri uygulanır.

Adli Sicil Bilgilerinin Adli Sicilden Çıkartılması

Adli sicildeki kaydın çıkartılması

Madde 8 - 2.1.2003 t. 4778 sk. ile EK FIKRA:
Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;

a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,
b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkûmiyetler on yıl
içinde,
c) Beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkûmiyet halinde diğer bir
cürümden dolayı beş yıl içinde,
d) (b) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin; suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan
küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,
e) (c) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan
küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı iki yıl içinde,
Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkûm olunmadığı takdirde
ilgilinin,Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi
üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince
duruşma yapılmaksızın adlî sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir. Ertelenmiş olan hükmün esasen
vaki olmamış sayıldığı hallerde ise, bu tarih esas alınır. Bu kararların bir örneği Adalet Bakanlığı Adlî Sicil
ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir. Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan
çıkarılan veya idarî nitelikte cezaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve
İstatistik Genel Müdürlüğünce re'sen adlî sicil kayıtlarından çıkartılır.

ESKİ Madde 8 - Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;

a) Kabahatten mahkümiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,
b) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis veya hapis cezasına mahkümiyet hariç olmak
üzere; beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkümiyet halinde diğer
bir cürümden dolayı beş yıl içinde,
c) (b) bendindeki silinmesi mümkün olmayan suçlara mahkümiyetlerin; suçu işlediği zaman 15 yaşını
doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde, suçu
işlediği zaman, 15 yaşını doldurup da 18 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilmesi halinde diğer
bir cürümden dolayı on yıl içinde,
d) (b) bendine göre silinmesi mümkün bulunan suçlara mahkümiyetlerin; suçu işlediği zaman 15 yaşını
doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümen dolayı iki yıl içinde, suçu işlediği
zaman 15 yaşını doldurup da 18 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir
cürümden dolayı üç yıl içinde, Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya
mahküm olunmadığı takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik
Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye
ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adli sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir. Ertelenmiş
olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise,bu tarih esas alınır. Bu kararların bir örneği
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idari nitelikte cezaya
dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce re`sen adli
sicil kayıtlarından çıkartılır. )

Ölüm ve yaş sebebiyle adli sicilden çıkarılacak ve adli sicilde muhafaza edilecek
bilgiler


Madde 9 - Ölen veya 80 yaşını tamamlamış hükümlülere ait adli sicil kayıtları Adalet Bakanlığı Adli Sicil
ve İstatistik Genel Müdürlüğünce merkezi, bölgesel ve mahalli adli sicilden çıkarılır.
Bu Kanunun 8 inci maddesi ile bu maddeye göre adli sicilden çıkarılan bilgilerden Anayasanın 76 ncı
addesinde sayılan suçlara ait olanlar, milletvekili adaylığı için talep edildiğinde verilmek üzere bilgi
arşivinde muhafaza edilir.

Son Hükümler

Yönetmelik

Madde 10 - Bu Kanunun;

a) 6 ncı maddesinde gösterilen adli sicil bilgilerinin isteniliş ve cevap verme usulleri,
b) Diğer maddelerin uygulama usul ve esasları,
Adalet Bakanlığınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde çıkartılacak
yönetmelikte belirlenir.

Bölgesel ve mahalli adli sicildeki atamalar

Madde 11 - Bölgesel ve mahalli adli sicildeki şube müdürü, şef,sistem çözümleyicileri, programcılar,
mühendisler, bilgisayar işletmenleri, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, istatistikçiler ve anketörler
Adalet Bakanlığınca; diğer personel, bağlı olduğu Adalet Komisyonunca atanırlar. (Mülga ikinci cümle:
18/8/1993-KHK-520/7 md.)

Kaldırılan hükümler

Madde 12 - 4664 sayılı Adli Sicil Kanunu ile 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 7 nci
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunda öngörülen adli sicil ve istatistik sisteminin bütün yurtta kuruluşu bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde tamamlanır.

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel
Müdürlüğünce toplanmış olup, işleme tabi tutulan veya tutulmayan adli sicil bilgilerinden, bu Kanunun 8
ve 9 uncu maddelerine göre çıkartılması gereken kayıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Genel
Müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın onayı ile teşekkül edecek komisyon tarafından adli sicilden çıkartılır.

Geçici Madde 3 - Ekli listelerde belirtilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.

Yürürlük

Madde 13 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.