Merhaba


"İnsanlar kendi bilinçaltları ile uyumu yitirdikleri için hasta olurlar. Hastalar aşırı programlamadan geçmiş insanlardır-dış programlama o kadar fazladır ki kendi benlikleriyle bağlantıları kopmuştur"
Milton Erickson,1976


-Yunanca"uyku"
-Bilimsel olarak yeni enformasyonlar almaya nispeten açık bîr kişideki belirli bir noktaya yoğunlaşmış dikkat
- Dar bîr anlamda trans-benzeri bir durumun bir kişi tarafından bir başkasında ortaya çıkartılması
-Hipnoz bir uyku değil, uyanıldık halidir.
(Hipnotik durumda çekilen elektroensefalogramlar bunu ispatlamaktadır.)
-Kitap okurken kişinin hayal dünyası na dalıp gitmesi
-Telkine kolayca kapılma
-Telkine açık olma
-Kişinin bilinçaltı düşüncelerine erişmeye çalışan bir teknik
-Insanın uyuyarak kendinden geçtiğini sandığı ancak değişik uyaranlar sonucu etki altına girdiği farklı bir uyanıklık hali

Ps. Hipnoz ilk kez 18.-yüzyüda Avusturyalı hekim Mesmer tara fından bir tedavi aracı olarak kullanılmış tır. Mesmer, bu yöntemi'hayvani manye*tizma' diye adlandırmış; Benjamin Frank-lin ve Lavosier gibi bilim adamlarının da konuyla ilgilenmelerini sağlayacak kadar yankılar uyandırmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra psikolojik rahatsızlıkların ortaya akışında örse leyici yaşantıların öneminin tekrar günde me gelmesi ve belirtiye (semptoma) yöne lik kısa süreli tedavilerin önem kazanma*sıyla hipnoza ilgi yeniden canlanmaya baş lamıştır. Fakat hipnotik yaşantının özellik leri laboratuvar araştırmalarıyla ortaya konduğundan hipnoz, eski mistik anlamlannı yitirmiştir.