Merhaba

-Bir sözün benzetme amacı güdülerek başka bir söz yerine kullanılması.Molla Gürâni ve Tefsiri kitabindan:

Kelimenin asıl mânâsını, daha iyi beyan gayesiyle bir başka mânâya hamle-dilmesine istiare dendiği gibi, [290]teşbihle mecazın birleşmesinden doğan san'attır şeklinde tarif edilmiştir.

Buna misal olarak, istiarenin kısımları hakkında bilgi verdiği Nah! sûresi nin 112. âyetindeki sözlerini nakledelim
Bakara sûresinin 61. âyetini tefsir ederken mânâsında istiâre-i mekniyye ol duğunu, âyete verilen böyle bir mânânın aynı zamanda kinaye de olabileceğini söyler

Bakara sûresi 5. âyeti tefsir ederken, "alâ" harfinde istiare olduğunu belirr terek şu bilgileri verir.
Âl-i Imrân sûresinin "hepiniz Allah'ın ipine (dinine ve Kur'ânına) sımsıkı sanlın" mealindeki 103. âyetini tefsîr ederken de mânâ yönünden istiare san'ati bulunduğuna işaret eder, bunu şöyle açıklar.
En'âm sûresi 125. âyette, iman etmeyenlerin kalbine verilen darlık sebebiy le, inanmak isteseler bile yapamayacakları, böyle bir teklifin kendilerine göğe tırmanmak kadar zor geldiği anlatılır. Gûrânî bunu kısaca izah ederek, bir cümle ile âyette istiare olduğunu belirtir.