MERHABA!

Uzun bir yazi okuyamiyanlara once kisa bir sayfalik carpici ozet

Özet
Bahsettiğimiz bu hususlar yanında Almanya ve Fransa’daki çoğunluk toplumunun
ülkelerindeki islami azınlık ile problemli oldukları alanlar da bulunmaktadır,
örneğin basörtüsü problemi.
Bu konuda da her iki devletin dini cemaatlere resmi bakıs açısı arasındaki temel
fark kendini göstermektedir. Fransa, ister Hıristiyanlığa, ister Yahudiliğe isterse
Müslümanlığa ait olsun her türlü dini sembol için okullarda kesin bir yasak
koyarken, Almanya eyaletlerinin çoğu kendilerinin Hıristiyan Batılı olduklarını
hatırlayıp sadece basörtüsünü yasakladılar, ama öğrencilere değil öğretmenlere.
Almanya’nın yaklasımı, mevcut karma sistemi ki bu sisteme göre herkes için din
özgürlüğü mevcut olduğunu, fakat Batı Hıristiyanlığının belirli bir temel etkisinin
öngörüldüğünü söyleyen mevcut karma sistemi yansıtırken Fransa bu
yaklasımında önemli ölçüde devletin din islerinde tarafsızlığını öngören laiklik
sisteminin etkisinde kalmaktadır. Belki bu Alman sistemi gelecekteki gelismelere
müdahale edebilmek amacıyla bilinçli olarak belirsiz bir sistem gibi
görünmektedir. Ama gerçekte hem Almanya hem de Fransa’daki yasa tasarısı
neredeyse sadece Müslümanların basörtüsüne karsı tavır aldıkları için bu sürecin
bundan etkilenen Müslümanlar için tadı tuzu kalmamıstır.
Genel olarak hem Fransa hem de Almanya’nın, dini siyasi durumun tamamen
baska olduğu yüz yıl önceki bir dönemde ortaya çıkmıs yasal çerçeveyi,
Hıristiyanlık haricindeki dinlerin artan sayısıyla ve eski Hıristiyanlarla kendini
gösteren bugünkü sartlara uydurmaya hazır olmadıkları sonucu ortaya
çıkmaktadır. Daha ziyade yeni gruplar baskıyla mevcut sisteme dahil edilmeye
çalısılmaktadır ki ben bu konuda Alman tarafında avantajlar görüyorum, çünkü
Fransa’nın dini cemaatler için hiçbir devlet yardımı öngörmeyen oldukça katı
laiklik konseptine oranla çok karmasık yapısına rağmen Almanya’nın sisteminde
gerekli siyasi istek olması sartıyla yeni Hıristiyanlık harici dinlerin entegrasyonu
için daha fazla esneklik olduğunu görüyorum. Fakat dini cemaatlere yasal esitlik
verilmesinin ardından uygulamada da esitliğin gelmesinin gerekli olduğunu ve
burada karsılıklı saygının en büyük ilke olmak zorunda olduğunu her zaman
dikkate almak gereklidir.

SIMDI DE ANA YAZI

Avrupa’da Fransa ve Almanya Örneğinde Gayri Hıristiyanların Durumları
Dr. Albrecht Fuess
Fransa ve Almanya’da dini cemaatler için mevcut yasal çerçeve "Kapsamlı bir
inanç özgürlüğünü teminat altına alan ve böylece din ve dünya görüsü açısından
tarafsız olmayı taahhüt eden bir devlet bile, toplumsal birliğin dayandığı ve aynı
zamanda kendi görevlerinin yerine getirilmesinin de bağımlı olduğu kültür
aracılığıyla aktarılan ve kökeni tarihe dayalı inanç değerlerini ve davranıslarını
söküp atamaz. Bıraktıkları miras bugün nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin,
Hıristiyanlık inancının ve Hıristiyan kiliselerinin bu konudaki etkisi büyük
olmustur."1
Bu ifadeler, Federal Almanya Anayasa Mahkemesi’nin 1995 yılındaki bir
kararından alınmıstır ve Almanya’da yürürlükte olan din özgürlüğüne rağmen
Hıristiyanlığın baskın rolünün kabul edildiğini ve bu baskın rolün yasal kararlarda
veya yasa tasarılarında da ifadesini bulabileceğini göstermektedir.
Örneğin Baden Württemberg Eyalet Meclisi’nde kabul edilen ve 1 Nisan 2004
tarihli Okul Yasası’nda değisiklik yaparak öğretmenlerin okulda devletin
öğrenciler ve ebeveynlerine karsı tarafsızlığını veya okuldaki siyasi, dini ve dünya
görüsü barısını tehlikeye düsürmeye ve aynı zamanda bunları etkilemeye
elverisli siyasi görüs, dini görüs, dünya görüsü ve benzeri eğitim-öğretim harici
açıklamalar yapmamalarını öngören kararda söyle denilmektedir: "Baden
Württemberg Eyalet Anayasası’nın 12inci maddesinin 1inci paragrafı, 15inci
maddesinin 1inci paragrafı ve 16ıncı maddesinin 1inci paragrafına göre eğitim
görevinin üstlenilmesi ve Hıristiyanlığa ve Batı’ya özgü eğitim ve kültür değerleri
veya geleneklerinin buna uygun sekilde anlatılması, 1inci fıkraya göre
(öğretmenler için yukarıda belirtilen) davranıs talimatına aykırı düsmemektedir."2
Burada, dini sembollere farklı muamele yapılması ve Hıristiyanlığa imtiyazlı
davranılması kararlastırıldığı için bu ifade sekli Alman kamuoyunun bazı
kesimlerinde ve Đslami kuruluslarda elestirilmis olsa bile, yinede bu ifadeler,
toplumun bütününü ilgilendiren bağlamda hakim Batı kültür geleneğinin hesaba
katılması gerektiğine isaret etmektedirler. Yeni okul yasasının Alman anayasası
önünde bir varlık gösterip gösteremeyeceğini bekleyip göreceğiz. Çünkü
Almanya dini cemaatlere yaklasımında geçmiste bile esnek ve uyuma elverisli
yapılar olusturmustur. Bu durum ise elbette Almanya’da ıslahat döneminden beri
bu iki büyük mezhebin birbirine karsı üstünlük elde edememis olmaları, yani
Otuzyıl Savasları’nda yasadıkları dehsetlerin ardından 1648 yılında yapılan
Westfalya Barıs Anlasması’nda bir uzlasma ve din özgürlüğü sistemi üzerinde
anlasan asağı yukarı esit güce sahip Katolik ve Protestan cepheler olarak
birbirinin karsısında durdukları tarihi gerçeğine borçludur. Hiçbir mezhep
mensubu yörede hakim olan inanca katılmaya zorlanmayacaktı. Đnsanlar daha
çok göç etme hakkına (ius emigrandi) sahipti veya özel alandaki vicdan
özgürlüğü içinde evdeki ibadetini yapabilecekti.3
Bu tarihi gelisme aynı zamanda Alman milliyetçiliğinin asla bir Hıristiyanlık
adlandırmasıyla belirgin bir bağlantı kuramamasına da katkıda bulundu. Bu
nedenle Alman olmakla otomatik olarak bir kiliseye mensup olunmamaktadır. Bu
inanç belirsizliği 1949 Alman anayasasının Almanya’da devlet dininin olmadığını
ve dini cemaatlerin faaliyetlerini yürürlükteki yasalar çerçevesinde kendi
baslarına yönetmeleri gerektiğini söyleyen 140ıncı maddesini de yansıtmaktadır.
Bununla prensipte devlet ile dini cemaatler arasında açık bir ayrım öngörülmüs
olmasına rağmen, eğer dini cemaat bir kamu tüzel kisiliği olarak tanınmıs ise
bunlar birbiriyle bir isbirliği iliskisi içine girebilirler.
Burada kamu tüzel kisiliği hakları sunları içerir:
1) Dini cemaatler için kilise vergisinin devlet tarafından alınması,
2) Memur çalıstırma ehliyeti, yani kamu tüzel kisileri, kamu hizmetinde
çalısan memurlarla esit olan memurlar çalıstırabilirler,
3) Gençliği Tehdit Edici Yazılar Federal Kontrol Dairesi’nde üyelikleri bulunur,
4) Sosyal yardım isleri ve gençlik yardımlarında bağımsız kurum olarak
tanınırlar,
5) Đmar planlarının çıkarılması esnasında dini amaçlı kullanılacak binaların
yapılacağı yerleri belirleme,
6) Birçok vergi muafiyeti,
7) Kurumların haklarıyla bağlantılı olarak, örn. askeri din hizmetleri alanında
veya devlet okullarında anayasanın 7inci maddesinin 3üncü paragrafına
göre dini cemaatlerin temel ilkelerine uygun olarak devlet tarafından
verilen mezhebe yönelik din derslerinde devlet ile dini cemaatlerin birlikte
çalısabilecekleri daha baska ortak konular da ortaya çıkar.4
Anayasa 1949’da yürürlüğe girdiğinde 1919 Weimar Đmparatorluk Anayasası’na
göre tüzel kisilik haklarına sahip olan bütün dini cemaatlerin bundan böyle de bu
tüzel kisiliklerini sürdürebileceklerini öngörüyordu. Burada söz konusu olanlar
Protestan eyalet kiliseleri, Katolik piskoposluklar ve Yahudi kültür cemiyetleriydi.
Anayasanın 140ıncı maddesinde (Weimar Đmparatorluk Anayasasının 137inci
maddesinin 5inci paragrafının 1inci ve 2inci fıkralarıyla bağlantılı olarak)
"durumları ve üye sayıları itibariyle süreklilik teminatı verdikleri takdirde müracaat
etmeleri halinde bütün dini cemaatlere aynı haklar verilmelidir" denilmektedir.5
Bu arada büyük kiliselerden baska diğer dini cemaatler de Almanya’nın bir veya
daha fazla eyaletinde bu sekilde resmen tanınmaktadırlar. Örneğin bunlar birçok
serbest kilise, eski Katolik kilisesi, Mormonlar ve Rus Ortodoks kilisesi gibi büyük
gruplar ve de Berlin Fransız kilisesi (Kalvinist kilisesi) veya Hamburg’daki
denizciler kilisesi gibi küçük gruplardır.6 Son olarak Yehova Sahitleri önce Berlin
Yüksek Đdare Mahkemesi’nde kamu tüzel kisiliği olarak tanınma mücadelesi
verdiler.7 Yahudi cemaatinin haricinde kamu tüzel kisiliği olarak tanınan dini
cemaatlerin çoğu genis anlamda Hıristiyanlık tarafındaki cemaatlerdir.
Fakat devletin dini cemaatlerle muamelesindeki bu sistem hala Almanya’daki
güncel dini duruma uygun mu acaba? Weimar Đmparatorluk Anayasasının ilgili
paragrafları, iki büyük mezhebin her birinin bünyesinde nüfusun %50sini üye
olarak barındırdığı bir dönemde ortaya çıkmıslardır. Hıristiyan olmayan azınlıklar
özellikle Yahudilerden olusuyordu ki onlar da o tarihteki nüfusun sadece yaklasık
%1ini teskil ediyordu.
Fakat bugün, yani hemen hemen yüz yıl sonra durum tamamen baskadır. Bugün
83 milyon Almanın sadece %32si Katolik mezhebine, %31,4ü ise Protestan
inancını benimsemektedir. Üçüncü büyük dini cemaati ise Almanya’daki nüfusun
yaklasık %4ünü (3,3 Milyon) olusturan ve birçok kez müracaat etmis olmalarına
rağmen kendilerine henüz tüzel kisi statüsü verilmemis olan Müslüman cemaat
teskil etmektedir.8 Müslümanların yanında diğer bir grup, yani özellikle son
birkaç on yılda büyük kiliselerden ayrılan ve hiçbir kiliseye mensup olmayan ve
böylece aynı sekilde tüzel kisi statüsünün imtiyazlarından istifade edemeyen
%30luk bir insan grubu da bu sistemde yeterince temsil edilememektedir.
Buna karsın Fransa’da devlet ile dini cemaatler arasındaki iliski ilk bakısta
oldukça basit ve belirgin görünmektedir. Bunun sebebi, orada hiçbir zaman
Almanya’daki gibi karma bir dini sistemin mevcut olmamıs olması olabilir.
Neredeyse bütün Fransızların mensup olduğu Katolik kilisesi dini alanda
dominant faktördü. Dolayısıyla Fransa’da özellikle Katolik kilisesiyle mücadelede
devlet ile dini cemaatler arasındaki bugünkü iliski ortaya çıktı. Bu iliskide diğer
dini cemaatlerin rolü marjinal kaldı. 1798 Fransız Đhtilali’nden sonra hız kazanan
toplumu sekülerlestirme yönündeki gelisme, kilise ile devletin birbirinde kesinlikle
ayrılmasının öngörüldüğü 1905 tarihli Laiklik Yasası ile doruk noktasına ulastı. Bu
yasa din özgürlüğü ve dini serbestçe yasam ilkesini benimsemektedir. Yasanın
2inci maddesi Fransa Cumhuriyeti’nin dini cemaatleri hiçbir sekilde resmen
tanımayı ve kilise çalısanlarına maas vermeyi veya kiliseler baska
sübvansiyonları öngörmediğini ifade etmektedir.9 1905’ten önce devletin
mülkiyetinde bulunan kiliseler bundan sonra da devletin mülkiyetinde kalmaya
devam ettiler. Bu kiliselerin korunmasından ve muhafazasından devlet
sorumluydu.
Dinlerin temsilcileri olarak devletin karsısına su kuruluslar çıkmaktadır: Fransa
Piskoposluk Kurulu, Protestan Federasyonu, Interepiskopal Ortodoks Komitesi,
Yahudi kurulusları temsilciler konseyi ve Budistler Birliği.10
2004’ten beri Müslümanlar da resmi bir temsilciler konseyine sahiptir. 1905’te
Alman hakimiyeti altında bulunan Elsaß-Lothringen bölgesindeki din bir istisna
olarak bu genel laiklik kuralının dısında kalmaktadır. Burada eskiden olduğu gibi
yine Napolyon’un 1801’de Vatikan ile yaptığı bir anlasma geçerlidir ve bu
anlasmaya göre oradaki papazların ücretini devlet karsılar. Ayrıca Straßburg
Üniversitesinde Katolik ve Protestan fakülteleri mevcuttur. Elsaß bölgesindeki
Hıristiyanlık harici dinler, örn. Müslümanlar için bu özel statünün fazla bir yararı
bulunmamaktadır, çünkü bunların bu anlasmaya sonradan dahil olmaları
mümkün değildir. Fakat devletin bütün tarafsızlığına rağmen eğitim sektöründe
özellikle Katolik kilisesine büyük destek söz konusudur. Çünkü Fransa, devlet
tarafından verilen "dinden arındırılmıs" bir eğitim yanında devlet tarafından büyük
ölçüde sübvanse edilen bir özel okul sistemine müsaade etmektedir. Bu nedenle
devletin büyük ölçüde finanse ettiği Katoliklere ait birçok özel okul ve birkaç
Yahudi ve Protestan eğitim kurulusları bulunmaktadır. Bunun yanında
Müslümanlara ait okullar da mevcuttur, fakat bunlar sadece özel finansmanla
yürütülen okullardır ve henüz sübvansiyon sistemine dahil edilmemislerdir.11
Katolikler hala Fransa’daki inançlı insanların büyük çoğunluğunu
olusturmaktadırlar. Đnsanların dini inançlarının sorulduğu son nüfus sayımı 1872
yılında yapılmıstır.12
Dolayısıyla bugün hangi mezhebin ne kadar mensubu olduğu konusunda
yüzdelik olarak bir bilgi vermek oldukça zordur, fakat 61 milyon Fransa
nüfusunun %82sinin Katolik inancını benimsediği tahmin edilmektedir; ikinci
büyük dini grubu ise nüfusun yaklasık %8ini olusturan Müslümanlar olusturmakta
ve bunun ardından da her biri nüfusun %1,3ünü teskil eden Protestanlar ve
Yahudiler gelmektedir.13 Đste Müslüman nüfusun hızla artması, laiklik sisteminin
değistirilip değistirilmemesi sorusunu gündeme getirmistir. Ama Fransa’daki
siyasi sınıf, laiklik sisteminin getirilmesinden yüz sene sonra bu sistemi
değistirmek istememektedir. Devlet konseyinin 2004 yılında yaptığı bir
açıklamada söyle denilmektedir: "Un siècle après la séparation des Églises et de
l’État, le concept de laïcité n’est pas contesté en tant que tel [et] fait maintenant
partie du "patrimoine" national Français" ("Kilise ile devletin ayrılmasının
üzerinden yüz yıl geçtikten sonra laiklik konsepti gördüğü islev bakımından
tartısma götürmez bir gerçektir ve Fransız kültür mirasının vazgeçilmez bir
parçasını olusturmaktadır.") Yasanın 100üncü yıl dönümü nedeniyle 2005 yılı
Laiklik Yılı ilan edildi. Basbakan Jean Pierre Raffarin bu konuyla ilgili olarak
Aralık 2004’te laikliği "çesitli dinlerin birbirleriyle konusmasına müsaade eden bir
dil bilgisi" seklinde tanımlamıstır.14
Fransa ve Almanya’daki Hıristiyan Olmayan Azınlıklar
Fransa ve Almanya’daki Hıristiyan olmayan bütün azınlıklar için sınırsız din
özgürlüğü geçerlidir, yani inançlı kisi inancının gerektirdiği ibadeti hiçbir engelle
karsılasmadan yerine getirebilir.
Tarihi açıdan bakıldığında Yahudiler her iki ülkede de Hıristiyan olmayan en eski
dini cemaati temsil etmektedirler. Bu dini cemaat yüzyıllar boyu Avrupa’da kötü
muameleye ve zaman zaman da kanlı mezalime maruz kaldı. 20nci yüzyılın
baslarına kadar Yahudilerin yasal statüsü, onların Almanya’da Weimar
Cumhuriyeti’ndekine benzer sekilde aynen büyük Hıristiyan mezhepleri gibi bir
kamu tüzel kisiliğine tanınan ayrıcalıklardan istifade edebileceği kadar iyilestirildi.
Nasyonal sosyalizm travmasının ardından 1949 anayasası da Yahudilere bu
hakları tanıdı. Federal Almanya hükümeti ayrıca 2003’te Almanya’daki
Yahudilerin merkez konseyi ile bir devlet sözlesmesi imzaladı. Bu sözlesmeye
göre Almanya’daki Yahudilerin temsilcisi olarak bu konseye yılda üç milyon Avro
yardım yapılması teminatı verildi. Basbakan Schröder sözlesmenin imzalanması
esnasında Yahudi cemaatini "Alman toplumunun canlı ve göz ardı edilemeyecek
bir parçasıdır"15 seklinde
değerlendirdi. Doğu Avrupa’dan gelen asırı göçten dolayı merkez konseyinde
temsil edilen Yahudi cemaatinin sayısı tekrar 105.000 kisiye ulastı. Dini bilimlerle
ilgili medya ve enformasyon dairesinin verdiği bilgilere göre, buna ilave olarak
Yahudi dini yasaları anlamında dini statüleri belirsiz olan ve çoğunluğu
göçmenlerden olusan 80.000 kisilik bir grup daha mevcuttur.16
Böylece Yahudilik, Alman toplumunda sağlam ve saygın bir yere sahiptir. Bunun
göstergesi ise Almanya’daki birçok eyalet meclisinin 2004’ten beri çıkardığı
"Öğretmenler için Basörtüsü Karsıtı Yasalardaki" Hıristiyanlara özgü rahibe
kıyafetinin yanında Yahudilere ait takkenin takılmasına yasalardan sorumlu
olanların görüsüne göre kararlılıkla izin verilmesidir. Çünkü Bavyera eyaleti eski
kültür bakanı Monika Hohlmeier’in dediği gibi kiliseler ve Yahudi kültür cemiyetleri
hiç tartısmasız anayasa taraftarıdırlar.17
Almanya’da temsil edilen Hıristiyanlık haricindeki diğer büyük dini gruplar,
Avrupa’ya Đkinci Dünya Savası’ndan sonra büyük sayıda gelen göçmenlerin
dinleridir. Örneğin Almanya’da 100.000 Hindu, yaklasık 200.000 Budist
bulunmaktadır – ki bunların çoğu Budizm’e geçen Almanlardır. Özellikle Budistler
cemaatlerinin genis çapta resmen tanınmasına çalıstılar. Almanya Budist
Cemaati (BRG) 1985 yılında kendilerine tüzel kisilik haklarının tanınması için
Baden Württemberg Kültür Bakanlığına müracaatta bulundu. Fakat Budizm’in
Almanya’da anayasa tarafından talep edilen "Süreklilik Teminatını" yerine getirip
getirmediğinin, yani Budizm’in bir dini cemaat olarak Almanya’da uzun vadeli bir
perspektife sahip olup olmadığının belli olmadığına isaret edilerek Budistlerin bu
istekleri reddedildi ve dilekçeleri simdilik rafa kaldırıldı.18
Đslami kurulusların tüzel kisilik haklarının verilmesi konusundaki müracaatlarında
da aynı yol izlendi. Resmi makamların burada da "Süreklilik Teminatı" konusunda
büyük süpheleri vardı. Ayrıca müracaatta bulunan kurulusların gerçekten
Müslüman çoğunluğunu temsil edip edemeyeceğinin belli olmadığı itirazında da
bulunuldu. Müslümanlar adına bu müracaatı 50li yıllarda Alman Müslümanlar
Birliği, Sünni Müslümanlar adına en son 1994 yılında Đslam Kültür Merkezleri Birliği
ve Federal Almanya Đslam Konseyi yaptılar. Bu müracaatlardan henüz
hiçbirine olumlu bir cevap verilmedi.19 Devletin burada istediği, büyük kiliselerde
olduğu gibi bir tek sorumlu muhatap bulmaktır. Fakat Sünni Müslümanlar
yüzyıllardan beri kiliselerdekine benzer yapılar olusturmadılar ve Almanya’da da
böyle bir yapı olusturmayacaklar. Ayrıca böyle bir yapı Đslam’ın çoğulcu yapısına
uygun olmazdı, çünkü burada yasayan Müslümanlar dini yasama ve inanç
anlayısı konularında birbirinden oldukça farklı bir yapıya sahiptirler ve bu
farklılıkların birçoğu da etnik kültürel kökenlidir.
Ama yinede büyük Đslami kuruluslar devlete "bir" muhatap gösterebilmek için
simdilerde bir uzlasma süreci içinde bulunmaktadırlar. Ama bu girisimin basarılı
olup olmayacağını zaman gösterecek. Đslami cemaat içinde çabucak yeni bir
parçalanmaya yol açabilecek birçok farklılıklar bulunmaktadır. Bu durumda diğer
bir alternatif de çesitli Đslami kurulusların her birini ayrı ayrı tüzel kisi olarak
tanımaktır. Böylece en azından tüzel kisi olarak tanınan cemaatler arasında
Müslümanların olusturduğu büyük bir birliğe oranla daha homojen bir grubun
olusması sağlanabilir.
En azından mecburen Sünni ve Siilerin ayrı ayrı tanınması gerekecek. Đlginç bir
gelisme de Türkiye’deki Đslam sahasında meydana gelen bir grup olan Alevilerde
meydana gelen gelismedir. Almanya Aleviler Cemaati kısa süre önce "Alevilik.
Almanya’da bir inanç ve yasam grubu" baslıklı yazısıyla içinde Aleviliğin
temellerinin anlatıldığı bir tür kurulus belgesi yayımladı. Uzmanlar tarafından
bilimsel ve yasal açıdan incelendikten sonra 2005 yazında Berlin’in ardından
Kuzey Ren Westfalya, Hessen, Bavyera ve Baden Württemberg eyaletleri de
Aleviliği tek basına bir din öğretisi olarak tanıdılar. Kuzey Ren Westfalya
eyaletinde iki yıl içinde Aleviliğin anlatılacağı din derslerinin konulacağı
söylenmektedir.20 Bu ise Alevilerin de kamu tüzel kisiliği olarak tanınmaları
yolunda atılmıs önemli bir adım olabilir.
Fransa’da Hıristiyanlık haricindeki dinlerin bu gibi yasal sorunlarla uğrasmaları
gerekmiyor. Çünkü Fransa’da müracaat edebilecekleri imtiyazlı bir dini cemaat
statüsü yoktur. Hangi dini cemaate mensup olurlarsa olsunlar, devlet vatandası
olarak bütün inananlar esittir. Gerçekte Đkinci Dünya Savası’ndan sonra buraya
göç eden dini cemaatler söz konusu olduğunda Fransa’da da Hıristiyanlık
haricindeki dinler için Almanya’dakine benzer bir baslangıç durumu ortaya
çıkmıstır. Çünkü Budistler, Hindular ve Müslümanlar her türlü dini altyapıdan
yoksundu. Đbadethaneleri yoktu ve din adamları da eksikti. Çoğu kez bunları
kendi memleketlerinden ithal etmek ve finanse etmek zorunda kalıyorlardı ki bu
da Hıristiyanlara ve burada yerlesmis Yahudi cemaatine karsın onlar için bir
dezavantajdı. Göçmenler önce resmi olarak tescil ettirilmesi gereken derneklerde
organize oldular. Burada problem olan konu, 1981 yılına kadar yabancıların
kendi baslarına dernek kurmalarının yasak olmasıydı. Bu yasağın kalkması,
özellikle Đslami derneklerin kurulmasında hızlı bir artıs olmasına yol açtı.21 Ama
prensip olarak yine de Fransa’da dini cemaatlere hukuksal açıdan esit
davranılmaktadır. Yahudi kurulusları temsilciler konseyi, Budistler Birliği ve
Fransa Müslümanlar Konseyi devletin muhatapları olup kiliselerle aynı haklara
sahiptirler.
Almanya ve Fransa’daki Müslümanların Özel Durumu
Bugünlerde Fransa ve Almanya’daki Hıristiyan olmayan dini cemaatlerden
bahsedildiğinde insanların aklına hemen Müslümanlar gelmektedir. Bu nedenle
burada Müslümanların durumuna daha ayrıntılı
değinmek gerekir. Bu hususun anlamı süphesiz göçün ve buna bağlı olarak
bugün Avrupa’da yasayan Müslümanların sayısının hızla artmasından
kaynaklanmaktadır. Batı Avrupa’daki Müslümanların sayısının yaklasık 15 Milyon
olduğu tahmin edilmektedir. Sadece Almanya’da geçen kırk yıl içinde
Müslümanların sayısı ikiyüz kat arttı. 1961 yılında Almanya’da 15.000 Müslüman
yasarken bugün Almanya’daki Müslümanların sayısı 3,3 Milyonun üzerindedir ve
bunlardan 500.000 kisi Alman vatandasıdır.22 Almanya’nın durumunda özellikle
ekonomik mucize ve buna bağlantılı olarak yurtdısından alınan isçiler göçün
artısını olumlu yönde etkiledi. Göçmenlerin büyük çoğunluğu Türkiye kökenliydi.
Almanya’ya göç eden Türkler Almanya’daki bütün Müslüman nüfusun yaklasık
2/3’ünü teskil ediyordu. Bu nedenle Almanya’daki Đslam belirgin bir sekilde
Türkiye’deki Đslam’ın rengine büründü.
Fransa’ya da yoğun göçler 1960lı yıllarda basladı. Fakat Fransa’ya gelen
Müslümanlar genellikle daha önceden Fransa’nın onlarca yıl boyunca sömürgesi
olmus Mağrip ülkelerinden gelmekteydiler.23 Dolayısıyla sömürgeciliğin
ardından gelen sancılar bugüne kadar bile Mağrip ülkelerinden gelen
göçmenlerin Fransa’daki yerli nüfusa oranını belirlemede etken oldu. Fransızlar,
Müslümanların dini ibadetlerinin kendi özel alanlarıyla sınırlı kalacağını
bekliyorlardı. Dolayısıyla Müslüman göçmenlerin davranıslarının "laiklestirilmesi"
hedefleniyordu. Böylece resmi makamlar, günlük ibadetlerin yerine getirilme
sıklığını göçmenlerin Fransız toplumuna çoktan asimile olduklarının bir
göstergesi olarak algıladılar. Buna göre göçmenler ne kadar az ibadet ediyorsa,
o kadar iyi entegre olmus sayılıyorlardı.24
Resmen Temsil Edilme Sorunu
Fakat birçoğu dini inançlarını yasamaya devam etmek isteyen göçmen
Müslümanlar için devlet içinde temsil edilme sorunu ortaya çıktı. Resmi yapıların
olusturulmasıyla birlikte devlet organlarıyla daha iyi iliski kurulabileceğine
inanılıyordu.
Đlk göçmenlerin Almanya’da kuracakları Đslami organizasyonlar için tercih etmek
zorunda kaldıkları yasal kurulus sekli tescilli derneklerdi. Ama Lemmen, Đslami
Cemaat’in içeriği bir dernekten daha fazla olduğu için Alman Dernekler Yasası
anlamında bir derneğin sadece geçici bir çözüm olacağına dikkat çekmekte ve
Alman toplumunda bir tüzel kisi olarak hareket edebilmek için evvela böyle bir
derneğin varlığının gerekli olduğunu söylemektedir.25 Daha sonraki dönemde
Đslami derneklerin bir araya geldikleri ve gittikçe daha güçlü sekilde müsterek bir
kurumsallasmıs platform olusturmaya çalısan konfederasyonlar olustu. Bu
nedenle 26 ve 27 Subat 2005 tarihlerinde Đslam Konseyi ve Müslümanlar Merkez
Konseyi bir yıl içinde uzlasmaya uygun bir yapı olusturmak amacıyla diğer bazı
federasyonlarla Hamburg’ta bir araya geldiler.26 Baska toplantılar da
planlanmıstır ve yakında bir Almanya Sura’sı kurulabilir. Subat ayında yapılan bu
toplantıya katılanlar arasında Đslam Kültür Merkezleri Birliği, Hessen Đslam
Cemaati, Hamburg ve Asağı Saksonya Suraları ve Baden Württemberg Đslam
Cemaati bulunuyordu.27 Gerçi Türkiye’ye yakınlığıyla bilinen Diyanet Đsleri Türk
Đslam Birliği (DĐTĐB) bu toplantıda yoktu, ama bunu hemen diğer kurulusların
planlarının reddedilmesi seklinde değerlendirmemek gerekir.
Devletin, Đslami organizasyonların müsterek bir kurulus olusturma çalısmalarını
doğrudan etkilemediği Almanya’daki gelismelerden farklı olarak Fransa devleti,
Müslümanların Fransa temsilciliğinin, yani Fransa Müslümanlar Konseyi’nin /
Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) kurulusunda öncülük rolünü
üstlendi. Nisan 2003’te Fransa içisleri eski bakanı Nicolas Sarkozy’nin baskısı
sonucu Đslam konseyinin olusturulması için 995 cami derneğinde seçimler
yapıldı. Cami derneklerinin üye listeleri mevcut olmadığı için bir camiye tanınan
delege sayısı caminin sahip olduğu alana göre belirlendi. Sarkozy aynı zamanda
seçimin sonucuna bağlı olmadan Paris’teki büyük caminin ılımlı imamı Dalil
Boubakeur’un bu konseyin ilk baskanı olmasında ısrar etti.28 Sarkozy
muhtemelen basörtüsüne açıkça karsı çıkan
Boubakeur’dan baskasının konseye baskan olması halinde bu kisinin Fransız
kamuoyunu ürküteceğinden korkuyordu.
Bu iki yolun, yani Almanya’daki gibi asağıdan yukarı birliklerin kendisi tarafından
olusturulan organizasyon sekli veya Fransa’da olduğu gibi tepeden inme bir
organizasyon seklinin nasıl bir sonuç vereceğini zaman gösterecek. Fakat büyük
ihtimalle öyle görünüyor ki her iki durumda da karsıt çıkar grupları Müslüman
kuruluslar içinde ilgili "Ortak Birliğin" çalısmalarını tamamen durduramasalar dahi
önemli ölçüde engelleyecekler.
Cami Yapımı
Fransa ve Almanya’daki Đslami cemaatler için bir diğer husus da cami yapımı
meselesidir. Her iki ülkede de Müslümanlar, sanayi bölgelerine sürülmeden bir
ata sözü haline gelen "arka bahçe camilerini" terk etmek istiyorlar. Ama
Almanya’da henüz hiçbir Đslami kurulus kamu tüzel kisiliği olarak tanınmadığı için
kiliselerin yaptığı gibi bunların henüz meskun mahallelerde cami insa etme
hakları yoktur. Fakat yine de yerel düzeylerde bu tür sorunlar için çoğu kez
çözümler bulunmakta ve sehir merkezlerinde de git gide tipik camiler insa
edilmektedir. Ama camilerin insa edildiği mahallelerde buraların
Đslamlasmasından korkan resmi daireler ve mahalle sakinleri de çoğu kez cami
yapılmasına itiraz etmektedir. Bu nedenle Alman mahkemelerinde cami
insaatıyla bağlantılı birçok dava açılmıstır. Berlin’deki Sehitlik Camii buna örnek
verilebilir. Caminin minareleri planda belirtilenden 8,50 metre ve kubbesi 5 metre
daha yüksek yapıldığı için Berlin Đmar Dairesi insaatı durdurdu ve bu yasak
ancak bir para cezası ödendikten sonra kaldırıldı. Minare olmasına rağmen bu
camide resmi izin olmadan ezan sesinin dısarıya verilmesi yasaktır, çünkü tüzel
kisilik statüsü olmadan camide müezzinin ezan okuma hakkı yoktur.
Fransa’da da Müslümanlar benzer sorunlarla karsı kasıya bulunmaktadır, çünkü
orada da camiler merkezlerde değil, aksine arka bahçelerde veya banliyölerde
insa edilmektedir. Camilerin insaatlarının finansmanı özel kaynaklardan veya
yurtdısındaki Đslami kuruluslar tarafından sağlanmaktadır, kaynak sağlayan bu
kuruluslar da bu sayede cami imamlarının öğretim ve vaazlarının içeriklerine
belirli bir müdahale hakkına sahip olurlar. Fransız resmi makamları yurtdısından
gelen ve kontrolü mümkün olmayan bu müdahaleye gittikçe artan bir endiseyle
bakıyorlardı.
Dolayısıyla 2004 yılında topluma açık camilerin finansmanı alanında 1905 tarihli
Laiklik Yasası’nı değistirmekten yana tavır koyan Fransa içisleri bakanı Nicolas
Sarkozy’nin girisimi gerçeklesti. Çünkü Müslümanlar buraya göç ettiklerinde onlar
için Fransa’daki Katoliklerin veya Yahudilerin istifade ettikleri gibi bir dini altyapı
yoktu ve Müslümanlar diğer gruplara göre bu konuda daha fakir olduklarından
dolayı Sarkozy bütün gücüyle Müslümanlara devletten mali destek sağlamak için
çalıstı. 29
O tarihte içisleri bakanı olarak Sakozy’nin halefi olan simdiki basbakan
Domenique de Villepin bu projeden bir sonuç alınacağını düsünmüyordu ve 1905
tarihli yasada değisiklik yapılmasını siddetle reddetti. Bunun yerine Mart 2005’te
resmi mali idare (la Caisse des dépôts) tarafından kontrol edilen bir Đslam
vakfının kurulmasına öncülük etti. Vakfın görevi camiler insa etmek, mescitlerin
tadilatını yapmak, imamların eğitimini sağlamak ve Fransa Müslümanlar
Konseyinin (Conseil Français du Culte Musulman) yönetimini finanse etmekti.
Bunun için devlet bu vakfın hesabına baslangıç bakiyesi olarak 800.000 Euro
yatırdı. Muhtemelen bu parayla fazla bir sey yapılamayacak, bu nedenle de yurt
içi ve yurtdısından daha sonra devletin kontrolü altında harcanacak bağıslar
beklenmektedir. Devlet tarafından yapılan bu girisimler Fransa’daki Müslümanlar
tarafından itiraz edilmeden kabul edilmiyor elbette. Örneğin tutucu ve önemli bir
birlik olan Fransa Đslam Kurulusu’nun sekreteri Fouad Alaoui Villepin’i bu vakıf
projesiyle ulusallastırmak ve böylece kontrol altına almak istemekle suçladı. 30

Kaynakça:
1. Federal Anayasa Mahkemesi, 16.5.1995 sayılı karar (BVerfGE 93, 1 (22));
burada alıntı yapılan kaynak: Uhle, Arnd: Staat – Kirche – Kultur, Berlin
2004, 13.
2. Rux, Johannes: Ring frei für die nächste Runde: Kopftuchgesetz in
Baden-Württemberg verabschiedet, yer aldığı eser: Zeitschrift für
Ausländerrecht und Ausländerpolitik, 5/6 (2004), 188 f.
3. Uhle, Arnd: Staat – Kirche – Kultur, 109
4. Lemmen, Thomas: Muslime in Deutschland. Eine Herausforderung für
Kirche und Gesellschaft , Baden-Baden 2001, 183.
5. a.g.e., 180.
6. AGPF Bundesverband Sekten- und Psychomarktberatung e.V., Bonn, <20.11.05>
7. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.03.2005.
8. Đstatistiksel veriler din bilimiyle ilgili medya ve bilgilendirme hizmetlerinden
alınmıstır, Herzlich Willkommen! .::. REMID, <20.11.05>
9. Nielsen, Jørgen: Muslims in Western Europe, Edinburgh3 2004, 13.
10.
Staat und Religion in Europa im Vergleich - Veranstaltungsdokumentation (Juli 2002)
in_Europa_im_Vergleich.html, <18.11.05>
11. Nielsen, Jørgen: Muslims in Western Europe, 22.
12. Mollenhauer, Daniel: Symbolkämpfe um die Nation. Katholiken und
Laizisten in Frankreich (1871-1914), yer aldığı eser: Nation und Religion in
Europa. Mehrkonfessionelle Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert,
yazarlar Heinz Gerhardt Haupt ve Dieter Langewiesche, Frankfurt 2004,
202.
13. Auswärtiges Amt - Startseite, <20.11.05>
14. http://www.premierministre.gouv.fr/i...actualites_19/
reaffirmer_principe_laicite_68/, <17.11.05>
15. heute.de Nachrichten - Startseite, 27.01.03, <20.11.05>
16. Herzlich Willkommen! .::. REMID, <20.11.05>
17. SPIEGEL ONLINE - Nachrichten, 11.11.04, <20.11.05>
18. Materialien zum Neobuddhismus: Einleitung, <20.11.05>
19. Lemmen, Thomas: Muslime in Deutschland, 187.
20. islam.de / Start /, <10.08.05>
21. Nielsen, Jørgen: Muslims in Western Europe, 13.
22. Sen, Faruk/ Aydın, Hayrettin: Islam in Deutschland, Münih 2002, 2.
23. Manfrass, Klaus: Islam in Frankreich. Im Spannungsfeld zwischen Innenund
Außenpolitik, yer aldığı eser: Nation und Religion in Europa.
Mehrkonfessionelle Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert, yazarlar
Heinz Gerhardt Haupt ve Dieter Langewiesche, Frankfurt 2004, 303.
24. Bowen, John R.: Islam in/of France: Dilemmas of Translocality, [read at
the 13th International Conference Europeanists, Chicago, March 14-16,
2002], 6, http://www.ceri-sciencespo.com/archive/mai02/artjrb.pdf,
<15.11.2005>
25. Lemmen, Thomas: Muslime in Deutschland, 52 f.
26. Rheinischer Merkur, 28.07.05.
27. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08.02.05.
28. Amiraux, Valérie: CFCM. A French Touch, yer aldığı eser: ISIMNewsletter,
12 (2003), 24 f.
29. Sarkozy, Nicolas: La République, les Religions, L’Espérance, Paris 2004,
112.
30. Ligue Nationale des Musulmans de France - Une Fondation pour les oeuvres de l'Islam de France, pour financer "en toute tra, La Ligue Nationale des Musulmans de
France (LNMF)

http://www.konrad.org.tr/Cok%20dinli...20tr/fuess.pdf