Merhaba

- israil oğlu Hz. Yakub’un en büyük oğlunun adı “Yuda” veya “Yahuda”
-Hz. Yakub’un on iki oğlunun soyuna Yahudi de denilir.
-Böylece hem beniisrail hem de Yahudi de denmiş olur.
-Filistin’in güney bölgesindeki Yuda- Yehuda Krallığı da, bu Yahudi adının bir diğer şekilidir

-El Yahudi kelimesinin “tevbe” manasına gelen “el hevd” den türemiştir.
Hz. Musa ile ilgili olan “Biz şüphesiz (tevbe ederek) sana döndük”(el-Araf 7/156) ayetinde bu mana kullanılmıştır
- Hade, Yahudi,Hudeh ve Tehevvid : Günahlardan tevbe etmek demektir.
Kur’an-ı .Kerim’deki “innahudna ileyke”- biz sana tevbe ettik- ayeti bu mana kullanılmıştır.

- “el Yahudiyye” kelimesinin “et Tevhid” den alınmıştır.
Bu da sevinç ve kaderden doğan coşkunluğu yumuşak bir sesle geri döndürmektir.
Yahudi alimleri bir topluluğa karşı Tevrat okudukları zaman
onlar da genizlerinden birtakım sesleri çıkararak homurdanıyorlardı

-ibraniler’e, Huda ve Hadi gibi kelimeler de ad olarak verilmiştir
- Yahuza’dan müphem olan Yahud kelimesi diğer kelimelerden daha çok kullanılmaya başlanmıştır.
Bundan dolayı Hz. Yakub’un bütün nesline Yahuda ismi verilmiştir.