Merhaba-Bir bütünü meydana getiren şeylerin her biri.
-Bir şeyin içindekiler.
-Basit ve gayr-i mürekkeb şeyler.
-Toptan mâlum olan şeylerin tafsilâtı,
birer birer zikrolunmuşları.

-Bir ibareyi meydana getiren kelimelerin her birisi.

-Bir maksada nâil olmak için icrâsı lâzım olan husus
veya bu hususların hey'et-i mecmuası.