+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 Toplam: 2

Sosyal Güvenlik Hukuku

YAŞAM VE İNSAN Kategorisinde ve Hukuk Forum Forumunda Bulunan Sosyal Güvenlik Hukuku Konusunu Görüntülemektesiniz, Konu içerigi Kısaca ->> BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun No. 4632 Kabul Tarihi : 28/03/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/04/2001 Yayımlandığı

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Eski Üye Nil@y - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Mesaj
  2.070
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  329

  Sosyal Güvenlik Hukuku

  BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

  Kanun No. 4632
  Kabul Tarihi : 28/03/2001
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/04/2001
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24366

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesidir.Bu Kanunun kapsamı, emeklilik şirketlerinin kuruluş, çalışma, yönetim ve denetimine, kişilerin sisteme katılma, ayrılma ve emeklilik koşullarına, emeklilik yatırım fonlarının kuruluşuna, katkıların bu fonlarda toplanmasına ve değerlendirilmesine, aracılık hizmetlerine, kamuya açıklanacak bilgilerin kaps***** ve bireysel emeklilikle ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde sermaye piyasası ve sigortacılık mevzuatının ilgili hükümleri ve genel hükümler uygulanır.

  Tanımlar

  Madde 2 - Bu Kanunda geçen deyimlerden;
  a) Bakan veya Bakanlık : Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan veya Bakanlığı,
  b) Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığını,
  c) Kurul : Sermaye Piyasası Kurulunu,
  d) Katılımcı : Emeklilik sözleşmesine kendi ad ve hesabına taraf olan gerçek kişiyi,
  e) Katkı payı : Emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarı,
  f) Şirket : Emeklilik şirketini,
  g) Fon : Emeklilik yatırım fonunu,
  h) Portföy yöneticisi : Kuruldan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış ve Kurulca uygun görülen portföy yönetim şirketini,
  ı) Saklayıcı : Emeklilik yatırım fonu portföyündeki varlıkların saklandığı ve Kurulca uygun görülen saklama kuruluşunu,
  j) Bireysel emeklilik hesabı : Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcı ad ve hesabına ödenen katkılar ve bu katkılara ilişkin her türlü getirinin katılımcı bazında izlendiği hesabı,
  k) Birikim : Bireysel emeklilik hesabındaki katkılar ile bunların getirilerinin toplamını,
  l) Bireysel emeklilik aracıları : Her ne ad altında olursa olsun herhangi bir emeklilik şirketine bağlı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, daimi bir surette emeklilik şirketlerinin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan gerçek veya tüzel kişileri,İfade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu

  Yapısı ve görevleri

  Madde 3 - Bireysel emeklilik politikalarını belirlemek ve bunların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmak üzere Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu kurulmuştur. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Hazine Müsteşarının başkanlığında Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer temsilciden oluşur. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu en az üç ayda bir Müsteşarlıkça önerilen tarih ve gündemle toplanır.Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri Müsteşarlık tarafından yürütülür. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun çalışma esas ve usulleri Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun uygun görüşü alınarak Müsteşarlıkça bir yönetmelikle düzenlenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Emeklilik Sözleşmesi

  Emeklilik sistemine katılma ve emeklilik sözleşmesi

  Madde 4 - Bireysel emeklilik sistemine medeni hakları kullanma ehliyetini haiz kişiler katılabilir. Sisteme katılacak kişiler şirket ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorundadırlar.Emeklilik sözleşmesi katılımcının sisteme girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkıların ödenmesine, bu katkıların bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, fonlarda yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı veya lehdarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, esas olarak katılımcı ve şirketin taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir. Emeklilik sözleşmesinde bulunacak hususlara ilişkin esas ve usuller Kurulun uygun görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.

  Katılımcının ve şirketin hak ve yükümlülükleri

  Madde 5 - Katılımcı, emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde, şirket nezdinde açılacak bireysel emeklilik hesabına katkı yapar. Katılımcı, emeklilik sözleşmesinde yer alacak şartlar çerçevesinde, katkı payının aynı şirkete ait birden fazla fon arasında paylaştırılmasına karar verebilir. Katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını talep edebilir. Bu halde şirket bildirimden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde talebi yerine getirmekle ve birikimlerle birlikte bu hesaba ilişkin bilgi ve belgeleri aktarmakla yükümlüdür. Başka bir şirkete aktarım talebinde bulunulabilmesi için, bu Kanun kapsamında yapılan ilk emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl geçmesi gereklidir. Aktarıma, aktarım talebine ve aktarımda süre kısıtlamalarının istisnalarına ilişkin esas ve usuller Kurulun uygun görüşü alınarak Müsteşarlık tarafından belirlenir.Şirket, bu maddede öngörülen aktarma yükümlülüğünü yedi iş günü içerisinde yerine getirmezse, yedinci iş gününün sonunda ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden mütemerrit hale gelir. Bu halde uygulanacak aylık temerrüt faizi, katılımcının dahil olacağı fonun son aylık getirisinin iki katından aşağı olamaz.Şirket, katkı paylarını, şirkete intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma yönlendirmek zorundadır. Bu yükümlülüğün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde, katılımcının dahil olacağı fonun son aylık getirisinin iki katı tutarında aylık gecikme cezası uygulanır ve bu tutar katılımcının hesabına ilave edilir.

  Emekli olma ve emeklilik seçenekleri

  Madde 6 - Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanır. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir kısmının veya tamamının defaten ödenmesini ya da yapacağı yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde kendisine maaş bağlanmasını talep edebilir. Şirket, katılımcının kısmen veya tamamen ödeme talebini, katılımcının emeklilik sözleşmesi gereği hak sahibi olduğu tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Katılımcının bu madde kapsamında birikimlerin ödenmesini talep etmesi veya başka bir şirket veya hayat sigorta şirketi ile yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapması halinde, hesabındaki birikimler herhangi bir kesinti yapılmadan yazılı bildirimden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde kendisine ödenir veya ilgili şirkete aktarılır.

  Yıllık gelir sigortası, toplu veya belirli süreler içinde yapılan katkılara göre sigortalının yaşaması halinde hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalıya veya lehdarlarına ömür boyu veya belirli süreler için yapılan düzenli ödemelerdir. Yıllık gelir sigortası sözleşmesine göre belirlenen emeklilik maaşı, aylık, üçer aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödenebilir. Yıllık gelir sigortası sözleşmelerinde, yıllık gelir sigortası genel şartları çerçevesinde ilgili şirketin üstlenmiş olduğu rizikonun, tazminat yükümlülüğünün türü ve kapsamının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin, ödeme dönemlerinin, sözleşme süresi ve sözleşmeyi sona erdiren hallerin ve ilgili diğer hususların belirtilmesi zorunludur.Emeklilik sözleşmesi süresi içerisinde, katılımcının vefat etmesi halinde lehdarı, sürekli iş göremezlik durumunun ortaya çıkması halinde ise katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin kendisine ödenmesini talep edebilir. Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde ise, bireysel emeklilik hesabındaki birikimler emeklilik sözleşmesi hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir.Şirket, bu maddede öngörülen aktarma ve ödeme yükümlülüklerini yedi iş günü içerisinde yerine getirmezse, yedinci iş gününün sonunda ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden mütemerrit hale gelir. Bu halde uygulanacak aylık temerrüt faizi, katılımcının dahil olduğu fonun son aylık getirisinin iki katından aşağı olamaz.

  Emeklilik sözleşmesi veya yıllık gelir sigortası sözleşmesi hükümlerine göre, hak sahiplerine ödenmesi gereken tutar, ödemeyi gerektiren tarihten itibaren on yıl içinde hak sahipleri tarafından aranmamış ise, onuncu yılı takip eden yılbaşından itibaren altı ay içerisinde hak sahiplerinin adı, soyadı ve hak kazandıkları para miktarını gösterir şekilde tanzim edilecek bir cetvel ile Müsteşarlık emrine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına aktarılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılan bu paralar iki yıl içinde sahipleri tarafından aranmadığı takdirde Hazineye gelir kaydedilir.Şirket tarafından ilk kez uygulamaya konulacak emeklilik sözleşmeleri ve yıllık gelir sigortası sözleşmeleri ile bunlara ilişkin değişiklikler Müsteşarlığın tasdikine tabidir. Bu madde kapsamında hak sahiplerinin bulunması için şirket ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılması gereken araştırmalara, söz konusu tutarın on yıllık süre içerisinde şirketçe ve iki yıllık süre içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca değerlendirilmesine ilişkin esas ve usuller Kurulun uygun görüşü alınarak Müsteşarlık tarafından belirlenir.

  Giriş aidatı, yönetim ve fon işletim giderleri

  Madde 7 - Şirket, katılımcının sisteme ilk kez katılması sırasında ve yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde giriş aidatı talep edebilir. Söz konusu giriş aidatları bireysel emeklilik hesabına ödenen katkılardan ayrı olarak azami bir yıl içerisinde taksitler halinde de ödenebilir. Katkı payı, fon varlıkları veya fon gelirleri üzerinden yönetim gideri ve fon işletim masrafı kesintisi yapılabilir. Bireysel emeklilik hesaplarından yapılacak her türlü kesintilerin ve giriş aidatlarının emeklilik sözleşmesinde ve yapılacak ilan ve reklamlarda açık olarak belirtilmesi zorunludur. Giriş aidatı, yönetim ve fon işletim giderleri miktar ya da oranları ve bunlara ilişkin esas ve usuller Kurulun uygun görüşü alınarak Müsteşarlık tarafından belirlenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Emeklilik Şirketine İlişkin Düzenlemeler

  Kuruluş esasları ve kuruluş izni

  Madde 8 - Emeklilik şirketi, bu Kanuna göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek üzere bu Kanun ile ihdas edilen emeklilik branşında ruhsat almış şirketi ifade eder. Şirket, 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine göre hayat ve ferdi kaza sigortaları branşlarında da ruhsat alabilir.Şirketin emeklilik branşı dışında başka bir branşta da faaliyet göstermesi halinde her bir branşa ait hesaplar ayrı tutulur.Şirket kuruluş izni Bakan tarafından verilir. Kurulacak şirketin ticaret unvanında "emeklilik" ibaresinin bulunması zorunludur. Kuruluş izni için Müsteşarlığa başvuruda bulunulur.

  Kurulacak şirketin;

  a) Anonim şirket şeklinde kurulması,
  b) Faaliyet konusunun bu Kanunda belirtilen faaliyetlerle sınırlandırılmış olması,
  c) Sermayesinin yirmi trilyon liradan az olmaması ve ödenmiş sermayesinin asgari on trilyon olması ve kalanının üç yıl içerisinde ödenmesinin taahhüt edilmesi,
  d) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması,
  e) Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,
  f) İş planı ve sistem tasarımı ile yapılabilirlik raporlarının sunulması,
  g) Kurucularının;

  1. Tasfiyeye tabi tutulan bankerler, bankalar, sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren diğer kurumlarda doğrudan ve dolaylı yüzde on veya daha fazla bir oranda pay sahibi olmaması,
  2. İlgili mevzuat çerçevesinde faaliyetlerinin tamamen veya belirli faaliyet alanları itibariyle sürekli veya başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde bir ay veya daha fazla süreyle geçici süreyle durdurulma kararı verilmemiş olması,
  3. Müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararlarının bulunmaması,
  4. Emeklilik şirketi olmanın gerektirdiği mali güç ve itibara sahip olması,Gerekir.Sermayenin en az yüzde ellibirinin mali piyasalar konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip tüzel kişilere ait olması ve tüzel kişi kurucuların yönetim ve denetimine sahip gerçek kişilerin, bu maddenin dördüncü fıkrasının (g) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç kurucularda aranan şartları taşımaları gerekir.Kuruluş izni için gerekli sermaye tutarı, Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyat Endeksinin iki katının gerektirdiği miktar ve sınırları aşmamak üzere Müsteşarlık tarafından artırılabilir.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  NOT : (*) 04/11/2004 kabul tarihli, 13/11/2004 tarih ve 25642 sayılı R.G.de yayımlanan 5252 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Kanunlardaki "ağır hapis" cezaları "hapis" cezasına dönüştürülmüştür. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298. maddesine, 5479 sayılı Kanunla eklenen (C) bendi gereğince, vergi kanunlarında yer alan "toptan eşya fiyatları genel endeksi" ibareleri "üretici fiyatları genel endeksi" ve "TEFE" ibareleri "ÜFE" olarak uygulanır.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Faaliyet ruhsatı

  Madde 9 - Kuruluş izni alan şirketin faaliyete geçebilmesi için emeklilik branşında faaliyet ruhsatı alması zorunludur. Emeklilik branşı faaliyet ruhsatı Müsteşarlık tarafından verilir. Faaliyet ruhsatı almak üzere Müsteşarlığa yapılan başvurularda;

  a) İki yıl içinde en az yüzbin katılımcıya hizmet verecek biçimde gerekli her türlü planlamanın yapılmış olması,
  b) İş planı ve sistem tasarımında öngörülen düzenlemelerin yapılmış olması,
  c) Fiziksel mekan, teknik ve idari alt yapı ile insan kaynakları uyumunun sağlanmış olması,Şartları aranır.Kuruluşa ilişkin verilen izin, izin tarihinden itibaren bir yıl içinde emeklilik branşı faaliyet ruhsatı almak üzere başvurunun yapılmamış veya gerekli belgelerin süresi içinde tamamlanmamış olması halinde kendiliğinden geçersiz olur. Emeklilik branşında faaliyet ruhsatı alan şirketin, ruhsatın veriliş tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde fon kurmak amacıyla Kurula başvurması gerekir. Şirketin fon kurma başvurusunun Kurula zamanında yapılmaması veya başvurusunun reddedilmesi halinde, verilmiş olan kuruluş izni ve faaliyet ruhsatı kendiliğinden geçersiz olur.

  Kuruluş izni ve faaliyet ruhsatı başvurularında istenecek bilgi ve belgeler ile diğer esas ve usuller Kurulun uygun görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.

  Emeklilik ile ilgili kavramların kullanımı, ilan, reklam ve açıklanacak bilgiler

  Madde 10 - Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları, 17/07/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında kurulan sandıklar ve 13/07/1967 tarihli ve 903 sayılı Kanun ile değişik 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümleri kapsamında kurulan vakıflar hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamında bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler bu Kanunda düzenlenen faaliyetlerde bulundukları izlenimini verecek şekilde "Emeklilik", "Emeklilik Planı", "Emeklilik Fonu" ve "Emeklilik Yatırım Fonu" gibi kavramları veya aynı işlevi gören ifadeleri kullanamazlar.Şirket ve bireysel emeklilik aracıları, katılımcılara, üçüncü kişilere ve kuruluşlara karşı gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve aldatıcı beyanda bulunamazlar ve ilan, reklam ve broşürleri ile bu amaca yönelik her türlü faaliyetlerinde bu nitelikteki ifadelere yer veremezler. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcılara veya kamuya açıklanacak bilgiler, açıklanma dönemleri ve süreleri ile ilan ve reklamlara ilişkin esas ve usuller Kurulun uygun görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.

  Şirketin sorumlulukları ve bireysel emeklilik aracıları

  Madde 11 - Şirket;

  a) Emeklilik sözleşmelerine ilişkin Müsteşarlığın belirleyeceği esaslara göre bankalardan hizmet almakla,
  b) Emeklilik sözleşmesi çerçevesinde tahsil edilen katkıların fona yönlendirilmesini sağlamak ve bireysel emeklilik hesaplarının ve ilgili diğer kayıtların güncelleştirilmesi işlemlerini gerçekleştirmekle,
  c) Portföy yöneticilerinin, şirketin genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmesini sağlamakla,
  d) Katılımcılarının bireysel emeklilik hesaplarına ait günlük bilgilere erişimine olanak sağlamakla,
  e) Fon portföyünde yer alan varlıklar, fonun performansı, mali tabloları gibi konularda katılımcılara düzenli bilgi verilmesini sağlamakla,
  f) Müsteşarlık ve Kurul tarafından istenecek bilgi, belge ve tablolar ile bireysel emeklilik kayıt sisteminin belirlenecek esas ve usullere göre hazırlanmasını sağlamakla,
  g) Müsteşarlığın belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde şirketin, Kurulun belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde de fonun iç denetimini sağlamakla,
  h) Bireysel emeklilik hesaplarının ve emeklilik faaliyetlerinin sürekliliğini ve fon varlıklarının korunmasını sağlamak üzere, kayıtların ve varlıkların saklanması konusunda gerekli tedbirleri almakla,Sorumludur.

  Bireysel emeklilik aracıları, Müsteşarlık nezdinde tutulan Bireysel Emeklilik Aracıları Siciline kaydolmak zorundadır. Bireysel emeklilik aracılarında aranacak nitelik ve şartlara, kuruluşlarına, faaliyetlerine, yapamayacakları işlere, sicile ilişkin işlemlere, tutacakları defterlere ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller Müsteşarlıkça düzenlenir.

  Şirketin teşkilat ve organları

  Madde 12 - Şirketin yönetim kurulu beş kişiden az olamaz. Şirket genel müdürü ve yokluğunda vekili yönetim kurulunun doğal üyesidir. Yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun bu maddede genel müdür için öngörülen mesleki deneyim süresi hariç diğer şartları haiz olması gerekir. Denetim kurulu üyelerinin, genel müdürün, genel müdür yardımcılarının ve başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibariyle genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticilerin, bu maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen şartları haiz olmaları, en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve sigortacılık veya işletmecilik alanında mesleki deneyime sahip olmaları şarttır. Asgari mesleki deneyim süresi, genel müdür için on yıl, genel müdür yardımcıları ve başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibariyle genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler için yedi yıldır.

  Genel müdür ve genel müdür yardımcısı olarak atanacakların, bu maddede aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Müsteşarlığa bildirilmesi gerekir. Bunların atanmaları, bildirimin alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde Müsteşarlıkça olumsuz görüş bildirilmediği takdirde yapılabilir. Herhangi bir nedenle görevden ayrılan genel müdür ve genel müdür yardımcılarının, görevden ayrılma nedenleri şirket ve görevden ayrılan tarafından, ayrılış tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Müsteşarlığa bildirilir.Bu Kanun hükümlerine aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya bir defadan fazla adli para cezası ile cezalandırılanlar ile durumları bu Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinin 4 numaralı alt bendi hariç olmak üzere (g) bendine uymayanlar, hiç bir şirkette yönetim kurulu üyesi, denetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya birinci derecede imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Şirket, bu gibi kişilerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadır. Yapılan denetlemeler sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen şirket yöneticileri ve görevlilerinin, haklarında kanuni kovuşturma istenmesini müteakip Müsteşarlığın talebi üzerine geçici olarak imza yetkilerinin kaldırılması zorunludur. Bu kimseler Müsteşarlığın izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiç bir şirkette çalıştırılamazlar.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  NOT : 04/11/2004 kabul tarihli, 13/11/2004 tarih ve 25642 sayılı R.G.de yayımlanan 5252 sayılı Kanunun 5. maddesi ile Kanunlardaki "ağır para" cezaları "adli para" cezasına dönüştürülmüştür.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Anasözleşme değişiklikleri, hisse ve malvarlıklarının devri ve şirket birleşmeleri

  Madde 13 - Şirketlerin anasözleşmelerinin değiştirilmesinde Müsteşarlığın uygun görüşü aranır. Müsteşarlıkça uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel kurulda görüşülemez. Sicil memuru, Müsteşarlığın uygun görüşü olmaksızın anasözleşme değişikliklerini Ticaret Siciline tescil edemez.

  Bir gerçek veya tüzel kişinin, şirketin sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya fazlasını temsil eden payları edinmesi ile bir ortağa ait payların şirket sermayesinin yüzde onunu, yüzde yirmisini, yüzde otuzüçünü ya da yüzde ellisini aşması sonucunu doğuran hisse edinimleri ile bir ortağa ait payların söz konusu oranların altına düşmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Bakanlığın iznine tabidir. Oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesinde de bu hüküm uygulanır. Yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren veya intifa hakkı tanınan hisse senetlerinin devri, yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın Bakanlığın iznine tabidir.

  Şirketin tüm aktif ve pasiflerini diğer bir emeklilik şirketine devretmesi ya da bir veya birkaç emeklilik şirketi ile birleşmesi Bakanlığın iznine tabidir.Şirket sermayesinin yüzde on ve daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin sermayesinin doğrudan veya dolaylı olarak bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el değiştirmesi Bakanlığın iznine tabidir. İzin devralan ortağın kurucularda aranan şartları taşıması kaydıyla verilebilir. Bu fıkra hükmü tüzel kişi ortağın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşıncaya kadar uygulanır.Bu madde hükümlerine aykırı olarak yapılan tescil işlemleri hükümsüzdür.Şirkette hisse edinilmesine ve devrine, şirketin malvarlıklarının devrine, şirket ortaklarının bu Kanunda aranan nitelikleri kaybetmeleri halinde temettü hakkı hariç ortağa ait hakların kullanımına, dolaylı pay sahipliğine, şirketlerin birleşmesine ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller Kurulun uygun görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir.

  Mali bünyenin güçlendirilmesi

  Madde 14 - Şirketin sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediğinin veya mali bünyesinin katılımcıların hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürecek düzeyde zayıflamakta olduğunun tespiti hallerinde Bakan, şirketin yönetim kurulundan;

  a) Sermayenin artırılmasını, ödenmemiş kısmının ödenmesini, sermayeye mahsuben ödeme yapılması için ortaklara çağrıda bulunulmasını veya kar dağıtımının durdurulmasını,
  b) İştiraklerin ve sabit değerlerin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasını veya elden çıkarılmasının durdurulmasını, yeni iştirak ve sabit değerler edinilmemesini,
  c) Serbest varlıkların gösterilecek bir bankada bloke edilmesini ve bu varlıklar üzerinde izinsiz tasarruf edilmemesini,
  d) Şirketin mali bünyesini düzeltmeye yönelik diğer tedbirlerin alınmasını,İsteyebilir.

  Şirket, alınması talep edilen tedbirlerin bildiriminden itibaren on iş günü içerisinde iyileştirme planını hazırlayıp Müsteşarlığa göndermek zorundadır.İyileştirme planında öngörülen önlemlerin zamanında alınmaması veya bu tedbirlerin uygulanmasına rağmen bu maddenin birinci fıkrasında belirlenen hususların devam etmesi ya da şirketin mali bünyesindeki zayıflamanın bu maddenin birinci fıkrasında yer alan safhaların uygulanması durumunda dahi şirketin mali durumunun düzeltilmesine imkan bulunmadığının tespit edilmesi hallerinde Bakan, şirketin;

  a) Yeni sözleşme akdetme ve temdit yetkisini kaldırmaya,
  b) Yönetim kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını görevden alarak veya üye sayısını artırarak yönetim kuruluna üye atamaya,
  c) Fonları ve varsa diğer branşlara ait portföylerini belirlenecek esaslar dahilinde diğer şirketlere devretmeye,
  d) Faaliyet ruhsatlarını iptal etmeye,
  e) İflasını istemeye,
  f) Gerekli görülen diğer tedbirleri almaya,Yetkilidir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Emeklilik Yatırım Fonuna İlişkin Düzenlemeler

  Emeklilik yatırım fonu ve fon içtüzüğü

  Madde 15 - Fon, şirket tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır. Fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon, bu Kanunda yer alan amaçlar dışında kullanılamaz ve kurulamaz.Şirketin, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi ve Kurulca belirlenecek diğer belgelerle birlikte, fon kurmak üzere Kurula başvurması zorunludur. Kuruluş izni almak üzere yapılacak başvurularda istenilecek şartlara ilişkin esas ve usuller Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir.Fon içtüzüğü, katılımcı ile şirket, saklayıcı ve portföy yöneticisi arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan ve genel işlem şartlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir. Kurul tarafından uygun görülen fon içtüzüğünün notere onaylattırılmasından sonra, izin belgesi ile birlikte altı iş günü içerisinde şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil için başvurulur ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Fon içtüzüğüne yönelik esas ve usuller Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir.

  Fonun faaliyete geçmesine ilişkin esaslar

  Madde 16 - Şirket, fon kuruluş izni tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Kurul tarafından belirlenen belgelerle birlikte katılma belgelerinin kayda alınması talebiyle Kurula başvurmak zorundadır. Bu süre içerisinde Kurula başvuru yapılmaması halinde, fon içtüzüğü şirket tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir ve buna ilişkin belgeler terkini takip eden altı iş günü içerisinde Kurula gönderilir. Fonun kayda alınma başvurusunun

  Kurulca değerlendirilebilmesi için;

  a) Fon içtüzüğünün şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olması,
  b) Yeterli mekan, teknik donanım ve örgütlenmenin sağlanmış, fon hizmet biriminin ve fon kurulunun oluşturulmuş, iç denetim sisteminin kurulmuş, personelin buna uygun görev ve sorumluluklarının belirlenmiş olması ve bu konularda gerekli belgelerin hazırlanmış olması,
  c) Muhasebe kayıt ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak teknik alt yapının kurulmuş olması,
  d) Fonlara ilişkin insan kaynaklarının belirlenmiş olması,
  e) En az bir portföy yöneticisi ile portföy yönetim sözleşmesinin imzalanmış olması,
  f) Şirketin bu Kanunda öngörülen kuruluş şartlarını kaybetmemiş olması,Zorunludur.

  Kurulca yapılacak değerlendirme sonucu uygun görülen ve fon içtüzüğünde yer alan, kurulacak olan asgari üç fonun her biri için ayrı ayrı olmak üzere, şirketin ödenmiş sermayesinin asgari yirmide biri tutarındaki fon miktarına karşılık gelen pay sayısı Kurul kaydına alınır ve fon portföyleri öncelikle bu paylara karşılık gelen tutar ile oluşturulur. Katılımcılardan toplanan katkılar karşılığında verilecek payların fon içtüzüğünde öngörülen tutara karşılık gelen payları aşması halinde, yeni pay sayısının artırılması ve artırılan payların Kurul kaydına alınması talebiyle Kurula başvurulur.Fonun Kurulca kayda alınması sırasında, fonun ihraç değerinin en fazla binde biri oranında ücret alınır.Şirkete ve katılımcılara ait fondaki pay adedi, fon miktarı, fonun faaliyet ilke ve esasları, örgüt yapısı, muhasebe, belge ve kayıt düzeni, katılımcıların bilgilendirilmesi ve bunlara ilişkin esas ve usuller Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir.

  Fonun malvarlığına, fon portföyüne ve fon varlıklarının saklanmasına ilişkin ilkeler

  Madde 17 - Fonun malvarlığı, şirketin bu Kanundan, 28/07/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunundan, emeklilik sözleşmesinden, fon içtüzüğünden ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumluluğunu karşılaması dışında hiçbir amaçla kullanılamaz. Fon malvarlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczettirilemez ve iflas masasına dahil edilemez.

  Şirket, emeklilik sözleşmelerinde belirtilmek koşuluyla, para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan farklı portföy yapılarına sahip Kurul tarafından belirlenen türlerden olmak üzere en az üç fon kurmak zorundadır. Fon portföy sınırlamalarına ilişkin ilkeler, fon portföyünde yer alacak Devlet iç borçlanma senetlerinin asgari oranı ve yabancı menkul kıymetlerin azami oranı ile fon portföyündeki varlıkların değerlendirilmesine ilişkin esas ve usuller Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir.Fon portföyündeki varlıklar saklayıcı nezdinde saklanır. Katılımcıların sahip oldukları ve fondaki katkılarını gösteren pay adedi de, saklayıcı nezdinde katılımcı bazında ve katılımcıların erişebileceği şekilde izlenir.

  Fon portföyünün yönetimi

  Madde 18 - Fon portföyü, portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Portföy yöneticileri, portföyü bu Kanun, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür. Alınacak portföy yönetim hizmetine ilişkin esaslar bu konuda şirket ve portföy yöneticileri arasında yapılacak portföy yönetim sözleşmesi ile belirlenir. Portföy yönetim sözleşmesinin Kurulca onaylanması zorunludur.Şirket, portföy yöneticilerinin, fon yönetiminde gerekli özen ve basireti göstermemeleri, Kurulun portföy yöneticiliğine ilişkin ilkelerine aykırı hareket etmeleri, mali bünyelerinin zayıfladığının tespit edilmesi gibi durumlarda, portföy yönetim sözleşmesini feshedip, Kurulca uygun görülen başka portföy yöneticileri ile portföy yönetim sözleşmesi imzalayabilir. Yukarıdaki koşulların varlığı halinde Kurul da portföy yöneticilerinin değişmesini isteyebilir. Portföy yönetim sözleşmesine ilişkin esas ve usuller Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir.

  Fonların birleştirilmesi ve devri

  Madde 19 - Aynı şirkete ait fonlar, şirketin talebi üzerine veya resen Kurul tarafından birleştirilebilir. Fon, ancak başka bir emeklilik yatırım fonu ile birleştirilebilir. Söz konusu birleştirmelere yönelik esas ve usuller Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir.Fon süresiz olarak kurulur.

  Kurul;

  a) Şirketin bir yıl öncesinden fesih ihbarında bulunması,
  b) Şirketin fon kurmaya ilişkin şartlarını kaybetmesi,
  c) Şirketin mali bünyesinin zayıflaması nedeniyle bu Kanunun 14 üncü maddesi kaps***** alınması,Hallerinde, fon malvarlığını bir başka şirkete Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak devredebilir. Devir işlemlerine ilişkin esas ve usuller Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir.

  ALTINCI BÖLÜM : Denetim ve Bağımsız Dış Denetim

  Denetim

  Madde 20 - Şirketin, fonların ve portföy yöneticileri ile saklayıcıların bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri en az yılda bir kez Müsteşarlık ve Kurul tarafından denetlenir.Şirketin bu Kanun çerçevesinde yürütülen emeklilik faaliyetleri ile sigortacılık faaliyetleri Müsteşarlığın denetimine tabidir. Şirketin fonlarına, portföy yöneticilerine ve saklayıcılara ilişkin hesap ve işlemleri ise Kurulun denetimine tabidir. Denetimlere ilişkin raporlar, konularına göre Müsteşarlık veya Kurul tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

  Bağımsız dış denetim

  Madde 21 - Şirketin mali yönden bağımsız dış denetiminin, bağımsız denetleme kuruluşları tarafından yılda en az bir kez yapılması zorunludur. Şirketin bağımsız dış denetimine ilişkin esas ve usuller Müsteşarlıkça belirlenir. Müsteşarlık, 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre denetlemeye yetkili olanlar tarafından kurulacak kuruluşların kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin görüşünü alarak belirler ve listeler halinde yayınlar. Fonların hesap ve işlemleri ayrıca, üçer aylık dönemler itibariyle bağımsız dış denetime tabidir. Fonların bağımsız dış denetimine ilişkin esas ve usuller ise Kurul tarafından belirlenir.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Ceza Hükümleri

  İdari suç ve cezalar

  Madde 22 - Konularına göre Müsteşarlık veya Kurul kararıyla ve gerekçesi belirtilmek suretiyle bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişilere, bu Kanunun;

  a) 4 üncü maddesi hükümlerine aykırı emeklilik sözleşmesi düzenlenmesi halinde iki milyar lira,
  b) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen aktarma yükümlülüğüne aykırılık halinde bir milyar lira,
  c) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen yatırıma yönlendirme yükümlülüğüne aykırılık halinde bir milyar lira,
  d) 6 ncı maddesinde öngörülen ödeme veya aktarma yükümlülüğüne aykırılık halinde bir milyar lira,
  e) 6 ncı maddesinin son fıkrasında öngörülen tasdik yükümlülüğünün yerine getirilmeden sözleşmelerin uygulamaya konulması halinde iki milyar lira,
  f) 7 nci maddesinde öngörülen katılımcı tarafından ödenecek giderler veya ücretler konusunda bilgilendirme yükümlülüğüne aykırılık halinde bir milyar lira,
  g) 10 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak belirtilen kavramların kullanılması halinde beş milyar lira,
  h) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak ilan ve reklam faaliyetinde bulunulması halinde on milyar lira,
  ı) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen katılımcılara bilgi verilmesi yükümlülüğüne aykırılık halinde bir milyar lira,
  j) 11 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde iki milyar lira,
  k) 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak aracılık faaliyetinde bulunulması veya aracılık hizmeti sağlanması hallerinde dört milyar lira,
  l 12 nci maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak belirtilen nitelikleri haiz olmayan kişilerin çalıştırılması halinde on milyar lira,
  m) 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde iki milyar lira,
  n) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı olarak belirtilen kişilerin yasaklanan görevlerde çalıştırılması halinde on milyar lira,
  o) 13 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine aykırı olarak anasözleşme değişikliklerinin tescil edilmesi halinde on milyar lira,
  p) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine aykırı olarak malvarlıklarının devri veya bir başka şirketle birleşilmesi halinde on milyar lira,
  r) 21 inci maddesinde öngörülen bağımsız dış denetim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde on milyar lira,
  s) Bakanlık, Müsteşarlık ve Kurul tarafından alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde, yukarıdaki fıkralarda, sigortacılık mevzuatı ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülmüş bir cezanın olmadığı hallerde bir milyar lira,İdari para cezası uygulanır.

  Yukarıda belirtilen idari cezaların uygulanmasından önce ilgili kuruluş veya kişilerin savunmaları alınır. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde savunma verilmemesi halinde savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir.İdari para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde, verilen para cezası iki katı, izleyen tekrarlarda üç katı artırılarak uygulanır. Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idari para cezasının verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde önceki cezalar tekrarda esas alınmaz.Bu maddeye göre ceza uygulama hakkı, aykırılığın vuku bulduğu tarihten itibaren beş yıllık zaman aşımına tabidir.Bu Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen suçu işleyenler hakkında kanuni kovuşturmaya geçilmekle birlikte, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Müsteşarlığın talebi üzerine valiliklerce bunların işyerleri geçici olarak kapatılır; ilan ve reklamları durdurulur ya da toplatılır.Bu maddede belirtilen idari para cezaları 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince vergi dairelerince tahsil olunur. Para cezalarında tüzel kişilerin sorumluluğu 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 65 inci maddesine göre tayin olunur.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  NOT :31/03/2005 tarih ve 25772 mükerrer sayılı R.G.de yayımlanan, 30/03/2005 kabul tarihli ve 5326 sayılı " Kabahatler Kanunu"nun 33. maddesi hükmü gereğince, Kabahatler Kanununun genel hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanır.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Adli suç ve cezalar

  Madde 23 - Bu Kanuna göre gereken izinleri almaksızın emeklilik faaliyetinde bulunan veya ticaret unvanları ve her türlü belgeleri ve ilan ve reklamları ve kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda bu Kanunda belirtilen kuruluşların adını kullanan ya da 10 uncu madde hükümlerine aykırı olarak bu Kanunda düzenlenen faaliyetlerde bulundukları izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri hakkında fiile katılma derecelerine göre üç yıldan beş yıla kadar hapis ve altı milyar liradan az olmamak üzere adli para cezası uygulanır. Ayrıca Müsteşarlığın talebi üzerine, bu suçları işleyen kişilerin işyerlerinin sürekli veya bir yılı geçmemek üzere geçici olarak kapatılmasına, ilan ve reklamların durdurulması veya toplatılmasına mahkemece karar verilir.Şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile imza yetkisini haiz mensupları, portföy yönetim şirketinin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile imza yetkisini haiz mensupları, görevleri dolayısıyla kendilerine tevdi olunan veya muhafazaları, denetimleri ve sorumlulukları altında bulunan şirkete ait para veya diğer varlıkları zimmetine geçirirlerse altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar ve kuruluşun uğradığı zararı tazmine mahkum edilirler.

  Bu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen suç, kuruluşu aldatacak ve fiilin açığa çıkmasını önleyecek her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenmişse, faile oniki yıldan aşağı olmamak üzere hapis ve meydana gelen zararın üç katı kadar adli para cezası uygulanır. Ayrıca, meydana gelen zararın ödenmemesi halinde mahkemece resen ödettirilmesine hükmolunur.Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan cezalar, zararın kovuşturulmasına başlanmadan önce tamamiyle ödenmiş olması halinde yarısı, ödemenin hükümden önce yapılması halinde ise üçte biri oranında indirilir.Bu Kanunda gösterilen yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi ve belgeleri vermeyen ya da denetim görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olan gerçek kişilerle tüzel kişilerin görevli ve ilgilileri hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki milyar liradan az olmamak üzere adli para cezası uygulanır.

  Bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişilerin bu Kanunda gösterilen merciler ile denetim görevlilerine, mahkemelere ve diğer resmi dairelere hitaben düzenledikleri veya yayımladıkları belgelerde yapılan gerçeğe aykırı beyanlarından dolayı bunları veya bunların düzenlenmesine esas olan her türlü belgeleri imzalayanlar hakkında, görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre bir yıldan üç yıla kadar hapis ve altı milyar liradan az olmamak üzere adli para cezası uygulanır.Bu Kanuna tabi kuruluşların itibarını kırabilecek veya servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan ya da bu yolda asılsız haber yayanlar için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki milyar liradan az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur. Bu fiilin 15/07/1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanununda yazılı ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işlenmesi halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve sekiz milyar liradan az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur. İsimleri belirtilmese dahi bu Kanuna tabi kuruluşların güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açarak bu kuruluşların mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberleri yukarıda belirtilen araçlarla yayınlayanlara sekiz milyar liradan az olmamak üzere adli para cezası uygulanır.

  Bu Kanunun uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar, görevleri sırasında bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, bunların iştirakleri ve kuruluşları ile katılımcıya ait öğrendikleri sırları, bu Kanuna ve özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük bu kişilerin görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Bu yükümlülüğe uymayan kimseler için iki yıldan dört yıla kadar hapis ve dört milyar liradan az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur.

  Bu Kanuna tabi kuruluşların mensupları ve diğer görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla bu Kanuna tabi kuruluşlara veya emeklilik sözleşmesi ile ilgili kişilere ait öğrendikleri sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Bu madde hükmüne aykırı davrandığı tespit edilen kişiler için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki milyar liradan az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur.Bu maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yazılı kişiler, öğrendikleri sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklarlarsa, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasına ve altı milyar liradan az olmamak üzere adli para cezasına mahkum edilir ve fiilin önemine göre ilgili kuruluşlarda görev yapmaları geçici veya sürekli olarak yasaklanır.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  NOT : (*) 04/11/2004 kabul tarihli, 13/11/2004 tarih ve 25642 sayılı R.G.de yayımlanan 5252 sayılı Kanunun 5. maddesi ile Kanunlardaki "ağır para" cezaları "adli para" cezasına dönüştürülmüştür.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Kovuşturma usulü

  Madde 24 - Bu Kanunda belirtilen adli cezalara ilişkin suçlardan dolayı kovuşturma yapılması, konularına göre Müsteşarlık veya Kurul tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile Müsteşarlık veya Kurul aynı zamanda müdahil sıfatını kazanır. Cumhuriyet savcıları kovuşturmaya yer olmadığına karar verirlerse, Müsteşarlık veya Kurul, 04/04/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre kendisine tebliğ edilecek bu kararlara karşı itiraza yetkilidir.Bu maddeye göre açılacak davalar ilgili kuruluşun merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemelerinde 08/06/1936 tarihli ve 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine göre görülür. Bu yerde birden fazla asliye ceza mahkemesi bulunduğu takdirde bu davalara iki numaralı asliye ceza mahkemelerinde bakılır.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  NOT : 31/03/2005 tarih ve 25772 mükerrer sayılı R.G.de yayımlanan, 23/03/2005 kabul tarihli ve 5320 sayılı kanunun 3. maddesi gereğince mevzuatta 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa yapılan yollamalar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanuna yapılmış sayılır.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Genel hükümlerin saklılığı

  Madde 25 - Bu Kanuna göre suç teşkil eden hareket ve fiiller başka kanunlara göre de cezayı gerektirdiği takdirde failleri hakkında en ağır cezayı gerektiren kanun maddesi uygulanır.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Diğer Hükümler

  Yönetmelikler

  Madde 26 - Bu Kanunda Bakanlığın, Müsteşarlığın ve Kurulun belirlemeye yetkili kılındığı hususlar yönetmeliklerle düzenlenir. Bu Kanun kapsamında çıkarılacak yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde çıkarılır.

  Geçici Madde(Ced)

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunda belirtilen yönetmelik ve tebliğler yürürlüğe girinceye kadar, yürürlükteki mevzuatın bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

  Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, hayat branşında faaliyet gösteren ve yeni poliçe akdetme yetkisi olan sigorta şirketleri, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren beş yıl içerisinde başvurmak ve Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen şartları yerine getirmekle emeklilik şirketine dönüşürler. Söz konusu şirketlere emeklilik branşında ruhsat verilebilmesi için, bu Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen şartların yerine getirilmesi ve emeklilik branşı dışında kalan branşlara ilişkin yasal yükümlülüklerin tamamını karşılayacak yeterli teminatın gösterilmiş olması gerekir. Ayrıca, bu şirketlerin hastalık sigortası portföyünün, sigortalıların tüm hak ve yükümlülüklerinin korunarak, emeklilik ruhsatının verildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde devredilmesi şarttır. Hayat sigorta şirketlerinin "sigorta şirketi" statüsünden "emeklilik şirketi" statüsüne geçişine, bu şirketlere faaliyet ruhsatı verilmesinde aranılacak şartlara, portföy devri yükümlülüklerine ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller Müsteşarlıkça belirlenir.

  Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında emeklilik şirketine dönüşen şirketler ile hayat branşında faaliyet gösteren ve yeni poliçe akdetme yetkisi olan sigorta şirketlerinden kurulacak emeklilik şirketine asgari yüzde on payla kurucu ortak olanlar, mevcut birikimli hayat sigortalılarının talep etmeleri ve sigortalıların bu Kanunda öngörülen şartları haiz olmaları halinde, Müsteşarlıkça belirlenecek esas ve usullere göre, sigortalılarının birikimlerini tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte bireysel emeklilik sistemine aktarırlar. Söz konusu birikimlerin aktarımı, aktarım işleminin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren beş yıl içerisinde gerçekleştirilmesi şartıyla, her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olup, intibak ettirilen ve emeklilik sözleşmesi imzalamış katılımcılardan sisteme giriş aidatı alınmaz ve masraf kesintileri yapılmaz.Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 7397 sayılı Kanuna göre tasdik edilmiş hayat sigortası tarifeleri ile bunlara ilişkin tablo, ilan, reklam ve broşürlerde bu Kanunun 10 uncu maddesinde öngörülen kavramların yer alması halinde, söz konusu ifadelerin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde değiştirilmesi zorunludur. Gerek görüldüğü takdirde bu süre Müsteşarlıkça bir yıldan fazla olmamak üzere artırılabilir. Söz konusu değişikliklerin yapılmaması halinde, bu tarifelere istinaden yeni sözleşme akdedilemez ve bunlara ilişkin tablo, ilan, reklam ve broşürler kullanılamaz.

  Yürürlük

  Madde 27 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 28 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  TEBLİĞ

  Emeklilik Planları Hakkında Tebliğ
  (Tebliğ No: 2003/1)
  Resmi Gazete Tarihi: 13/05/2003
  Resmi Gazete Sayısı: 25107
  Hazine Müsteşarlığından:

  Amaç

  Madde 1 - Bu Tebliğin amacı, 28/03/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve 28/02/2002 tarihli ve 24681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik uyarınca emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirleyen emeklilik planlarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

  Tanımlar

  Madde 2 - Bu Tebliğde geçen;

  a) Kanun : 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,
  b) Yönetmelik : Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliği,
  c) Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığını,
  d) Kurul : Sermaye Piyasası Kurulunu,
  e) Şirket : Kanuna göre kurulan emeklilik şirketini,
  f) Fon : Emeklilik yatırım fonunu,
  g) Bireysel emeklilik hesabı : Emeklilik sözleşmesi çerçevesince katılımcı ad ve hesabına ödenen katkılar ve bu katkılara ilişkin her türlü getirinin katılımcı bazında izlendiği hesabıifade eder.

 2. #2
  - Çevrimdışı
  Eski Üye Nil@y - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Mesaj
  2.070
  Beğenmiş
  0
  Beğenilmiş
  0
  Rep Gücü
  329

  Cevap: Sosyal Güvenlik Hukuku

  Emeklilik Planı ve Kapsamı

  Madde 3 - Emeklilik planı, emeklilik sözleşmelerinin uygulama biçimini belirleyen teknik esaslardır.Şirket, Yönetmelik uyarınca düzenlediği emeklilik planını, plan kapsamında katılımcıya sunulan fonların unvanlarını, asgari katkı payı tutarını, giriş aidatını, yönetim ve fon işletim giderlerini ve bunlara ilişkin hesaplamaları kapsayacak içerikte hazırlar. Grup emeklilik sözleşmelerine yönelik olarak hazırlanacak emeklilik planları da bu fıkra hükmü dahilinde değerlendirilir.

  Emeklilik Planı Kapsamında Sunulan Fonlar

  Madde 4 - Emeklilik planları kapsamında birden fazla fon katılımcıya sunulabilir. Emeklilik planı kapsamında sunulan fonların Kurulca kayda alınmış olması esastır.Emeklilik planları kapsamında sunulan fonların, fon unvanları, varsa fon dağılım oranları ve bu oranlara ilişkin sınırlandırmalar emeklilik planında belirtilir.Fon dağılım oranı, emeklilik planı kapsamında sunulan fonların plan içindeki oransal dağılımını gösterir. Bu oranlar virgülden sonra 6 haneli hassasiyete kadar (xxx,xxxxxx) tanımlanabilir. Fon dağılım oranının asgari ve azami sınırlarının tayin edildiği hallerde, katılımcının katkı payının fonlar arasında paylaştırılmasında bu oranlar dikkate alınır.

  Giriş Aidatı

  Madde 5 - Giriş aidatı, katılımcının bireysel emeklilik sistemine ilk kez katılması sırasında veya yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde şirket tarafından öngörülen giderlerin katılımcıya veya katılımcının nam ve hesabına hareket eden kişiye yansıtılan kısmıdır.Katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini başka bir şirkete aktarmak istemesi halinde düzenlenecek yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz.
  Katılımcının bireysel emeklilik sisteminde aktarım dışında yeni bir sözleşme yaptırması halinde yeni bir bireysel emeklilik hesabı açılarak giriş aidatı alınabilir.Giriş aidatı emeklilik sözleşmesi kuruluşu aşamasında peşin, azami bir yıllık süre içinde taksitler halinde veya ertelenmiş olarak belirlenebilir.Giriş aidatının peşin olarak ödenmesinin kararlaştırıldığı hallerde, giriş aidatı emeklilik sözleşmesi teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan asgari ücretin aylık tutarını aşmamak kaydıyla belirlenir.Giriş aidatının peşin olarak ödenmesinin veya azami bir yıllık süre içinde taksitlendirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde, katılımcının emeklilik sözleşmesinde tayin edilen ödeme tarihlerinden herhangi birine ait giriş aidatı taksit tutarını veya peşin tutarını ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödemediğinin veya eksik ödediğinin tespiti halinde giriş aidatının ödenmemiş kısmı üç ayı takip eden ilk iş günü itibarıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirilebilir.Giriş aidatının azami bir yıllık süre içinde taksitlendirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde, taksitlerin toplam tutarının emeklilik sözleşmesi teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan asgari ücretin aylık tutarını aşmaması kaydıyla giriş aidatının peşin tutarından farklı tespit edilebilir.Giriş aidatının azami bir yıllık süre içinde taksitlendirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde, katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrılması veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda şirket giriş aidatının ödenmemiş kısmını katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirilebilir.

  Şirket tarafından belirlenen giriş aidatının bir kısmı veya tamamı, emeklilik sözleşmesinde yer alması kaydıyla, katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrıldığı veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunduğu tarihe kadar ertelenebilir.Giriş aidatının ertelendiği hallerde, şirketin katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri üzerinden indirebileceği tutar, indirim tarihinde geçerli olan asgari ücretin aylık tutarından fazla olamaz.Katılımcının, şirkete bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak veya başka bir şirkete aktarımda bulunmak üzere başvuruda bulunduğu tarih indirim tarihi olarak da kabul edilir.
  Katılımcının giriş aidatını farklı ödeme araçları ile yapması nedeniyle ortaya çıkan giderlerin diğer katılımcılara yansıtılmamasını teminen giriş aidatı ödeme araçlarına göre farklı tespit edilebilir.Giriş aidatının peşin, azami bir yıllık süre içinde taksitler halinde veya ertelenmiş olarak alınmasının kararlaştırıldığı hallerde, giriş aidatının katılımcının bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı paylarından ayrı olarak takip edilmesi esastır.Katılımcının vefatı durumunda varsa katılımcıya ait giriş aidatı borcu katılımcının lehdar veya hak sahiplerine yapılacak ödeme sırasında katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirilir.Giriş aidatının tutarı, tahsil edilme şekli ve buna ilişkin koşullar emeklilik planında açık olarak belirtilir.

  Asgari Katkı Payı Tutarı

  Madde 6 - Asgari katkı payı tutarı, katılımcıların dahil olduğu emeklilik planı kapsamında ödenecek katkı payı tutarlarının dağılımlarına ilişkin varsayımlar gözönünde bulundurularak, şirket tarafından emeklilik planlarında yönetim ve fon işletim giderlerini karşılayacak yeterlilikte tespit edilen tutardır.Katılımcının emeklilik planında belirlenmiş olan asgari katkı payının altında ödeme yapmasına ilişkin esas ve usuller emeklilik planlarında belirlenir.Asgari katkı payı tutarları, emeklilik planlarına ilişkin veriler ve ekonomik gelişmeler gözönünde bulundurularak emeklilik planlarının tasdik tarihi yıldönümleri itibarıyla güncellenir. Asgari katkı payı tutarları güncellenme tarihinden en az bir ay önce Müsteşarlığa bildirilir. Asgari katkı payı tutarının belirli bir endekslemeye tabi tutulduğu ve bu tutarın tespitine ilişkin bir değişikliğin yapılmadığı hallerde Müsteşarlığa bildirim yapılmaz.

  Katkı Payı

  Madde 7 - Katkı payı, katılımcının emekliliğe yönelik beklentilerine göre tespit edilen ve emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre şirkete ödenmesi gereken tutardır.
  Şirket, katkı paylarını şirkete intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde emeklilik sözleşmesi kapsamında belirlenen esaslar dahilinde yatırıma yönlendirmek zorundadır.
  Katılımcı, emeklilik sözleşmesinde belirtilen katkı payının üzerinde ödeme yapabilir. Katılımcının, katkı payının üzerinde yapacağı ödemelere ilişkin esas ve usuller emeklilik sözleşmesinde ayrıntılı olarak belirtilir.Şirket, emeklilik sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmaması halinde, katkı payının üzerinde yapılan ödemeleri ödeme tarihinden önceki son bir yıllık döneme ait ödenmemiş katkı paylarına mahsup edebilir veya ödeme tarihinden itibaren azami bir yıllık dönemde ödenmesi gereken katkı payı olarak kabul edebilir. Diğer hallerde, katkı payının üzerinde yapılan ödemeler ilgili ödeme tarihindeki katkı payı olarak kabul edilir. Katkı payı üzerinde yapılan ödemeler Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre yatırıma yönlendirilir.Katkı payı üzerinde yapılan ödemelere ve bu kapsamda yapılacak gider kesintilerine ilişkin esas ve usuller emeklilik planında belirtilir.
  Katılımcının emeklilik sözleşmesinde tayin edilen ödeme tarihlerinden herhangi birine ait katkı payı tutarını, ödeme tarihini takip eden bir yıl içinde ödememesi halinde, katılımcı katkı payı ödemeye ara vermiş kabul edilir ve Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca işlem yapılır.Katkı payı ödemeye ara verilmesine ilişkin bir yıllık sürenin hesabında katılımcının bu madde kapsamında katkı payı tutarının üzerinde yaptığı ödemeler dikkate alınır.Katkı payı ödemelerine ilişkin koşullar ve varsa özel şartlar emeklilik planlarında belirtilir.

  Yönetim Gideri Kesintisi

  Madde 8 - Şirketler, bireysel emeklilik faaliyetinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla yeterli miktarda yönetim gideri kesintisi yapar.
  Yasal bildirimler ve sunulan standart hizmetler dışında emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış özel hizmetlerin talep edilmesi veya katkı payı ödemeye ara verilmesi halinde, katılımcıya bu Tebliğin 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmak kaydıyla yıllık toplam, asgari ücretin aylık tutarının azami yüzde yirmibeşini aşmamak kaydıyla kesinti tutarına karşılık gelen fon adetlerinin katılımcının bireysel emeklilik hesaplarındaki fon adetlerinden indirim suretiyle yapılacak yönetim gideri kesinti tutarı tespit edilir. Yıllık toplam kesintinin asgari ücretin aylık tutarının azami yüzde yirmibeşini aşmamak kaydıyla tespit olunan tutar emeklilik sözleşmesi kapsamında talep edilen hizmetin ait olduğu dönemde fon adetlerinden indirilir.Sunulması öngörülen özel hizmetlere ilişkin uygulama esasları emeklilik planında belirtilir.Katılımcının katkı paylarını farklı ödeme araçları ile yapması nedeniyle ortaya çıkan giderlerin diğer katılımcılara yansıtılmamasını teminen söz konusu giderlerin karşılanmasına yönelik piyasa rayiçlerini aşmayacak tutar veya oranda katkı payına ek olarak tahsil edilecek yönetim gideri kesinti tutarı tespit edilir veya piyasa koşullarına uygun olmak kaydıyla ortalama bir blokaj süresi tanımlanarak ödemelerin blokaj süresi sonunda katkı payı olarak şirket hesaplarına intikali koşulu sunulabilir. Tayin edilen blokaj süresinin değişmesi halinde katılımcıya bu Tebliğin 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca bildirim yapılır.Yönetim gideri kesinti oran veya tutarları, tahsil edilme şekli ve buna ilişkin koşullar emeklilik planında açık olarak belirtilir.

  Fon İşletim Gideri Kesintisi

  Madde 9 - Fon işletim gideri kesintisi, emeklilik yatırım fonları içtüzüklerinde belirtilen ve fon portföyünün yönetim giderlerini karşılamak üzere tespit edilen orandır.
  Fon işletim gideri kesinti oranı, tahsil edilme şekli ve buna ilişkin koşullar emeklilik planında açık olarak belirtilir.

  Bireysel Emeklilik Hesabındaki Birikimlerden İndirim

  Madde 10 - Katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden herhangi bir nedenle yapılan indirimlerde, indirim yapılan tarihteki birikimlerin fonlar arasındaki dağılım oranı dikkate alınır.

  Emeklilik Planı Ekleri

  Madde 11 - Emeklilik planlarına ait ekler tamamlayıcı niteliktedir ve katılımcıya sunulmaz. Müsteşarlığa sunulan emeklilik planı ekinde aşağıdaki bilgiler yer alır:

  a) Emeklilik planlarının sunulması düşünülen hedef kitle, hedef kitlenin genel özellikleri, şirketin ulaşmayı hedeflediği büyüklük ve beklenen devamlılık oranlarına ilişkin öngörüleri,
  b) Emeklilik planlarının pazarlamasını yapacağı satış kanalları, satış kanallarının ağırlık yüzdeleri ve adetsel dağılımı, yansıtılması öngörülen ortalama maliyetler ile emeklilik planlarının tanıtımına ilişkin öngörülen harcama kalemleri ve ortalama maliyetleri,
  c) Sunulması planlanan özel hizmetler, birim maliyetleri ve tespit edilen kesinti oran veya tutarları,
  d) Harcama analizi; emeklilik planlarına ilişkin öngörülen giderlere dayanak teşkil eden harcama kalemleri, tahmini tutarları ve plana yansıtılması varsayılan oran veya tutarları,
  e) Karlılık analizi; şirketin emeklilik plana ilişkin beklenen nakit akışı, gelir/gider öngörüleri ve emeklilik planına ilişkin uzun vadeli projeksiyonları,
  f) Müsteşarlıkça belirlenen "hesaplama tablosu" yazılımlarının biri ile hazırlanmış birbirinden farklı durumlarda uygulanan farklı kesinti algoritmalarını açıklayan örnekler,
  g) Elektronik gözetime temel oluşturmak üzere emeklilik planının işletilmesi sırasında şirket bünyesinde farklı programlama teknikleri kullanılsa dahi, kesintilerin hesaplanmasında aynı sayısal sonucu üreten, doğrulama algoritmalarının, şirketin veritabanı deseni üzerine bina edilmiş ve SQL ile ifade edilmiş kod parçacıkları.Emeklilik planlarının işlerlik kazanmasından önce, SQL ile ifade edilmiş kod parçacıklarının, 28/02/2002 tarih ve 24681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek emeklilik gözetim merkezi tarafından ilan edilen standardize veritabanı deseni üzerine bina edilmiş versiyonlarının mutabakatı emeklilik gözetim merkezi ile şirketler arasında yapılır.Emeklilik planı için belirlenen giriş aidatı tutarı, asgari katkı payı tutarı, yönetim gideri kesintisi ve fon işletim gideri kesintisinin emeklilik planı ekleri kapsamındaki değerlendirmelere uygun olması ve Müsteşarlığa emeklilik planı tasdik başvurusunda eksiksiz olarak gönderilmesi esastır.

  Emeklilik Planlarının Tanımlanması

  Madde 12 - Şirket, emeklilik planlarını, nümerik üç haneli, ünik ve ardışık olarak üretilecek numaralar ile numaralandırır. Emeklilik planları, numaralandırmaya ek olarak özel bir isimle de tanımlanabilir. Emeklilik planına verilecek isimlerin Emeklilik Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin "İlan, Reklam ve Açıklanacak Bilgiler" başlıklı 32 nci maddesine uygun olması gerekmektedir.

  Emeklilik Planlarının Tasdiki

  Madde 13 - İlk defa uygulamaya konulacak emeklilik planları ve bu planlara ilişkin değişiklikler Müsteşarlığın tasdikine tabidir. Tasdiklenmek üzere Müsteşarlığa gönderilen emeklilik planları ve bu planlara ilişkin değişiklikler üç örnek olarak hazırlanır ve her sayfası şirket tarafından kaşelenerek şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki yönetici tarafından paraflanır.Tasdiklenmek üzere Müsteşarlığa gönderilen emeklilik planları ve bu planlara ilişkin değişikliklere ait başvurular, başvuru tarihini takip eden en geç iki ay içinde sonuçlandırılır. Tasdik edilmiş emeklilik planları ve bu planlara ilişkin değişikliklerin bir örneği şirkete gönderilir.Giriş aidatı, yönetim ve fon işletim giderlerinde değişiklik yapılabilmesi için emeklilik sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmaması ve değişikliğin Müsteşarlık tarafından tasdiklenmesi gerekir.Şirket, sadece belli bir gruba yönelik emeklilik planları hazırlayabilir. Bu kapsamda hazırlanan emeklilik planlarının kurulacak bir veya birkaç fonla ya da grup emeklilik yatırım fonu ile bağlantılı olması halinde, Müsteşarlıktan emeklilik planına yönelik uygun görüş alındıktan sonra, Kurula fon veya grup emeklilik yatırım fonu kurmak üzere başvurulur. Kurul tarafından fon veya grup emeklilik yatırım fonu kuruluşuna izin verilmesinden ve buna ilişkin olarak Müsteşarlığa yapılacak bildirimden sonra emeklilik planları tasdiklenir.Bu Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmeyen emeklilik planları ve bu planlara ilişkin değişiklik başvuruları şirkete iade edilir.

  Emeklilik Planlarının Saklanması

  Madde 14 - Emeklilik planları ve bu planlara ilişkin değişikliklerin tasdikli örneği şirket nezdinde verilen numaralara göre yapılacak denetimlerde kontrol edilmek üzere sıralı olarak dosyasında ve elektronik ortamda saklanır.

  Emeklilik Planlarına İlişkin Değişikliklerin Katılımcıya Bildirimi

  Madde 15 - Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (b) bendi gereğince şirket katılımcının dahil olduğu emeklilik planındaki yönetim ve fon işletim giderleri, fon unvanları, asgari katkı payı tutarı ve benzeri mahiyetteki değişikliklerinden katılımcıyı haberdar etmek üzere değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde katılımcıya bilgilendirme notu gönderir.Bilgilendirme notu yazılı olmak ve standart bir örneği dosyalanmak kaydıyla katılımcının tercihine göre farklı iletişim kanallarıyla yapılabilir.

  Katkı Payı Dağılım Oranlarının Değiştirilmesi

  Madde 16 - Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında katılımcı katkı payı dağılım oranlarını emeklilik planında belirlenen sınırlamalar içinde kalacak şekilde yılda azami dört kez olmak kaydıyla yeniden belirleyebilir.
  Katılımcı, katkı payı dağılım oranlarını;
  Değişiklik talebinde bulunduğu tarihten itibaren ödeyeceği katkı payı tutarlarını,
  Bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini,
  Bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri ile değişiklik talebinde bulunduğu tarihten itibaren ödeyeceği katkı payı tutarlarınıkapsamak üzere yeniden belirleyebilir.
  Katılımcının değişiklik işlemi, portföyünün en az %80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan fonların toplam birikimler içindeki payının %30'un altına inmesine ve/veya yabancı fonların toplam birikimler içindeki payının %15 'in üzerine çıkmasına yol açamaz.Bununla birlikte, katılımcının katkı payı dağılım oranlarının değiştirilmesinde;
  Değişiklik işlemi tarihindeki birikimlerin dağılım oranının aynı kalması kaydıyla, sadece değişiklik işlemi tarihinden sonra yapılacak katkı paylarına yönelik dağılım oranlarının yeniden belirlenmesini talep etmesi,Portföyünün en az % 80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan fonlar veya yabancı fonların dışındaki fonlar arasında birikimlerinin dağılım oranlarını değiştirmesi,Değişiklik işlemi tarihindeki portföyünün en az %80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan fonlar veya yabancı fonların dışındaki fonlar arasında birikimlerinin ve değişiklik işlemi tarihinden sonra yapılacak katkı paylarına yönelik dağılım oranlarının yeniden belirlenmesini talep etmesi,
  Sözleşme süresince katkı payı dağılım oranlarında herhangi bir değişiklik yapmaması
  halinde katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri, belirlenen yeni oranlar üzerinden dağılıma tabi tutulmaz ve 28/02/2002 tarih ve 24681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki sınırlamalar aranmaz.

  Birikimli Hayat Sigortalarından Emeklilik Planlarına Geçiş

  Madde 17 - Şirket, Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesi uyarınca birikimli hayat sigortalarından bireysel emeklilik sistemine geçişi yapılacak sigortalılara yönelik olarak dahil olacakları emeklilik planları kapsamında gerekli düzenlemeleri yapar ve emeklilik planlarına bu yönde özel şartlar koyabilir.
  Birikimli hayat sigortalarından bireysel emeklilik sistemine geçişi yapılan katılımcılar giriş aidatı dışındaki tüm gider kesinti tutarlarını dahil olacakları emeklilik planları kapsamında belirlenen esaslar dahilinde öder. Bu katılımcılardan, giriş aidatı ve geçişe ilişkin masraf kesintisi alınmaz.

  Yürürlük

  Madde 18 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 19 - Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ
  (Tebliğ No: 2003/2)

  Resmi Gazete Tarihi: 13/05/2003
  Resmi Gazete Sayısı: 25107
  Hazine Müsteşarlığından:

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Tebliğin amacı, 28/03/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve 28/02/2002 tarihli ve 24681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri uyarınca bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

  Tanımlar

  Madde 2 - Bu Tebliğde geçen;
  a) Kanun : 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,
  a) Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığını,
  b) Şirket : Kanuna göre kurulan emeklilik şirketini,
  d) Geçici Sicil : Bu tebliğ kapsamında bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilere ilişkin tutulan sicili,
  e) Yönetmelik : Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmeliğini,ifade eder.

  Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

  Madde 3 - Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilerin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendinde belirtilen hariç olmak üzere diğer koşulları taşımaları gerekir.
  Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak adaylar, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen belge hariç olmak üzere istenen belgeler ile ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışını yapacağı şirkete yazılı olarak başvuru yaparlar. Bu belgelerin başvuru yapılan şirkette mevcut olması halinde gönderilmesi gerekmez.
  Şirket başvuru yapan adaylara ait tüm belgeleri kişi bazında saklar.

  Adaylara İlişkin Belgelerin İncelenmesi

  Madde 4 - Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunmak üzere başvuran adayların tüm belgelerinin eksiksiz ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması gerekir.
  Şirket, başvurusu uygun bulunan adaylardan eğitim modüllerine katılacaklar için ek belge ve bilgi isteyebilir.Şirket, başvuruyu reddetmesi halinde durumu başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgiliye yazılı olarak bildirir.

  Eğitim ve Eğitim Modülleri

  Madde 5 - Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişiler asgari içeriği Ek 1'de yer alan ve şirketler tarafından verilecek olan eğitim modüllerine katılırlar.Ek 1'de yer alan eğitim modüllerinden modül II (bireysel emeklilik sistemi ve sosyal güvenlik sistemi) ile modül III'ün (ilgili vergi mevzuatı) tüm başvuruda bulunan adaylar tarafından alınması zorunludur. Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetini başka bir şirkette sürdürmek isteyen kişilerin yeni şirket tarafından düzenlenen şirket ürünlerine ait tamamlayıcı eğitim modülü VII'ye katılmaları zorunludur.Brokerler ya da brokerlerin yanında çalışan teknik personelin bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunabilmesi için tanıtımı, pazarlaması ve satışı yapılacak ürünün ait olduğu şirketin Ek 1'de yer alan eğitim modüllerinin tam***** katılması gerekmektedir. Bu kişilerin birden fazla şirket adına bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunması halinde bu şirketler tarafından verilen şirket ürünlerine ait tamamlayıcı eğitim modülü VII'ye katılması zorunludur.Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişilere eğitim geçmişleri de göz önünde bulundurularak Ek 1'de yer alan eğitim modüllerinden modül II ve III hariç olmak üzere muafiyet sağlanabilir. Şirket tarafından verilen eğitim sonunda eğitime katılan adaylara eğitimin veriliş tarihi, muaf tutulan eğitim modülleri ve muaf tutulma gerekçelerini gösteren bilgiler adaylara ilişkin oluşturulan dosyalarda saklanır.Şirketler tarafından verilen eğitim modüllerine katılarak ya da ilgili muafiyet koşullarından yararlanarak eğitim aşamasını geçen ve gerekli görülen diğer aşamaları tamamlayanlar bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunmaya hak kazanırlar.Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve pazarlamadan sorumlu üst düzey yöneticileri ile Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesine göre faaliyette bulunanlardan görevde bulundukları sürece eğitim modüllerine katılma şartı aranmaz. Bu kişilere ait bilgilerin yer aldığı listede oluşan değişiklikler, değişikliğin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk iş günü itibarıyla Müsteşarlığa bildirilir.

  Geçici Sicile Kayıt, Geçici Sicil Numarası, Kullanımı ve Müsteşarlığa Bildirim

  Madde 6 - Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunmaya hak kazanan kişilere şirket tarafından geçici sicil numarası verilir. Geçici sicil numarasının tanıtım kartında yer alması zorunludur.Şirket, bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunmaya hak kazanan kişilerin T.C. kimlik numaralarını, ad ve soyadlarını, eğitimin veriliş tarihini, alınan ve muaf tutulan eğitim modüllerini, bağlı olduğu kuruluşu ve geçici sicil numaralarını her ayın ilk iş günü itibarıyla Müsteşarlığa bildirir.Geçici sicil numarası 15 hanelidir. İlk iki hane şirket kodunu, sonraki iki hane dağıtım kanalı kodunu, diğer haneler ise bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunacak kişinin T.C. kimlik numarasını tanımlar. Söz konusu şirket kodları ve dağıtım kanalı kodları Müsteşarlıkça belirlenir.
  Geçici sicil numarası bireysel emeklilik mevzuatı uyarınca teklif formu, emeklilik sözleşmesi metni, tanıtım kartı ve Müsteşarlıkça gerekli görülen diğer belgelerde kullanılır.

  Tanıtım Kartı Verilecek Kişiler

  Madde 7- Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunmaya hak kazanan kişilere tanıtım kartı verilir.Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişi bağlı bulunduğu şirketten başka bir şirketin ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışını yapmak için başvurması halinde bağlı bulunduğu şirkete tanıtım kartını iade eder. Yeni şirket tarafından verilecek şirket ürünlerine ilişkin tamamlayıcı eğitim modülü VII'yi almasını müteakip kişiye şirket tarafından düzenlenen yeni tanıtım kartı verilir.Acenteler ile brokerlerin yanında çalışan teknik personelin bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunmaya hak kazanmaları halinde tanıtım kartları eğitim modüllerini tamamladıkları şirket tarafından verilir.Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve pazarlamadan sorumlu üst düzey yöneticileri ile Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesine göre faaliyette bulunanlar görevde bulundukları sürece tanıtım kartı olmaksızın şirketin bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunabilirler.

  Tanıtım Kartının İçeriği ve Kullanımı

  Madde 8- (Değişik fıkra: 29/05/2003 - 25122 S. R.G.-Tebliğ 2003/3)(*) Şirket bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunma hakkını kazanan kişiye Ek 2'de, brokerlerin yanında çalışan teknik personelden bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunmaya hak kazananlara Ek 3'de asgari standardı belirtilen tanıtım kartlarını verir.
  Şirketin ürünlerine yönelik her türlü tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetlerinde tanıtım kartının kullanılması zorunludur.

  Tanıtım Kartının İadesi

  Madde 9- Tanıtım kartı, bireysel emeklilik mevzuatına aykırı davranıldığının resen veya şikayet ya da ihbar üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilmesi halinde beş iş günü içinde bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişi tarafından şirkete iade edilir. Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişi bu süre içinde tanıtım kartını kullanarak ürün tanıtımı, pazarlaması ve satışı yapamaz.Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri uyarınca sicilden kaydı silinenler tanıtım kartlarını beş iş günü içinde şirkete iade ederler.Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişilerden tanıtım kartını iade edenlere ait bilgiler iade işlemini takip eden ayın ilk iş günü itibarıyla Müsteşarlığa bildirilir.

  Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunan Kişilerin Çalışma Esasları ve Denetimi

  Madde 10- Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişiler, mevzuata, katılımcıların talimatlarına, mesleğin icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun hareket etmek ve katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak zorundadır.Yönetmelikte ve bu Tebliğde sayılan nitelikleri kaybeden bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunan kişiler ile ilgili mevzuat gereğince tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetinde bulunmayanlar geçici sicilden çıkarılırlar.Şirket bireysel emeklilik sisteminin güvenli bir şekilde yürütülmesini teminen bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunanları izlemek ve denetlemekle yükümlüdür.

  Yürürlük

  Madde 11 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 12 - Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  NOT : 29/05/2003 tarih ve 25122 sayılı R.G.de yayımlanan Tebliğ 2003/3 ile değiştitilen fıkra için Tarihçeye bakınız.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  TARİHÇE : 1 - 29/05/2003 tarih ve 25122 sayılı R.G.de yayımlanan Tebliğ 2003/3 ile değiştitilen fıkra metni:
  Şirket bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunma hakkını kazanan kişiye Ek 2'de, acenteler ile brokerlerin yanında çalışan teknik personelden bireysel emeklilik aracılığı faaliyetinde bulunmaya hak kazananlara Ek 3'de asgari standartı belirtilen tanıtım kartlarını verir.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Benzer Konular

 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İletişim Bilgileri
  dogangunes Tarafından Super Rehber Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 20-05-2011, 01:33 AM
 2. Sosyal Güvenlik Reformu, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe giriyor.
  YukseLL Tarafından Sağlık Bilgileri Foruma
  Yorum: 2
  Son mesaj: 07-10-2008, 12:45 PM
 3. Yeni Sosyal Güvenlik Yasası..
  SMN Tarafından Hukuk Forum Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 08-05-2008, 08:21 AM
 4. Yeni Sosyal Güvenlik'te Sağlık Yardımı ?
  belmando283 Tarafından Sağlık Bilgileri Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 14-04-2008, 01:19 PM
 5. İş ve Sosyal Güvenlik Kanunları
  Nil@y Tarafından Hukuk Forum Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 28-11-2007, 09:17 AM
Yukarı Çık