Yalnız İslâm âleminin değil, tüm dünyada çağının en büyük âlimi olan Biruni, 973 yılında Harezm'de doğdu. 1049 yılında Gazne'de vefât etti. İsmi, Muhammed bin Ahmed el-Biruni el Harezmi olup, künyesi Ebû Reyhan’dır. Annesi onu zor şartlarda, odun satarak büyüttü. Daha çocuk yaşta araştırmacı bir ruha sahipti. Hârezmşahların himayesine alındı ve saray terbiyesiyle yetişmesine özen gösterildi. Daha 17 yaşında eser vermeye başladı. Ünlü bilgin Ebü'l-Vefâ ile buluşup rasat çalışmaları yaptı. Gazneli Mahmud Hân, Hindistan'ı alınca hocalarıyla Biruni'yi de oraya götürdü. Arapça, Farsça, İbranice, Rumca, Süryanice, Yunanca ve Çinçe gibi daha birçok lisan biliyordu. Matematik, astronomi, geometri, fizik, kimya, tıp, eczacılık, tarih, coğrafya, etnoloji, jeoloji, dinler ve mezhepler tarihi gibi 30 kadar ilmî dalda çalışma yaptı ve eserler verdi.


Dünyanın yuvarlak ve dönmekte olduğunu, yer çekiminin varlığını, Newton'dan asırlarca önce ortaya koydu.

Ay’ın, Güneş’in ve Dünya’nın hareketlerini inceleyerek, bugünkü neticeleri elde etti.

Dünyanın çapını ilk defa ölçtü. Bu şu andaki ölçülere tıpatıp uymaktadır. Avrupa'da buna Biruni Kuralı denir.

O çağda Ümit Burnu'nun varlığından, Christof Coloumb'dan 5 asır önce Amerika kıtasından ve Japonya'nın varlığından ilk defa söz eden odur.

Karaların kuzeye doğru kayma fikrini ilk defa dile getirdi.

Hastalıklar hakkında uzmandı. Hangi otun, hangi derde deva olduğunu çok iyi bilirdi.

Cebir, Geometri ve Coğrafya dalında zamanında en bilgili o idi.

Trigonometriyi astronomiden ayrı bir bilim dalı hâline getirdi.

Geometriyi botaniğe uyguladı.

Özgül ağırlık ölçü âletini (piknometre) keşfetti ve sıcak-soğuk su arasındaki yoğunluk farkını 0.041677 olarak tesbit etti.

Gazneli Mahmud, Sebüktekin ve Harzem'in tarihlerini yazdı.

Mukayeseli Dinler Tarihi’nin, kurucusu sayıldı.

180 kadar, süper ihtisas düzeyinde eserler yazdı.

“Anlattıklarım arasında gerçek dışı olanlar varsa, Allahü teâlâya tövbe ederim. Her şey O'nun elindedir.” derdi


Eserleri halen Batı bilim dünyasında kaynak eser olarak kullanılmaktadır.

Kaynak: İslam Alimleri Ansiklopedisi