Sosyal adâlet, millî gelirin en uygun şekilde taksîmini sağlar. İstismârı, sömürücülüğü ortadan kaldırır. Sermâyenin çok küçük ve belirli bir zümre elinde toplanmasını önler. Herkese kendi ölçüsünde hayât hakkı verir. Sınıf ve zümreleri arasında düşmanlık bulunmayan bir topluluk meydana getirir. Böyle bir toplulukta vatandaşlar, hâl ve istikbâl (şimdiki durumu ve geleceği) bakımından kendilerini emniyette hissederler. (Abdülhakîm Arvâsî)
Ve bir örnek:
Hz.Ömer (r.a) bir Yahudinin dilendiğini görür.Buna mani olur.Niçin dilendiğini sorduğunda,kazanma gücü olmadığını öğrenir.
Hz.Ömer yaptığına pişman olur,ve Yahudiye şöyle der:
"Biz sana adil davranmadık.Kuvvetli olduğundan senden cizye aldık.Zayıf olduğunda seni ihmal ettik."
Ve çevresindekilere:
"Beytülmalden bu adama yetecek kadar ayırın" buyurur.
(Şehid Hasan El -Benna;Risaleler)