Mahmut Esat Bozkurt: 1892'de, İzmir-Kuşadası'nda doğdu.23 Nisan 1920'de TBMM'nin 1. Döneminde İzmir'den milletvekili olarak Meclis'e girdi. Hayatının sonuna dek İzmir'den Milletvekili seçildi. Aralıksız 7 dönem milletvekilliği yaptı.21 Aralık 1943’te İstanbul’da, Yeni Sabah Gazetesi’nin Cağaloğlu’ndaki binasında ‘Yürekler Acısı’ başlıklı son yazısını tamamlamasından hemen sonra vefat etti, Kuşadası’ndaki aile kabristanına defnedildi.
Ankara Hukuk Mektebi’nin 5 Kasım 1925 tarihinde yapılan açılışından:" Fıkıh ve fıkıhla ilgilenenler, tarihin en büyük aşamalarında zorbalık ve bozgunlukların gerekçesi ve nedeni oldular " - Halbuki fıkıh alimleri ile hukuk yorumcuları aynı işi yaparlar ve bu zat bir hukuk prof'u...!- 17 Şubat 1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanunun sunuş yazısında ise benzer şekilde şunları söylemiştir :"Dinin kural olarak yasalara girmesi, tarihin akışı içinde çoğunlukla devlet adamlarının, zorbaların, güçlülerin keyif ve isteklerini doyurma aracı olması sonucunu doğurmuştur ." - Halbuki aksine din , güçlü, zorba veya suistimali önlemek için gönderilmiştir!-Bozkurt'un 1926 yılında kaleme aldığı Medeni Kanun Genel Gerekçesi (Esbabı Mucibe Lâyihası), asıl bombası olmuştur:"Kanunları dine dayalı olan devletler kısa bir zaman sonra ülkenin ve ulusun ihtiyaç ve isteklerini karşılayamazlar. Çünkü dinler değişmez hükümler belirtirler.Yaşam yürür; ihtiyaçlar hızla değişir, din kanunları, kesinlikle ilerleyen yaşamın önünde biçimden ve ölü sözcüklerden fazla bir değer, bir anlam ifade edemezler. - İslam hukuku sayfamızda açıkladığımız gibi , Kuran ayetleri canlı , esnek ve yorumlanabilir ..özelliklere sahiptir.Asla pasif değil aktiftir, Yazar hukukçu olmuş ama dinini bilmiyor !-Değişmemek dinler için bir zorunluluktur.-Hak neden değişsin.2+2=4, hırsızlık kötü, temizlik iyi...Artık bunlar eskidi diyen var mı...Detay İslam Hukuk devleti başlıklı yazı!- Bu bakımdan dinlerin sadece bir vicdan işi olarak kalması günümüz uygarlığının esaslarından ve eski uygarlıkla yeni uygarlığın en önemli ayırt edici özelliklerinden birisidir... Türk ulusunun kaderini yüzyılımız içinde bile ortaçağ hükümleri ve kanunlarına bağlamakta, dinin değişmez hükümlerinden esinlenilen ve tanrısallıkla sürekli ilişki içinde bulunan kanunlarımızın en güçlü etken olduklarından şüphe edilmemelidir..."Kısaca ; Dinlerin sadece bir vicdan işi olarak kalması, günümüz uygarlığının esaslarından ve eski uygarlıkla yeni uygarlığın en ayırt edici özelliklerinden biridir. ...Din, ...vicdanlarda kaldıkça saygındır ve temizdir. ...Yüzyılımızın devleti, dini dünyevi hayattan ayırmakla, ona sonsuz bir taht olan vicdanı tahsis etmiştir, diyordu.Yargıtay Birinci Başkanvekili Osman Şirin’in bir panelde ‘1926’da başlayan ve dönemine bir hukukçu olarak adını vermiş bulunan Mahmut Esat Bozkurt, bütün saygınlığıyla 79 yıl boyunca hükümranlığını sürdürdü bu ülkede. Şimdi yeni bir dönem, uygar dünyaya açılım adı altında başlıyor’ deyince İstanbul Barosu tez elden "Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü" oluşturur (Basıdan:İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, her yıl hukukun üstünlüğünü, Cumhuriyetin kazanımlarını, çağdaşlaşmayı savunan, bu alanda önemli çalışmalar yapan bir hukukçuya Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü verilmesini kararlaştırdı : 2005 )
1930 yılındaki Ağrı ayaklanması sırasında Ödemiş'te seçmenlere yaptığı konuşma Bozkurt'un ırkçı ve faşizan zihniyetini açıklıkla ortaya koyar. Cumhuriyet Gazetesinin 19 Eylül 1930 tarihli nüshasında yer alan bu konuşmada Bozkurt şöyle der: "Türkün en kötüsü, Türk olmayanın en iyisinden iyidir", "Türk devleti işlerini Türklerden başkasına vermeyelim. Türk devleti işlerinin başına öz Türklerden başkası geçmemelidir. Yeni Türk Cumhuriyetinin devlet işleri başında mutlaka Türkler bulunacaktır", "Benim fikrim, kanaatim şudur ki, dost da düşmen de dinlesin ki, bu memleketin efendisi Türktür. Öz Türk olmayanların Türk vatanında bir hakkı vardır, o da hizmetçi olmaktır, köle olmaktır. "Biz Türkiye denen dünyanın en hür ülkesinde yaşıyoruz." diye başlayan ve " Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı.." diye devam eden ve " hukukçu geçinen biri...Devam; Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kollektivist devlet felsefesini en iyi özümsemiş kişilerden bir tanesidir.1935-36larda propaganda bakanlığı kurulup,başına bu beyin getirilmesi düşünülmüştü.Atatürk ihtilali adlı kitabının 107. sayfasındaki şu cümle dikkat çekicidir."Zamanımızın bir Alman tarihçisi, gerek nasyonal sosyalizm ve gerek faşizmin Mustafa Kemal rejiminin az çok değiştirilmiş birer şeklinden başka bir şey olmadıklarını söylüyor. Çok doğrudur, çok doğru bir görüştür. Kemalizm otoriter bir demokrasidir..."Devam; "Lâik devlet, Türklere yabancı bir devlet sistemi değildir. Cengiz hanedanına mensup kadın ve erkeklerden bazıları Şaman, bazıları Hristiyan bulunuyorlardı. Hattâ Cengizin, Hülâgu'nun boş zamanlarında Hristiyan, Budist, İslâm Âlimlerini bir araya toplayarak, huzurlarında din söyleşileri yaptırdıkları pek meşhurdur. Cengiz'e ön gelen büyük Asya'daki Türk devletlerinde geçer sistemin Lâiklik olduğunda şüphe yoktur." - Ne mantık ama ...Osmanlı da da gayri müslim devlet mekanızmasında yer alırdı..O da mı laikti bu mantıkla..O laik ise neden devam edilmedi sistemine...Devam;Hilâfetin Türklüğe zararları. Hilâfet, lâiklikle uzlaşamazdı. Yeni Türk Cumhuriyetini lâik kılmak birkaç bakımdan zorunlu idi.1. Dinle devleti birbirinden ayırarak modern bir cumhuriyet kurmak için.2. Dini Türkün ilerleme adımlarının önünde engel olmaktan çıkarmak için.3. Ve nihayet modası ve manası yok olmuş, bütün bir tarih içinde Türk'e, yalnız ve sadece zararı dokunmuş böyle bir kurumu yok etmek için.4. Ulusal duygusu uyuşukluktan korumak, ona hızını vermek için...Esasen devlete din izafe etmek kadar yanlış bir şey düşünülemez.
Hasan İzzettin Dinamo'nun anılarında anlattığına göre; Milli Mücadele'nin en yoğun yaşandığı yıllarda (1920-21) Bozkurt, M. Kemal'in genel karargahı olan Ziraat Mektebi'nde,“koltuğunun altında Marx' in kapitalini taşır, bundan kendisi bir şeyler öğrendiği gibi Mustafa Kemal’e de anlatırdı. Lider, bütün çevresinin sollarla sarıldığını, yeryüzünün sola gittiği kaygısına kapılarak, ne olur ne olmaz, Marx üstüne bilgi edinmeye çalışmış, Bozkurt’tan yararlanmıştı”. Mahmut Esat’ın 1920'li yıllardan kalma “sosyalizm sempatisi” daha sonraki yıllarda da devam etti.Resmi tkp üyesidir.Bozkurt, 1935 yılında yayınlanan “Karl Marx ve Türkler” adlı yazısında, “Marx’ın “Kapital” adli büyük eseri bütün dillere çevrildi.Onu bizim dilimizde ne zaman okuyacağız? Ne zaman göreceğiz?” diyordu: "Ben komünist değilim. Bununla beraber (Karl Marks)ın ve büyük Komünist şeflerden (Lenin)in düşüncelerinde milliyetçilik ve demokrasinin noksanlarını tamamlamak için istifadeli bir çok noktalar vardır” ( “Bir Hasbihal: Dünya Nereye Gidiyor? 3”, Yeni Asır, 8.8.1933) diyordu.Gençlik yıllarında İttihat ve Terakki’ye büyük bir sempatiyle bağlı olan Bozkurt, kendini 1920 yılının sonlarında İttihat ve Terakki Fırkası’nın “sol cenahına kanaat-ı tamme ile merbut”olarak tanımlıyordu.1930’lu, 1940'lı yılların Türkiye ve dünyası göz önüne alındığında Bozkurt’un Marx'tan hayranlıkla ve övgüyle söz etmesi dikkat çekicidir.Ama en son mahalde Bozkurt, komünizm aleyhtarıdır."Nasyonal sosyalist"-Bir bakıma Baasçı - olarak nitelendirilebilecek olan Bozkurt, dinimiz ile ilgili görüşleri,sol hakkındaki yazıları ile sosyalist, Türk milleti hakkındaki sözleri ile de rahatlıkla nasyonalist hatta faşist olarak nitelendirilebilir bir şahsiyettir!Ne ilginçtir ki Avrupa'dan kanunları yurdumuza getiren M.Esad'ı günümüzde savunanlar Ab düşmanı iken, M. Esad'a karşı olanlar da O'nun kanunları yurdumuza getirdiği avrupa ülkelerinin birliğine girmemiz gerektiğini ileri sürmektedirler.!

kaynak:islamüstündür