ek derslerde degisiklik


10 mayis cumartesi gunlu resmi gazetede ek derslerde degisiklik yapildi. Bir ayda dort gunu gecmemek uzere ayakta gorulen tedavi nedeniyle” ibaresi madde metninden cikarildi.

10 Mayıs 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26872


BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2008/13567
Ekli “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 7/4/2008 tarihli ve 22176 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/4/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
M. BAŞESGİOĞLU K. TÜZMEN N. ÇUBUKÇU M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı
M. S. YAZICIOĞLU M. A. ŞAHİN M. V. GÖNÜL B. ATALAY
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı
M. AYDIN M. Z.ÇAĞLAYAN H. ÇELİK F. N. ÖZAK
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı V. Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı
R. AKDAĞ B. YILDIRIM M. M. EKER F. ÇELİK
Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
M. Z. ÇAĞLAYAN M. H.GÜLER E. GÜNAY V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS
VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KARAR


MADDE 1 – (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 10 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin (3) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan “kız ve erkek teknik öğretim okul ve kurumları” ibaresi “kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) Aynı Kararın 16 ncı maddesinin (b) bendinde yer alan “ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
(3) Aynı Karara ekli “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Haftalık Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Çizelge”de yer alan “KIZ VE ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM OKUL/ KURUMLARI” ibaresi “KIZ VE ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM, TİCARET VE TURİZM OKUL/ KURUMLARI” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.