+ Konuya Yorum Yaz + Yeni Konu Aç
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 Toplam: 1

Sosyal bilimler bilim mi?

Bilim ve Astronomi Kategorisi Felsefe Forum'u Forumu Sosyal bilimler bilim mi? Konusunu okuyorsunuz, Konu içeriği kısaca ->> Merhaba! Kemal Ataman Yrd. Doç. Dr., U.Ü. İlahiyat Fakültesi Hocamizin Bilimsel Sosyal Bilim İdealinin Açmazları: Bir Hermenötik Açılım Teklifi adli ...

 1. #1
  - Çevrimdışı
  Onursal Üye
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Nerden
  ISTANBULLU -YURTDISINA OTURUYORUM
  Mesaj
  14.087
  Rep Gücü
  88648

  Sosyal bilimler bilim mi?

  Merhaba!

  Kemal Ataman
  Yrd. Doç. Dr., U.Ü. İlahiyat Fakültesi


  Hocamizin
  Bilimsel Sosyal Bilim İdealinin Açmazları:
  Bir Hermenötik Açılım Teklifi
  adli calismasindan bir bolum aktaralim.

  “Sosyal bilimler ‘bilim’ midir?”, “Bilimse hangi anlamda
  bilimdir?” gibi sorular bu bilimlerin ortaya çıktığı dönem olarak
  kabul edilen 19. yüzyıldan bu yana konunun uzmanlarınca
  tartışılagelen ve fakat nihai bir çözüme kavuşturulamayan konular
  arasındadır. Özellikle bu bilimlerle meşgul olanların birinci soruya
  verdikleri cevabın genelde olumlu olduğu söylenebilirse de, ikinci
  soru bağlamında konunun hala tartışmaya değer bulunması verilen
  cevapların en azından yetersizliğine işaret etmektedir. Bu
  yetersizliğin, bilimlere bilim statüsü kazandırdığı varsayılan ve sosyal
  bilimlerin mahrum olduğu düşünülen aşağıdaki nedenlere
  dayandırıldığı söylenebilir: (1) Tüm “gerçek” bilimler (doğa bilimleri
  gibi) nedensel kanunlar üretir ve çevrenin/doğanın araçsal
  kontrolüne imkân verir, (2) Sosyal Bilimler tamamen kendilerine has
  sosyal nedensel kanunlar üretemedikleri gibi sosyal bilimcilere
  araçsal kontrol sağlayacak metotlar da sun(a)madılar. Dolayısıyla, (3)

  Sosyal bilimler, en azından şimdilik, gerçek bilimler değildir.
  Yukarıda sözü edilen yetersizliğe yol açan bu faktörlerin özeti
  niteliğinde olan bir başka nokta ise bu disiplinlerde bilginin
  “bilimsel” olabilmesinin yegâne şartının yerleşik “bilimsel” sonuçlarla
  örtüşmesi gerektiğine olan inancın yaygınlığıdır.
  Bu iddialar, sosyal bilimciler de dahil olmak üzere,
  her alandan bilim insanının sosyal
  bilimlerin bilgi dünyasına yaptıkları katkının niteliği ve değeri
  hakkında hala şüphe içinde oldukları tezini destekler niteliktedir.
  Sosyal bilimlerin gerçek bilimler olmadığı çıkarsamasının
  önüne geçmek için sosyal bilimciler “gerçek bilim”in ne olup ne
  olmadığının formal bir tanımının yapılması gerektiğini savundular.
  Bu, sosyal bilimcilere bu bilimlerin, en azından prensip olarak, şeklî
  kıstaslara uygunluğunu iddia edilebilme fırsatı sunarak yaptıkları
  işin yapılmaya değer olduğunu bilme rahatlığı sağlayacaktı.

  Buradaki temel problemlerden biri şudur: Ortaya konulan bilimsellik
  kriterleri büyük ölçüde bilim felsefesi tarafından belirlenmektedir.
  Bilim felsefecilerinin de bu konuda, yani bilimi bilim yapan
  kriterlerin ne olduğu konusunda, her bakımdan hemfikir olduklarını
  söyleyebilmekse imkânsızdır. Bu makalenin amacı sosyal bilimcilerin
  bilimsel olma iddialarının nasıl da moda bir felsefi söylemin
  dayatmalarının sonucu olarak ortaya çıktığının bir analizini
  sunmaktır. Makalenin temel tezi ise şudur:

  Sosyal bilimciler, genelde pozitivizmin, özelde de
  mantıksal pozitivizmin derinliklerinde yatan
  bir imgeyi reddetmeyi amaçlarken, esasen bilginin imkanını doğa
  bilimlerinin ulaştığı sonuçlarla sınırlı tutan ve tümüyle pozitivistik
  (positivistic) bir bilgi anlayışının kriter ve yöntemleriyle uyuşma
  şartına bağlayarak bu hedeflerinden sapmışlardır.1 Bu ise apaçık bir
  çelişkidir. Zira sosyal bilimcilerin, en azından bir kesiminin,
  dikkatinden kaçan nokta bilim felsefesinde bilgi kavramı hakkında
  meydana gelen her hangi bir gelişmenin öteki bilimlerdeki bilgi
  kavramı ve kuramları üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak
  meydana getirdiği/getireceği etkidir.

  Bunun en çarpıcı ve ikna edici örneklerini
  Thomas Kuhn’un kaleme aldığı Bilimsel Devrimlerin
  Yapısı adlı kitabında buluyoruz.2 Sosyal bilimciler pozitivizmin
  şeklen çökmesiyle ortaya çıkan boşluğu doldurmak üzere Kuhn’un
  bu çalışmasını bir can simidi olarak kullandıkları bilinmektedir. Zira
  bu eserde Kuhn tek ve değişmez bir bilimsel paradigmanın
  olmadığını ve çeşitli dönemlerde birbirinden farklı paradigmalar
  1 Pozitivizmin özelde sosyoloji ve genelde de sosyal teoriyle olan ilişkisinin ele
  alındığı önemli bir çalışma için bkz. Christopher G. A. Bryant, Positivism in
  Social Theory and Research: Theoretical Traditions in the Social Sciences
  olduğunu açık örneklerle izah ederek pozitivist bilim paradigmasının
  da tıpkı öteki paradigmalar gibi yerini başka paradigmalara
  bıraktığını göstermeye çalışır.

  Bilimselliğin Kriteri: Vazgeçilemeyen Pozitivizm
  Aşağıda da görüleceği üzere sosyal bilimciler, kendi bilimlerinin
  bilim olduklarını ispat edebilmek için pozitivist kavram ve metotlara
  yönelmek zorunda kaldılar. Quine’ın ünlü “Bilim felsefesi yeterince
  felsefedir” aforizması pozitivist tutumun ruhunun özeti niteliğindedir.

  Klasik pozitivizm, mantıkçı pozitivistler tarafından geliştirilerek bir
  metot olarak kullanılmıştır. Mantıksal pozitivistlerin “bilim”le
  kastettikleri, fiziğe özel bir vurguyla, doğa bilimleridir aslında. Onlara
  göre, “Mantık” ise Russel ve Whitehead’in Principia Mathematica’da
  önerdikleri formal dedüksiyon metotlarından başka bir şey değildir.
  Mantıksal pozitivizmin temel ilkelerinden biri doğrulama ilkesidir. Bu
  ilkeye göre her anlamlı ifade (meaningful statement) ya mantıksal
  olarak doğrudur ya da deneysel olarak doğrulanabilir olmalıdır.

  En sofistike deneysel doğrulama metotlarının ve analizlerinin doğa
  bilimlerine ait olduğu iddiası, her hangi bir yargı ifadesinin hakikat
  değerinin ancak doğa bilimlerinin metotları kullanılarak belirlenebilir
  tezini beraberinde getirdi. Bu da, Bryant’ın ifade ettiği gibi, “…Viyana
  Okulu’nun metafiziğe ve spekülatif felsefeye yönelttiği amansız bir
  saldırıdır.”

  Doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasında bir metot birliğinin
  olduğu/olması gerektiği iddiası böyle bir Pozitivist bilim anlayışının
  sonucudur. Aslında bu iddianın sosyal bilimlerin bilim sayılabilmesi
  için zorunlu olarak doğa bilimlerinin geliştirdiği araştırma ilkeleriyle
  (canon) uyuşması gerektiği anl***** geldiği ve Bryant’ın yorumuna
  göre, özellikle Otto Neurath tarafından savunulduğu bilinmektedir.
  Neurath, Weber’in “Verstehen sosyolojik izah için olmazsa olmaz bir
  koşuldur” iddiasını kesin bir dille bu nedenle reddeder.

  Bunun nedeni ise, Neurath’a göre, Verstehen’in sosyal bilimsel metotla doğa
  bilimsel metot arasında araştırma konularının (Sache, subjectmatter)
  farklılığından dolayı bir metot farklılığının da olması gerektiği
  anlayışını beraberinde getirmesi tehlikesidir. Bu ise bir yöntem
  düalizmine yol açar. Bir başka ifadeyle, Verstehen, maksatlı
  (absichtlic, intentional) davranışlar sergileyen insan-aktörlerin öteki
  varlıklardan nasıl da farklı olduğunu yakalamayı amaçlayan
  sosyolojik bir yaklaşımdır. Bu ise mantıksal pozitivistlerin kolayca
  kabul edebileceği bir yorum değildir. Zira Carnap ve Neurath’a göre
  sosyal ve psikolojik olaylar bile,
  …[T]ek bir zaman ve mekân koordinatları içine yerleştirilebilen
  fiziksel olaylardır. Öyleyse “Fizikalizm” tüm bilimlerin olmazsa
  olmazıdır; birleşik bir bilimi mümkün kılan [da] odur. Bu
  nedenle, Neurath ne özel bir empati (Einfuhlung) ne de bir
  anlama (Verstehen) alanının olmadığını iddia eder.

  Bu anlayışın bir sonucu olarak da Neurath ayrı bir
  Geisteswissenchaften olmasını haklı gösterecek bir gerekçenin
  olmadığını savunarak doğa bilimsel metodun yeterli olacağını
  savunur.

  Böylece, iki bilimsel metodun gerekliliği ve farklı
  kavramların kullanılması zorunluluğu iddiasına karşılık Neurath
  aslında böyle bir ayrılığın olmadığını daha doğrusu olmaması
  gerektiğini savunarak kullanılan kavramların ve dilin aynı olduğunu
  ya da olması gerektiğini açıkça savunur. Benzer bir yaklaşımla, Carl
  Hempel, Weber’in “anlam düzeyinde yeterlilik” (adequacy at the level
  of meaning ya da meaningfully adequate level of understanding)7
  tezinin sosyolojik izah için gerekli bir şart olduğu fikrine karşı
  çıkarak, Weber’in, sosyolojinin izah edici prensiplerini “anlamlı”
  anlaşılabilir davranış kurallarıyla sınırlandırmasının geçerli bir
  yaklaşım olmayacağını açık bir dille ifade ederek eleştirir.8 Sonuç
  olarak hem Neurath ve hem de Hempel için sosyal bilimler doğa
  bilimsel yöntemi kullandıkları sürece ve ancak o ölçüde bilim
  olabilirler.

  Sosyal bilimlerin, belli koşullara bağlı kalarak bile olsa, bilim
  olarak kabul edilmesi bu alanlarda yeterince gelişmenin ve yeniliğin
  olmadığı gerçeğini gizleyemezdi. Neurath bunun nedenlerini sosyal
  bilimlerin henüz “genç” bir bilimler topluluğu olmasında arar.

  Bu “henüz genç” yorumu, pozitivizmin temel ilkelerinden biri olan
  “bilimin bir süreç olarak gelişerek ilerlediği” tezini yansıtması
  açısından önemlidir. Zira eğer bilimsel gelişme kümülatif bir
  araştırmanın ürünü ise sosyal bilimlerin “genç” olmaklığı bu alanda
  yeterince bilimsel gelişmenin olmayışının güzel ve geçerli bir
  bahanesi olacaktır. İlginç olan ise, benzer bir savunmanın yaklaşık
  bir çeyrek asır sonra Robert Merton tarafından yapılacak olmasıdır.
  Merton’a göre sosyologlar henüz doğa bilimlerindeki gelişmeye eş
  değer bir gelişme ortaya koymadılar, koyamazlardı da. Zira kendi
  ifadesiyle, “[h]enüz [buna]hazır değiliz. Henüz yeterince hazırlık
  çalışmaları yapılmış değildir” demek suretiyle aslında sosyal
  bilimlere haksızlık yapıldığını ve bilime yaptıkları katkı bakımından
  doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasında bir karşılaştırma yapmanın
  yanlışlığına vurgu yapar.

  Neurath gibi Merton için de bilimsel bilgi kümülatif bir tarzda
  gelişir. Bilimsel birikim bir “big bang” ürünü olmayıp zamanla doğru
  orantılıdır. Bu yorumlardan ortaya çıkan sonuç şudur: Sosyal
  bilimleri diğer bilimlerden ayıran tek fark zamanın kısalığıdır. Yine
  Merton’un ifadesiyle,
  Belki de sosyoloji Einstein’i için henüz hazır değil, zira o henüz
  Kepler’ini bulmuş değil- Newton’u, Laplace’ı, Gibbs’i, Maxwell’i
  ya da Plank’ı hakkında bir şey söylemeye ise zaten gerek
  yoktur.

  Çok açıktır ki Merton’un kendisi de büyük ölçüde pozitivist
  bilim tarihi algısından çıkarılmış pozitivist bir dünya görüşüne
  sahiptir. Onun sosyal bilimleri bilim sayma nedeni de bu dünya
  görüşüdür aslında. Peki, Merton’un da izlediği mantıksal
  pozitivistlerin bilimsel paradigması tüm zamanlar için geçerli tek
  paradigma mıdır? Yoksa onun dışında başka paradigmalar da var
  mıdır? İşte bu sorunun cevabını Kuhn’un bilimsel bilginin kümülatif
  olduğu tezini sorguladığı Bilmsel Devrimlerin Yapısı adlı kitabında
  buluyoruz.

  Pozitivist Temellerin Sarsılması: Kuhn
  Bilimsel Devrimlerin Yapısı Neurath’ın ve Merton’un
  günümüzde sosyal bilimlerin durumuna ilişkin yorumlarını büyük
  ölçüde zayıflatmıştır. Bunun sonucu olarak pozitivist izahın geçersiz
  ve yetersiz olduğu noktasında sosyal bilimciler arasında ortak bir
  sosyal bilimcilerin, hermenötik geleneğin de
  etkisiyle, zorunlu olarak paradigma değişikliğine giderek bilimsellik
  iddialarını desteklemek için büyük ölçüde felsefi hermenötik geleneğe
  ve Kuhncu bilim anlayışına bağlandığı söylenebilir.

  Kuhn’un sosyal bilimlere etkisini daha iyi anlayabilmek için
  Bilimsel Devrimlerin Yapısı’nın temel iddialarını ana hatlarıyla
  görelim. Bu konudaki açıklamalar başlarken Kuhn’un asıl hedefinin
  pozitivist bilim tarihi anlayışını yıkmak olduğunun altını çizmemiz
  gerekir. Sosyal bilimcilerin ise Kuhn’un pozitivist bilim algısına
  yönelttiği eleştirileri kendi konumlarını güçlendirmek için sosyal
  bilimler alanına taşıdığı da dikkatlerden kaçmamalıdır.

  Pozitivist anlayışa göre, birbirini takip eden bilimsel teoriler
  önceki bilimsel görüşleri biriktirip revize ederek bize sunar. Burada
  temel iddia “bilimsel bilginin gelişmesinde reformlarla sağlanan bir
  devamlılık esastır” iddiasıdır. Buna lineer bilim anlayışı diyoruz.
  Kuhn bu lineer bilim tarihi anlayışına karşı çıkar. Ona göre bilim
  tarihinde kırılmalar vardır. Bu kırılmalara ve farklı teorileri birbirine
  bağlayan sürekli bir hakikatler bağının olmayışına vurgu yapan
  Kuhn, temel bilimsel değişiklikler ve gelişmelerin ancak yerleşik
  bilimsel anlayıştan kesin bir kopuşla mümkün olduğunu iddia eder.

  Bilimsel dünya görüşünde meydana gelen böyle radikal
  kırılmayı (devrim) Kuhn “paradigma değişimi” (paradigm-shift) olarak
  nitelendirir. Paradigmalar iki bilimsel devrim arasında bilimsel
  faaliyet yürüten bilim insanlarının bilimsel ilgilerini sınırlar ki bu
  dönem “normal bilim”in gerçekleştiği dönemdir. Bu noktada önemli
  olan, paradigmanın ne olup olmadığından ziyade, Kuhn’un bu
  görüşünün pozitivistlerin bilimsel bilginin kümülatif izahını nasıl
  geçersiz kıldığıdır. Kuhn bunu, bilim tarihindeki temel gelişim
  safhalarının eski kanunlara yenilerinin eklenmesi yoluyla değil yeni
  teorinin eski teorilerle uyuşmazlığını (incommensurability) ortaya
  koyarak gösterir. Bilimsel değişim süreci bir “düzenli birikim süreci”
  değil bir yıkım (destruction) ve yeniden yaratış (re-creation) süreci
  olarak anlaşılmalıdır. Kuhn-öncesi dönemin anlayışına göre bir bilim
  zaman içinde ne kadar gelişirse “Hakikat”le o kadar örtüşür.
  Kuhn’la birlikte ise artık ne bir Tek Bilim (One Science) ve onun
  tarihinden ne de ancak bu bilimle ulaşılabilen ve kavranabilen bir
  sınır olarak görülen bir tek Hakikat (Truth)’ ten söz edebiliyoruz.

  Kuhn’un bu devrim niteliğindeki görüşünün benzer bir etkisini
  bilgiyi “bilimsel” sonuçlarla özdeşleştiren görüşe yönelttiği
  eleştirisinde görürüz. Bu özdeşleştirmenin önceki dönemlerde kabul
  görmesinin nedenlerinden biri onun insana ezeli hakikatle (eternal
  truth) fani olan (ephemeral), kültür-bağımlı olanla kültür-bağımsız
  arasındaki farkı farketme yetisi kazandırmış olduğuna dair inançtır.
  Unutmayalım ki, pozitivizm her tür rölativizmden-hatta septisizmden
  bile- kurtulma sözü veriyordu. Burada şöyle bir soru sorabiliriz: Eğer
  Kuhn haklıysa bilim insanlarının doğruluk iddialarını sokaktaki
  insanların doğruluk iddialarından ayırmanın ölçütü nedir?

  Görebildiğimiz kadarıyla Kuhn, bu konuda bir ölçüt sunmak yerine
  paradigma değişikliklerinin bilim tarihindeki fonksiyonuna yaptığı
  vurguyla yetinmektedir. Bununla birlikte, belli ki Kuhn’a göre
  “yalnızca bilimsel iddialar hakikati yansıtır bilimsel olmayanlar değil”
  iddiası kabul edilemez bir iddiadır. Zira ona göre “daha açık
  konuşmak gerekirse diyebiliriz ki, paradigma değişikliklerinin bilim
  insanlarını ve bu insanlardan öğrenen sokaktaki insanları, gizli ya da
  aşikar olsun, hakikate her an daha fazla yaklaştırdığı fikrini terk
  etmemiz gerekebilir.”

  Kuhn’un “bilimsel gelişme devrimlerle gerçekleşir tezi”,
  kolayca görüleceği üzere, bir sürece dolayısıyla bir
  başlangıca işaret eder. Kuhn ise bunu inkâr etmez.
  Kuhn devrim kavramının mantıksal içeriğinin tüm sonuçlarını
  dikkate alır. Devrim’in özünde önceden görülemezlik/kestirilemezlik
  vardır. O, her devrim gibi bilimsel devrimin de önceden
  görülemezliğine “bilim hakkında ne söylenegeldiyse ve gelecekte de
  ne söylenecekse onu bir şeye doğru bir devrim süreci yapmaz”12
  ifadesiyle işaret eder. Bu ifade aynı zamanda bilimsel aktivitelerin
  olumsallığına işaret ederken, bilimsel metodun hakikate götüren tek
  metot, bilimsel bilginin de tek bilgi olmadığı gibi önemli sonuçlara da
  kapı aralar.

  Kuhn’un bu düşünceleri bilimciler için oldukça rahatsız
  edici olmakla birlikte, O bizi gereksiz/geçersiz bir optimizme karşı
  uyararak dünyanın zamanla daha net bir fotoğrafını sunabilecek bir
  süreçte olduğumuzdan asla emin olamayacağımız noktasında uyarır.
  Neurath ve Merton kendi disiplinlerindeki problemleri bilim
  tarihine referansla izah etmeye çalışan sosyal bilimcilere örnektirler.
  Eğer bu referans kaynağı olmasaydı Neurath, Merton ve onları
  izleyenler, “sosyal bilimler öteki bilimleri karakterize eden araçsal
  bilgiden ve tahmin edebilme gücünden yoksundur” iddiasına cevap
  vermede hayli zorlanacaklardı. Bu nedenle, onlar için sosyal
  bilimlerin doğasını temellendirmede pozitivist bilim tarihi anahtar
  rolü oynamaktadır. Yine de, eğer Kuhn takip edilip kümülatif
  bilimsel bilgi anlayışı reddedilirse, Neurath-Merton mantığı son
  derecede yetersiz görünecektir.

  Sosyal Bilimcilerin Kuhncu Bilim Anlayışını Yorumu:
  Bilimin ne olduğuna karar vermede kendilerine yardımcı olacak
  formel kriterler oluşturmak için sosyal bilimcilerin bilim felsefesine
  yöneldikleri konusuna yukarıda değinmiştik. Sosyal bilimcilerin
  Kuhn’un bu bilim yorumunu esasen bilimi bir yeniden tanımlama
  teşebbüsü olarak algıladıkları da bir gerçektir. Bize göre bu ciddi bir
  hatadır, zira Kuhn’un gayesi ne bilimsel araştırma mantığına ne de
  bilim teorisine ve metoduna meydan okumaktır.

  Kuhn’un söylemeye çalıştığı şey şudur: Rakip alanlardaki bilimsel teorilerden
  hangisinin daha doğru ve geçerli olduğunu belirleyecek bir tarih-üstü
  matematiksel mantığın hâkim olduğu bir süreç yoktur. Teoriler
  arasındaki tercih, objektif ya da saf rasyonel mülahazalara
  dayanmaz; daha doğrusu dayanamaz. Bu gerçek, Kuhn’un pozitivist
  bilim tarihine kök salmış epistemolojik öngörüleri reddetmesinin
  belki de en önemli ve en geçerli nedenidir. Belli ki Kuhn bu yolla
  nihai anlamda değer-yargılarından arınmış “bilimsel objektivite,”
  “bilimsel gelişme” ve “hakikatin temsilcisi olarak bilim” gibi iddialı ve
  ilk bakışta güven verir gibi görünen ifadelerin tehlikelerine dikkat
  çekerek belli bir grup bilim insanına nasıl da sahte bir üstünlük
  duygusu (false sense of superiority) verdiği gerçeğine işaret
  etmektedir.

  Bilim insanları topluluğu bir teoriyi terk edip yeni bir teoriyi
  benimsediklerinde ne gibi radikal değişiklikler olur? Bu sorunun
  cevaplanmasında Kuhn’un paradigmalara ilişkin görüşlerinin
  tartışılması önemli katkılar sağlayabilir. Bu noktada Kuhn’un,
  paylaşılan bir paradigmayı hiçbir zaman - teorik bir konsensüsün
  varlığını- bilimsel araştırmanın sine qua non su olarak görmediğinin
  altını çizmemiz gerekir. Paradigmalar ve “normal bilim” hakkında
  konuşurken Kuhn “bu birbiriyle ilintili iki kavramı paradigma
  kavramı olmaksızın da bir çeşit bilimsel araştırmanın yapılabileceğine
  dikkat çekerek” aydınlatmaya çalışır.

  Bununla birlikte Kuhn’a göre, paradigma demek olan teorik bir konsensüsün varlığı
  ya da yokluğu olgun bilimleri olgun olmayanlardan ayırmaya yarar.

  Öte yandan Kuhn’un ne “normal bilim”den ne de “olgun bilim” den
  neyi anladığı ya da bizim ne anlamamız gerektiği konusunda açık
  olmadığı da bir gerçektir. Bu durum onun bilim felsefesi ve genelde
  bilim hakkındaki görüşlerinin muğlak olmasının temel nedenlerinden
  biridir. Bununla birlikte, Kuhn The Structure of Scientific Revolutions
  adlı çalışmasının ikinci baskısına eklediği “Postscript”te, paradigma-
  öncesi ekoller dahil olmak üzere, bilimsel toplulukların bütün
  üyelerinin, kendisinin, bir bütün olarak “bir paradigma” olarak
  adlandırdığını söylediği bir çeşit ortak unsurları paylaştığını ifade
  eder. İşte Kuhn, “olgunluğa geçişle değişenin aslında paradigmanın
  varlığı değil onun doğasıdır”15 demek suretiyle kendi pozisyonunu
  netleştirmeye çalışır. Kuhn’a göre, teorik konsensüs bilimin olgunluk
  safhasına işaret eder; ancak bu, bir disiplini bilime dönüştürmek için
  bir ön-şart değildir.

  Bu bağlamda Kuhn’un konumuz açısından önemi, onun
  pozitivist bilimlerin asla yapmayı düşünmediği doğa bilimleriyle
  sosyal bilimleri birbirinden ayırma teşebbüsünde yatmaktadır. Bu
  ayırım doğa bilimlerindeki teorik konsensüs -paylaşılan paradigmave
  sosyal bilimlerde böyle bir konsensüsün olmayışıyla belirginleşir.
  Bununla birlikte bu ayırımın bir araştırma formunu öteki araştırma
  formlarından daha az ya da daha çok bilimsel ya da daha “gerçek
  bilimsel” yapmadığı da gözden kaçmamalıdır. Aksine Kuhn’un, doğa
  bilimlerindeki teorik konsensüsü kendi içinde tarihsel izaha muhtaç
  bir gerçeklik olarak telakki ettiğini söylemek yerinde olur.

  Sosyal bilimcilerin en azından bir kısmı, Kuhn’un sosyal
  bilimlerde başat bir paradigmanın olmadığı şeklindeki tezini kendi
  alanlarının, bilimsel olmanın kriterlerini tutturamadığı gerekçesiyle
  daha az bilimsel olduğu ya da bilimsel olmadığı şeklinde
  yorumladılar. Bu meyanda örneğin Robert I. Watson “Başat bir
  paradigma olmayan bilimlerin önemi nedir? Meyveleri/sonuçları
  nelerdir?” diye sorar ve şöyle cevaplar:

  …[E]n önemlisi açıkça bilim içinde bir birliğin olmayışı[dır]…
  Kanaatimce psikolojinin içeriksel modelinin, yani paradigmanın,
  doğasının ne olduğu hakkında evrensel bir uzlaşıdan
  yoksun olduğu gerçeği kolaylıkla ispatlanabilir. Psikolojide hala
  neyin temel/esas olduğu konusu tartışılmaktadır. 18
  Görüldüğü gibi Watson’un bu yorumu sosyal bilimlerin
  bilimsellikleriyle ilgili kaygıların hala geçerliliğini koruduğunun bir
  itirafı niteliğindedir. Fakat Watson’un kaygılarının nedeni farklıdır:
  Bu neden, yukarıda görüşlerine müracaat ettiğimiz düşünürlerin
  iddia ettiği gibi zaman, yani, sosyal bilimlerin genç olmaklığı değildir.
  Asıl neden sosyal bilimciler arasında bilimselliği belirleyen şeyin ve
  bilimin içeriğinin ne olup ne olmadığına ilişkin evrensel bir uzlaşının
  olmayışıdır.

  Sosyolojinin Bir Sosyolojisi adlı önemli bir çalışmanın yazarı
  olan Robert W. Friedrichs’a göre de bir bilim ancak bir paradigmanın
  varlığı ile mümkün olabilir.

  Bu yoruma göre, doğa bilimlerinin
  gelişmelerindeki başarının sırrı aralarında paylaşılan başat bir
  paradigmanın mevcudiyetidir.

  Sağlam paradigmatik bir zeminin böylece sağlanmasıyla birlikte
  grup ya da bilim insanları topluluğu dikkatini artık (bu zemini)
  paspaslama [işine] çevirebilir… Böyle bir bilim hızla ilerler, zira
  kendisinin dikkatini dağıtacak alternatif paradigmalar mevcut
  değildir.

  Böylece başat paradigma anlamlı problemler alanını yeterince
  sınırlandırarak bilim insanının yalnızca içeriğe yoğunlaşmasını
  sağlar.

  Friedrichs’in sosyal bilimsel paradigma fikrinde ikinci bir
  gelenek başlattığı söylenebilir. O, sosyolojide rekabet eden birkaç
  paradigma belirleyerek bu paradigmaların mensupları arasındaki
  anlaşmazlıkların irrasyonel olduğunu ileri sürer:
  Alternatif modellerin (paradigmaların) temsilcileri birbirlerini
  dinlemeksizin görüş serdetmektedirler; zira…her birinin kabul
  edebileceği bütünüyle kurumsallaşmış bir özsel varsayımlar
  çerçevesi mevcut değildir. Bireysel faktörler, estetik ilgiler, yaş,
  rol ve bireylerin özel menfaatleri ve alt-uzmanlaşmaların hepsi
  (bu süreçte) iç içedir. İkna ve kanaattir aslolan ispat değil…21
  Alıntıdan da anlaşılacağı üzere, Friedrichs’e göre birden fazla
  paradigmanın varlığı konsensüsü engeller. Oysa verimli bir bilimsel
  faaliyet için konsensüs olmazsa olmaz bir ön-koşuldur.

  Sosyal bilimlerde konsensüs olmayışının sonuçlarını konu alan
  bir çalışma da George Ritzer’in Sociology: A Multiple Paradigm Science
  adlı kitabıdır. Ona göre aynı disiplin içinde bile farklı paradigmaların
  her biri öteki paradigmalar üzerinde hegemonya kurmak için
  mücadele eder. Böyle çoklu bir paradigmalar biliminin en temel
  özelliği bir paradigmanın temsilcisinin tüm zamanını ve enerjisini
  öteki paradigmaları kabul edenlerin temel argümanlarını sorgulamaya
  harcamasıdır. Böylece bilim insanları “normal bilim” yapmaya
  fırsat bulamazlar. Ritzer genelde sosyal bilimleri özelde de sosyolojiyi
  böyle bir çoklu paradigma bilimi (multiple paradigm science)
  kategorisinde ele almaktadır.

  Böylece, yukarıda Watson’un ifade ettiği gibi, bir disiplinde
  konsensüsle belirlenmiş bir paradigma olmazsa normal bilim de
  olmaz. Buna göre, sosyolojide başat bir paradigma olmadığından,
  sosyologlar için üst düzeyde bir uzmanlaşmayı gerektiren alanlarda
  araştırma yapma imkanı neredeyse yok gibidir. Ritzer’e göre daha da
  kötüsü, bilimde temel entelektüel gelişmeler normal bilimle değil
  (devrimler normal bilimden ortaya çıkmalarına karşın) bilimsel
  devrimlerle (paradigma değişmeleri) gerçekleştiği için, normal bilim
  yapma imkanının olmayışı da devrimsel gelişmelerin ortaya çıkmasına
  engel olmaktadır.

  Böylece bir konsensüsün olmayışı, sosyal
  bilimlerde hem normal bilimin hem de devrim niteliğinde gelişmelerin
  olmayışının nedeni olarak görülür.

  Ritzer’in bu çözümlemesinden ikinci bir sonuç daha çıkarılabilir:
  Paradigmanın doğası üzerine yapılan tartışmalar irrasyoneldir.
  Ona göre sosyologlar çok defa kendi paradigmalarının
  gayesini siyaseten geliştireyim derken asıl görevleri olan bilgi
  üretmeyi unutmaktadırlar. Bu bağlamda Ritzer sosyologları, daha iyi
  saldırabilmek için bilinçli bir şekilde rakiplerinin bilimsel
  konumlarını çarpıtmakla suçlar. Ona göre bu tarz güç mücadeleleri
  siyasidir ve “tüm sosyal bilimlerde ve özellikle de sosyolojide siyasi
  faktörler son derece yaygındır.”

  Ritzer sosyolojinin ve sosyal bilimlerin şimdiki durumlarını
  özgün biçimde yorumlamıştır. Bu yorumlar oldukça dikkat çekicidir.
  Özellikle onun, araçsal bilginin olmayışını izahta konsensüse dayalı
  bir modelin olmayışına vurgusunun altı çizilmelidir. İlginç bir
  şekilde, Ritzer’in yorumlarında konsensüsün yokluğu teması, sosyal
  bilimlerde yeterince bilimsel gelişmenin olmayışını bu bilimlerin
  gençliğine hamleden iddianın rolünü üstlenmiş görünmektedir.
  Sosyal bilimcilerden yaptığı alıntılarla kendi durumunu güçlendirmeye
  çalışan Ritzer’e göre sosyolojiyi fizikten ayıran temel fark
  sosyolojideki teorik parçalanmadır:

  Sosyoloji araştırılan alanlar içinde paradigmatik gelişme
  bakımından neredeyse listenin en sonundadır…. Benim tezim
  odur ki bu aşağı statü sosyolojideki paradigmaların (öteki
  bilimlerle karşılaştırıldığında) öteki paradigmalar karşısında
  üstünlük sağlayamamasıyla izah edilebilir. Her paradigmaya
  öteki paradigmaları kabul edenlerce meydan okunmaktadır.
  Kanatimce “sosyoloji aşağı paradigma bilimidir” bulgusu/iddiası
  bu hakikatten doğmaktadır.

  Friedrichs ve Ritzer’i eleştirenler bile bilimin paylaşılan bir
  paradigma sayesinde var olduğu ve geliştiği varsayımına katılırlar.
  Yakın geçmişte yapılan tartışmalar, aslında Merton ve Neurath’ın
  tartıştıkları konuların, tabiri caizse, felsefi olarak güncelleşmiş
  versiyonlarıdır. Değişen tek tema zaman, yani sosyal bilimlerin genç
  olduğu, yani artık genç olmadığı, temasıdır. Şimdilerde sosyoloji,
  teorisyeninin bir öpücüğüyle hayata dönmeyi bekleyen entelektüel
  bir Uyuyan Güzel konumundadır. Bu görüşü savunanlara göre:
  Sosyolojide paradigmaların olduğunu hararetle savunanlar
  iddialarını somut bilimsel örneklerle işleyen en azından bir
  araştırma alanı göstererek ispat etmek zorundadırlar. Çok defa
  elimizde olan daha önceki hiçbir modele dayanmayan ve kısa
  süre sonra yok olacak araştırma çizgisi üzerine ya da tek bir
  teorisyenin spekülatif değerlendirmelerine dayanan bir
  araştırmadır. Bu araştırmalarda bulduğumuz tartışma,
  mücadele ve çok az da uzlaşıdır. Uzlaşı yokluğu da kavramların
  manipulasyonuna yol açar ki bu da farklı araştırmaların farklı,
  çok defa da, uyuşması imkânsız verilere ihtiyaç duymasına yol
  açar. Böylece kavramların kendileri araştırmadan araştırmaya
  değişir.

  Sosyal bilimler gerçekten bilim midir? Sorusuna yukarıdaki
  yorumların genelde olumlu yönde cevap verdiği söylenebilir. Kimi
  bilim felsefecilerinin bilim tanımları dikkate alındığında sosyolojinin
  bilim sayılmasına engel yok gibi görünmektedir. Bununla birlikte bu
  yorumun sosyal bilimlerde bir çeşit entelektüel totaliterliğe yol
  açabileceği endişesi vardır.27 Bu endişe hiç de haksız değildir. Zira
  eger paradigma-mülhem bir konsensüsün olmayışı normal bilim
  yapmaya engel ise ve eğer bilimsel başarıya götüren yol normal bilim
  ise, o zaman alanın iyiliği ve selameti için bir metodun öteki
  metotlara üstünlük sağlaması hususunda ısrarcı olmak gerekir.
  Kuhn’un geliştirdiği modelin, sosyal bilimlerde Friedrichs ve
  öteki bazı sosyal bilimcilerin arzuladığa bir mantık sunmaktan uzak
  olduğuna inanlardan biri de R. Bernstein’dir. Benstein’e göre bunun
  en önemli nedeni Kuhn’un bilimsel konsensüsün tanımlayıcı
  özelliklerinin neler olduğuna dair tatmin edici bir yaklaşım ortaya
  koyamamasıdır:

  Kuhn’un tezleri insanın tam da en fazla aydınlanma beklediği
  noktalarda en zayıftır ve yetersizdir. Kuhn’un modeli bize
  bilimsel paradigmaları siyasi paradigmalardan ayırmada yardımcı
  olmaz. Bu nokta, Kuhn’u sosyal ve siyaset araştırmalarına
  katkı yaptığı şeklinde görmek isteyenlerce gözden
  kaçırılan temel bir konudur.

  Bununla birlikte konsensüsün, örneğin siyaset bilimi için
  gerekli bir şart olduğunu iddia etmek, bizi bir bilim dalının
  olgunluğunu gösteren bilimsel bir başarının sonucunu (effect)
  bilimsel gelişmenin sebebiyle (cause) özdeşleştirmek gibi bir hataya
  sürükler.

  “İdeolojik bir konsensüsün olmayışı dolayısıyla sosyal bilimler
  kan kaybediyor mu?” sorusu hala geçerlidir. Bu soru “belki de
  yukarıda görüşlerine müracaat edilen sosyal bilimcilerin iddia ettiği
  gibi alt düzey bir konsensüs vardır” diye cevaplanabilir. Ancak yine
  de sosyal bilimlerde bilimsel sonuçların yetersizliğini izah konusunda
  konsensüse dayalı modelin, disiplinin gençliğine referansla getirdiği
  izahtan daha iyi bir izah ortaya koyamadığı aşikârdır. Kuhn’u tekrar
  incelediğimizde, Ritzer ve öteki bazı sosyal bilimcilerin sosyal
  bilimleri doğa bilimlerinden ayıran şeyin ne olduğu noktasında
  hemfikir olduklarını görürüz. Çoklu paradigma tezi kullanılarak
  sosyal bilimlerin bugünkü durumu izah edilemez. Zira bu sosyal
  bilimlerle doğa bilimleri arasındaki farkı ortaya koymaktan uzaktır.
  Kuhn’un da işaret ettiği gibi sosyal bilimlerde normal bilim yapmanın
  önünde engel olarak gösterilen bölüm/alan içi sorgulama,
  parçalanma ve çekişmelere benzer süreçleri tarihsel olarak doğabilimsel
  disiplinler de geçirdi. Bu da bizi Ritzer’in iddia ettiğinin
  aksine sosyal bilimlerdeki başarısızlığın nedeninin aslında bütünüyle
  siyasi olmadığı sonucuna götürür. Bu şekilde düşünen sosyologların
  entelektüel bağları geriye doğru işlettiğini söyleyebiliriz. Zira onlara
  göre konsensüs normal bilimin doğmasına zemin hazırlarken normal
  bilim de bilimsel gelişmeyi mümkün kılar. Öte yandan Kuhn’un
  yorumuna göre ise normal bilimsel faaliyeti mümkün kılan
  gerçek/somut başarılardır. Zira bir disiplin, ancak başkaları için
  araştırma alanını tanımlayabildiği, sonraki gelişmelere zemin
  hazırlayan bir buluş, bir çözüm, kısaca somut bir gelişme ortaya
  koyabildiği ölçüde kendi içinde uyumlu bir birliktelik oluşturabilir.
  İdeolojik bağlılık da zaten somut problem çözmedeki başarıdan
  doğar. Dolayısıyla doğa üzerinde araçsal kontrol sağlamanın yolunun
  ideolojik uyuşma ile mümkün olduğunu iddia etmek bilimsel
  araştırmanın doğasını ve bu bağlamda Kuhn’un tüm projesini yanlış
  yorumlamak demektir. İdeoloji temasına araçsal kontrol ve bilimsel
  başarının anahtarı olarak bu denli vurgu yapmak bir “istencin
  zaferi”ni arzulama eğilimi olarak yorumlanabilir.

  Öyleyse sosyal bilimlerin bugünkü durumunu Kuhn ve onun
  düşüncesini benimseyenlerin çalışmalarına müracaatla belirlemeyi
  amaçlayan hemen tüm analiz teşebbüslerinin yetersiz kaldığı
  söylenebilir. Bilimi bilim yapan nedir? Bu konuda Aristoteles’ten beri
  pek çok görüş ileri sürülmüştür. Pozitivistler sosyal bilimlerin
  aslında bilim olduğunu ispatlayabilmek için kendilerine göre geçerli
  bir neden sunarlar; ancak bu nedenin geçerli olmadığına dair
  iddialar da ortadadır. Pek çok sosyal bilimciye göre Kuhncu bilim
  felsefesi sosyal bilimlerin “aşağı statüsü” hakkında nispeten geçerli
  bir izah sunmaktadır. Ancak aynı Kuhncu perspektifin sosyal
  bilimlerde hala neden geçerli bilimsel sonuçlara ulaşılamadığı
  noktasını izahta yetersiz kaldığı da bir gerçektir. Bu son yorum bizi
  başladığımız soruya geri götürmektedir: Sosyal bilimler gerçekten
  bilim midir?

  Bu karamsar havayı biraz olsun giderebilmek için gerçek
  bilgiyle aslında “bilimsel” bilginin anlaşılması gerektiğini ifade eden
  pozitivist geleneği hatırlamak yerinde olacaktır. Bu gelenek içinde
  bilimsel faaliyet gösteren pek çok bilim insanı Kuhncu bilim
  anlayışını “bilimsel bilgi”nin ne olduğuna dair yerleşik “bilimsel”
  görüşlerimizi yeniden gözden geçirmeye -daha doğrusu terk etmeyezorlayıcı
  etkisi dolayısıyla tehlikeli ve irrasyonel bulur. Zira Kuhncu
  tarihsel analiz perspektifinden bakıldığında bilimin kanunlarıyla
  denetlenebildiği düşünülen doğa hakkındaki bağlamdan-bağımsız
  (context-free), tarih-üstü (transhistorical), dolayısıyla sorgulanamaz
  bir hakikatler manzumesinin varlığı sorgulanır hale gelmektedir. Bu
  ise bilim olma iddiasındaki her disiplin için ölümcül bir etkiye
  sahiptir.

  Sonuç

  Yukarıda, Kuhn’un asıl hedefininin pozitivist bilim tarihi
  anlayışını yıkmak olduğunun altı çizilmişti. Buna karşın sosyal
  bilimcilerin bir kısmı, aslında doğa bilimlerinde de hakikat
  iddialarının kaygan bir zeminde yapıldığından hareketle, “doğa
  bilimleri ne kadar bilimsel ise sosyal bilimler de o kadar bilimseldir”
  tezini ileri sürerek bu teşebbüsü bağlamından kopararak amacından
  saptırmışlardır. Bu yorum, doğa bilimlerinde, daha yaygın olarak da
  sosyal bilimlerde, radikal rölativizme hatta anarşizme evrilen bir
  sürecin ortaya çıkmasında etkili oldu.
  Öte yandan mantıksal pozitivistlerin önerdiği metot-birliği
  tezini savunanlar ise, sosyal bilimler dahil, bilim adına gerçekleştirilecek
  her faaliyetin doğa bilimlerinde kullanılan jargon, metot ve
  bulgularla örtüşmesi gerektiği tezini ileri sürerek bilimselliği pozitivistik
  bir ilkeye indirgediler. Bu mutlakçı (absolutist) bilim anlayışı
  da sosyal bilimlerin, bilim yapma imkânını ve alanını sınırlayıcı bir
  etki yarattı.

  Bahsi geçen her iki yaklaşımın da bu haliyle bilim dünyasına
  katkı sağlayamayacağı aşikârdır. Bu kutuplaşmanın ötesine geçmenin
  bir gereklilik olduğu ortadadır. Bu ise, araştırmacının her
  hangi bir paradigma veya modele körü körüne bağlanmak yerine,
  araştırma konusunun (Sache) gerektirdiği ilgili alanın teori ve metotlarını
  tercih etmesiyle mümkün olur. Bu şu demektir: Her hangi
  bir metot ve modelin geçerliliği veya geçersizliği, araştırmacının hangi
  araştırma geleneğine bağlı olduğuna göre değil, araştırma konusunun
  daha anlaşılır hale getirilebilmesinde hangisinin daha etkili
  olduğunu tespitle ölçülebilir. Böyle bir yaklaşım ise, anlamayı kendine
  konu edinen her alan için hermenötik bir açılımı zorunlu kılar.

  http://kutuphane.uludag.edu.tr/PDF/i...282%29/M12.pdf

 2. # ADS
  İlginizi Çekebilir
  Üyelik tarihi
  Daima
  Nerden
  Uzay:)
  Mesaj
  Çok:)
   

Benzer Konular

 1. Tıbbi Biyolojik Bilimler
  dogangunes Tarafından Eğitim Öğretim Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 22-12-2011, 12:36 AM
 2. Sosyal Bilimler
  dogangunes Tarafından Eğitim Öğretim Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 22-12-2011, 12:21 AM
 3. Sanat ve Sosyal Bilimler
  dogangunes Tarafından Eğitim Öğretim Foruma
  Yorum: 0
  Son mesaj: 21-12-2011, 08:51 AM
 4. izdivaç edelim biz sosyal sosyal..:))
  Guney Tarafından Serbest Kürsü Foruma
  Yorum: 7
  Son mesaj: 02-05-2010, 08:53 AM
 5. Sosyal Fobi + Sosyal Fobi Testi
  Apollonius Tarafından Ruh Sağlığı (Psikoloji) Foruma
  Yorum: 1
  Son mesaj: 19-01-2010, 11:18 AM