Merhaba


1793, Rise and Fall of the Jacobins

-Fransız devrimi sırasmda Versailles'de kurulan Jakobenler Derneği'ne mensup olanların savundukları ve
iktidarda bulun dukları yıllarda uygulamaya çalıştıkları şiddet ve teröre dayalı siyasî akım.
-"Tepeden inmeci tavır"
-Devrim yoluyla işbaşına gelmiş siyasî elit
-Paris'te bir Jakoben manastırında toplanan "Societe des Amis de la Con-stitution'un (Anayasa Dostları
Derneği)üyeleri
-Solcu cumhuriyetçiler
("SocidtĞ des Jacobins Amis de la Liber-te et de 1'Egalİte" (Özgürlüğün ve Eşitli ğin Dostu Jakobenler
Derneği)
-Robespierre taraftarlari