Evrimleşen tek şey bilimdir.

Tersinim Teorisinin Kurgulama Yöntemleri

Öncelikle şunu belirtelim ki Tersinim Teorisi pozitif bilimi temel alır. Akıl mantık ve bilim dışı verilerden uzak durmaya çalışır. Uzak durmaya çalışır ama insan aklının bir algılama sınırının da olduğunu da bilir. Bunun nedeni algılama yete-neklerimizin sınırlı ve hatalara açık olmasıdır. Diğer ifade ile biz gerçeklerin sonsuz dünyasına daracık bir pencereden şaşı gözlerle bakabiliyoruz. Bu nedenle sık sık yanılıp alda-nabiliyoruz.
Materyalizmin gözlem ve deneylerle sınama kuralı bilimi dar ve şaşı olan; sık, sık aldanıp yanılabilen algılama yete-neklerimizle sınırlar. Bu nedenle gerçekler dünyasından alabildiklerimiz koca bir okyanusta bir damla bile değildir. Söylemek istediğimiz; gözlem ve deneylerle sınanamayan, algılama yeteneklerimizin dışında kalan pek çok gerçeklerin olduğudur. Kendimizi gereğinden daha büyük görmekteyiz. Bu da bize pek çok ve vahim hatalara sürüklemektedir. Eğer algılama yeteneklerimiz biraz daha geniş ve derin olsaydı bu gün bilgi dağarcığımız çok daha fazla ve değişik olacaktı.
Tersinim Teorisi bu gerçeğin farkındadır. Yorumlarını bu gerçeğe uygun yapmaya çalışır.
Bir teori doğruluğu kuvvetle inanılan bir ya da bir kaç varsayım üzerine kurgulanır. Bu varsayım ya da varsayımlar temel alınarak ayrıntılanır. Bu temele uygun kanıtlar aranır, bulunanlarda bu temele uygun yorumlanır. Kanıtlar doğru-luğu kuvvetle inanılan temel varsayıma ya da varsayımlara uygun yorumlamak o varsayım taraftarlarının gerçek bilim-den uzaklaştırmakta, koyu bir taassuba yöneltmekte, vahim hatalara düşmelerine neden olmaktadır. Evrim teorisi taraf-tarları bu gün bu büyük ve vahim hataların içindedir.
Tersinim teorisi ise doğruluğu kuvvetle inanılan herhangi bir varsayıma ya da varsayımları temel almaz. Tersinim teo-risi hatalı yada yanlış olmaları muhtemel sonuçlardan ne-denler çıkarmaz. Temelsiz bilgilere ulaşmaya çalışmaz. Tam tersine insanlık tarihi boyunca elde edilmiş tüm bilgileri her hangi bir ayırım yapmadan kendine temel alır; bu bilgileri gruplandırır; kıyaslar, sentezler; doğru oldukları kanaatine varılanlarla gerçekleri bulmaya çalışır. Her alanda, her ko-nuda, her kaynaktan alıntılar (kimi kardeşlerimiz bu alıntıları kopyala yapıştır zannediyorlar) yapar. Yanlış olduğu sonu-cuna varılanları da kaldırıp atmaz. Çünkü tersinim yanlış bil-gilerin doğruların kanıtları olduğunu çok iyi bilir. Bu nedenle tersinim teorisinin temel aldığı her varsayım çok ve çeşitli kanıtlarla ortaya konulmuş kuvvetle gerçek zannedilenlerdir.
Tersinim teorisi bu nedenle çelişkili, karşıt gibi görünen varsayımların teorilerin bir sentezlenme yeridir. Nitekim ter-sinim teorisi karşıtı gibi görünen evrim teorisinin hemen hemen tüm mekanizmalarını, varsayımlarını yorum faklılığıyla kendisine mekanizmalar, varsayımlar olarak almıştır.
Sonuç olarak şunları söyleyeceğiz. Tersinim teorisi Epi-kür’den, Lucretus’tan, Lamarck’tan, Charles Darwin’den, Haeckel’den, Enstein’den, Havkins’ten, Berry’den, Jan Gould’dan, Behe’den, Hawking’den….vb gibi insanlık tari-hinde yaşamış, ulaşabildiğimiz tüm düşünür ve bilim insan-larından alınmış fikir ve görüşlerin sentezleme yeridir. Biz gerçeklere, doğrulara ulaşmaya çalıştık; yanılmış, aldanmış olabileceğimizi de biliyoruz. Fakat hiç bir zaman peşin fikirli olmadık. Taassubun karanlıklarına kendimizi bırakmadık.