Merhaba!NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER

1. Noter satış senedi2. Vergi ilişik kesme belgesi3. Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (_e-posta ile yazışma yapılmaktadır.)4. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)5. Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar6. Vatandaşlık numarası7. Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir.
Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Gümrük Trafik Şahadetnamesi2. Uygunluk belgesi3. Zorunlu mali mesuliyet sigortası4. ÖTV Ödeme Belgesi aslı5. Vatandaşlık numarası6. Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)7. Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a) Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b) İmza sirküleri ibraz edilecektir

YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER

1. Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi.2. Uygunluk Belgesi3. Zorunlu mali mesuliyet sigortası4. ÖTV ödeme belgesi aslı5. Vatandaşlık numarası6. Tescil ve Trafik belgesi ((Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)7. Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası
NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleriibraz edilecektir

DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

1. Noter Satış senedi2. Vergi İlişik Kesme Belgesi3.
Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)4. Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri5. Vatandaşlık numarası6. Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)7. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.8. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
NOT:Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER

1.Veraset İlamı (ilgili mahkemeden)2.
Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)3.
Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi4.
Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)5.
Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri6.
Vatandaşlık numarası7.
Yeni Tescil Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)8.
Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.9.
2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)10. 10-Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir

TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ ZAYİİ

1.Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)2.
Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)3.
Dilekçe4.
Karayolları Muayene İstasyonundan motor şase tespiti (Muayene)5.
Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

BELGE YENİLEME (YIPRANMA)

1. Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)2. Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)3. Dilekçe4. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.5. Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ

1. Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)3. Dilekçe4. Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi5. Plakalar getirilecek6. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek

HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ

1. Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)3-Dilekçe3. Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi4. Plakalar getirilecek5. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek6. Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler

ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ

1. Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)3. Dilekçe4. Karayolları Muayene İstasyonundan renk tespiti (Muayene bitmiş ise yaptırılacak).

TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME

1. Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)3. Dilekçe4. Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği5. Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - AD , SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

1. Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)3. Dilekçe4. Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği5. Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)6. Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN YURDUMUZU TERK İŞLEMİ

1. MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve Nato’ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır.2. Beş adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)3. Araca ait plakalar4. Araca ait tescil ve trafik belgeleri5. Dilekçe6. Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi (Nato personeli ve diplomatlar hariç)

(A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI

“A” Geçici Trafik Belgesi, prototip veya yol testi ve gösterisi yapılacak araçlar ile fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar için imalatçı ve ithalatçı firmalar ile bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere verilir. Bir yıl için geçerlidir.
1. Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan eden dilekçe2. İki adet geçici trafik belgesi3. Şirketin oda sicil kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi4. Harç makbuzu5. Garanti belgesi6. Trafik sigortası

(B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara verilir. 30 gün süre ile geçerlidir.
1. Dilekçe2. Trafik sigortası3. ÖTV Ödeme Belgesi aslı4. Harç makbuzu5. Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi

(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz
1. Dilekçe2. Trafik sigortası3. Aracın satın alındığı belge4. Harç makbuzu

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ

1. Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir.2. Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.

AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ

1. Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.2. Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.3. Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.4. Ad, soyad veya ticari ünvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.5. Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ

1. Fatura2. Montaj Tespit Raporu3. İmalat Yeterlilik belgesi4. Karayolu Uygunluk Belgesi5. Karayolları Muayene İstasyonundan tespit yaptırılacak6. Dilekçe7. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)8. Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)9. Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek

İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLAR

1. İcra Müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı2. Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı3. Trafik sigortası4. Trafik belgesi (Muayenesi bitenler için)5.
Yeni tescil belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)6. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)
NOT:Bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;
a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,
b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ

1. Motor satış senedi, gümrük Şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.2. Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.3. Teknik belge4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)5.
Yeni tescil ve trafik belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)6. Eski trafik tescil ve trafik belgeleri

YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI

1-Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;a)Dilekçeb)Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesic)Tescil ve Trafik belgelerid)PlakalarBelge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.2-Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yut dışına çıkarılmak istenmesi halinde;a)Dilekçeb)Noter satış senedic)Tescil ve trafik belgelerid)Plakalare)İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden)f)Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası

ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER
1. Karakol tarafından tutulan tutanak ile Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir.2. Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgenin eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.3. Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.

ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN
1. Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge2. Dilekçe

LOGO
Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karoserisi üzerinde bulunabilmekte, otobüs ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilmektedir.
Özel şahıs veya şirketlerin kendi adlarına veya kiralamış oldukları araçların üzerine tanıtım amacıyla isim veya logoları koyulabilmektedir.Yine aynı şekilde bu kişilerin bayisi oldukları firmaların logosu sahip oldukları araçları üzerine yazılabilmektedir.

SÜRÜCÜ BELGESİ ALMAK İÇİN MÜRACAAT
1. Sertifikanın aslı.2. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi3. Diploma aslı.4. Şoförler Derneğinden dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)5. Sağlık Raporu (aslı) (1 Yıl Geçerli)6. Sabıka Kaydı (aslı) (1 Yıl Geçerli)7. Kan grubu belgesi8. Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)9. Üç adet fotoğraf

NOTLAR: * Sürücü sertifikaları mutlaka alındaki yerdeki tescil kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.
* Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il’de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.

YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
1. Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi2. Şoförler derneğinden dosya3. Nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi.4. Üç adet fotoğraf5. Sabıka kaydı. (aslı) (1 Yıl Geçerli)6. Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)7. Kan grubu belgesi.8. Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere)9. Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir)

KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI
1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)3. Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.4. İki adet fotoğraf

YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ
1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.2. nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı3. Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi4. İki adet fotoğraf5. Eski Sürücü belgesi.6. Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi)
Otomobil ve Motor Dünyası: TRAFİK İŞLEMLERİ