Merhaba!

-Dinsel, büyüsel ve gizemsel uğraşı alanlarındaki din
adamlarının, büyücü ve dervişlerin ve şamanların
tanrılarla, doğaüstü güçlerle, kutsal nesnelerle
özdeşleşmek; sayrıları sağaltmak, büyü yapmak,
geleceği okumak vb. için gövdesel devinimlerden,
kutsal sözlerden, oruçlardan, müzikten, uyuşturucu
bitki ve ilâçlardan yararlanmak yoluyla içine düştükleri
geçici ruhsal durum.
TDK