TERÖR ÜZERİNDEN VURMAK(!)

Şemdinli-Aktütün Karakolu’na yapılan saldırının ardından PKK terör örgütü daha yoğun tartışılmaya başlandı. Bütünüyle olmasa bile iç siyasetin cepheleşme mantığı, TSK’ye karşı öteden beri sergilenen olumsuz tavrın uygun ortam bulması, AB’ye uyum politikaları adı altında ‘liberal-din eksenli bakışın’ oluşturduğu ittifakın TSK’nin yapısını, işlevini ve etkisini sınırlandırmaya dönük gayretleri aynı noktada buluşmuş durumda. Söz konusu tartışma sürecinde kullanılan kavramlar, sunulan gerekçeler ve yapılan saldırılar, ‘anlama ve sonuç çıkarıp öneride bulunma’ niyetini değil güvenlik güçlerimizi yıpratmaya dönük ‘psikolojik operasyonu’ ya da ‘dolaylı stratejik tutumu’ barındırmaktadır. Bu terör olayından sonra uygulanan psikolojik operasyona bağlı olarak üretilen kavramlar ve verilen demeçler ‘gözden kaçırmamız gereken bir amacın işletildiğini’ göstermektedir. Bunu netleştirmek için dış ve iç mahfillerde PKK terörü gerekçe gösterilerek ‘sorun olarak neyin takdim edildiğini’ anlamamız gerekir. Aşağıdaki iki tabloda yer alan alıntılar takdim edilenin ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır.

BİRİNCİ TABLO: DIŞ BASIN

Financial Times “Hükümet; sınır ötesi harekâtı düzenleme konusunda çağrılarla karşı karşıya kalacak. Bu da AB ve ABD’yle ilişkileri zedeleyebilir.”
Frankfurter Allgemeine;
• Cumhuriyetin kuruluşundan beri (etnik) sorun çözülemedi.
• Kürtler Türkler gibi Müslüman oldukları için 1923 Lozan Antlaşması’nda azınlık olarak kabul edilmedi. Oysa Kürtlerin pek çoğu kendini azınlık görüyor.
• Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milliyetçi hissin egemen olduğu devlet yapısıdır.
• Demokrasinin gelişmesini engelleyen sadece PKK değil, aynı zamanda aşırı milliyetçilerdir.
Peşmerge Kuvvetleri’nin Sözcüsü Cebbar Yaver;
“Terörün askeri operasyon ve şiddetle çözüleceğine inanmıyoruz ve çok üzülüyoruz.”
Avrupa Parlamentosu’nun Liberal Demokratlar grubundan Andrew Duff;
“PKK sadece Irak’tan değil, aynı zamanda Suriye’den dış destek aldığını gösteriyor. Ama saldırının yapıldığı yerde Türk Ordusunun savunma kapasitesinin de sorgulanması gerekiyor.

İKİNCİ TABLO: İÇ BASIN

AB uyum yasalarına bağlı olarak çıkarılan Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu’nun güvenlik kuvvetlerinin elini kolunu bağladığı gerekçesiyle bunların değiştirilmesini talep eden Genel Kurmay Başkan’ı İlker Başbuğ’a verilen cevaplardan başlayalım;
• Kanunlarda hiç kimsenin elini kolunu bağlayan bir yasa bulunmamaktadır. Sorumluluğu kanunda aramak saptırmadır.
• Bu talepler olağandışı rejim arzularının uzantısıdır.
• Terörle etkin mücadele, ancak demokratik ortamla mümkündür.
• Asker daha fazla yetki istiyor. (Bu) temel hak ve özgürlükleri sınırlamak, yargıdan bazı yetkileri devralma niyetidir.

Bu Düşüncede Olanların Terör Konusunda Yaptıkları Tespitler ve Öneriler Nelerdir?

• PKK temel hedeflerinin hiç birisine ulaşmadı hırçınlaşmasının nedeni bu.
• Türkiye’de sanki iki devlet var, bu iki devletin de kolluk kuvvetleri bulunuyor. Terörle mücadele askerlerin tekelinden alınmalı, bütünüyle polis gücüne bırakılmalı. Jandarma da aynı otoriteye bağlanmalıdır.
• Ortada yanlış, sorumsuzluk, görevi ihmal varsa, bu ülkede biraz olsun demokrasi bulunuyorsa hesap sorma devri başlasın.
Şimdi yukarıdaki iki tabloyu karşılaştıralım: Zihin aynı, dil aynı, hedef aynı. İşte terör bu ‘ortak zihnin, ortak dilin, ortak hedefin’ arkasında beslenmektedir. Bu ittifak; her şeyi çarpıtmakta ve gerçeklerin üzerini örtmektedir.
BİR: Anılan ittifak “terör-demokrasi’ gibi yan yana kullanılması mümkün olmayan iki farklı durumu eşitlemektedir. Oysa bunların birinin bulunduğu yerde diğeri olmaz. İki farklı durumu eşitlemenin götüreceği sonuç şudur: Terör, demokratik hak olduğu için onunla mücadele de demokratik kurallara bağlı olmalıdır. Bu mantığa göre demokratik sistemde teröristin güvenlik kuvvetlerinden ve sivil halktan daha fazla hakkı var. Bu hakların ihlal edilmesi AB ve ABD’yle ilişkileri zedeler. Oysa ‘sınır ötesi harekât’ güç politikalarına dayalı olarak geliştirilen iki aşamalı oluşumun politik-stratejik kodlarını bozmaya yöneliktir.
Birinci Aşama: Barzani’nin liderliğindeki Kürdistan Demokrasi Partisi ile Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği 1990-1991 Körfez Savaş’ından sonra 36. paralelin kuzeyinde oluşturulan uçuşa yasak bölgeye hâkim oldular.

İkinci Aşama: Irak’ın işgalinden sonra bu bölgenin doğrudan sorumlusu olan Kürt liderler, ‘PKK teröründen rahatsızız’ sözünü zoraki söylemenin ötesinde terörü önleme konusunda hiçbir girişimde bulunmadılar. Zaten PKK’nın bu bölgede barındığı, korunduğu, gıda yardımı ve sağlık imkânları aldığı tespit edilmiştir. PKK terörünün Barzanileştiği de ileri sürülmektedir. Bir terör örgütünü barındırmak, lojistik destek sunmak uluslararası hukuka göre suç ise Türk Ordusu’nun sınır ötesi harekatı neden AB ve ABD’yle olan ilişkileri zedelemektedir? İşte PKK’nın ne olduğu, bu soruya verilecek geçerli cevabın arkasında saklıdır.

Irak’ın kuzeyinde hâkimiyetin genişlemesi ve derinleşmesinin ardında ABD ve bazı AB ülkelerinin yer aldığı bir gerçektir. Türk siyasetinin uzun süre bu duruma alan açtığı, Çekiç Güç’ün kalması için meclisten kararlar çıkarttığı, iktidarların ise iki liderle diplomatik ‘golf oynadığı’ bilinmektedir. Muhalefette her siyasi liderin karşı çıktığı, ancak iktidar olunca ilk işinin çekiç gücün kalması için her şeyi yaptığı da meclis kayıtlarındadır. Irak’ın işgali sonrasında ise ekonomik nedenler gerekçe gösterilerek iki liderle buluşmanın zeminleri oluşturulmuş ve ‘kardeş’ edebiyatı yapılmıştır. Türkiye üzerinden mali kaynakların aktarılmasından tutun, şirketler bazında burada bazı işler kotarıldığı da bilinmektedir. Eğer bu politik tutum, bir stratejinin gereği olarak yapılıyorsa, sonuçta PKK terörünün beslenmesine, korunmasına ve ülkemize karşı kullanılmasına neden oluyorsa bunun sorumlusu siyasi iktidardır.

İKİ: “PKK terörünün nedeni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesi ve ordudur. Eğer TSK bu işten elini çeker, bütün yetkilerini devrederse terör bitecek.” Aşağıdaki iki alıntı anılan görüşün kaynağını ve amacını göstermek için yeterlidir:
• G. Fuller şöyle der: “Türkiye’nin tarihi olarak geri dönüşü mümkün olmayacak bir eğilimi durdurmaya çalışması halinde yaşanacak karmaşa ve maliyet çok yüksek olacaktır. Bu tür bir teşebbüs sadece Türkiye’nin büyük bir toprak kaybetmesine yol açmakla kalmayacak, aynı zamanda Kürt nüfusunun neredeyse yarısının Güneydoğu’daki etnik bölgeden diğer bölgelere yayılmış olması nedeniyle tüm Türkiye çapında etnik ilişkilerin bozulmasına kaçınılmaz olarak yol açacaktır. Dolayısıyla Kürt konusu Türkiye’nin istikrarını ve geleceğini, bölgedeki rolünün niteliğini, AB ve ABD ile ilişkilerini büyük ölçüde etkileyecektir.” Burada Kürt sorunu olarak sunulmak istenen şey PKK ve terör örgütünün faaliyetleridir. Bu anlayışa göre PKK terör örgütü ve onun talepleri geri dönüşü mümkün olmayan toplumsal bir harekettir. Türk Cumhuriyeti Devleti bu talepleri karşılamak durumundadır. Eğer söz konusu talepler karşılanmazsa ülkenin her tarafına yayılmış ve karışmış etnik unsurlar arasında çatışma kaçınılmazdır. Irak’ın kuzeyinde yaşanan hadiseler ve terörist faaliyetlerin arkasında yer alan ve bunları destekleyen aktörlerin neyi planladıkları hem alıntıladığımız metinde hem de politik pratiklerde oldukça açıktır.
• Barnett ise şu analizi yapar: “Türkiye, küreselleşmenin uyum sağlayamamış boşluğu tanımının ya da küresel ekonomiye en az bağlantılı ve bu yüzden de kitlesel şiddet ve çatışma riskine en açık ülkelerin içinde yer almaktadır.” Meseleleri, merkez-boşluk ayrımına dayalı olarak ürettiği stratejik model üzerinden yorumlayan Barnett çok açık ve net olarak Türkiye’nin merkez ile boşluk arasında yer alan ülke olduğunu söylüyor. Türkiye’nin küresel müdahaleye açık olmasını ekonomik yetersizliğe bağlamanın geçerliliği bir yana, kitlesel şiddet ve çatışma riskine açık bir ülke tanımı, küresel haritada Türkiye’ye biçilen yerin ne olduğunu göstermesi açısından oldukça manidardır.
Türkiye’yi bölünük bir ülke göstermekle ‘karmaşık etnik yapı’ demek, ‘PKK terörünü geri dönüşü olmayan toplumsal hareket’ göstermekle, ‘çözümü askerin sınır ötesi harekât yapmasında değil, siyasi alanda aramak gerekir’ demek arasında hiçbir bir fark yoktur. Batılı merkezi devletlerin terör ya da ekonomik kriz yaşadığında radikal kararlar alması ve devletçi tedbirler geliştirmesi liberal demokrasiye aykırı değil. Fakat Türkiye içine düştüğü terör olayını aşmak için ne zaman kararlı bir tavır almaya yeltense bütün misyon şefleri ayağa kalkıyor. Gerek iç ve gerekse dış mahfiller ‘insan hakları sınırlandırılacak’ diye güvenlik kuvvetlerini baskı altına almaya çalışıyorlar. Sanki karşıdaki terör örgütü değil de, bir sivil toplum kuruluşu. Böyle bir yaklaşım, PKK taşeronluğu eşliğinde egemen devletlerin politik, bürokratik ve stratejik alan genişletmesine katkı sağlamak değilse, nedir?
ÜÇ: Aralık 2004’ten itibaren AB’ye uyum adına çıkarılan ve daha sonra kısmen değiştirilen yasaları bütünlük içerisinde değerlendirdiğimizde bu yasalarla güvenlik kuvvetlerinin bırakın dağlarda teröristlerle mücadele etmesi, şehir merkezlerinde bile bunu gerçekleştirmesi ve etkin olması mümkün değildir. Bir kurumun terörle yaptığı mücadelede elini kolunu bağlayan yasaların değiştirilmesini talep etmesi neden olağan dışı rejim arzusu olarak tanımlanmaktadır? Eğer aynı mantıktan hareket edilirse anılan kanunu çıkartmanın adı nedir?
DÖRT: Yetki aşımını gerekçe göstererek terörün önünü açacak yasalar çıkarana kadar denetim mekanizmalarını geliştirirsin. Demokrasinin gereği budur. Şahsi hataları gerekçe göstererek terör üzerinden güvenlik güçlerini yıpratmak, bunu yaparken de olayın bir parçasını öne çıkartarak aşırı yorumlarda bulunmak zihin ve dil anarşisidir. Çıkarım yapılan önermelerin gerekçesini göstermemek, ‘zihninin arkasında gizlediğini’ meşrulaştırmak için söz arayışına çıkmaktır ve ilmin anl*****, yapısına ve işleyişine aykırıdır.
BEŞ: “Ortada yanlış, sorumsuzluk varsa hesap sorma devri başlasın.” Evet, hemen başlasın! Özelleştirmelerden, ihalelerden, Allah adına para toplayıp şirket kurmalardan… Hesabı sırasına göre sormak daha adil değil mi?

Prof. Dr. Nadim MACİT - TUSAM Danışmanı

kaynak: TUSAM