Şerhler 3 amaca hizmet eder. Dolayısıyla 3 tür şerh vardır:

1_Bazı şahsi hakların kuvvetlendirilmesi amacı ile şerh konulabilir.
2_Malikin gayrimenkul üzerindeki tasarruf yetkisini kayıtlamak için şerh konulabilir.
3_Kazanılmış ya da kazanılmakta olan ayni hakların muhafazasını sağlamak için şerh konulabilir.

1)

Kişisel haklar sözleşmeden doğarlar. Sözleşmeden doğan şahsi hakkınızı ancak sözleşmenin diğer tarafına karşı ileri sürebilirsiniz. Eğer bu sözleşmeyi şerh ettirmişseniz sözleşmeden doğan bu şahsi hakkınızı ''sonraki maliklere'' karşıda ileri sürebilirsiniz. (Bu kesinlikle şerh ettirilen şahsi hakkın ayni hak statüsüne kavuştuğu anl***** gelmez)

Şahsi hakkın kuvvetlendirilmesine ilişkin şerhler Mk md. 1009'da düzenlenmiştir.Buna göre: '' Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerhedilebileceği kanunlarda açıkca öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerh edilebilir. Bunlar şerh verilmekle o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakalrın sahiplerine karşı ileri sürülebilir. ''

Bir kira sözleşmesi ya da şüf'a sözleşmesinden hak kazanan kişi bu hakkı doğrudan doğruya tapuya şerh ettiremez. Ayrıca bir şerh sözleşmesi yapması gerekir.

Kural olarak şerh sözleşmesi yapılması gerekirken.. bunun tek istisnasını ''gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi'' oluşturmaktadır.


Şerhin hükmü:

.''Eşyaya bağlı borç ilişkisi'' doğar. Yani eşya kimin eline geçerse kuvvetlendirilmiş şahsi hak o kişiye karşı ileri sürülebilir.

.Şerhle kuvvetlendirilen şahsi hak taşınmaz üzerinde sonradan kurulacak olan ayni haklara tercih edilir. Buna şerhin munzam etkisi denir.

.Tapuya şerhin verilmesinden sonra mülkiyet başka bir kişiye devredilirse yeni malik borç ilişkisine girmiş ve eski malik yerine geçmiş olur.


2)

Mk md. 1010: Aşağıdaki sebeplere dayanan tasarruf yetkisi kısıtlamaları, tapu kütüğüne şerh verilebilir:
1.Çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları
2.Haciz,iflas kararı veya konkordato ile verilen süre
3.Aile yurdu kurulması,altmirasçı atanması gibi şerh verilmesi kanunen öngörülen işlemler
Tasarruf yetkisi kısıtlamaları şerh verilmedikle taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların sahiplerine karşı ilşeri sürülebilir.

Yani bu şerh temlik ve temellüke mani olmaz. Sadece temellük edenin iyiniyetini ortadan kaldırır.


Aile konutu şerhi: Mk md.194'e göre aile konutunun maliki olmayan eş bunun üzerine şerh konulmasını isteyebilir.

3)

Geçici Tescil Şerhi
Mk md.1011 : Aşağıdaki hallerde geçici tescil şerhi verilebilir:
1.İddia edilen bir ayni hakkın güvence altına alınması gerekiyorsa,
2.Tasarruf yetkisini belirleyen belgelerdeki noksanlıkların sonradan tamamlanmasına kanun olanak tanıyorsa,
Geçici tescil şerhi, bütün ilgililerin rızasının olmasına veya hakimin karar vermesine bağlıdır.. Şerhin konusu olan hak sonradam gerçekleşirse, şerh tarihinden başlayarak üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.
Geçici tescil şerhi verilmesi istemi üzerine hakim, tarafları dinleyerek veya dosya üzerinde inceleme yaparak şerhe konu olan hakkın varlığının kabul edilebileceği kanaatine varırsa, şerh kararı verir. Kararda şerhin etki bakımından süresi ve içeriği belirlenir; gerektiğinde mahkemeye başvurulması için bir süre verilir.


Masall...