MerhabaQ-d-r kökünden geler
- Ölçme,
- güç yetirme.
- kaza ve hüküm
- Allah’ın bir şey için takdir ettiği kaza ve onun hakkında verdiği hükmün kendisidir
- rızkı daraltma,
- ölçerek ve takdir ederek tayin etme

Terim Anlamı
- Kader kavr***** itikadî ekollerin anlayışlarına göre farklı anlamlar yüklenmiştir.
İslâm itikadî ekollerinden el-Maturidi ve el-Eş’arî ekolleri kaza ve kaderi birbirlerinin yerine kullanmışlardır.
Mu’tezile ise bu ekollerin anlayışlarından farklı ve tamamiyle zıt bir tanım meydana getirmiştir.
Hasılı ekoller arasında tam bir uyum sözkonusu değildir.

- Maturidiler kaderi “Allah’ın ezelden ebede kadar olmuş ve olacak şeylerin zaman ve mekanını, sıfatlarını, hususiyetlerini ve
her türlü özelliklerini bilip ezelde o surette tahdit etmesidir.”
- Eş’ariler ise kaderi “Cenab-ı Hakkın her şeyi vakti gelince ezeli ilmine uygun ve irade ettiği şekilde meydana getirmesidir.”[
- Felsefecilerin tanımı Eş’arilerin kader tanımıyla paralellik arz etmektedir.
- Mu’tezile bu tanımları reddederek, kaderi yani, insanın davranışları konusunda önceden tespit ve tayin fikrini kabul etmemektedir.
Onlar insanın fiillerini kendi hür iradesiyle yaptığını, Allah’ın buna bir katkısının bulunmadığını ve
Allah’ın bilmesinin ise eşyanın ancak vukûundan sonra olduğunu iddia etmektedirler.
Dolayısıyla Mu’tezile insanın davranışlarıyla ilgili olan kaderi reddetmektedir.

Kur’an’da Kader

Kur’an’daki anlamı, Allah’ın bu kainat için koymuş olduğu sağlam bir nizam, genel yasalar ve
Allah’ın sebepleri müsebbiplere bağladığı (sebep-sonuç ilişkisi kanunu) kanunlar anl***** gelmektedir.
Allah, bu kainat için koymuş olduğu nizamları, kanunları ve kuralları yaratmış ve
bu kainattaki varlıklar bu kanun, kural ve nizama göre cereyan etmektedirler.

insan da davranışlarında Allah’ın koyduğu fiziki, sosyal kanun ve nizamlara tabidir.
Ve onlara göre aklını kullanarak en iyi şekilde hareket etmekle sorumludur.
Bundan dolayı yaptığı iyilikten sevap, ettiği kötülükten de günah kazanır