Japon, piyanist Yosuke Yamashita yanmakta olan piyano ile 10 dakikalık konser verdi

[llv]c7a_1205774259[/llv]