Merhaba-Nefisler, ruhlar, canlar, yasayanlar. Nefsin çoğulu; enfûs ve nüfûs.
-Bir kimseye mahsus görüş ve düşünüş
-Subjektif.
-Mâbi'l enfûs: Nefislerde olan enfûs, sübjektif demektir.
-Nefse, kendi hayatına aid,
-Dâhile aid.

"İ'lem eyyüh-el-aziz! Afaki mâlumat, yâni; hâriçten,
uzaklardan alınan mâlumat, evham ve vesveselerden
hâli olamıyor.
Amma bizzat vicdâni bir şuura mahal olan enfüsi ve
dâhili mâlümat ise evham ve ihtimallerden temizdir.
Binaenaleyh merkezden muhite, dâhilden hârice bakmak
lâzımdır.
M.N.