“Devrimi, bütün yüreklerin dönüşmesi ve özgür insan onuru adına bütün ellerin havaya kalkması olarak anlıyorum.” Karl Marks

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSi KURULUŞ DEKLARASYONU

Türkiye siyaset sahnesine yeni bir parti çıkıyor.
Yıllardır devrim ve sosyalizm mücadelesinin ön saflarında dövüşen bizler, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ni kuruyoruz.


ESP İşçi-Emekçi İktidarı İçin Mücadele Edecek

Faşist rejime, ulusal inkar, eşitsizlik ve baskıya, kapitalist sömürüye ve emperyalist boyunduruğa karşı mücadelenin bir işçi-emekçi iktidarıyla zafere ulaştırılması ESP'nin varlık nedenidir.

Uzun bir programatik açıklamalardan kaçınmak için, işçi-emekçi iktidarının politik, ekonomik, toplumsal, kültürel hedeflerinden bazılarını kısaca dile getirirsek:

Burjuva cumhuriyetin değil halklar cumhuriyetinin ifadesi olacak işçi-emekçi iktidarı:

İşçiler ve ezilenlerin söz, basın, toplantı, örgütlenme ve eylem özgürlüğünü ve halk demokrasisini gerçekleştirecek,

Ulusal kaderini tayin hakkının önündeki engelleri kaldıracak, Türk ve Kürt halklarımızın tam hak eşitliğine dayalı özgür, gönüllü birliğini, Ermeni, Laz, Rum, Çerkes, Gürcü, Abhaz, Arap, Roman, Süryani, Boşnak ulusal toplulukların demokratik haklarının eksiksiz uygulanmasını sağlayacak,

Kadınlarla-erkekler arasındaki hukuksal eşitsizliğe derhal son vermekle kalmayacak, ekonomik, devletsel, siyasi, toplumsal, kültürel alanlardaki fiili eşitsizlikleri ve ayrımcılıkları ortadan kaldırma mücadelesine girişecek,

Emperyalist boyunduruğu kıracak, borç ve faiz yükümlülüklerini reddedecek, Nato'dan çıkacak, başta İncirlik olmak üzere ABD ve Nato'ya ait üs ve tesisleri kapatacak, emperyalist devletlerin topraklarımızda ve kıyılarımızdaki tatbikatlarına izin vermeyecek,

Vicdan ve dinsel ibadet özgürlüğünü güvence altına alacak, din-devlet, din-okul işlerini birbirinden ayıracak, dinsel inancı bireyle inandığı kutsallık arasında bir mesele kabul edecek, halklarımızın Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Alevi, Ezidi din ve inanışlardan kesimleri arasındaki eşitsizliklere, ayrımcılıklara ve düşmanlaştırıcı politikalara son verecektir.

İşçi-emekçi iktidarı:

Herkese iş, iş güvencesi ve iş güvenliği, Bilimsel, demokratik, anadilde ve parasız eğitim, Parasız sağlık ve sağlık hizmetlerinde eşitlik, Herkese sosyal güvenlik, Sendikal örgütlenme ve grev hakkının önündeki engellerin kaldırılması, Çevre yıkımının durdurulması, Dünya işçi sınıfı ve ezilen halklarla birlik ve dayanışma yolundan ilerleyecektir.

İşçiler ve Ezilenleri ESP'nin Kuruluşuna ve Saflarına Katılmaya Çağırıyoruz

ESP'yi kurma girişimini başlatarak büyük ve çetin mücadelelere girmek üzere çok anlamlı bir adım atmakta olduğumuzu biliyor ve inanıyoruz.

Politik sınıf bilinci uyanan, birleşme ve mücadele etme arzusu tutuşan işçileri, kadınları, gençleri, kent ve kır yoksullarını, tüm ezilenleri,

İşçi sınıfının, ezilenlerin ve halklarımızın çıkarlarına, özgürlük, kardeşlik ve mutluluğuna bağlı aydınlarımızı, sanatçılarımızı,

Kuruluş aşamasından başlayarak Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nde birleşmeye çağırıyoruz.
kaynak