Merhaba-Dâbb ve "dabîb" hafif yürüme, debelenme .[Hay vanlar için, çoğunlukla da haşere ler için kullanılır.]
- İçkinin bedene yayılması, bir çürüklüğün çevre sine sirayet etmesi gibi hareketi gözle görülemeyen şeyler
[ "Dâbbe" kelimesi de, bundan fail olması hasebiyle "ma yedübbü" yani debbeden, debele nen demektir.]
- tren, otomobil, bi siklet gibi vasıtalara da sözlükteki aslına bakarak dâbbe demek doğ ru sayılsa da, dilde hayvanlar için kullanılan bir kelime olarak bilinir.
- atlar
-bütün hayvanlar için kullanılır. [ Nur: 24/45]
-Hayvanın eş anlamlısı [ En’am: 6/38]

Kur'an da
"Yerde onlarla konuşan bir dâbbe çıkarırız"
"bununla cehalet noktasında hayvanlar derecesin de olan kötü kimseler kastedilmiştir"
Ragip hoca